NOU 1997: 21

Offentlige anskaffelser

Til innholdsfortegnelse

24 Utkast til forskrift om offentlige anskaffelser

DEL I - INNLEDENDE BESTEMMELSER

Kapittel 1 - Anvendelsesområde

§ 1-1 Hvilke kontraktstyper som er omfattet av forskriften

Denne forskrift får anvendelse på varekontrakter, tjenestekontrakter samt bygge- og anleggskontrakter som inngås av oppdragsgivere som definert i § 1-3.

§ 1-2 Alminnelige regler for gjennomføring av konkurranse

Konkurranse skal gjennomføres på en forsvarlig måte med lik behandling av leverandørene og for øvrig i samsvar med god anbuds- og forretningsskikk.

§ 1-3 Hvem som er omfattet av forskriften

 1. Denne forskrift gjelder statlige, fylkeskommunale og kommunale myndigheter, eller offentligrettslige organer og sammenslutninger dannet av en eller flere av disse.

 2. Et offentligrettslig organ er ethvert organ:

  1. som tjener allmennheten, og ikke er av industriell eller forretningsmessig karakter, og

  2. som er et selvstendig rettssubjekt, og

  3. som i hovedsak er finansiert av statlige, fylkeskommunale eller kommunale myndigheter eller andre offentligrettslige organer, eller hvis forvaltning er underlagt slike organers kontroll, eller som har et administrasjons-, ledelses- eller kontrollorgan der over halvparten av medlemmene er oppnevnt av statlige, fylkeskommunale eller kommunale myndigheter eller andre offentligrettslige organer.

 3. Denne forskrift får ikke anvendelse på kontrakter som inngås av oppdragsgivere i henhold til forskrift 16. desember 1994 om anskaffelser innen forsyningssektorene (forsyningssektorforskriften). For statlige oppdragsgivere som nevnt i nr 1 og 2 som omfattes av forsyningssektorforskriften får del IV i denne forskrift likevel anvendelse, når kontrakten tildeles som et ledd i utøvelse av virksomhet som angitt i forsyningssektorforskriften § 4. For anskaffelser under terskelverdiene i forsyningssektorforskriften gjelder også denne forskrifts del III.

 4. Nærings- og handelsdepartementet avgjør i tvilstilfelle hvorvidt et organ skal anses som oppdragsgiver i samsvar med denne bestemmelse.

§ 1-4 Anvendelsesområdet for de ulike delene av forskriften

 1. Del II i denne forskrift får anvendelse på

  1. kontrakter der den anslåtte verdi eksklusiv merverdiavgift er 1,65 mill kroner eller mer for vare- og tjenestekontrakter og 41,5 mill kroner eller mer for bygge- og anleggskontrakter.

  2. Vare- og tjenestekontrakter som inngås av statlige oppdragsgivere omfattes av del II dersom kontraktsverdien eksklusiv merverdiavgift overstiger 1,1 mill kroner. For oppdragsgivere på forsvarssektoren, gjelder dette bare varer som er oppført på listen over dekkede forsvarsprodukter i Norges bindingsliste til WTO-avtalen om offentlige innkjøp.Beregning av kontraktens verdi skal skje i samsvar med reglene i kapittel 2.

 2. Del III i denne forskrift får anvendelse på kontrakter som inngås av statlige oppdragsgivere når kontraktene ikke omfattes av bestemmelsene i del II.

 3. Del IV i denne forskrift får anvendelse på kontrakter som inngås av statlige oppdragsgivere, og supplerer bestemmelsene i del II og III.

§ 1-5 Subsidierte kontrakter

 1. Del II i denne forskrift kommer til anvendelse på bygge- og anleggskontrakter som er tildelt et annet organ dersom oppdragsgiver direkte yter tilskudd på mer enn 50 prosent av kontrakten. Det samme gjelder dersom oppdragsgiver direkte yter tilskudd på mer enn 50 prosent av tjenestekontrakter i forbindelse med en bygge- og anleggskontrakt. Oppdragsgiver plikter å gjøre støttemottaker oppmerksom på denne bestemmelsen.

 2. Bestemmelsene i nr 1 omfatter bare bygge- og anleggskontrakter for sykehus, idretts-, rekreasjons- og fritidsanlegg, skole- og universitetsbygninger og bygninger til forvaltningsformål, samt kontrakter som faller inn under kategori 50, gruppe 502, anleggsarbeid, i nomenklaturen for økonomisk virksomhet innen Det europeiske fellesskap (NACE), jf vedlegg 2.

§ 1-6 Unntak for visse kontrakter

 1. Denne forskrift får ikke anvendelse på kontrakter som

  • er erklært hemmelige, eller

  • bare kan utføres under særlige sikkerhetstiltak i samsvar med lov 18. august 1914 nr 3 om forsvarshemmeligheter, sikkerhetsinstruksen eller beskyttelsesinstruksen 17. mars 1972, eller

  • er omhandlet i EØS-avtalen artikkel 123.

 2. Del II i denne forskrift får ikke anvendelse på kontrakter som er regulert av andre anskaffelsesregler og tildelt:

  1. i henhold til internasjonal avtale inngått i samsvar med EØS-avtalen mellom Norge og èn eller flere stater som ikke er part i EØS-avtalen, og som omfatter leveranser beregnet på et prosjekt som gjennomføres eller utnyttes av avtalepartene. Enhver slik avtale skal meddeles EFTAs overvåkingsorgan,

  2. i henhold til en internasjonal avtale inngått i forbindelse med stasjonering av tropper, eller

  3. i henhold til en internasjonal organisasjons særlige fremgangsmåte.

 3. Del II i denne forskrift får ikke anvendelse på følgende tjenestekontrakter:

  1. kontrakter om erverv eller leie, uten hensyn til finansieringsform, av jord, eksisterende bygninger eller annen fast eiendom, eller om rettigheter til slik eiendom. Kontrakter om finansielle tjenester, uten hensyn til form, inngått samtidig, før eller etter kontrakten om erverv eller leie, omfattes imidlertid av denne forskrift,

  2. kontrakter om kringkastingsselskapers anskaffelser, utvikling, produksjon eller samproduksjon av programmer og kontrakter om sendetider,

  3. kontrakter om telefon-, teleks-, mobilradio-, personsøkings- og satellittjenester,

  4. kontrakter om voldgifts- og meglingstjenester,

  5. kontrakter om finansielle tjenester i forbindelse med emisjon, kjøp, salg og overdragelse av verdipapirer eller andre finansinstrumenter, samt sentralbanktjenester,

  6. ansettelseskontrakter,

  7. andre kontrakter om tjenestekjøp i forbindelse med forskning og utvikling enn kontrakter om tjenestekjøp som den offentlige oppdragsgiver har det hele og fulle utbytte av og kan benytte i utøvelsen av sin egen virksomhet, forutsatt at vederlaget for tjenestekjøpene fullt ut dekkes av oppdragsgiver.

§ 1-7 Fristberegning

Frister etter denne forskrifts del II og IV skal beregnes i samsvar med forskrift om fastsettelse av regler for frister, datoer og tidspunkter, fastsatt ved kgl res av 4. desember 1992.

Kapittel 2 - Beregning av kontraktens verdi

§ 2-1 Generelt om beregning av kontraktens verdi

 1. Oppdragsgiver skal ved beregning av en kontrakts anslåtte verdi ta hensyn til reglene i dette kapittel.

 2. Valget av metode for beregningen av en kontrakts verdi skal ikke foretas i den hensikt å unngå at bestemmelser i denne forskrift får anvendelse på kontrakten. En planlagt anskaffelse av en bestemt ytelse kan heller ikke deles opp i den hensikt å unngå at bestemmelser i denne forskrift får anvendelse.

§ 2-2 Særlige regler for beregning av kontraktens verdi

 1. Ved tidsbegrensede kontrakter skal beregningsgrunnlaget være kontraktens totale anslåtte verdi for hele løpetiden.

 2. For kontrakter med usikker eller ubegrenset løpetid skal beregningsgrunnlaget være den månedlige rate multiplisert med 48.

 3. Dersom en planlagt kontrakt inneholder opsjonsklausuler, skal beregningsgrunnlaget også omfatte verdien av de ytelser som kan bli levert i henhold til opsjonsklausulen.

 4. Dersom en planlagt anskaffelse av ensartede varer eller tjenester kan føre til tildeling av flere enkeltkontrakter samtidig, skal den samlede anslåtte verdi av disse enkeltkontraktene legges til grunn.

 5. I tillegg til verdien av en kontrakt skal det ved beregning av de beløp som nevnt i § 1-4 nr 1, medtas den beregnede verdi av nødvendige materialer som oppdragsgiver stiller til leverandørens rådighet for arbeidsutførelsen.

§ 2-3 Særlige beregningsregler for delarbeider

 1. Når en tjeneste eller et bygge- og anleggsarbeid er inndelt i flere delarbeider som det skal inngås særskilte kontrakter for, skal verdien av hvert delarbeid tas med i beregningen av totalbeløpet som nevnt i § 1-4 nr 1.

 2. Når delarbeidenes sammenlagte verdi minst utgjør verdiene i § 1-4 nr 1, får forskriften anvendelse på alle delarbeidene. Oppdragsgiver kan gjøre unntak fra denne bestemmelse for alle delarbeider som har en beregnet verdi:

  • når det gjelder bygge- og anleggsarbeider, på mindre enn 8,3 mill kroner eksklusiv merverdiavgift, eller

  • når det gjelder tjenester, på mindre enn 660 000 kroner eksklusiv merverdiavgift, forutsatt at det samlede kostnadsoverslag for disse delarbeidene ikke overstiger 20 prosent av arbeidenes sammenlagte verdi.

Kapittel 3 - Regler om taushetsplikt, offentlighet og habilitet

§ 3-1 Taushetsplikt

Oppdragsgiver plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger om tekniske innretninger og fremgangsmåter, samt drifts- og forretningforhold, som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår.

§ 3-2 Offentlighet

Tilbud og anskaffelsesprotokollen kan unntas fra offentlighet, i samsvar med forskrift 14. februar 1986 pkt V nr 12, gitt i medhold av offentlighetsloven.

§ 3-3 Habilitet

Ved behandling av saker som omfattes av disse forskrifter, kommer forvaltningslovens regler om habilitet (forvaltningslovens §§ 6-10) til anvendelse.

Kapittel 4 - Definisjoner

4-1 Definisjoner

I denne forskrift menes med:

 1. kontrakt : gjensidig bebyrdende avtale som inngås skriftlig mellom en oppdragsgiver og en leverandør.

  1. varekontrakt : kontrakt som omhandler kjøp, avbetalingskjøp, leasing eller leie med eller uten rett til kjøp av varer. Levering av slike varer kan i tillegg omfatte monterings- og installasjonsarbeid,

  2. bygge- og anleggskontrakt : kontrakt som omhandler enten utførelse, eller både utførelse og planlegging av arbeider i forbindelse med aktiviteter som er angitt i vedlegg 2 eller et bygge- og anleggsarbeid som definert i nr 4, eller utførelse på en hvilken som helst måte av et bygg eller anlegg som oppfyller de krav som er satt av den offentlige oppdragsgiver,

  3. tjenestekontrakt : kontrakt som har ethvert annet formål enn kontrakter nevnt i bokstav a og b og som er angitt i §§ 5-2 og 5-3.

 2. leverandør: fellesbetegnelse for leverandør av varer, tjenester samt bygg og anlegg som deltar eller ønsker å delta i en konkurranse, jf nr 9.

 3. bygge- og anleggsarbeid : resultatet av bygge- og anleggsarbeider som i sin helhet er tilstrekkelig til å oppfylle en økonomisk og teknisk funksjon.

 4. offentlig bygge- og anleggskonsesjon : en kontrakt av samme type som angitt i nr 2 b, med det unntak at vederlaget for arbeidene som skal utføres enten utelukkende består av retten til å utnytte byggverket eller av en slik rett sammen med betaling.

 5. prosjektkonkurranse : prosedyre som f eks på områdene arealplanlegging, byplanlegging, arkitekt- og ingeniørarbeider eller databehandling, gjør det mulig for oppdragsgiver gjennom en konkurranse, med eller uten premiering, å få utarbeidet en plan eller et prosjekt som deretter kåres av en jury. Juryens avgjørelse kan være bindende eller innstillende.

  1. CPC-referansenummer: referansenummer som viser til De forente nasjoners sentrale produktnomenklatur,

  2. CPA-referansenummer: referansenummer som viser til produktnomenklatur utarbeidet av Den Europeiske Union (Rådsforordning 93/3696/EØF)

 6. tilbud : bindende skriftlig løfte fra leverandør til oppdragsgiver om å levere ytelser på nærmere angitte vilkår.

 7. Konkurranseformer:

  1. åpen konkurranse uten forhandling: anskaffelsesprosedyre som tillater alle interesserte leverandører å gi tilbud, men som ikke tillater forhandling.

  2. begrenset konkurranse uten forhandling: anskaffelsesprosedyre som bare tillater de leverandører som er invitert av oppdragsgiver å gi tilbud, men som ikke tillater forhandling.

  3. forhandlet konkurranse: anskaffelsesprosedyre som innebærer at oppdragsgiver innhenter tilbud fra et begrenset antall leverandører og har adgang til å forhandle med èn eller flere av dem.

  4. direkte anskaffelse: anskaffelse som skjer ved direkte henvendelse til èn eller flere leverandører.

 8. tekniske spesifikasjoner : samtlige tekniske krav, særlig de som er nevnt i konkurransegrunnlaget, som fastlegger de egenskaper som kreves av en vare, og som gjør det mulig å beskrive materialer, varer eller leveranser objektivt på en slik måte at de svarer til de formål oppdragsgiveren har utpekt. Disse egenskaper omfatter for eksempel krav til kvalitet, ytelse, sikkerhet eller dimensjoner, herunder terminologiske krav for varen, symboler, prøving og prøvingsmetoder, pakking, merking og etikettering.

 9. standard : teknisk spesifikasjon godkjent av et anerkjent standardiseringsorgan for gjentatt eller stadig bruk, men som det normalt ikke er obligatorisk å anvende.

 10. europeisk standard : standard godkjent av Den europeiske standardiseringsorganisasjon (CEN) eller av Den europeiske komité for elektronisk standardisering (CENELEC) som Europeisk standard (EN) eller som Europeisk Harmoniseringsdokument (HD) i samsvar med de felles regler for disse organisasjoner.

 11. europeisk teknisk godkjennelse : en positiv teknisk vurdering som konkluderer med at et produkt er egnet for bruk i samsvar med grunnleggende krav for bygge- og anleggsarbeider, på grunnlag av produktets egenskaper og definerte vilkår for dets bruk og utnyttelse. Den europeiske godkjennelse skal gis av et organ som er utnevnt til dette formål av en EØS-stat.

 12. felles teknisk spesifikasjon : en teknisk spesifikasjon utarbeidet med sikte på ensartet anvendelse i alle EØS-statene og som er publisert i De europeiske fellesskaps tidende.

DEL II - PROSEDYREBESTEMMELSER FOR OFFENTLIGE ANSKAFFELSER OVER TERSKELVERDIENE

Kapittel 5 - Alminnelige bestemmelser

§ 5-1 Anvendelsesområde

 1. Denne del får anvendelse på varekontrakter, tjenestekontrakter og bygge- og anleggskontrakter når kontraktens anslåtte verdi overstiger terskelverdiene som nevnt i § 1-4 nr 1.

 2. For kontrakter som gjelder tjenester som nevnt i § 5-2 (prioriterte tjenester), får samtlige bestemmelser i denne del anvendelse. For kontrakter som gjelder tjenester som nevnt i § 5-3 (uprioriterte tjenester), får bare §§ 6-1, 6-2 og 8-3 anvendelse. Kontrakter som gjelder både prioriterte- og uprioriterte tjenester skal tildeles i samsvar med bestemmelsene i denne del dersom verdien av de prioriterte tjenestene er høyere enn verdien av de uprioriterte tjenestene. I andre tilfeller får kun §§ 6-1, 6-2 og 8-3 anvendelse.

 3. Kontrakter som gjelder både varer og tjenester skal anses som varekontrakter dersom verdien av varene som kontrakten omfatter er høyere enn verdien av de aktuelle tjenestene.

§ 5-2 Prioriterte tjenester

Prioriterte tjenester er delt inn i følgende kategorier:

KategoriBeskrivelse av tjenestenCPC-ref nr
1Vedlikehold og reparasjon6112, 6122, 633, 886
2Landtransport, herunder tjenester utført med pansrede kjøretøyer og kurértjenester, unntatt jernbanetransport som hører inn under kategori 18, og posttransport712 (unntatt 71235), 7512, 87304
3Lufttransport av personer og gods, unntatt posttransport73 (unntatt 7321)
4Posttransport i luften og på land, unntatt med jernbane som hører inn under kategori 1871235, 7321
5Teletjenester, unntatt telefontjenester, teleks, radiotelefoni, personsøking og satellittjenester752
6Finansielle tjenesterex 81
a) forsikring812, 814
b) bank og investeringstjenester, unntatt kontrakter om finansielle tjenester i forbindelse med emisjon, kjøp, salg og overdragelse av verdipapirer eller andre finansielle instrumenter, samt sentralbanktjenester
7EDB og beslektede tjenester84
8Tjenester innenfor forskning og utvikling, unntatt andre kontrakter om tjenester i forbindelse med forskning og utvikling enn de tjenester den offentlige oppdragsgiver har det fulle og hele utbytte av og kan benytte i utøvelsen av sin virksomhet, forutsatt at vederlaget for tjenestekjøpene fullt ut dekkes av den offentlige oppdragsgiver85
9Regnskap, revisjon og bokføring862
10Markeds- og opinionsundersøkelser864
11Rådgivning i ledelse og administrasjon, og beslektede tjenester, unntatt voldgifts- og meglingstjenester865, 866
12Arkitektvirksomhet,867
rådgivende ingeniørvirksomhet og integrert ingeniørvirksomhet, byplanlegging og landskapsarkitektur, hermed beslektet teknisk-vitenskaplig rådgivningsvirksomhet, tekniske prøver og analyser
13Reklametjenester871
14Bygningsrengjøring og eiendomsforvaltning874, 82201 til 82206
15Forlags- og trykkerivirksomhet på honorar- eller kontraktsbasis88442
16Kloakk- og avfallstømming, rensing, snebrøyting og lignende tjenester94

§ 5-3 Uprioriterte tjenester

Uprioriterte tjenester er delt inn i følgende kategorier:

KategoriBeskrivelse av tjenestenCPC-ref nr
17Hotell- og restaurantvirksomhet64
18Jernbanetransport711
19Transport på vannvei72
20Støtte- og hjelpetjenester i forbindele med transport74
21Juridiske tjenester861
22Utvelgelse og rekruttering av personell872
23Etterforsknings- og sikkerhetstjenester, unntatt tjenester utført med pansrede kjøretøyer873 (unntatt 87304)
24Undervisning og yrkesutdannelse92
25Helse- og sosialtjenester93
26Fritids-, kultur- og sportstjenester96
27Andre tjenester

Kapittel 6 - Tekniske spesifikasjoner

§ 6-1 Bruk av tekniske spesifikasjoner

 1. Dersom oppdragsgiver krever oppfylt tekniske spesifikasjoner, skal disse angis i konkurransegrunnlaget.

 2. Tekniske spesifikasjoner skal enten angis ved en henvisning til relevante norske standarder som er i overensstemmelse med europeiske standarder, eller ved en henvisning til europeiske tekniske godkjennelser eller ved en henvisning til felles tekniske spesifikasjoner.

 3. Oppdragsgiver kan fravike kravene i nr 2 i følgende tilfeller:

  1. dersom oppdragsgiver er forpliktet til å vise til nasjonale tekniske regler som er obligatoriske ved anskaffelse eller leie av varer i Norge, forutsatt at reglene er i samsvar med EØS-avtalen,

  2. dersom standardene ikke inneholder noen bestemmelse om påvisning av samsvar, eller dersom det ikke finnes noen teknisk metode som gjør det mulig å påvise på en tilfredsstillende måte at et produkt er i samsvar med disse standardene,

  3. dersom gjennomføringen av kravene i nr 2 vil være i strid med rådsdirektiv 86/361/EØF av 24. juli 1986 om første fase i den gjensidige anerkjennelse av typegodkjenning for terminalutstyr til telekommunikasjon, eller rådsbeslutning 87/95/EØF av 22. desember 1986 om standardisering på sektorene informasjonsteknologi og telekommunikasjon, eller andre fellesskapsinstrumenter på særlige tjeneste- eller produktområder, slik disse er gjennomført i norsk rett,

  4. dersom anvendelsen av disse standardene vil tvinge oppdragsgiver til å kjøpe varer som er uforenlige med utstyr som alt er i bruk, eller som ville medføre uforholdsmessig store utgifter eller tekniske vanskeligheter. Dette gjelder bare dersom det foreligger en klart definert og dokumentert strategi med sikte på overgang til europeiske standarder eller felles tekniske spesifikasjoner innenfor en bestemt periode,

  5. dersom det berørte prosjektet er en virkelig nyskapelse og anvendelsen av eksisterende standarder ville være uhensiktsmessig.

 4. Dersom det er mulig, skal oppdragsgiver som påberoper seg bestemmelsen i nr 3 gi en begrunnelse for det i kunngjøringen i De europeiske fellesskaps tidende. Oppdragsgiver skal i alle tilfeller oppgi begrunnelsen i sin interne dokumentasjon, og på anmodning stille disse opplysningene til rådighet for EØS-statene og EFTAs overvåkingsorgan.

 5. Dersom det ikke finnes europeiske standarder, europeiske tekniske godkjennelser eller felles tekniske spesifikasjoner:

  1. fastsettes de tekniske spesifikasjonene ved en henvisning til norske tekniske spesifikasjoner som anses å være i overensstemmelse med de rettsakter i EØS-avtalen som gjelder teknisk harmonisering og i samsvar med de prosedyrer som er fastsatt i nevnte rettsakter, særlig direktiv 89/106/EØF av 21. desember 1988,

  2. kan de tekniske spesifikasjonene fastsettes ved en henvisning til norske tekniske spesifikasjoner som gjelder utforming, beregning og utførelse av bygge- og anleggsarbeider samt anvendelse av materialer,

  3. kan de tekniske spesifikasjoner defineres ved en henvisning til andre dokumenter. I dette tilfellet bør det i følgende prioritetsorden henvises til:

   • anerkjente norske standarder som er i overensstemmelse med internasjonale standarder,

   • andre norske standarder og tekniske godkjennelser,

   • enhver annen standard.

 6. Det kan ikke benyttes tekniske spesifikasjoner som omtaler varer av et bestemt fabrikat eller opprinnelse, eller angir en særlig produksjonsmetode, dersom dette favoriserer enkelte foretak. En slik spesifikasjon kan likevel foretas når kontraktsgjenstanden berettiger til det. Det er heller ikke tillatt å angi varemerker, patenter eller typer. Kan kontraktsgjenstanden ikke beskrives tilfredsstillende på annen måte, er det likevel tillatt å bruke slik angivelse når den er ledsaget av ordene «eller tilsvarende».

§ 6-2 Bruk av rådgivere ved utarbeidelse av tekniske spesifikasjoner

Oppdragsgiver skal ikke søke eller motta råd som kan bli benyttet under utarbeidelsen av spesifikasjoner for en bestemt anskaffelse, fra noen som kan ha økonomisk interesse i anskaffelsen, når dette skjer på en måte som vil kunne utelukke konkurranse.

Kapittel 7 - Valg av anskaffelsesprosedyre

§ 7-1 Åpen og begrenset konkurranse uten forhandling

Anskaffelse skal foretas etter åpen eller begrenset konkurranse uten forhandling, dersom ikke annet følger av §§ 7-2 og 7-3.

§ 7-2 Forhandlet konkurranse etter forutgående kunngjøring

Oppdragsgiver kan benytte forhandlet konkurranse ved tildeling av kontrakter, etter å ha offentliggjort en kunngjøring i henhold til § 8-2 nr 1, i følgende tilfeller:

 1. Når tilbudene i en forutgående åpen eller begrenset konkurranse uten forhandling er ukorrekte, eller dersom tilbudene er uakseptable i henhold til krav eller regler som er i overensstemmelse med §§ 10-1 til 11-1, forutsatt at det ikke foretas vesentlige endringer i de opprinnelige kontraktsvilkår. Oppdragsgiver skal i så fall kunngjøre dette, jf § 8-2 nr 1, med mindre han tar med alle foretak som oppfyller kriteriene i §§ 10-3 til 10-7 og § 10-9, og som i den forutgående konkurransen har avgitt tilbud i samsvar med anskaffelsesprosedyrens formelle krav,

 2. Ved tjenestekontrakter og bygge- og anleggskontrakter: i særlige tilfeller hvor tjenestenes/arbeidenes karakter eller tilknyttede risiko ikke tillater samlet prisfastsettelse på forhånd,

 3. Ved tjenestekontrakter: tjenestene som skal leveres er av en slik art at det ikke i tilstrekkelig grad kan fastsettes nøyaktige spesifikasjoner til at kontrakten kan tildeles, i samsvar med reglene som gjelder for åpen eller begrenset konkurranse uten forhandling. Dette gjelder særlig på området intellektuelle tjenester og finansielle tjenester som definert i § 5-2 kategori 6.

 4. Ved bygge- og anleggskontrakter: arbeidene skal utføres utelukkende til forsknings-, forsøks- eller utviklingsformål, og ikke for å sikre lønnsomhet eller inntjening av forsknings- eller utviklingskostnader.

§ 7-3 Forhandlet konkurranse uten forutgående kunngjøring

Oppdragsgiver kan benytte forhandlet konkurranse uten å kunngjøre på forhånd i samsvar med § 8-2 nr 1 i følgende tilfeller:

 1. dersom det i en forutgående åpen eller begrenset konkurranse uten forhandling ikke foreligger tilbud eller de tilbud som foreligger ikke er egnet, forutsatt at det ikke foretas vesentlige endringer i de opprinnelige kontraktsvilkårene og forutsatt at det på anmodning oversendes en rapport til EFTAs overvåkingsorgan,

 2. dersom ytelsen av tekniske eller kunstneriske grunner eller for å beskytte en enerett, bare kan presteres av en bestemt leverandør,

 3. dersom det på grunn av særlige forhold som ikke skyldes oppdragsgiver og som oppdragsgiver ikke kunne forutse, er umulig å overholde fristene fastsatt i denne forskrift,

 4. Ved varekontrakter: dersom varene skal produseres kun med sikte på forskning, eksperimentering, undersøkelse eller utvikling. Denne bestemmelse omfatter ikke produksjon i større mengder for å påvise varens kommersielle muligheter eller for å dekke forsknings- og utviklingsomkostninger,

 5. ved tilleggsleveranser fra den opprinnelige leverandør til delvis fornyelse av normale leveranser eller installasjoner, eller til utvidelse av allerede foretatte leveranser eller installasjoner, dersom skifte av leverandør vil pålegge å anskaffe utstyr som er teknisk uforenlig med eksisterende utstyr, eller som skaper uforholdsmessig store tekniske vanskeligheter ved drift og vedlikehold. Varigheten for disse kontraktene og for nye varekontrakter må normalt ikke overstige tre år,

 6. Ved tjenestekontrakter: den aktuelle kontrakt inngås etter en prosjektkonkurranse, og i samsvar med de regler som gjelder for denne, skal tildeles vinneren eller en av vinnerne i konkurransen. I sistnevnte tilfelle skal alle vinnerne i konkurransen inviteres til å delta i forhandlingene,

 7. Ved tjenestekontrakter og bygge- og anleggskontrakter: for tilleggsarbeider som ikke var med i den opprinnelige kunngjøringen eller i en tidligere inngått kontrakt og som grunnet uforutsette omstendigheter er blitt nødvendig for å utføre det prosjekterte bygge- og anleggsarbeid. Dette gjelder bare dersom tilleggsarbeidene tildeles samme entreprenør og:

  • dersom arbeidene teknisk og økonomisk ikke kan skilles fra den opprinnelige kontrakt uten vesentlige ulemper for oppdragsgiver,

  • eller dersom arbeidene, til tross for at de kan skilles fra den opprinnelige kontrakt, likevel er strengt nødvendig for fullføring av denne.

  Den samlede verdi av kontrakter som inngås om tilleggsarbeider må ikke overstige 50 % av verdien av den opprinnelige kontrakt.

 8. for nye arbeider som er en gjentakelse av lignende arbeider utført i forbindelse med en tidligere kontrakt inngått i samsvar med hovedregelen i § 7-1. Forutsetningen er at arbeidene er i samsvar med det prosjekt som dannet utgangspunktet for tildelingen av den første kontrakten. Muligheten for at denne fremgangsmåte kan bli brukt, skal angis første gang det innhentes tilbud for prosjektet. Mulige senere arbeider skal medregnes i det samlede kostnadsoverslag som nevnt i kapittel 2. Fremgangsmåten kan bare anvendes inntil tre år etter at den opprinnelige kontrakt ble sluttet.

§ 7-4 Prosjektkonkurranse

 1. Denne paragraf får anvendelse på prosjektkonkurranser arrangert som et ledd i en anskaffelsesprosedyre for tildeling av tjenestekontrakter med en anslått verdi som nevnt i § 1-4 nr 1. Det samme gjelder prosjektkonkurranser der konkurransepremiene og utbetalingene til leverandørene utgjør et samlet beløp som nevnt i § 1-4 nr 1.

 2. Reglene for arrangering av prosjektkonkurranser skal fastsettes i samsvar med kravene i denne paragraf og utleveres til dem som er interessert i å delta i konkurransen.

 3. Adgangen til å delta i prosjektkonkurranser kan ikke begrenses

  • til én EØS-stats territorium eller del av dette, eller

  • med den begrunnelse at det i henhold til lovgivningen i den EØS-stat der konkurransen arrangeres, kreves at leverandørene skal være enten fysiske eller juridiske personer.

 4. Ved prosjektkonkurranser med et begrenset antall leverandører, skal oppdragsgiver fastsette klare og ikke-diskriminerende utvelgelseskriterier. Under enhver omstendighet skal antallet leverandører, som inviteres til å delta være stort nok til å sikre reell konkurranse.

 5. Juryen skal utelukkende bestå av fysiske personer som er uavhengige av konkurransedeltakerne. Dersom en særskilt yrkesmessig kvalifikasjon kreves for å delta i prosjektkonkurransen, skal minst en tredjedel av juryen være i besittelse av samme eller tilsvarende kvalifikasjon.

 6. Juryen skal være uavhengig i sine beslutninger og uttalelser. Grunnlaget for dens beslutninger og uttalelser skal være prosjekter den anonymt har fått til vurdering, og kun de kriterier som ble oppgitt i kunngjøringen i henhold til § 8-2 nr 2 er relevante.

Kapittel 8 - Kunngjøringsregler

§ 8-1 Periodisk veiledende kunngjøring

Ved vare- og tjenestekontrakter:

 1. Oppdragsgiver skal snarest mulig etter regnskapsårets begynnelse foreta en veiledende kunngjøring, dersom den samlede anslåtte verdi for hvert enkelt tjeneste- eller produktområde utgjør minst 6,2 mill kroner eksklusiv merverdiavgift. I kunngjøringen skal angis den samlede verdi av de planlagte kontrakter som oppdragsgiveren forventer å foreta de neste 12 måneder, fordelt på henholdsvis de tjenesteområder som er nevnt i § 5-2 kategori 1 til 16 og, for varekontrakter, de produktområder som nevnt i CPA-nomenklaturet.

  Ved bygge- og anleggskontrakter:

 2. Oppdragsgiver skal snarest mulig etter at avgjørelse om å godkjenne planer for bygge- og anleggskontrakter er fattet, foreta en veiledende kunngjøring dersom kontraktene har en antatt verdi på minst 41,5 mill kroner eksklusiv merverdiavgift.

 3. Ved beregningen av kontraktens verdi får kapittel 2 anvendelse.

§ 8-2 Kunngjøring av konkurranse

 1. Oppdragsgiver som ønsker å tildele en kontrakt ved åpen eller begrenset konkurranse uten forhandling eller ved forhandlet konkurranse, jf § 4-1 nr 9 a-c, skal gjøre dette kjent i en kunngjøring. Dersom oppdragsgiver i kunngjøringen anmoder om opplysninger om økonomiske og tekniske minstekrav som kreves oppfylt som forutsetning for utvelgelse, kan det ikke kreves andre opplysninger enn det som er fastsatt i §§ 10-6 og 10-7.

 2. Oppdragsgiver som skal avholde en prosjektkonkurranse som nevnt i § 7-4, skal gjøre dette kjent i en kunngjøring.

§ 8-3 Kunngjøring av konkurranseresultater

 1. Oppdragsgiver som har tildelt en kontrakt eller arrangert en prosjektkonkurranse, skal senest 48 dager etter at kontrakt er tildelt gjøre resultatet kjent i en kunngjøring. For kontrakter som gjelder uprioriterte tjenester, skal oppdragsgiver angi i kunngjøringen om det gis samtykke til publisering.

 2. Dersom publiseringen av opplysninger vil hindre håndhevelse av lover og regler eller på annen måte være i strid med offentlige interesser, eller være til skade for bestemte offentlige eller private foretaks rettmessige økonomiske interesser eller den lojale konkurranse mellom leverandørene, kan opplysningene unntas fra kunngjøringsplikten.

§ 8-4 Frivillig kunngjøring

Oppdragsgiver som ønsker å tildele en kontrakt, kan sende kunngjøring til De europeiske fellesskaps tidende selv om det ikke foreligger en plikt til å kunngjøre etter denne forskrift.

§ 8-5 Fellesregler for fremgangsmåten ved kunngjøringer

 1. Kunngjøringene skal utarbeides i samsvar med modellene i vedlegg 1 og på ett av Den europeiske unions offisielle språk.

 2. Kunngjøringen skal oversendes til kontoret for De europeiske fellesskaps offisielle publikasjoner.

 3. Statlige oppdragsgivere skal samtidig som kunngjøringen oversendes til kontoret for De europeiske fellesskaps offisielle publikasjoner, sende kunngjøringen til Norsk Lysingsblad.

 4. Kunngjøringen kan ikke publiseres i Norsk Lysingsblad, eller på annen måte gjøres kjent før den dag kunngjøringen sendes til kontoret for De europeiske fellesskaps offisielle publikasjoner. Slik publisering kan heller ikke inneholde andre opplysninger enn de som blir publisert i De europeiske fellesskaps tidende.

 5. I hastetilfeller etter § 9-3, skal meddelelsen sendes med teleks, telegram eller telefaks.

 6. Kontoret for De europeiske fellesskaps offisielle publikasjoner skal publisere kunngjøringen senest 12 dager etter avsendelsesdagen. Oppdragsgiver skal kunne dokumentere avsendelsesdagen.

 7. Kunngjøringen skal ikke være mer enn én side i De europeiske fellesskaps tidende, dvs ca 650 ord.

§ 8-6 Alternative regler for innsendelse av kunngjøringer

 1. Når denne forskrift krever at kunngjøring skal sendes til kontoret for De europeiske fellesskaps offisielle publikasjoner, kan oppdragsgiver velge å sende kunngjøringen til Norsk Lysingsblad med beskjed om at videreformidling til kontoret for De europeiske fellesskaps offisielle publikasjoner ønskes. Ved innsendelse etter denne bestemmelse kan oppdragsgiver utarbeide kunngjøringen på norsk.

 2. Ved innsendelse av kunngjøring som nevnt i nr 1, må frister som beregnes med utgangspunkt i tidspunkt for innsendelse av kunngjøring, forlenges med 3 virkedager.

Kapittel 9 - Frister

§ 9-1 Frister ved åpen konkurranse uten forhandling

 1. Ved åpen konkurranse uten forhandling skal fristen for mottak av tilbud være minst 52 dager regnet fra den dag kunngjøringen ble sendt fra oppdragsgiver.

 2. For tjenestekontrakter og bygge- og anleggskontrakter kan fristen i nr 1 reduseres til 36 dager dersom en veiledende kunngjøring er publisert i samsvar med § 8-1, minst 40 dager og høyst 12 måneder forut for kunngjøringen, forutsatt at den veildendende kunngjøring inneholder den informasjon som fremgår av vedlegg 1.

 3. Forutsatt at forespørselen er fremsatt i tilstrekkelig tid før tilbudsfristens utløp, skal oppdragsgiver eller de kompetente organer sende konkurransegrunnlaget og supplerende dokumenter til leverandørene innen 6 dager etter at forespørselen er mottatt.

 4. Forutsatt at forespørselen er fremsatt i tilstrekkelig tid før tilbudsfristens utløp, skal oppdragsgiver gi tilleggsopplysninger til konkurransegrunnlaget senest 6 dager før tilbudsfristens utløp.

 5. Dersom konkurransegrunnlaget, tilleggsdokumentene eller tilleggsopplysningene er for omfattende til at de kan fremskaffes innen fristene i nr 3 og 4, eller dersom tilbud bare kan gis etter befaring eller etter vurdering på stedet av de dokumenter som supplerer konkurransegrunnlaget, skal det fastsettes en forholdsmessig forlengelse av tilbudsfristen.

§ 9-2 Frister ved begrenset konkurranse uten forhandling og forhandlet konkurranse

 1. Ved begrenset konkurranse uten forhandling og forhandlet konkurranse, skal fristen for mottak av forespørsler om å delta være minst 37 dager fra den dag kunngjøringen ble sendt fra oppdragsgiver.

 2. Forespørsel om å få delta i en begrenset konkurranse kan fremsettes ved brev, telegram, teleks, telefaks eller telefon. I de fire sistnevnte tilfeller skal forespørselen bekreftes med brev avsendt før utløpet av fristen fastsatt i nr 1.

 3. Oppdragsgiver skal samtidig og i skriftlig form invitere de aktuelle leverandører til å legge frem sine tilbud. Konkurransegrunnlaget skal vedlegges invitasjonen til å gi tilbud. Invitasjonen skal inneholde minst følgende opplysninger:

  1. adressen til det organ som forespørsler om konkurransegrunnlag kan rettes til, fristen for slike forespørsler, samt betalingsvilkår og beløp som eventuelt må betales for dokumentene,

  2. endelig frist for mottak av tilbud, adressen disse skal sendes til, og på hvilket eller hvilke språk de skal være skrevet,

  3. en henvisning til kunngjøringen,

  4. en angivelse av de dokumenter som eventuelt skal vedlegges, for å underbygge eller verifisere opplysninger gitt om tekniske eller økonomiske kvalifikasjoner i samsvar med §§ 10-6 og 10-7,

  5. kriteriene for tildeling av kontrakten, med mindre disse er angitt i kunngjøringen.

 4. Ved begrenset konkurranse uten forhandling skal fristen for mottak av tilbud være minst 40 dager regnet fra den dag den skriftlige invitasjon ble sendt.

 5. For tjenestekontrakter og bygge- og anleggskontrakter kan fristen i nr 4 reduseres til 26 dager dersom en veiledende kunngjøring er publisert i samsvar med § 8-1, minst 40 dager og høyst 12 måneder forut for kunngjøringen forutsatt at den veiledende kunngjøring inneholder all den informasjon som fremgår av vedlegg 1.

 6. Dersom tilbud bare kan gis etter befaring eller etter vurdering på stedet av de dokumenter som supplerer konkurransegrunnlaget, skal det fastsettes en forholdsmessig forlengelse av tilbudsfristen.

 7. Forutsatt at forespørselen er fremsatt i tilstrekkelig tid før tilbudsfristens utløp, skal oppdragsgiver gi tilleggsopplysninger til konkurransesgrunnlaget senest 6 dager før tilbudsfristens utløp.

§ 9-3 Frister i hastetilfeller

 1. I hastetilfeller hvor det er umulig å anvende fristene nevnt i § 9-2, kan oppdragsgiver fastsette følgende frister:

  1. minst 15 dager regnet fra den dag kunngjøringen ble sendt, for mottak av forespørsler om å få delta,

  2. minst 10 dager regnet fra dagen invitasjonen til å gi tilbud ble sendt.

 2. Forespørsel om å få delta i begrenset konkurranse uten forhandling eller forhandlet konkurranse og invitasjon til å gi tilbud skal skje med det raskest mulige kommunikasjonsmiddel. Når forespørselen om å delta fremsettes pr telegram, teleks, telefaks eller telefon, skal den bekreftes ved brev avsendt før utløpet av fristen nevnt i nr 1.

 3. Forutsatt at oppdragsgiver er forespurt i tilstrekkelig tid før tilbudsfristens utløp, skal oppdragsgiver gi tilleggsopplysninger til konkurransegrunnlaget senest 4 dager før tilbudsfristens utløp.

Kapittel 10 - Deltagelse i konkurransen - utvelgelse av leverandører

§ 10-1 Fremgangsmåte ved valg av leverandører og tildeling av kontrakter

Etter at egnetheten til de leverandører som ikke er avvist i medhold av § 10-3 er vurdert i samsvar med kriteriene for økonomisk, finansiell og teknisk kompetanse i samsvar med §§ 10-6 til 10-9, skal kontrakter tildeles på grunnlag av kriteriene fastlagt i § 11-1, dog slik at det er tatt hensyn til eventuelle tilbud om alternative løsninger i samsvar med § 10-13.

§ 10-2 Utvelgelse ved begrenset konkurranse uten forhandling og forhandlet konkurranse

 1. Ved begrenset konkurranse uten forhandling og forhandlet konkurranse, velger oppdragsgiver hvilke leverandører som skal inviteres til å avgi tilbud eller til å forhandle, blant dem som tilfredsstiller kravene i § 10-3 og §§ 10-5 til 10-10. Utvelgelsen skjer på grunnlag av foreliggende opplysninger om leverandørens personlige forhold samt opplysninger og dokumentasjon som er nødvendige for å vurdere leverandøren i forhold til de økonomiske og tekniske minstekrav. Ved utvelgelse skal det ikke diskrimineres på grunnlag av nasjonalitet.

 2. Ved begrenset konkurranse uten forhandling, kan oppdragsgiver fastsette en øvre og en nedre grense for leverandører som skal inviteres til å delta. Disse grensene skal angis i kunngjøringen. Grensene skal fastsettes på bakgrunn av den ytelse som skal presteres. Den nedre grensen skal ikke være lavere enn 5, forutsatt at det finnes et tilstrekkelig antall egnede leverandører, og den øvre grensen kan ikke settes høyere enn 20. I alle tilfeller skal antallet leverandører som blir innbudt til å gi tilbud, være tilstrekkelig til å sikre reell konkurranse.

 3. Ved tildeling av kontrakt ved forhandlet konkurranse, skal antallet leverandører som får adgang til å forhandle være minst 3, forutsatt at det finnes et tilstrekkelig antall egnede leverandører.

§ 10-3 Avvisning på grunn av forhold ved leverandøren

 1. Oppdragsgiver kan ved utvelgelse av leverandører og ved tildeling av kontrakt avvise leverandører:

  1. som er konkurs, under gjeldsforhandling eller under avvikling, eller som har innstilt sin virksomhet eller befinner seg i en tilsvarende prosess med hjemmel i nasjonale lover og forskrifter,

  2. som er begjært konkurs, hvor det er begjært åpning av gjeldsforhandling eller begjært tvangsoppløsning eller annen lignende prosess med hjemmel i nasjonale lover og forskrifter,

  3. som ved en rettskraftig dom er kjent skyldig i straffbare forhold som angår den yrkesmessige vandel,

  4. som i sitt yrke har gjort seg skyldig i alvorlige forsømmelser mot faglige og etiske krav i vedkommende bransje,

  5. som ikke har oppfylt sine forpliktelser vedrørende innbetaling av trygdeavgifter i samsvar med lovbestemmelsene i den stat hvor han er etablert, eller i Norge,

  6. som ikke har oppfylt sine forpliktelser vedrørende innbetaling av skatter og avgifter i samsvar med lovbestemmelsene i den stat hvor han er etablert, eller i Norge,

  7. som har gitt grovt feilaktige opplysninger som svar på den informasjon som kreves i medhold av §§ 10-5 til 10-10, eller som har unnlatt å gi slike opplysninger.

 2. Når oppdragsgiver krever bevis for at leverandøren ikke befinner seg i noen av de omstendigheter som er nevnt i nr 1 bokstav a, b, c, e eller f, godtas som tilstrekkelig bevis:

  1. når det gjelder bokstav a, b eller c; utdrag fra strafferegister eller konkursregister. I mangel av dette, et tilsvarende dokument som viser at kravene er tilfredsstilt, utstedt av en retts- eller forvaltningsmyndighet i leverandørens hjemstat eller nåværende oppholdsstat,

  2. når det gjelder bokstav e eller f; attest utstedt av vedkommende myndighet i leverandørens hjemstat.

 3. Når leverandørens hjemstat ikke utsteder slike dokumenter eller attester, kan de erstattes av en erklæring under ed eller forsikring avgitt av den aktuelle personen overfor en retts- eller forvaltningsmyndighet, en notarius publicus eller annen kompetent myndighet i hjemstaten eller nåværende oppholdsstat.

 4. Nærings- og handelsdepartementet skal utstede og ajourføre lister over myndigheter og organer som har kompetanse til å utstede dokumenter som nevnt ovenfor.

§ 10-4 Leverandørgrupper

 1. Leverandørgrupper har rett til å gi tilbud.

 2. Oppdragsgiver kan stille krav om at leverandørgrupper etablerer en bestemt foretaksform etter at kontrakt er tildelt, i den utstrekning dette er nødvendig for å sikre en tilfredsstillende oppfyllelse av kontrakten.

§ 10-5 Krav om registrering og foretaksform

 1. Oppdragsgiver kan kreve at leverandører som ønsker å delta i konkurranse om offentlige kontrakter, godtgjør at han er registrert i et bransjeregister eller annet foretaksregister som foreskrevet i lovgivningen i den stat hvor han er etablert, jf vedlegg 4.

 2. Ved tjenestekontrakter :

  1. Oppdragsgiver kan kreve at tjenesteytere dokumenterer at de innehar nødvendige godkjenninger, tillatelser eller medlemskap i særskilt organisasjon i sitt hjemland.

  2. Oppdragsgiver kan ikke avvise tjenesteytere, som i henhold til lovgivningen i den stat der de er etablert har rett til å utføre de aktuelle tjenestekontrakter, utelukkende med den begrunnelse at de i henhold til norsk lovgivning, må være enten fysiske eller juridiske personer. Av juridiske personer kan det imidlertid kreves at de i tilbudet eller i forespørselen om å delta, oppgir navnene og de faglige kvalifikasjonene til de personer som er ansvarlige for utførelsen av de aktuelle tjenester.

§ 10-6 Informasjon om leverandørens finansielle og økonomisk stilling

 1. Oppdragsgiver kan stille krav om leverandørens finansielle og økonomiske stilling.

 2. Som bevis på leverandørens finansielle og økonomiske stilling kan en eller flere av følgende referanser godtas:

  1. egnede bankerklæringer,

  2. fremleggelse av foretakets årsregnskap eller utdrag fra det,

  3. en erklæring om foretakets totale omsetning og dets omsetning de siste tre regnskapsår for de ytelser kontrakten omhandler.

 3. Oppdragsgiver kan kreve fremlagt andre referanser enn de som er nevnt i nr 2. Slike krav til referanser skal fremgå av kunngjøringen eller i invitasjonen til å gi tilbud eller til å forhandle.

 4. Dersom leverandøren har gyldige grunner til ikke å kunne fremlegge de referanser oppdragsgiver har anmodet om, kan han godtgjøre sin økonomiske og finansielle stilling med ethvert annet dokument som oppdragsgiver kan akseptere.

 5. Omfanget av de opplysninger som er nevnt i denne paragraf, kan ikke gå utover det som hensynet til kontrakten tilsier, og oppdragsgiver skal ta hensyn til leverandørens berettigede interesser.

§ 10-7 Informasjon om leverandørens tekniske kvalifikasjoner

 1. Oppdragsgiver kan stille krav om leverandørens tekniske kvalifikasjoner.

 2. Vurdering av leverandørenes tekniske kvalifikasjoner skal særlig baseres på kriterier som faglig kompetanse, effektivitet, erfaring og pålitelighet.

 3. Som bevis på leverandørens tekniske kvalifikasjoner kan det fremlegges en eller flere av følgende referanser, i samsvar med arten, mengden og anvendelsen av de ytelser som skal presteres:

  1. informasjon om teknisk personell eller tekniske avdelinger leverandøren disponerer over, enten de tilhører foretaket eller ikke, og særlig om de som har ansvaret for kvalitetskontrollen,

  2. en beskrivelse av foretakets tekniske ressurser og kvalitetssikringsmetoder, samt de ressurser som benyttes til undersøkelser og forskning,

  3. Ved varekontrakter:

   • prøver, beskrivelser og/eller fotografier av varer som skal leveres. Ektheten av disse skal kunne attesteres dersom oppdragsgiver ber om det,

   • fremleggelse av sertifikater utstedt av godkjente offisielle institutter eller organer for kvalitetskontroll. Sertifikatene skal attestere at varen, som er klart identifisert ved henvisning til visse spesifikasjoner eller standarder, er i samsvar med disse,

   • dersom varene som skal leveres er kompliserte, eller hvis de unntaksvis skal brukes til et spesielt formål, kan oppdragsgiver kontrollere leverandørens produksjonskapasitet og om nødvendig hans ressurser for undersøkelse og forskning samt metoder for kvalitetskontroll. Oppdragsgiver kan overlate slik kontroll til et kompetent offisielt organ i den stat hvor leverandøren er etablert.

  4. Ved vare- og tjenestekontrakter: Liste over de viktigste leveranser de tre siste år, herunder leveransenes verdi, tidspunkt og mottakere:

   • når det gjelder leveranser til offentlige myndigheter skal leveransene godtgjøres ved attester som er utstedt eller bekreftet av vedkommende myndighet,

   • når det gjelder leveranser til private, skal attestene utstedes av kjøperen. I mangel av dette kan en erklæring fra leverandøren godtas.

  5. Ved tjenestekontrakter og bygge- og anleggskontrakter:

   • vitnesbyrd og attester om utdanning og yrkespraksis for entreprenøren/tjenesteyteren, foretakets administrative ledelse, eller for den eller de personer som er ansvarlige for arbeidets utførelse,

   • en redegjørelse for de redskaper og maskiner og det tekniske utstyr entreprenøren/tjenesteyteren disponerer over for å utføre arbeidet,

   • en redegjørelse for foretakets gjennomsnittlige arbeidsstyrke og antall ansatte i den administrative ledelsen i løpet av de siste tre år.

  6. Ved bygge- og anleggskontrakter:

   • en oversikt over arbeider som er utført i løpet av de siste fem år, sammen med attester over tilfredsstillende utførelse av de viktigste arbeidene. Attestene skal angi arbeidenes verdi samt tid og sted for arbeidsutførelsen, og oppgi hvorvidt arbeidene er blitt fagmessig utført og behørig fullført. Vedkommende myndighet skal om nødvendig oversende attestene direkte til oppdragsgiver.

 4. Oppdragsgiver skal i kunngjøringen eller i invitasjonen til å gi tilbud eller til å forhandle angi hvilke former for dokumentasjon som ønskes fremlagt.

 5. Omfanget av dokumentasjon som nevnt i nr 3 skal være relevant i forhold til kontrakten. Oppdragsgiver skal ta hensyn til leverandørenes berettigede interesser når det gjelder beskyttelse av tekniske og forretningsmessige forhold.

§ 10-8 Alternative regler om dokumentasjon

 1. Leverandører som er registrert på lister over godkjente leverandører kan, for hver enkelt kontrakt, legge frem en registreringsattest utstedt av vedkommende myndighet. Attesten skal angi grunnlaget for registreringen og hvilken klassifisering listen gir dem.

 2. Registrering på offisielle lister over godkjente leverandører, attestert av kompetent organ i leverandørenes hjemstat, gir oppdragsgiver en formodning om at leverandøren er kvalifisert når det gjelder vurderingen av de forhold som er nevnt i § 10-3 nr 1 a, b, c, d og g, § 10-5, § 10-6 nr 2 b og c, og § 10-7 nr 3 d, e første og tredje strekpunkt og f.

 3. Opplysninger som kan utledes av registreringer på offisielle lister kan ikke bestrides. Registrerte leverandører kan imidlertid avkreves en tilleggsattest for innbetaling til sosiale trygdeordninger, dersom de blir tildelt kontrakten.

 4. Oppdragsgiver skal bare anvende bestemmelsene i nr 2 og 3 til fordel for leverandører som er etablert i den stat hvor den offisielle listen er utarbeidet.

 5. Ved registrering av leverandører fra andre EØS-stater på offisielle lister kan det ikke forlanges andre attester og erklæringer enn det som blir forlangt av nasjonale leverandører og uansett bare det som er fastsatt i §§ 10-3 til 10-7.

 6. De EØS-stater som har offisielle lister er forpliktet til å meddele de øvrige EØS-stater, Kommisjonen og EFTAs overvåkingsorgan adressen til det organ hvor forespørselen om registrering kan rettes.

§ 10-9 Supplerende opplysninger

Oppdragsgiver kan innenfor rammen av §§ 10-3 til 10-7 anmode leverandørene om å supplere eller utdype de fremlagte attester og dokumenter.

§ 10-10 Opplysninger om kvalitetssikringsstandarder

 1. Ved tjenestekontrakt kan oppdragsgiver kreve fremlagt attester utstedt av uavhengige organer som bekrefter at tjenesteyteren oppfyller visse kvalitetssikringsstandarder.

 2. Dersom oppdragsgiver krever slike attester fremlagt skal det vises til kvalitetssikringssystemer basert på de europeiske standarder av EN 29000-serien, godkjent av organer som oppfyller de europeiske standarder av EN 45000-serien. Oppdragsgiver skal godta likeverdige attester fra organer etablert i andre EØS-stater. Oppdragsgiver skal også godta annen dokumentasjon på likeverdige kvalitetssikringstiltak fremlagt av tjenesteyter som ikke kan få utstedt slike attester eller ikke har mulighet til å fremskaffe dem innen den fastsatte frist utløper.

§ 10-11 Opplysninger om arbeidsmiljø m v

 1. Oppdragsgiver kan i konkurransegrunnlaget angi hvor leverandørene kan få de nødvendige opplysninger om forpliktelser som er knyttet til norske bestemmelser om arbeidsmiljø og arbeidsvilkår.

 2. Oppdragsgiver som gir opplysninger som nevnt i nr 1, kan be leverandørene om å tilkjennegi at de ved utarbeidelsen av tilbudet har tatt hensyn til de forpliktelser som er knyttet til gjeldende bestemmelser om arbeidsmiljø og arbeidsvilkår på stedet der arbeidet skal utføres. Dette berører ikke anvendelsen av bestemmelsen i § 10-14 om unormalt lave tilbud.

§ 10-12 Opplysninger om bruk av underleverandører

 1. Oppdragsgiver kan i konkurransegrunnlaget be leverandørene opplyse i tilbudet hvor stor del av kontrakten som eventuelt vil bli tildelt underleverandører.

 2. Opplysningene får ikke virkning for hovedleverandørens kontraktsansvar.

§ 10-13 Alternative løsninger

 1. Dersom tildeling skjer på grunnlag av det økonomisk mest fordelaktige tilbud og ikke annet er bestemt i kunngjøringen, skal oppdragsgiver ta i betraktning tilbud om alternative løsninger dersom disse oppfyller de oppstilte minstekrav.

 2. Det skal opplyses i kunngjøringen dersom alternative løsninger ikke vil bli vurdert.

 3. Oppdragsgiver skal i konkurransegrunnlaget oppgi de minstekrav som tilbud om alternative løsninger må oppfylle, samt opplyse om eventuelle krav til presentasjon av tilbydte alternative løsninger.

 4. Oppdragsgiver kan ikke avvise en alternativ løsning utelukkende med den begrunnelse at de er utarbeidet med tekniske spesifikasjoner definert ved henvisning til nasjonale standarder som gjennomfører europeiske standarder, eller ved henvisning til europeiske tekniske godkjennelser eller ved henvisning til felles tekniske spesifikasjoner som nevnt i § 6-1 nr 2 eller ved henvisning til tekniske spesifikasjoner som nevnt i § 6-1 nr 5 a og b.

 5. Oppdragsgiver kan ikke avvise et tilbud som er i samsvar med konkurransegrunnlaget, bare fordi det er utarbeidet etter en annen teknisk beregningsmetode enn den som benyttes i den stat hvor kontrakten inngås. Den dokumentasjon som er nødvendig for å undersøke prosjektet, skal vedlegges tilbudet. Leverandørene skal gi de tilleggsopplysninger som oppdragsgiver mener er nødvendige.

 6. Oppdragsgiver, som har opplyst at tilbud om alternative løsninger vil bli tatt i betraktning ved en vare- eller tjenestekontrakt, kan ikke avvise et tilbud om alternative løsninger utelukkende med den begrunnelse at kontrakten kan antas å endre karakter fra en tjenestekontrakt til en varekontrakt eller omvendt, dersom tilbudet antas.

§ 10-14 Unormalt lave tilbud

 1. Dersom det for en kontrakt foreligger tilbud som virker unormalt lav i forhold til ytelsen, skal oppdragsgiver, før tilbudet kan avvises, skriftlig forlange relevante opplysninger om de enkelte delene av tilbudet og etterprøve disse på grunnlag av de forklaringer som blir gitt.

 2. Oppdragsgiver kan ta hensyn til forklaringer som er berettiget ut i fra objektive grunner, herunder besparelser ved fremstillingsmåten, tekniske løsninger, usedvanlig gunstige vilkår for leveransen eller varens nyskapende karakter.

 3. Dersom dokumentene knyttet til kontrakten fastsetter at tildeling skal skje på grunnlag av laveste pris, skal oppdragsgiver underrette EFTAs overvåkingsorgan om avvisninger av tilbud som blir ansett å være for lave.

Kapittel 11 - Avgjørelse av konkurranser og begrunnelsesplikt

§ 11-1 Valg av tilbud

 1. Tildelingen skal skje enten på basis av hvilket tilbud som er det økonomisk mest fordelaktige, eller utelukkende ut fra hvilket tilbud som har den laveste prisen.

 2. Dersom tildelingen av kontrakten skal skje på grunnlag av det økonomisk mest fordelaktige tilbud, skal alle kriterier som vil bli lagt til grunn oppgis enten i konkurransegrunnlaget eller i kunngjøringen. Kriteriene skal om mulig angis i prioritert rekkefølge. Det kan benyttes slike kriterier som pris, kvalitet, teknisk verdi, estetiske og funksjonsmessige egenskaper, service og teknisk bistand, oppfyllelsestid m v.

§ 11-2 Krav på begrunnelse

 1. Oppdragsgiver skal overfor enhver leverandør som ber om det og som ikke er blitt utvalgt, eller leverandør som ikke har fått tildelt kontrakten, begrunne hvorfor deres forespørsel om å delta eller deres tilbud er avvist eller forkastet. Dersom kontrakt er tildelt skal navnet på den som fikk kontrakten opplyses sammen med det valgte tilbuds egenskaper og relative fordeler. Begrunnelsen skal gis senest 15 dager etter at leverandøren har bedt om en begrunnelse.

 2. Oppdragsgiver kan beslutte at bestemte opplysninger om kontraktstildelingen, ikke skal offentliggjøres, såfremt offentliggjørelsen av opplysningene vil:

  • hindre rettshåndhevelse eller på annen måte stride mot offentlige interesser

  • skade bestemte offentlige eller private virksomheters legitime forretningsmessige interesser, eller

  • kunne være til skade for lik konkurranse mellom leverandørene.

 3. Dersom det er besluttet ikke å inngå kontrakt for et oppdrag som har vært kunngjort eller dersom oppdragsgiver har besluttet å gjennomføre anskaffelsesprosedyren på nytt, skal oppdragsgiver, overfor enhver leverandør som ber om det, opplyse om begrunnelsen for beslutningen. Oppdragsgiver skal også underrette kontoret for Den europeiske fellesskaps offisielle publikasjoner om beslutningen.

§ 11-3 Rapporteringsplikt

 1. For hver kontrakt som blir tildelt, skal oppdragsgiver utarbeide en skriftlig rapport som minst skal inneholde følgende opplysninger:

  1. oppdragsgivers navn og adresse, kontraktens gjenstand og verdi,

  2. navn på de leverandørene som ble utvalgt til å delta og begrunnelsen for utvelgelsen,

  3. navn på de leverandørene som ikke ble utvalgt til å delta i konkurransen, navn på de deltakere som ikke fikk tildelt oppdraget og begrunnelsen for at forespørselen om å delta eller at tilbudet ble avvist/forkastet,

  4. navnet på den utvalgte leverandør og begrunnelsen for valget. Den andel av kontrakten som eventuelt vil bli tildelt underleverandører, dersom det er kjent,

  5. de forhold som begrunner hvorfor forhandlet konkurranse er benyttet etter §§ 7-2 og 7-3.

 2. Rapporten eller rapportens hovedpunkter skal på anmodning oversendes EFTAs overvåkningsorgan.

Kapittel 12 - Spesielle prosedyrer

§ 12-1 Særlige regler om offentlig bygge- og anleggskonsesjon

 1. Dersom oppdragsgiver skal tildele en offentlig bygge- og anleggskonsesjon, skal han gjøre dette kjent i en kunngjøring i samsvar med vedlegg 1 dersom kontrakten har en anslått verdi på minst 41,5 mill kroner. For øvrig får § 8-5 nr 2 til 7 tilsvarende anvendelse.

 2. Oppdragsgiver kan:

  1. kreve at konsesjonsinnehaveren overdrar kontrakter som tilsvarer minst 30 prosent av totalverdien av konsesjonskontrakten til tredjemann. Det kan gis adgang til å øke denne andelen. Nevnte minstekrav skal være angitt i konsesjonskontrakten, eller

  2. be om at det i tilbudet oppgis hvor stor del av kontraktens totalverdi som eventuelt vil bli overdratt til tredjemann.

 3. Når konsesjonsinnehaveren selv er oppdragsgiver i henhold til § 1-3, skal han overholde bestemmelsene i denne forskrift når det gjelder arbeider som skal utføres av tredjemann.

 4. Dersom konsesjonsinnehaver som ikke er oppdragsgiver i henhold til § 1-3, overdrar kontrakter til tredjemann, skal dette kunngjøres, forutsatt at kontrakten har en verdi på minst 41,5 mill kroner. Forøvrig får § 8-5 nr 2-7 tilsvarende anvendelse. Kunngjøringsreglene kommer ikke til anvendelse når kontrakten oppfyller vilkårene i § 7-3. Konsesjonsinnehaverens plikter etter denne bestemmelse skal inntas i bygge- og anleggskonsesjonen.

 5. Oppdragsgiver som ønsker å tildele bygge- og anleggskonsesjon skal fastsette en frist for mottak av konsesjonssøknader på minst 52 dager fra den dag kunngjøringen ble sendt.

 6. Når en bygge- og anleggskontrakt blir tildelt av en konsesjonsinnehaver som ikke er en offentlig oppdragsgiver, skal fristen for mottak av forespørsler om å delta fastsettes av konsesjonsinnehaveren til minst 37 dager fra den dag kunngjøringen ble sendt. Fristen for mottak av tilbud skal være minst 40 dager fra den dag kunngjøringen eller invitasjonen ble sendt.

 7. Foretak som har dannet en gruppe med det formål å oppnå en konsesjonskontrakt, eller foretak tilknyttet disse, anses ikke som tredjemann.

 8. Med «tilknyttet foretak» menes ethvert foretak som konsesjonsinnehaveren direkte eller indirekte kan utøve en avgjørende innflytelse over, eller som sammen med konsesjonsinnehaveren er under avgjørende innflytelse fra et annet foretak i kraft av eiendomsrett, kapitalinteresser eller reglene for virksomheten. Et foretak anses å ha avgjørende innflytelse når det i forhold til et annet foretak enten direkte eller indirekte:

  1. eier majoriteten av foretakets tegnede kapital,

  2. kontrollerer flertallet av stemmene knyttet til andeler utstedt av foretaket, eller

  3. kan utnevne mer enn halvparten av medlemmene i foretakets administrasjons-, ledelses- eller kontrollorgan.

 9. En fullstendig liste over tilknyttede foretak skal vedlegges søknaden om offentlig bygge- og anleggskonsesjon. Listen skal oppdateres ved enhver senere endring i forholdet mellom foretakene.

§ 12-2 Særskilt behandlingsmåte ved bygge- og anleggskontrakter for sosiale formål

 1. Dersom kontrakter om planlegging og oppføring av boliger for sosiale formål, på grunn av arbeidets betydning, kompleksitet og antatte varighet, krever samarbeid med representanter fra oppdragsgiver, sakkyndige og entreprenører, kan det vedtas en særskilt behandlingsmåte for å sikre valg av den entreprenør som er best egnet til å delta i et slikt samarbeid.

 2. I kontraktskunngjøringen skal oppdragsgiver gi en mest mulig nøyaktig beskrivelse av arbeidene som skal utføres, slik at interesserte entreprenører kan foreta en realistisk vurdering av prosjektet. I kontraktskunngjøringen skal oppdragsgiver, i samsvar med §§ 10-3 til 10-7 samt §§ 10-9 og 10-10, oppgi hvilke personlige, tekniske og økonomiske vilkår som leverandørene må oppfylle.

 3. Ved valg av denne behandlingsmåte skal oppdragsgiver anvende reglene for åpen eller begrenset konkurranse uten forhandling og reglene om kvalitativ utvelgelse.

Kapittel 13 - Forskjellige bestemmelser

§ 13-1 Språkkrav

Med unntak av kunngjøringer som nevnt i §§ 8-1 til 8-5, kan oppdragsgiver utforme all dokumentasjon på norsk, samt kreve at tilbud med tilhørende dokumenter skal utformes på norsk.

§ 13-2 Utarbeidelse av statistikkoppgaver

 1. Statlige oppdragsgivere som omfattes av WTO-avtalen om offentlige innkjøp, jf avtalens vedlegg 1, skal hvert år for kontrakter som ikke overstiger terskelverdiene i § 1-4 nr 1 utarbeide og sende Nærings- og handelsdepartementet en rapport over verdien av disse kontraktene.

 2. Nærings- og handelsdepartementet kan kreve at oppdragsgivere etter denne forskrift legger frem opplysninger som er nødvendige for å oppfylle forpliktelsene etter EØS-avtalens regler om offentlige anskaffelser og reglene i WTO-avtalen om offentlige innkjøp. Departementet kan ved forskrift gi nærmere regler om avgivelse av informasjon etter denne paragraf.

 3. Nærings- og handelsdepartementet kan delegere denne myndighet til andre statlige organer.

DEL III - VALG AV ANSKAFFELSESPROSEDYRE OG KUNNGJØRINGSREGLER FOR STATLIGE OPPDRAGSGIVERE VED ANSKAFFELSER UNDER TERSKELVERDIENE

Kapittel 14 - Alminnelige bestemmelser

§ 14-1 Anvendelsesområde

 1. Denne del i forskriften regulerer valg av anskaffelsesprosedyre for statlige oppdragsgivere når det gjelder anskaffelser av varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeider som ikke er omfattet av bestemmelsene i del II, jf § 1-4 nr 1.

 2. Denne del får likevel anvendelse på kontrakter som gjelder uprioriterte tjenester som nevnt i § 5-3.

 3. I tvilstilfeller treffer Nærings- og handelsdepartementet avgjørelse om anvendelsesområdet for denne del.

§ 14-2 Konkurranseprinsippet og valg av anskaffelsesprosedyre

 1. Enhver anskaffelse skal, uansett anskaffelsesprosedyre, så langt det er mulig baseres på konkurranse.

 2. Anskaffelse skal foretas ved åpen- eller begrenset konkurranse uten forhandling eller ved forhandlet konkurranse.

 3. Direkte anskaffelse kan bare benyttes dersom vilkårene i § 15-3 er oppfylt.

Kapittel 15 - Anskaffelsesprosedyrer og kunngjøringsplikt

§ 15-1 Kunngjøring av konkurranse

 1. Konkurranse som nevnt i § 14 nr 2 skal avholdes etter forutgående kunngjøring med mindre vilkårene i § 15-2 er oppfylt.

 2. Innbydelse til konkurransen skal kunngjøres i Norsk Lysingsblad og eventuelt på annen hensiktsmessig måte.

 3. Kunngjøringen skal minst inneholde følgende opplysninger:

  1. oppdragsgivers navn og adresse,

  2. hvilken anskaffelsesprosedyre som vil bli benyttet, samt en henvisning til denne forskriften,

  3. beskrivelse av anskaffelsen,

  4. mottaker og adresse, samt eventuell frist for innlevering av forespørsel om å få delta,

  5. hvilke krav som vil bli stilt til konkurransedeltageres kvalifikasjoner, samt krav til dokumentasjon, og

  6. eventuell øvre og nedre grense for antall leverandører ved anskaffelse etter begrenset konkurranse uten forhandling og begrenset konkurranse.

§ 15-2 Unntak fra kunngjøringsplikten

 1. Kunngjøring kan unntas når:

  1. bare et begrenset antall leverandører er kvalifiserte,

  2. det dreier seg om mindre tilleggsytelser til en tidligere inngått kontrakt,

  3. en tidligere kunngjort konkurranse ikke har ført til et akseptabelt resultat,

  4. anskaffelsen som følge av uforutsette omstendigheter ikke kan utsettes i den tiden det tar å gjennomføre en konkurranse etter forutgående kunngjøring,

  5. det gjelder leilighetskjøp, og det i et meget begrenset tidsrom foreligger et usedvanlig fordelaktig tilbud som gjør det mulig å anskaffe ytelser til en pris som ligger vesentlig under normale markedspriser, og

  6. det gjelder forsknings- og utviklingsarbeider hvor oppdragsgiver finner at bare et begrenset antall leverandører fyller de krav som må stilles.

 2. Ved fritak fra kunngjøringsplikten skal konkurranseinnbydelse skje ved skriftlig henvendelse til et begrenset antall leverandører.

§ 15-3 Direkte anskaffelse

 1. Direkte anskaffelse kan skje når:

  1. prisen på anskaffelsen ikke overstiger kroner 250 000,- eksklusiv merverdiavgift,

  2. anskaffelsen bare kan skje hos én leverandør i markedet,

  3. det gjelder mindre etterbestillinger for å dekke uforutsette behov,

  4. anskaffelsen som følge av uforutsette omstendigheter ikke kan utsettes i den tiden det tar å gjennomføre en konkurranse,

  5. det gjelder arbeidsytelser av personlig karakter, eller

  6. fagdepartementet i det enkelte tilfelle beslutter det eller samtykker i det.

 2. Ved beregning av beløpgrensen i nr 1 a får kapittel 2 tilsvarende anvendelse. Nærings- og handelspartementet kan endre beløpsgrensen.

DEL IV - REGLER SOM GJELDER FOR GJENNOMFØRING AV ANSKAFFELSER FOR STATLIGE OPPDRAGSGIVERE

Kapittel 16 - Alminnelige bestemmelser

§ 16-1 Anvendelsesområde

 1. Denne del får anvendelse på anskaffelse av varer-, tjenester og bygge- og anleggsarbeider som foretas av statlige oppdragsgivere i henhold til bestemmelsene i del II og del III.

 2. §§ 17-1, 17-2, 18-2, 19-8 nr 3, 19-13 nr 3, 19-17 nr 4, 20-8 nr 3 og 20-13 får likevel ikke anvendelse på anskaffelser som er omfattet av del II.

§ 16-2 Forbud for tjenestemann mot å delta i konkurranse

 1. Tjenestemann kan ikke inngå kontrakt om anskaffelse med den administrasjon hvor han gjør tjeneste. Det samme gjelder firma som helt eller i overveiende grad eies av slik tjenestemann.

 2. Tjenestemann kan ikke opptre som konsulent og heller ikke som representant for leverandør overfor den administrasjon hvor vedkommende tjenestemann gjør tjeneste.

Kapittel 17 - Kvalifikasjonskrav og retten til å delta i konkurranser

§ 17-1 Kvalifikasjonskrav

 1. Oppdragsgiver skal påse at alle deltakere i konkurranser om anskaffelser eller andre tilbydere, har tilstrekkelige kvalifikasjoner til å fullføre oppdraget på en tilfredsstillende måte.

 2. Ved konkurranser skal oppdragsgiver enten i kunngjøringen eller i konkurransegrunnlaget angi hvilke kvalifikasjoner som kreves, og hvilke former for dokumentasjon som skal fremlegges.

 3. Kvalifikasjonskravene bør stå i forhold til den ytelsen som skal leveres.

 4. For anskaffelser som er omfattet av del II, gjelder §§ 10-3 til 10-10.

§ 17-2 Antall leverandører

 1. Oppdragsgiver kan fastsette en øvre og nedre grense for hvor mange leverandører som skal få delta i konkurransen. Grensen skal angis i kunngjøringen.

 2. Antallet som blir innbudt, skal være tilstrekkelig til å sikre reell konkurranse.

 3. For anskaffelser som er omfattet av del II, gjelder § 10-2.

Kapittel 18 - Krav til spesifisering av oppdraget

§ 18-1 Krav til ytelsen

 1. Anskaffelsen skal fortrinnsvis spesifiseres ved angivelse av funksjonskrav, og med en kvalitet som tilfredsstiller reelle behov.

 2. Ved utforming av kravene skal det også legges vekt på livssykluskostnader ved anskaffelsen.

§ 18-2 Tekniske spesifikasjoner

 1. Dersom oppdragsgiver krever oppfylt tekniske spesifikasjoner skal disse angis i konkurransegrunnlaget.

 2. Tekniske spesifikasjoner skal fortrinnsvis enten angis ved en henvisning til relevante norske standarder som er i overensstemmelse med europeiske standarder, eller ved en henvisning til europeiske tekniske godkjennelser eller ved en henvisning til felles tekniske spesifikasjoner. Der slike ikke finnes skal det benyttes andre standarder som er allment brukt eller akseptert.

 3. Reglene i nr 1 og nr 2 kan fravikes dersom særlige grunner foreligger. Slike avvik må ikke i noe tilfelle foretas i den hensikt å gi noen leverandører en fordel fremfor andre.

 4. Det kan ikke benyttes tekniske spesifikasjoner som omtaler varer av et bestemt fabrikat eller opprinnelse, eller angir en særlig produksjonsmetode, dersom dette favoriserer enkelte foretak. En slik spesifikasjon kan likevel foretas når kontraktsgjenstanden berettiger til det. Det er heller ikke tillatt å angi varemerker, patenter eller typer. Kan kontraktsgjenstanden ikke beskrives tilfredsstillende på annen måte, er det likevel tillatt å bruke slik angivelse når den er ledsaget av ordene «eller tilsvarende».

 5. For anskaffelser som er omfattet av forskriftens del II gjelder § 6-1.

§ 18-3 Bruk av rådgivere ved utarbeidelse av tekniske spesifikasjoner

Oppdragsgiver skal ikke søke eller motta råd som kan bli benyttet under utarbeidelsen av spesifikasjoner for en bestemt anskaffelse, fra noen som kan ha økonomisk interesse i anskaffelsen, når dette skjer på en måte som vil kunne utelukke konkurranse.

Kapittel 19 - Åpen- og begrenset konkurranse uten forhandling

§ 19-1 Alminnelig prinsipper for gjennomføring av konkurransen

 1. Oppdragsgiver skal gjennomføre konkurransen på en forsvarlig måte med lik behandling av leverandørene, og for øvrig i samsvar med god anbudsskikk.

 2. Konkurransen skal gjennomføres uten forhandlinger.

Grunnlaget for konkurransen

§ 19-2 Konkurransegrunnlaget

 1. Det skal utarbeides et konkurransegrunnlag for konkurransen. Her angis hvordan konkurransen skal gjennomføres og hvilken ytelse som skal anskaffes.

 2. Konkurransegrunnlaget skal være så klart og uttømmende at det sammen med et tilbud og aksept av dette, vil utgjøre en fullstendig avtale.

 3. Konkurransegrunnlaget skal inneholde en særskilt utformet innbydelse som er datert og undertegnet av oppdragsgiver eller dennes representant.

§ 19-3 Hvilke opplysninger konkurransegrunnlaget skal inneholde

 1. Når det gjelder konkurransen, skal det oppgis:

  1. oppdragsgivers navn og adresse,

  2. sted og tid (dag og klokkeslett) for innlevering av tilbudene, jf § 19-4 nr 1, samt hvorledes tilbudene skal være merket,

  3. vedståelsesfristen, jf § 19-4 nr 2,

  4. sted og tid (dag og klokkeslett) for tilbudsåpning,

  5. krav som settes til leverandørenes kvalifikasjoner, jf § 17-1,

  6. krav til fremleggelse av skatteattest og egenerklæring om HMS, jf § 19-4 nr 4 og nr 5, og

  7. kriterier for valg av tilbud, jf § 21-2.

 2. I den utstrekning det er aktuelt, skal det også oppgis:

  1. i hvilken utstrekning det kan gis tilbud på bare deler av ytelsen, jf § 19-8 nr 4,

  2. om alternative løsningsforslag vil bli avvist, jf § 19-8 nr 3,

  3. om det skal sendes inn prøver, modeller, planer, tegninger m v, og hvordan disse skal merkes,

  4. tid og sted for tilbudsbefaring eller tilbudskonferanse, jf § 19-4 nr 3,

  5. om det skal benyttes et særskilt fastsatt skjema i stedet for tilbudsbrev, jf § 19-7 nr 2, og

  6. andre opplysninger som er av betydning for utarbeidelsen av tilbudet.

 3. Når det gjelder oppdraget, skal det inntas:

  1. en beskrivelse av oppdraget, jf § 19-5 nr 1,

  2. hvor tilhørende dokumenter, beskrivelser, prøver, modeller, planer m v ligger til ettersyn, samt om disse kan utleveres og i så fall eventuelt hvilket depositum som forlanges, og

  3. hvilke alminnelige og spesielle kontraktsbestemmelser som gjelder for oppdraget, jf § 19-5 nr 2 og 3.

§ 19-4 Nærmere om fastleggelse av konkurransevilkårene

 1. Tilbudsfristen skal fastsettes slik at leverandørene får tilstrekkelig tid til å foreta de nødvendige undersøkelser og beregninger. For anskaffelser som er omfattet av forskriftenes del II, kan tilbudsfristen ikke settes kortere enn det som følger av kapittel 9.

 2. Vedståelsesfristen er den tiden tilbudene er bindende, og skal angis med dato og klokkeslett. Den bør ikke settes lenger enn det som er nødvendig av hensyn til behandlingen av tilbudene. Fremgår ikke annet av konkurransegrunnlaget, utløper vedståelsesfristen kl 24.00, 30 dager etter tilbudsfristens utløp.

 3. Befaring eller konferanse kan avholdes for å gi nærmere opplysninger om oppdraget. Til slike befaringer og konferanser innkalles samtlige som har mottatt konkurransegrunnlaget. Befaring eller konferanse skal holdes i tilstrekkelig tid før tilbudsfristens utløp. Referat fra befaringen eller konferansen sendes uten ugrunnet opphold til samtlige som har mottatt konkurransegrunnlaget.

 4. Oppdragsgiver skal kreve at samtlige leverandører fremlegger skatteattester (RF 1244) ved anskaffelser over kroner 250 000,- eksklusiv merverdiavgift. Disse må foreligge senest ved tilbudsfristens utløp. Skatteattestene skal ikke være eldre enn seks måneder regnet fra tilbudsfristens utløp.

 5. For arbeid som skal utføres i Norge skal oppdragsgiver kreve at samtlige leverandører fremlegger en egenerklæring i samsvar med vedlegg 5 om at han oppfyller lovfestede krav innen helse, miljø og sikkerhet (HMS) ved anskaffelser over kroner 250 000,- eksklusiv merverdiavgift. Egenerklæringen må foreligge senest ved tilbudsfristens utløp.

§ 19-5 Nærmere om beskrivelsen av oppdraget

 1. Oppdraget skal angis på egnet måte i konkurransegrunnlaget og i samsvar med §§ 18-1 og 18-2.

 2. Det skal opplyses om hvilke kontraktsbestemmeler som gjelder for oppdraget. Det skal særlig fremgå:

  1. hvilken betalingsmåte som skal benyttes, så som betaling ved mottakelse av ytelsen, fremdriftsbetaling, forskuddsbetaling m v,

  2. når og hvor levering skal finne sted, og

  3. hvilken vederlagstype som skal benyttes, så som fast pris, fast pris med prisjustering, betaling etter regning, incitamentskontrakt m v.

 3. Dersom det er vist til standardkontrakter i konkurransegrunnlaget, skal eventuelle avvik fra eller tillegg til standarden, klart fremgå av konkurransegrunnlaget.

§ 19-6 Rettelse, supplering eller endring av konkurransegrunnlaget

 1. Innen tilbudsfristens utløp har oppdragsgiver rett til å supplere og foreta endringer av konkurransegrunnlaget som ikke er vesentlige.

 2. Rettelser, suppleringer eller endringer skal umiddelbart sendes samtlige som har mottatt konkurransegrunnlaget. Opplysninger som oppdragsgiver gir på forespørsel fra en av leverandørene, skal likeledes meddeles alle.

 3. Dersom rettelse, supplering eller endring som nevnt i nr 1 kommer så sent at det er vanskelig for leverandørene å ta hensyn til det i tilbudet, skal det fastsettes en forholdsmessig forlengelse av tilbudsfristen. Samtlige leverandører skal snarest varsles om forlengelsen.

Tilbudet

§ 19-7 Tilbudets utforming

 1. Tilbudet skal leveres i lukket konvolutt.

 2. Som en del av tilbudet skal medfølge et underskrevet forpliktende tilbudsbrev. Tilbudssum og eventuelt tilbudt leveringstid samt avvik fra konkurransegrunnlaget skal oppgis i brevet. Dersom det fremgår av konkurransegrunnlaget, skal leverandørene i stedet for tilbudsbrev bruke særskilt skjema fastsatt av oppdragsgiver.

 3. Tilbudet skal være fullstendig. Poster som ikke er priset, skal anses innkalkulert i andre poster, med mindre annet er angitt i tilbudsbrevet, eller den manglende utfyllingen skyldes en åpenbar feil, jf § 19-18.

§ 19-8 Avvik fra konkurransegrunnlaget

 1. Dersom tilbudet er ment å avvike fra konkurransegrunnlaget skal dette klart fremgå av tilbudsbrevet. Avvikene skal spesifiseres i tilbudsbrevet, eventuelt med en henvisning til hvor i tilbudet avviket er beskrevet. De skal være presise og entydige slik at oppdragsgiver kan vurdere avvikene uten kontakt med leverandør.

 2. Forbehold mot kontraktsvilkårene må ikke angå grunnleggende sider ved oppdraget.

 3. Dersom ikke annet er bestemt i kunngjøringen eller i konkurransegrunnlaget, er det adgang til å gi tilbud på alternative løsninger i tillegg til eller i stedet for de løsninger som fremgår av konkurransegrunnlaget. Det er likevel ikke adgang til å gi tilbud på alternative løsninger når konkurransen utelukkende skal avgjøres på grunnlag av pris eller pris og tid. De alternative løsninger skal samlet sett tilfredsstille de kvalitets- og funksjonskrav som kan utledes av konkurransegrunnlaget. For anskaffelser som er omfattet av del II gjelder i stedet § 10-13.

 4. Det kan ikke gis tilbud på bare deler av oppdraget med mindre konkurransegrunnlaget særlig gir adgang til dette.

 5. Det er ikke adgang til å gi tilbud på alternative frister for gjennomføring av oppdraget med mindre konkurransegrunnlaget særlig gir adgang til dette.

§ 19-9 Rettidig levering av tilbud

Tilbud er levert i tide dersom det er kommet frem til innleveringsstedet før tilbudsfristens utløp.

§ 19-10 Tilbakekall og endring av tilbud

 1. Tilbud kan tilbakekalles eller endres inntil tilbudsfristens utløp.

 2. Tilbakekallet skal skje skriftlig i form av brev, telefaks, teleks e l.

 3. Endring av innsendt tilbud er å betrakte som et nytt tilbud og skal foretas i samsvar med § 19-7.

Oppdragsgivers behandling av tilbud

§ 19-11 Registrering av innkomne tilbud

Tilbudene skal påføres tidspunkt for mottakelse etter hvert som de kommer inn. På anmodning skal oppdragsgiver skriftlig bekrefte når tilbudet er mottatt.

§ 19-12 Tilbudsåpning

 1. Rettidig levert tilbud skal åpnes på det tidspunkt og på det sted som er oppgitt i konkurransegrunnlaget.

 2. Åpningen skal foretas av minst to representanter for oppdragsgiver. Leverandørene har rett til å være til stede selv eller ved en representant.

 3. Under tilbudsåpningen skal tilbudenes totalsum og leverandørenes navn leses opp.

 4. Tilbudene skal påføres løpenummer i den rekkefølge de åpnes.

§ 19-13 Avvisning på grunn av forhold ved tilbudet

 1. Et tilbud skal avvises når:

  1. det ikke er levert i tide,

  2. det ikke er underskrevet eller ikke er kommet frem i lukket konvolutt,

  3. det inneholder et avvik fra konkurransegrunnlaget som er i strid med reglene i § 19-8,

  4. det på grunn av forbehold eller på grunn av feil, uklarheter, ufullstendigheter o l kan medføre tvil om hvorledes tilbudet skal bedømmes i forhold til de øvrige tilbudene.

 2. Ved vurdering i hvert enkelt tilfelle skal det avgjøres om et tilbud skal avvises fordi:

  1. tilbudet ikke inneholder alle de opplysninger, oppgaver, prøver m v som er forlangt,

  2. tilbudet ikke oppgir prisen slik som forutsatt i tilbudsinnbydelsen, eller

  3. tilbudet virker unormalt lavt i forhold til ytelsen som tilbys.

 3. Før et tilbud avvises, fordi det virker unormalt lavt, skal oppdragsgiver skriftlig forlange relevante opplysninger om de enkelte delene av tilbudet og etterprøve disse på grunnlag av de forklaringer som blir gitt. For anskaffelser som er omfattet av forskriftens del II gjelder § 10-14.

§ 19-14 Avvisning på grunn av forhold ved leverandøren

 1. En leverandør skal avvises når han ved tilbudsfristens utløp:

  1. ikke er innbudt til å delta i konkurransen,

  2. ikke oppfyller kvalifikasjonskravene for å delta i konkurransen,

  3. ikke har fremlagt skatteattester og egenerklæring om HMS.

 2. Ved vurdering i hvert enkelt tilfelle skal det avgjøres om en leverandør skal avvises fordi han:

  1. ikke har oppfylt sine forpliktelser vedrørende innbetaling av skatter og avgifter,

  2. ved en rettskraftig dom er kjent skyldig i straffbare forhold som angår den yrkesmessige vandel,

  3. i sitt yrke har gjort seg skyldig i alvorlige forsømmelser mot faglige og etiske krav i vedkommende bransje,

  4. har gitt grovt feilaktige opplysninger om forhold av betydning for konkurransen,

  5. er konkurs, under gjeldsforhandling eller under avvikling, eller har innstilt sin virksomhet, eller

  6. er begjært konkurs, det er begjært åpning av gjeldsforhandling eller begjært tvangsoppløsning.

§ 19-15 Fremgangsmåten ved avvisning

 1. Oppdragsgiver skal snarest mulig ta stilling til spørsmålet om avvisning.

 2. Leverandører som blir avvist skal straks underrettes skriftlig.

§ 19-16 Forhandlingsforbudet

Det er ikke tillatt å endre tilbudene eller forsøke å endre dem gjennom forhandlinger.

§ 19-17 Avklaringsadgangen

 1. Oppdragsgiver kan innhente nærmere opplysninger hos leverandørene for å få klarlagt uklarheter i tilbudene, så fremt uklarhetene ikke er slike at tilbudene skal avvises i henhold til § 19-13 nr 1 d.

 2. Når det gjelder løsninger, arbeidsmetoder eller materialer som leverandøren selv foreslår, kan oppdragsgiver be leverandøren foreta utdypninger og klargjøringer om hvorledes kravene i konkurransesgrunnlaget vil bli imøtekommet.

 3. Dersom det av tekniske eller funksjonelle grunner er nødvendig, kan det avtales mindre justeringer i de løsninger leverandøren har fremsatt.

 4. Oppdragsgiver kan innhente nærmere opplysninger om leverandørenes kvalifikasjoner for å gjennomføre oppdraget. Ved anskaffelser som er omfattet av forskriftens del II, gjelder § 10-9.

§ 19-18 Retting av feil

 1. Blir oppdragsgiver oppmerksom på åpenbare feil i tilbudet, skal disse rettes dersom det er utvilsomt hvordan feilene skal rettes.

 2. Andre åpenbare feil vurderes etter regelen i § 19-13 nr 1 d.

§ 19-19 Avlysning av konkurransen

 1. Foreligger det saklig grunn, kan oppdragsgiver avlyse konkurransen med øyeblikkelig virkning.

 2. Ved avlysning av konkurransen etter denne bestemmelsen skal oppdragsgiver straks varsle alle som har mottatt konkurransegrunnlaget. Oppdragsgiver skal også innen rimelig tid begrunne hvorfor konkurransen avlyses.

Anskaffelsesprotokoll

§ 19-20 Protokollføring

 1. Oppdragsgiver skal føre protokoll fra konkurransen.

 2. Protokollen fra tilbudsåpningen skal underskrives av de to tilstedeværende representantene for oppdragsgiver, og skal inneholde følgende opplysninger:

  1. dag og klokkeslett for åpningen,

  2. beskrivelse av anskaffelsen,

  3. hvem som er til stede,

  4. løpenummer og pris for hvert tilbud, samt leverandørenes navn.

 3. Av anskaffelsesprotokollen skal det fremgå hvilke tilbud og/eller leverandører som er avvist, og grunnen til dette.

 4. Når offentlig kunngjøring ikke er benyttet, skal grunnen til dette anføres i anskaffelsesprotokollen.

 5. Det skal angis i anskaffelsesprotokollen hvilket tilbud som er valgt og begrunnelsen for valget. Det skal fremgå av protokollen hvem som har truffet avgjørelsen.

 6. Andre opplysninger som har betydning for bedømmelsen av konkurransen.

 7. Opplysninger som nevnt i nr 2 skal sendes samtlige leverandører senest 7 dager etter tilbudssåpning.

Kapittel 20 - Forhandlet konkurranse

§ 20-1 Alminnelige prinsipper for gjennomføring av konkurransen

Oppdragsgiver skal gjennomføre konkurransen på en forsvarlig måte med lik behandling av leverandørene og for øvrig i samsvar med god forretningsskikk.

Grunnlaget for konkurransen

§ 20-2 Konkurransegrunnlaget

 1. Det skal utarbeides et konkurransegrunnlag for konkurransen. Her angis hvordan konkurransen skal gjennomføres og hvilken ytelse som skal anskaffes.

 2. Konkurransegrunnlaget skal være slik utformet at det danner et egnet underlag for utarbeidelse av tilbud i en konkurranse.

 3. Konkurransegrunnlaget skal inneholde en særskilt utformet innbydelse som er datert og undertegnet av oppdragsgiver eller dennes representant.

§ 20-3 Hvilke opplysninger konkurransegrunnlaget skal inneholde

 1. Når det gjelder konkurransen, skal det oppgis:

  1. at oppdragsgiver forbeholder seg rett til å forhandle nærmere om vilkårene for anskaffelsen, og

  2. at offentlig åpning av de innkomne tilbud ikke vil finne sted.

 2. Det skal videre angis:

  1. oppdragsgivers navn og adresse,

  2. sted og tid (dag og klokkeslett) for innlevering av tilbudene, jf § 20-4 nr 1, samt hvorledes tilbudene skal være merket,

  3. vedståelsesfristen, jf § 20-4 nr 2,

  4. tidspunkt for oppdragsgivers interne åpning av tilbudene,

  5. krav som settes til leverandørenes kvalifikasjoner, jf § 17-1,

  6. krav til fremleggelse av skatteattest og egenerklæring for HMS jf § 20-4 nr 4 og 5, og

  7. kriterier for valg av tilbud, jf § 21-2.

 3. I den utstrekning det er aktuelt, skal det også oppgis:

  1. i hvilken utstrekning det kan gis tilbud på bare deler av ytelsen, jf § 20-8 nr 2,

  2. om alternative løsningsforslag ikke vil bli vurdert, jf § 20-8 nr 3,

  3. om det skal sendes inn prøver, modeller, planer, tegninger m v, og hvordan disse skal merkes,

  4. tid og sted for tilbudsbefaring eller tilbudskonferanse, jf § 20-4 nr 3,

  5. om det skal benyttes et særskilt fastsatt skjema i stedet for tilbudsbrev, jf § 20-7 nr 2,

  6. om det stilles krav til forkalkyle, jf § 20-4 nr 6, eller rett til regnskaps- og kostnadskontroll, jf § 20-4 nr 7,

  7. om spesielle vilkår for forsknings- eller utviklingsarbeider, jf kap 24, og

  8. andre opplysninger som er av betydning for utarbeidelsen av tilbudet.

 4. Når det gjelder oppdraget, skal det inntas:

 1. en beskrivelse av oppdraget, jf § 20-5 nr 1,

 2. hvor tilhørende dokumenter, beskrivelser, prøver, modeller, planer m v ligger til ettersyn, samt om disse kan utleveres og i så fall eventuelt hvilket depositum som forlanges, og

 3. hvilke alminnelige og spesielle kontraktsbestemmelser som gjelder for oppdraget, jf § 20-5 nr 2 og 3.

§ 20-4 Nærmere om fastleggelse av konkurransevilkårene

 1. Tilbudsfristen skal fastsettes slik at leverandørene får tilstrekkelig tid til å foreta de nødvendige undersøkelser og beregninger. For anskaffelser som er omfattet av forskriftenes del II, kan tilbudsfristen ikke settes kortere enn det som følger av §§ 9-2 og 9-3.

 2. Vedståelsesfristen er den tiden tilbudene er bindende, og skal angis med dato og klokkeslett. Den bør ikke settes lenger enn det som er nødvendig av hensyn til behandlingen av tilbudene. Fremgår ikke annet av konkurransegrunnlaget, utløper vedståelsesfristen kl 24.00, 30 dager etter tilbudsfristens utløp.

 3. Befaring eller konferanse kan avholdes for å gi nærmere opplysninger om oppdraget. Til slike befaringer og konferanser innkalles samtlige som har mottatt tilbudsgrunnlaget. Befaring eller konferanse skal holdes i tilstrekkelig tid før tilbudsfristens utløp. Referat fra befaringen eller konferansen sendes uten ugrunnet opphold til samtlige som har mottatt tilbudsgrunnlaget.

 4. Oppdragsgiver skal kreve at tilbyder fremlegger skatteattester (RF 1244) ved anskaffelser over kroner 250 000,- eksklusiv merverdiavgift. Disse må foreligge senest ved tilbudsfristens utløp. Skatteattestene skal ikke være eldre enn seks måneder gammel regnet fra tilbudsfristens utløp.

 5. For arbeid som skal utføres i Norge skal oppdragsgiver kreve at anbyder fremlegger en egenerklæring i samsvar med vedlegg 5 om at han oppfyller lovfestede krav innen helse, miljø og sikkerhet (HMS) ved anskaffelser over kroner 250 000,- eksklusiv merverdiavgift. Egenerklæringen må foreligge senest ved tilbudsfristens utløp.

 6. Når oppdragsgiver finner det nødvendig for å kunne bedømme prisene, kan det i forespørselen settes som vilkår at det som grunnlag for pristilbud blir satt opp en forkalkyle over de kostnader som ventes å påløpe under gjennomføringen av oppdraget. I forespørselen kan det i så fall forbeholdes rett til å se regnskapsdata, bilag m v som grunnlag for en eventuell kostnadskontroll.

 7. Hvis den tilbudte pris eller det oppgitte kostnadsanslag antas i vesentlig grad å være basert på usikre kostnadselementer, eller konkurransen er liten, bør det ved større anskaffelser foretas kostnadskontroll før leverandør velges. Ved kostandsanalyse bør oppdragsgiver i nødvendig utstrekning gjennomgå de regnskapsdata, bilag m v som ligger til grunn for prisen eller kostnadsberegningen. I slike tilfelle bør det også overveies å inngå kontrakt som gir anledning til helt eller delvis innsyn i leverandørens regnskap for å kunne kontrollere kostnadene vedrørende oppdraget.

§ 20-5 Nærmere om beskrivelsen av oppdraget

 1. Oppdraget skal angis på egnet måte i konkurransegrunnlaget og i samsvar med §§ 18-1 og 18-2.

 2. Det skal opplyses om hvilke kontraktsbestemmelser som gjelder for oppdraget. Det skal særlig fremgå:

  1. hvilken betalingsmåte som skal benyttes, så som betaling ved mottakelse av ytelsen, fremdriftsbetaling, forskuddsbetaling m v,

  2. når og hvor levering skal finne sted, og

  3. hvilken vederlagstype som skal benyttes, så som fast pris, fast pris med prisjustering, betaling etter regning, incitamentskontrakt m v.

 3. Dersom det er vist til standardkontrakter i konkurransegrunnlaget, skal eventuelle avvik fra eller tillegg til standarden, klart fremgå av konkurransegrunnlaget.

§ 20-6 Rettelse, supplering eller endring av konkurransegrunnlaget

 1. Innen tilbudsfristens utløp har oppdragsgiver rett til å supplere og foreta endringer av konkurransegrunnlaget som ikke er vesentlige.

 2. Rettelser, suppleringer eller endringer skal umiddelbart sendes samtlige som har mottatt konkurransegrunnlaget. Opplysninger som oppdragsgiver gir på forespørsel fra en av leverandørene, skal likeledes meddeles alle.

 3. Dersom rettelse, supplering eller endring som nevnt i nr 1 kommer så sent at det er vanskelig for leverandørene å ta hensyn til den i tilbudet, skal det fastsettes en forholdsmessig forlengelse av tilbudsfristen. Samtlige leverandører skal snarest varsles om forlengelsen.

Tilbudet

§ 20-7 Tilbudets utforming

 1. Tilbudet skal leveres i lukket konvolutt.

 2. Som en del av tilbudet skal medfølge et underskrevet forpliktende tilbudsbrev. Tilbudssum og eventuelt tilbudt leveringstid, samt avvik fra konkurransegrunnlaget skal oppgis i brevet. Dersom det fremgår av konkurransegrunnlaget, skal leverandørene i stedet for tilbudsbrev bruke særskilt skjema fastsatt av oppdragsgiver.

 3. Tilbudet skal være fullstendig. Poster som ikke er priset, skal anses innkalkulert i andre poster, med mindre annet er angitt i tilbudsbrevet, eller utelatelsen beror på en åpenbar feil, jf § 20-16.

§ 20-8 Avvik fra konkurransegrunnlaget

 1. Dersom tilbudet er ment å avvike fra konkurransegrunnlaget skal dette klart gå frem av tilbudsbrevet. Avvikene skal spesifiseres i tilbudsbrevet, eventuelt med en henvisning til hvor i tilbudet avviket er beskrevet. De skal være presise og entydige.

 2. Det kan ikke gis tilbud på bare deler av oppdraget med mindre konkurransegrunnlaget særlig gir adgang til dette.

 3. Dersom ikke annet er bestemt i kunngjøringen eller i konkurransegrunnlaget, er det adgang til å gi tilbud på alternative løsninger i tillegg til eller i stedet for de løsninger som fremgår av konkurransegrunnlaget. For anskaffelser som er omfattet av del II gjelder § 10-13.

§ 20-9 Rettidig levering av tilbud

Tilbud er levert i tide dersom det er kommet frem til innleveringsstedet før tilbudsfristens utløp.

§ 20-10 Tilbakekall og endring av tilbud

 1. Tilbud kan tilbakekalles eller endres inntil tilbudsfristens utløp.

 2. Tilbakekallet skal skje skriftlig i form av brev, telefaks, teleks e l.

 3. Endring av et innsendt tilbud er å betrakte som et nytt tilbud, og skal foretas i samsvar med § 20-7.

Oppdragsgivers behandling av tilbud

§ 20-11 Registrering av innkomne tilbud

Tilbudene skal påføres tidspunkt for mottakelse etterhvert som de kommer inn. På anmodning skal oppdragsgiver skriftlig bekrefte når tilbudet er mottatt.

§ 20-12 Tilbudsåpning

 1. Rettidig mottatt tilbud skal åpnes på det tidspunkt som er oppgitt i tilbudsgrunnlaget.

 2. Åpningen skal foretas av minst to representanter for oppdragsgiver.

 3. Leverandørene har ikke rett til å være til stede ved åpningen.

 4. Tilbudene skal påføres løpenummer i den rekkefølge de åpnes.

§ 20-13 Avvisning på grunn av forhold ved tilbudet

 1. Et tilbud skal avvises når:

  1. det ikke er levert i tide,

  2. det ikke er underskrevet eller ikke er kommet frem i lukket konvolutt,

  3. det inneholder et avvik fra konkurransegrunnlaget som er i strid med reglene i § 20-8,

  4. det på grunn av sitt innhold ikke fyller vilkårene for et bindende tilbud.

 2. Ved vurdering i hvert enkelt tilfelle skal det avgjøres om et tilbud skal avvises fordi det virker unormalt lavt i forhold til ytelsen som tilbys. Før et tilbud avvises av denne grunn, skal leverandøren ha fått anledning til å redegjøre for årsaken til den lave prisen. For anskaffelser som er omfattet av forskriftens del II gjelder § 10-14.

§ 20-14 Avvisning på grunn av forhold ved leverandøren

 1. En leverandør skal avvises når han ved tilbudsfristens utløp:

  1. ikke er innbudt til å delta i konkurransen,

  2. ikke fyller kvalifikasjonskravene for å delta i konkurransen, eller

  3. ikke har fremlagt skatteattest og egenerklæring om HMS.

 2. Ved vurdering i hvert enkelt tilfelle skal det avgjøres om en leverandør skal avvises fordi han:

  1. ikke har oppfylt sine forpliktelser vedrørende innbetaling av skatter og avgifter,

  2. ved en rettskraftig dom er kjent skyldig i straffbare forhold som angår den yrkesmessige vandel,

  3. i sitt yrke har gjort seg skyldig i alvorlige forsømmelser mot faglige og etiske krav i vedkommende bransje,

  4. har gitt grovt feilaktige opplysninger om forhold av betydning for konkurransen,

  5. er konkurs, under gjeldsforhandling eller under avvikling, eller har innstilt sin virksomhet, eller

  6. er begjært konkurs, det er begjært åpning av gjeldsforhandling eller begjært tvangsoppløsning.

§ 20-15 Fremgangsmåten ved avvisning

 1. Oppdragsgiver skal snarest mulig ta stilling til spørsmålet om avvisning.

 2. Leverandører som blir avvist skal straks underrettes skriftlig.

§ 20-16 Retting av feil

Blir oppdragsgiver oppmerksom på åpenbare feil i tilbudet, skal disse rettes dersom det er utvilsomt hvordan feilene skal rettes.

§ 20-17 Forhandlinger

 1. Det er adgang til å føre forhandlinger om endringer eller suppleringer av tilbudene. Forhandlingene kan gjelde alle sider ved tilbudene, så som forretningsmessige vilkår, pris og tekniske spesifikasjoner.

 2. Oppdragsgivers forhandlingsutspill anses ikke som et avslag på det opprinnelige tilbudet, med mindre utspillet klart er formet som et avslag.

 3. Oppdragsgiver bør begrense forhandlingene til de leverandørene som har en reell mulighet til å få tildelt kontrakten. De øvrige skal skriftlig underrettes om at deres tilbud er forkastet.

 4. De leverandørene som det innledes forhandlinger med, skal gis like vilkår og opplysninger.

 5. Oppdragsgiver har under forhandlingene ikke anledning til å gi leverandøren opplysning om innholdet av de øvrige tilbudene.

 6. Etter at forhandlingene er avsluttet, skal de leverandørene som ikke er forkastet, gis en felles frist for å komme med sine endelige pristilbud.

§ 20-18 Avlysning av konkurransen

 1. Foreligger det saklig grunn, kan oppdragsgiver avlyse konkurransen med øyeblikkelig virkning.

 2. Ved avlysning av konkurransen etter denne bestemmelsen skal oppdragsgiver straks varsle alle som har mottatt konkurransegrunnlaget. Oppdragsgiver skal også innen rimelig tid begrunne hvorfor konkurransen avlyses.

Anskaffelsesprotokoll

§ 20-19 Protokollføring

 1. Oppdragsgiver skal føre protokoll fra konkurransen.

 2. Protokollen fra tilbudsåpningen skal underskrives av de to tilstedeværende representantene for oppdragsgiver, og skal inneholde følgende opplysninger:

  1. dag og klokkeslett for åpningen,

  2. beskrivelse av anskaffelsen,

  3. løpenummer og tilbudspris for hvert tilbud, samt leverandørens navn.

 3. Når offentlig kunngjøring ikke er benyttet, skal grunnen til dette anføres i anskaffelsesprotokollen.

 4. Av anskaffelsesprotokollen skal det fremgå hvilke tilbud/leverandører som er avvist, og grunnen til dette.

 5. Det skal angis i anskaffelsesprotokollen hvilket tilbud som er valgt, og begrunnelsen for valget. Det skal fremgå av anskaffelsesprotokollen hvem som har truffet valget.

Kapittel 21 - Avgjørelse av konkurranser

§ 21-1 Frist for avgjørelse av konkurranser

Oppdragsgiver skal avgjøre konkurransen innen vedståelsesfristens utløp, jf § 19-4 nr 2 og § 20-4 nr 2.

§ 21-2 Valg av tilbud

 1. Tildelingen skal skje enten på basis av hvilket tilbud som er det mest økonomisk fordelaktige, eller utelukkende ut fra hvilket tilbud som har den laveste prisen.

 2. Dersom tildelingen av kontrakten skjer på grunnlag av det økonomisk mest fordelaktige tilbud, skal alle kriterier som vil bli lagt til grunn, oppgis enten i konkurransegrunnlaget eller i kunngjøringen. Kriteriene skal om mulig angis i prioritert rekkefølge. Det kan benyttes kriterier som pris, kvalitet, teknisk verdi, estetiske og funksjonsmessige egenskaper, service og teknisk bistand, oppfyllelsestid m v.

§ 21-3 Tildeling av kontrakt

Kontrakt er tildelt når skriftlig melding om at tilbudet er valgt er kommet frem til leverandøren innen vedståelsesfristens utløp.

§ 21-4 Forkastelse av tilbud

 1. Når kontrakt er tildelt en leverandør, anses de øvrige tilbudene som forkastet.

 2. Oppdragsgiver kan forkaste samtlige tilbud dersom resultatet av konkurransen gir saklig grunn til det.

Kapittel 22 - Begrunnelsesplikt ved konkurranser

§ 22-1 Oppdragsgivers plikt til å begrunne sine avgjørelser

 1. Oppdragsgiver skal overfor enhver deltaker som ber om det, og som ikke har fått delta i konkurransen, begrunne hvorfor deres forespørsel om å delta er forkastet.

 2. Oppdragsgiver skal overfor enhver leverandør som ber om det, og som ikke har fått tildelt kontrakten, begrunne hvorfor deres tilbud er blitt avvist eller forkastet. Dersom kontrakt er tildelt, skal navnet på den som fikk kontrakten, opplyses sammen med det valgte tilbuds egenskaper og relative fordeler.

 3. Dersom det er besluttet ikke å tildele kontrakt for et oppdrag som har vært kunngjort, eller dersom oppdragsgiver har besluttet å gjennomføre anskaffelsesprosedyren på nytt, skal oppdragsgiver overfor enhver leverandør som ber om det, opplyse om begrunnelsen for beslutningen.

 4. Begrunnelse etter nr 1 til 3 skal gis skriftlig og innen rimelig tid.

§ 22-2 Unntak fra begrunnelsesplikten

 1. Oppdragsgiver kan beslutte at bestemte opplysninger om kontraktstildelingen, som omhandlet i § 22-1 nr 1 og 2, ikke skal offentliggjøres, såfremt offentliggjørelsen av opplysningen vil:

  1. hindre rettshåndhevelsen eller på annen måte stride mot offentlige interesser,

  2. skade bestemte offentlige eller private virksomheters legitime forretningsmessige interesser, eller

  3. kunne være til skade for lik konkurranse mellom foretak.

Kapittel 23 - Direkte anskaffelser

§ 23-1 Alminnelige krav til fremgangsmåten

 1. Ved direkte anskaffelse skal oppdragsgiver ta sikte på å komme frem til en forretningsmessig mest mulig fordelaktig anskaffelse og søke å utnytte konkurransen i markedet.

 2. Oppdragsgiver skal velge den anskaffelsesmåte og de kontraktsvilkår som best ivaretar dette hensynet, og som er i samsvar med god forretningsskikk.

§ 23-2 Protokollføring ved direkte anskaffelser

 1. Ved direkte anskaffelser skal oppdragsgiver føre anskaffelsesprotokoll.

 2. Beslutning om å bruke direkte anskaffelse, samt begrunnelsen for at denne anskaffelsesformen er benyttet, skal føres inn i anskaffelsesprotokollen.

 3. Det skal angis hvem som er leverandør.

 4. Krav til protokollføring gjelder kun ved anskaffelser som overstiger den fastsatte beløpsgrensen for direkte anskaffelser.

Kapittel 24 - Forsknings- og utviklingskontrakter

§ 24-1 Forskriftens anvendelse på FOU-kontrakter

Anskaffelse av forsknings- og utviklingsarbeider følger bestemmelsene i denne forskrift.

§ 24-2 Etterfølgende produksjon

 1. Når særlige grunner foreligger, kan kontrakt om forsknings- og utviklingsarbeider også omfatte etterfølgende produksjon.

 2. Leverandør som har fullført forsknings- og utviklingsoppdrag, kan også konkurrere om den etterfølgende produksjon.

Kapittel 25 - Kontraktsvilkår

§ 25-1 Kontraktsvilkår

Bestemmelsene i Vedlegg 3 skal benyttes ved utforming av avtaler. Det bør i størst mulig grad benyttes balanserte standarder.

Til forsiden