NOU 1997: 21

Offentlige anskaffelser

Til innholdsfortegnelse

17 Beløpsgrensen for direkte anskaffelser

Det foreslåtte regelverket for statlige anskaffelser som ikke er omfattet av EØS-regelverket, gir anvisning på to likestilte konkurranseformer, konkurranse med eller uten rett til å forhandle. Det er imidlertid på det rene at disse konkurranseformene ikke er hensiktsmessige ved alle anskaffelser, særlig ikke ved mindre kjøp.

Av denne grunn har man både i gjeldende REFSA og tidligere anskaffelsesregelverk hatt bestemmelser om direkte kjøp. Adgangen til å benytte direkte kjøp har bl a vært regulert av en nedre terskelverdi. Bakgrunnen for dette er at det ved mindre anskaffelser ikke vil være kostnadseffektivt å gjennomføre formalisert konkurranse om kontrakten.

Grensen er i dag på 150 000 kroner og ble fastsatt i 1985. En inflasjonsjustering av dette beløpet innebærer at terskelen justeres til 250 000 kroner. Bakgrunnen for beløpsgrensen er imidlertid kun at tidligere grenser er blitt oppjustert. Det er følgelig ikke vært foretatt en økonomisk vurdering av hvor grensen bør settes.

Det er viktig at beløpet ikke settes for lavt, slik at kostnadene ved å gjennomføre en anskaffelsesprosedyre står i forhold til verdien av kontrakten. På den annen side må ikke grensen settes så høyt at en rekke anskaffelser faller utenom regelverket og regelverket får mindre betydning.

Videre er det hensiktsmessig at regelverket ikke opptrer med en rekke ulike terskelverdier. Beløpsgrensen for direkte kjøp bør derfor være den samme som ved krav til skatteattest og HMS-egenerklæring. I denne forbindelse må det tas hensyn til leverandørene, slik at ikke dokumentasjonskravet ved statlige anskaffelser blir for stort. Fra et leverandørsynspunkt vil trolig ikke kravet om å innlevere skatteattest og HMS-egenerklæring oppfattes om byrdefullt. Hensynet til de leverandører som har oppfylt sine skatte- og lovmessige forpliktelser tilsier derfor at grensen ikke settes for høyt.

Utvalget vil på bakgrunn at det ovennevnte foreslå at beløpsgrensen for direkte kjøp justeres til 250 000 kroner. Utvalget vil imidlertid anbefale at Nærings- og handelsdepartementet ser nærmere på hvor grensen bør settes, ut fra hensynet til å foreta mest mulig effektive statlige anskaffelser.

Til forsiden