NOU 1997: 21

Offentlige anskaffelser

Til innholdsfortegnelse

13 Kort om regelverksstruktur og tilsvarende regelverk i Danmark og Sverige

13.1 Danmark

EUs direktiver om offentlige anskaffelser er i Danmark implementert til dansk rett ved at man i dansk lov henviser til direktivene.

Lov om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige bygge- og anlægskontrakter og offentlige indkøb mv gir Boligministeriet fullmakt til å gjennomføre EUs direktiver om bygge- og anleggskontrakter, mens Industriministeriet på tilsvarende måte kan gjennomføre EUs direktiver om innkjøp, herunder vare- og tjenestekjøp. De relevante prosedyredirektiver er gjennomført ved såkalte bekjentgjørelser.

Lov om Klagenævnet for Udbud (udbud af bygge- og anlægsarbejder og inkøb i De Europeiske Fællesskaber) hjemler en tilsvarende gjennomføring av håndhevelsesdirektivene. Loven fastlegger rammene for behandlingen i Klagenævn for Udbud. De nærmere retningslinjer når det gjelder nemndens kompetanse og organisasjon er fastlagt ved Industriministeriets bekendtgørelse om Klagenævn for Udbud.

For anskaffelser under EU-regelverkets terskelverdier gjelder en rekke nasjonale circulærer og bekjentgjørelser, først og fremst Byggestyrelsens circulære om udbud af bygge- og anlægsarbejde.

13.2 Sverige

EUs regelverk om offentlige anskaffelser ble i Sverige gjennomført i lovs form, ved at det ble vedtatt en ny lov om offentlige anskaffelser, Lagen om offentlig upphandling. Den svenske loven omfatter statlig, fylkeskommunal og kommunal sektor samt oppdragsgivere innenfor forsyningssektorene. Loven gjelder alle typer anskaffelser og er redigert med et allment, generelt kapittel og ulike kapitler for de ulike type anskaffelser, herunder også anskaffelser som gjøres av oppdragsgivere innen forsyningssektorene.

Systematisk er den svenske loven oppbygget med ett kapittel med alminnelige bestemmelser som gjelder alle anskaffelser, mens de følgende kapitlene gjennomfører de ulike EU-direktivene for offentlige anskaffelser.

For anskaffelser under terskelverdien er det i tillegg til en del generelle bestemmelser i innledningskapitlet angitt egne prosedyreregler i et eget kapittel. Disse har et lavere deltaljeringsnivå enn prosedyrereglene over terskelverdiene, og bygger i stor utstrekning på det tidligere nasjonale regelverket.

Når det gjelder reglenes materielle innhold under terskelverdiene, gjelder for det første de grunnleggende prinsipper om at alle anskaffelser skal foretas utfra forretningsmessige betraktninger, konkurranse og likebehandling av alle konkurransedeltakere.

Under terskelverdiene er det videre fastsatt at anskaffelser skal gjøres ved såkalt forenklet prosedyre dersom de ikke gjøres ved direkte kjøp. I grunnlaget skal det også fremgå om anbudet vil bli antatt umiddelbart eller etter forhandlinger. Det stilles krav til hvordan konkurransen skal offentliggjøres, enten ved kunngjøring eller ved skriftlig utsendelse. Men oppdragsgiver stilles relativt fritt mht i hvilket omfang dette gjøres så lenge de grunnleggende forretningsmessige prinsipper ivaretas. Også leverandører som ikke har fått direkte henvendelser om å delta i konkurransen har etter begjæring rett til å få utlevert konkurransegrunnlaget på samme vilkår som andre leverandører.

Når det gjelder krav til leverandører vises det i første rekke til de bestemmelser som gjelder over terskelverdien. Tildelingskriteriene er de samme som over terskelverdiene.

Til forsiden