NOU 1997: 21

Offentlige anskaffelser

Til innholdsfortegnelse

25 Vedlegg til forskriften

Vedlegg 1

Kunngjøringsmodeller - Varekjøp

Nr 1. Modell for periodisk veiledende kunngjøring

En periodisk veiledende kunngjøring som nevnt i § 8-1 skal inneholde:

 1. Navn, adresse, telefonnummer, telegrafisk adresse og teleks- og telefaksnummer til oppdragsgiver og til det kontor som gir tilleggsopplysninger.

 2. Arten og mengden av de varer som skal leveres. CPA-referansenummer.

 3. Foreløpig dato for innledning av behandlingen for tildeling av kontrakter (dersom datoen er kjent).

 4. Annen informasjon.

 5. Dato da kunngjøringen ble sendt.

 6. Dato da kontoret for De europeiske fellesskaps offisielle publikasjoner mottok kunngjøringen.

Nr 2. Modell for kunngjøring av åpen konkurranse uten forhandling

Kunngjøring av åpen konkurranse uten forhandling som nevnt i § 8-2 skal inneholde:

 1. Oppdragsgivers navn, adresse, telefonnummer, telegrafisk adresse og teleks- og telefaksnummer.

  1. Den valgte anskaffelsesprosedyre

  2. Type kontrakt tilbudet gjelder.

  1. Leveringssted.

  2. Arten og mengden av de varer som skal leveres. CPA-referansenummer.

  3. Opplysninger om leverandørene kan gi tilbud på deler av de ønskede leveranser og/eller på disse som helhet.

  4. Unntak fra bruk av standarder i samsvar med § 6-1.

 2. Eventuell leveringsfrist.

  1. Navn og adresse til det organ som forespørsel om utlevering av relevante dokumenter kan rettes til.

  2. Siste frist for fremleggelse av slik forespørsel.

  3. Størrelsen på og betalingsvilkårene for det beløp som eventuelt må betales for disse dokumentene.

  1. Endelig frist for mottak av tilbud.

  2. Den adresse tilbudene skal sendes til.

  3. Det eller de språk tilbudene skal utarbeides på.

  1. Personer som har tillatelse til å være til stede ved åpningen av tilbudene.

  2. Dato, klokkeslett og sted for åpningen av tilbudene.

 3. Deposita og andre garantier, dersom dette forlanges.

 4. De viktigste finansierings- og betalingsvilkårene og/eller henvisninger til bestemmelser der dette er fastlagt.

 5. Den foretaksform som eventuelt må etableres av den gruppe leverandører som får tildelt kontrakten.

 6. De opplysninger og formaliteter som er nødvendige for en vurdering av de økonomiske og tekniske minstekrav leverandøren må oppfylle.

 7. Den periode leverandøren er forpliktet til å opprettholde sitt tilbud.

 8. Kriterier som vil bli lagt til grunn ved tildeling av kontrakten. Dersom andre kriterier enn laveste pris benyttes, skal kriteriene oppgis dersom de ikke er nevnt i konkurransegrunnlaget.

 9. Annen informasjon.

 10. Dato da kunngjøringen ble sendt.

 11. Dato da kontoret for De europeiske fellesskaps offisielle publikasjoner mottok kunngjøringen.

Nr 3. Modell for kunngjøring av begrenset konkurranse uten forhandling

Kunngjøring av begrenset konkurranse uten forhandling som nevnt i § 8-2 skal inneholde:

 1. Oppdragsgivers navn, adresse, telefonnummer, telegrafisk adresse, teleks- og telefaksnummer.

  1. Den valgte anskaffelsesprosedyre.

  2. Eventuell begrunnelse for bruk av den særlige fremgangsmåte i hastetilfeller.

  3. Type kontrakt tilbudet gjelder.

  1. Leveringssted.

  2. Arten og mengden av de varer som skal leveres. CPA-referansenummer.

  3. Opplysninger om leverandørene kan gi tilbud på deler av leveransene og/eller på disse som helhet.

  4. Unntak fra bruken av standarder i samsvar med § 6-1.

 2. Eventuell leveringsfrist.

 3. Den foretaksform som eventuelt må etableres av den gruppe leverandører som får tildelt kontrakten.

  1. Endelig frist for mottak av forespørsler om deltakelse.

  2. Adressen forespørslene skal sendes til.

  3. Det eller de språk forespørslene skal utarbeides på.

 4. Endelig frist for avsendelse av innbydelser til konkurranse.

 5. Opplysninger om leverandørens personlige forhold, og de opplysninger og formaliteter som er nødvendige for å vurdere de økonomiske og tekniske minstekrav som leverandøren må oppfylle.

 6. Kriteriene for tildeling av kontrakten dersom de ikke fremgår av innbydelsen til konkurransen.

 7. Annen informasjon.

 8. Dato da kunngjøringen ble sendt.

 9. Dato da kontoret for De europeiske fellesskaps offisielle publikasjoner mottok kunngjøringen.

Nr 4. Modell for kunngjøring av forhandlet konkurranse

Kunngjøring av forhandlet konkurranse som nevnt i § 7-2 jf § 8-2 nr 1, skal inneholde:

 1. Oppdragsgivers navn, adresse, telefonnummer, telegrafisk adresse, teleks- og telefaksnummer.

  1. Den valgte anskaffelsesprosedyre.

  2. Eventuelt begrunnelse for bruk av den særlige fremgangsmåte i hastetilfelle.

  3. Eventuelt type kontrakt forespørselen gjelder.

  1. Leveringssted.

  2. Arten og mengden av de varer som skal leveres. CPA-referansenummer.

  3. Opplysninger om leverandørene kan gi tilbud på deler av leveransene og/eller på disse som helhet.

  4. Unntak fra bruken av standarder i samsvar med § 6-1.

 2. Eventuell leveringsfrist.

 3. Den foretaksform som eventuelt må etableres av den gruppe leverandører som får tildelt kontrakten.

  1. Endelig frist for mottak av forespørsler om deltakelse.

  2. Adressen forespørslene skal sendes til.

  3. Det eller de språk forespørslene skal utarbeides på.

 4. Opplysninger om leverandørens personlige forhold, og de opplysninger og formaliteter som er nødvendige for å vurdere de økonomiske og tekniske minstekrav som leverandøren må oppfylle.

 5. Eventuelt navn og adresse til leverandører allerede valgt av oppdragsgiver.

 6. Dato for tidligere publiseringer i De europeiske fellesskaps tidende.

 7. Annen informasjon.

 8. Dato da kunngjøringen ble sendt.

 9. Dato da kontoret for De europeiske fellesskaps offisielle publikasjoner mottok kunngjøringen.

Nr 5. Modell for kunngjøring av kontraktstildeling

Kunngjøring av kontraktstildeling som nevnt i § 8-3 skal inneholde:

 1. Oppdragsgivers navn og adresse.

 2. Den valgte anskaffelsesprosedyre. Ved valg av prosedyren forhandlet konkurranse uten forutgående kunngjøring, jf § 7-3 skal det gis en begrunnelse.

 3. Dato for kontraktstildeling.

 4. Kriteriene for kontraktstildelingen.

 5. Antall mottatte tilbud.

 6. Leverandørens eller leverandørenes navn og adresse.

 7. Arten og mengden av de varer som eventuelt skal leveres av hver leverandør. CPA-referansenummer.

 8. Pris eller prisramme (minimums-/maksimumspriser).

 9. Annen informasjon.

 10. Dato da kontrakten ble offentliggjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende.

 11. Dato da kunngjøringen ble sendt.

 12. Dato da kontoret for De europeiske fellesskaps offisielle publikasjoner mottok kunngjøringen.

Bruk av kunngjøringsskjemaer

Nærings- og handelsdepartementet kan bestemme at innsendelse av kunngjøringer skal skje på særskilt skjema.

Tjenester

Nr 1. Modell for veiledende kunngjøring

Veiledende kunngjøring som nevnt i § 8-1, skal inneholde:

 1. Oppdragsgivers navn, adresse, telefonnummer, telegrafisk adresse og teleks- og telefaksnummer og tilsvarende opplysninger om hvor man kan henvende seg for å innhente tilleggsopplysninger, dersom dette ikke er samme sted.

 2. Samlet verdi av de planlagte kontrakter i hver enkelt kategori av tjenester oppført i § 5-2.

 3. Antatt tidspunkt for innledning av anskaffelsesprosedyren for hver enkelt tjenestekategori.

 4. Andre opplysninger.

 5. Dato da kunngjøringen ble sendt.

 6. Dato da kunngjøringen ble mottatt ved kontoret for De europeiske fellesskaps offisielle publikasjoner.

Nr 2. Modell for kunngjøring av åpen konkurranse uten forhandling

Kunngjøring av åpen konkurranse uten forhandling som nevnt i § 8-2, skal inneholde:

 1. Oppdragsgivers navn, adresse, telefonnummer, telegrafisk adresse og teleks- og telefaksnummer.

 2. Tjenesteytelsens kategori og beskrivelse av tjenesten, herunder CPC-referansenummer.

 3. Utførelses- eller leveringssted.

  1. Opplysninger om hvorvidt utførelsen av tjenesten ved lov eller forskrift er forbeholdt en bestemt yrkesgruppe.

  2. Henvisning til denne loven eller forskriften.

  3. Opplysninger om hvorvidt juridiske personer skal oppgi navn og faglige kvalifikasjoner for det personell som skal utføre tjenesten.

 4. Opplysninger om hvorvidt tjenesteyterne kan innlevere tilbud på deler av de aktuelle tjenester.

 5. Eventuelt forbud mot alternative tilbud.

 6. Kontraktens varighet eller eventuell frist for utførelse av tjenesten.

  1. Navn og adresse til det organ som forespørsler om utlevering av nødvendige dokumenter kan rettes til.

  2. Frist for fremsettelse av slike forespørsler.

  3. Det beløpet, og betalingsvilkårene for det beløp som eventuelt må betales for dokumentene.

  1. Personer som har tillatelse til å overvære åpningen av tilbudene.

  2. Dato, tidspunkt og sted for åpning av tilbudene.

 7. Deposita og garantier, dersom dette forlanges.

 8. De viktigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisninger til de relevante bestemmelser.

 9. Den foretaksform som eventuelt må etableres av den gruppe tjenesteytere som får kontrakten.

 10. Opplysninger om tjenesteyterens personlige stilling og opplysninger og formaliteter som er nødvendige for å vurdere om tjenesteyteren oppfyller de økonomiske og tekniske minstekrav som stilles.

 11. Den periode leverandøren er forpliktet til å opprettholde sitt tilbud.

 12. Kriterier som vil bli lagt til grunn ved tildeling av kontrakten, og så vidt mulig deres prioritering. Andre kriterier enn laveste pris skal nevnes når de ikke er oppgitt i konkurransegrunnlaget.

 13. Andre opplysninger.

 14. Dato da kunngjøringen ble sendt.

 15. Dato da kunngjøringen ble mottatt ved kontoret for De europeiske fellesskaps offisielle publikasjoner.

Nr 3. Modell for kunngjøring av begrenset konkurranse uten forhandling

Kunngjøring av begrenset konkurranse uten forhandling som nevnt i § 8-2, skal inneholde:

 1. Oppdragsgivers navn, adresse, telefonnummer, telegrafisk adresse, teleks- og telefaksnummer.

 2. Tjenesteytelsens kategori og beskrivelse av tjenesten, herunder CPC-referansenummer.

 3. Utførelses- eller leveringssted.

  1. Opplysninger om hvorvidt utførelsen av tjenesten ved lov eller forskrift er forbeholdt en bestemt yrkesgruppe.

  2. Henvisning til denne loven eller forskriften.

  3. Opplysninger om hvorvidt juridiske personer skal oppgi navn og faglige kvalifikasjoner for det personell som skal utføre tjenesten.

 4. Opplysninger om hvorvidt tjenesteyterne kan innlevere tilbud på deler av de aktuelle tjenester.

 5. Antatt antall, eller minste og største antall tjenesteytere, som vil bli invitert til å levere tilbud.

 6. Eventuelt forbud mot alternative tilbud.

 7. Kontraktens varighet eller eventuell frist for utførelse av tjenesten.

 8. Den foretaksform som eventuelt må etableres av den gruppe tjenesteytere som får kontrakten.

  1. Eventuell begrunnelse for bruk av den særlige fremgangsmåten i hastetilfeller.

  2. Endelig frist for mottak av forespørsler om å delta.

  3. Adressen forespørslene skal sendes til.

  4. Det eller de språk forespørslene skal utarbeides på.

 9. Endelig frist for avsendelse av innbydelser til konkurranse.

 10. Deposita og garantier, dersom dette forlanges.

 11. Opplysninger om tjenesteyterens personlige stilling og opplysninger og formaliteter som er nødvendige for å vurdere om tjenesteyteren oppfyller de økonomiske og tekniske minstekrav som stilles.

 12. Kriterier for kontraktstildelingen og så vidt mulig deres prioritering, dersom de ikke fremgår av invitasjonen til konkurranse.

 13. Andre opplysninger.

 14. Dato da kunngjøringen ble sendt.

 15. Dato da kunngjøringen ble mottatt ved kontoret for De europeiske fellesskaps offisielle publikasjoner.

Nr 4. Modell for kunngjøring av forhandlet konkurranse

Kunngjøring av forhandlet konkurranse som nevnt i § 7-2 jf § 8-2 nr 1, skal inneholde:

 1. Oppdragsgivers navn, adresse, telefonnummer, telegrafisk adresse, teleks- og telefaksnummer.

 2. Tjenesteytelsens kategori og beskrivelse av tjenesten, herunder CPC-referansenummer.

 3. Utførelses- eller leveringssted.

  1. Opplysninger om hvorvidt utførelsen av tjenesten ved lov eller forskrift er forbeholdt en bestemt yrkesgruppe.

  2. Henvisning til denne lov eller forskrift.

  3. Opplysninger om hvorvidt juridiske personer skal oppgi navn og faglige kvalifikasjoner for det personell som skal utføre tjenesten.

 4. Opplysninger om hvorvidt tjenesteyterne kan innlevere tilbud på deler av de aktuelle tjenester.

 5. Antatt antall, eller minste og største antall tjenesteytere, som vil bli invitert til å levere tilbud.

 6. Eventuelt forbud mot alternative tilbud.

 7. Kontraktens varighet eller eventuell frist for utførelse av tjenesten.

 8. Den foretaksform som eventuelt må etableres av den gruppe tjenesteytere som får kontrakten.

  1. Eventuell begrunnelse for bruk av den særlige fremgangsmåten i hastetilfeller.

  2. Endelig frist for mottak av forespørsler om å delta.

  3. Adressen forespørslene skal sendes til.

  4. Det eller de språk forespørslene skal utarbeides på.

 9. Deposita og garantier, dersom dette forlanges.

 10. Opplysninger om tjenesteyterens personlige stilling og opplysninger og formaliteter som er nødvendige for å vurdere om tjenesteyteren oppfyller de økonomiske og tekniske minstekrav som stilles.

 11. Eventuelt navn og adresser til tjenesteytere som allerede er valgt av oppdragsgiver.

 12. Andre opplysninger.

 13. Dato da kunngjøringen ble sendt.

 14. Dato da kunngjøringen ble mottatt ved kontoret for De europeiske fellesskaps offisielle publikasjoner.

 15. Datoen(e) for tidligere publisering(er) i De europeiske fellesskaps tidende.

Nr 5. Modell for kunngjøring av kontraktstildeling

Kunngjøring av kontraktstildeling som nevnt i § 8-3, skal inneholde

 1. Oppdragsgivers navn og adresse.

 2. Den valgte anskaffelsesprosedyre og eventuelt begrunnelse for bruk av forhandlet konkurranse uten forutgående offentliggjøring av kunngjøringen.

 3. Tjenesteytelsens kategori og beskrivelse av tjenesten, herunder CPC-referansenummer.

 4. Dato for kontraktstildelingen.

 5. Kriterier for kontraktstildelingen.

 6. Antall mottatte tilbud.

 7. Navn og adresse på den/de valgte tjenesteyter(e).

 8. Betalt pris eller prisramme (høyeste/laveste pris).

 9. Verdi og andel av kontrakten som eventuelt kan bli satt bort til underleverandører.

 10. Andre opplysninger.

 11. Dato da kunngjøringen ble sendt.

 12. For tjenestekontrakter oppført i § 5-3, skal oppdragsgiver angi om han samtykker i å offentliggjøre kunngjøringen, jf § 8-3.

 13. Dato da kunngjøringen ble mottatt ved kontoret for De europeiske fellesskaps offisielle publikasjoner.

 14. Dato da kontrakten ble offentliggjort i De europeiske fellesskaps tidende.

Nr 6. Modell for kunngjøringer om prosjektkonkurranser

Kunngjøring av prosjektkonkurranse som nevnt i § 7-4, skal inneholde:

 1. Oppdragsgivers navn, adresse, telefonnummer, telegrafisk adresse og teleks- og telefaksnummer og tilsvarende opplysninger om hvor man kan henvende seg for å få tilleggsdokumenter.

 2. Prosjektbeskrivelse.

 3. Om konkurranse skal avholdes etter åpen eller begrenset prosedyre.

 4. Ved åpen konkurranse: endelig frist for mottak av prosjektforslag.

 5. Ved begrenset konkurranse:

  1. antatt antall deltakere, eventuelt høyeste/laveste antall,

  2. eventuelt navn på deltakere som allerede er valgt,

  3. kriterier for utvelgelsen av deltakere,

  4. endelig frist for mottak av forespørsler om å delta.

 6. Eventuelle opplysninger om hvorvidt deltakelse er forbeholdt en bestemt yrkesgruppe.

 7. Kriterier for vurdering av prosjektforslag.

 8. Eventuelt navn på de utvalgte jurymedlemmer.

 9. Opplysninger om hvorvidt juryens beslutning er bindende for oppdragsgiver.

 10. Eventuelt antall premier og deres verdi.

 11. Eventuelt nærmere opplysninger om utbetalinger til alle deltakere.

 12. Opplysninger om hvorvidt premievinnerne vil kunne få tilleggskontrakter.

 13. Andre opplysninger.

 14. Dato da kunngjøringen ble sendt.

 15. Dato da kunngjøringen ble mottatt ved kontoret for De europeiske fellesskaps offisielle publikasjoner.

Nr 7. Utfallet av prosjektkonkurranser

Kunngjøring om utfallet av prosjektkonkurranse som nevnt i § 7-4, skal inneholde:

 1. Oppdragsgivers navn, adresse, telefonnummer, telegrafisk adresse og teleks- og telefaksnummer.

 2. Prosjektbeskrivelse.

 3. Fullstendig deltakerantall.

 4. Antall utenlandske deltakere.

 5. Konkurransens vinner(e).

 6. Eventuell(e) premie(r).

 7. Andre opplysninger.

 8. Opplysninger om kunngjøringen av prosjektkonkurransen.

 9. Dato da kunngjøringen ble sendt.

 10. Dato da kunngjøringen ble mottatt ved kontoret for Det europeiske fellesskaps offisielle publikasjoner.

Bruk av kunngjøringsskjemaer

Nærings- og handelsdepartementet kan bestemme at innsendelse av kunngjøringer skal skje på særskilt skjema.

Bygge- og anleggsarbeider

Nr 1. Modell for veiledende kunngjøring

Veiledende kunngjøring som nevnt i § 8-1, skal inneholde:

 1. Oppdragsgivers navn, adresse, telefonnummer, telegrafisk adresse og teleks- og telefaksnummer.

  1. Anleggsplass.

  2. Ytelsenes art og omfang samt en kort beskrivelse av eventuelle delarbeider og hvordan de inngår i prosjektet som helhet.

  3. Anslåtte beløpsrammer for ytelsene dersom slike anslag foreligger.

  1. Antatt tidspunkt for innledning av anskaffelsesprosedyren

  2. Antatt tidspunkt for oppstart av arbeidet, dersom dette er kjent.

  3. Antatt tidsplan for fullførelse av arbeidet, dersom den er kjent.

 2. Finansierings- og prisjusteringsvilkår og/eller henvisninger til bestemmelser som omhandler nevnte vilkår, dersom de er kjent.

 3. Andre opplysninger.

 4. Dato da kunngjøringen ble sendt.

 5. Dato da kunngjøringen ble mottatt ved kontoret for De europeiske fellesskaps offisielle publikasjoner.

Nr 2. Modell for kunngjøring av åpen konkurranse uten forhandling

Kunngjøring av åpen konkurranse uten forhandling som nevnt i § 8-2, skal inneholde:

 1. Oppdragsgivers navn, adresse, telefonnummer, telegrafisk adresse og teleks- og telefaksnummer.

  1. Valgt anskaffelsesprosedyre.

  2. Type kontrakt tilbudet gjelder.

  1. Anleggsplass.

  2. Ytelsenes art og omfang og arbeidets generelle karakter.

  3. Dersom arbeidet er inndelt i flere delarbeider, de forskjellige delarbeidenes størrelse og muligheten for å gi tilbud på ett, flere eller samtlige av dem.

  4. Opplysninger om arbeidets eller kontraktens formål når kontrakten også omfatter prosjektplanlegging.

 2. Eventuell fullføringsfrist.

  1. Navn og adresse til det organ som forespørsel om utlevering av de relevante dokumenter kan rettes til.

  2. Det beløp og betalingsvilkårene for det beløp som eventuelt må betales for dokumentene.

  1. Endelig frist for mottak av tilbud.

  2. Den adresse tilbudene skal sendes til.

  3. Det eller de språk tilbudene skal utarbeides på.

  1. Personer som eventuelt har tillatelse til å være til stede ved åpningen av tilbudene.

  2. Dato, klokkeslett og sted for åpningen av tilbudene.

 3. Deposita og garantier, dersom dette forlanges.

 4. De viktigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisninger til bestemmelser der dette er fastlagt.

 5. Den foretaksform som eventuelt må etableres av den gruppe entreprenører som får kontrakten.

 6. Økonomiske og tekniske minstekrav som må oppfylles av den entreprenør som får kontrakten.

 7. Den periode entreprenøren er forpliktet til å opprettholde sitt tilbud.

 8. Kriterier som vil bli lagt til grunn ved tildeling av kontrakten. Andre kriterier enn laveste pris skal oppgis dersom de ikke er nevnt i konkurransegrunnlaget.

 9. Eventuelt forbud mot alternative tilbud.

 10. Annen informasjon.

 11. Dato for offentliggjøring av veiledende kunngjøring i De europeiske fellesskaps tidende eller opplysning om at slik offentliggjøring ikke har funnet sted.

 12. Dato da kunngjøringen ble sendt.

 13. Dato da kunngjøringen ble mottatt ved kontoret for De Europeiske Fellesskaps offisielle publikasjoner.

Nr 3. Modell for kunngjøring av begrenset konkurranse uten forhandling

Kunngjøring av begrenset konkurranse uten forhandling som nevnt i § 8-2, skal inneholde:

 1. Oppdragsgivers navn, adresse, telefonnummer, telegrafisk adresse og teleks- og telefaksnummer.

  1. Valgt anskaffelsesprosedyre.

  2. Eventuell begrunnelse for bruk av den særlige fremgangsmåte i hastetilfeller.

  3. Type kontrakt tilbudet gjelder.

  1. Anleggsplass.

  2. Ytelsens art og omfang og arbeidets generelle karakter.

  3. Dersom arbeidet er inndelt i flere delarbeider, de forskjellige delarbeidenes størrelse og muligheten for å gi tilbud på ett, flere eller samtlige av dem.

  4. Opplysninger om arbeidets eller kontraktens formål når kontrakten også omfatter prosjektplanlegging.

 2. Eventuell fullføringsfrist.

 3. Den foretaksform som eventuelt må etableres av den gruppe entreprenører som får kontrakten.

  1. Endelig frist for mottak av forespørsler om deltakelse.

  2. Adressen forespørslene skal sendes til.

  3. Det eller de språk forespørslene skal utarbeides på.

 4. Endelig frist for avsendelse av innbydelse til konkurranse.

 5. Deposita og garantier, dersom dette forlanges.

 6. De viktigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisninger til bestemmelser som omhandler nevnte vilkår.

 7. Opplysninger om entreprenørens personlige forhold og de økonomiske og tekniske minstekrav som stilles til den entreprenør som får kontrakten.

 8. Kriteriene for kontraktstildelingen dersom de ikke er angitt i invitasjonen til konkurranse.

 9. Eventuelt forbud mot alternative tilbud.

 10. Annen informasjon.

 11. Dato for offentliggjøring av veiledende kunngjøring i De europeiske fellesskaps tidende eller opplysning om at slik offentliggjøring ikke har funnet sted.

 12. Dato da kunngjøringen ble sendt.

 13. Dato da kunngjøringen ble mottatt ved kontoret for De europeiske fellesskaps offisielle publikasjoner.

Nr 4. Modell for forhandlet konkurranse

Kunngjøring av forhandlet konkurranse som nevnt i § 7-2 jf § 8-2 nr 1, skal inneholde:

 1. Oppdragsgivers navn, adresse, telefonnummer, telegrafisk adresse og teleks- og telefaksnummer.

  1. Valgt anskaffelsesprosedyre.

  2. Eventuell begrunnelse for bruk av den særlige fremgangsmåte i hastetilfeller.

  3. Type kontrakt tilbudet gjelder.

  1. Anleggsplass.

  2. Ytelsens art og omfang og arbeidets generelle karakter.

  3. Dersom arbeidet er inndelt i flere delarbeider, de forskjellige delarbeidenes størrelse og muligheten for å gi tilbud på ett, flere eller samtlige av dem.

  4. Opplysninger om arbeidets eller kontraktens formål når kontrakten også omfatter prosjektplanlegging.

 2. Eventuell fullføringsfrist.

 3. Den foretaksform som eventuelt må etableres av den gruppe entreprenører som får kontrakten.

  1. Endelig frist for mottak av forespørsler om deltakelse.

  2. Adressen forespørslene skal sendes til.

  3. Det eller de språk forespørslene skal utarbeides på.

 4. Deposita og garantier, dersom dette forlanges.

 5. De viktigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisninger til bestemmelser som omhandler nevnte vilkår.

 6. Opplysninger om entreprenørens personlige forhold så vel som de opplysninger og formaliteter som er nødvendige for å kunne vurdere de økonomiske og tekniske minstekrav som stilles til den entreprenør som kontrakten tildeles.

 7. Eventuelt forbud mot alternative tilbud.

 8. Eventuelt navn og adresser til leverandører allerede valgt av oppdragsgiver.

 9. Tidspunkt for eventuelle tidligere kunngjøringer i De europeiske fellesskaps tidende.

 10. Andre opplysninger.

 11. Dato da veiledende kunngjøring ble offentliggjort i De europeiske fellesskaps tidende, eller opplysning om at slik offentliggjøring ikke har funnet sted.

 12. Dato da kunngjøringen ble sendt.

 13. Dato da kunngjøringen ble mottatt ved kontoret for De europeiske fellesskaps offisielle publikasjoner.

Nr 5. Modell for kunngjøring av kontraktstildeling

Kunngjøring av kontraktstildeling som nevnt § 8-3, skal inneholde:

 1. Oppdragsgivers navn og adresse.

 2. Valgt anskaffelsesprosedyre.

 3. Dato for kontraktstildelingen.

 4. Kriterier for kontraktstildelingen.

 5. Antall mottatte tilbud.

 6. Den eller de utvalgte entreprenørers navn og adresse.

 7. Ytelsens art og omfang, det ferdigstilte bygge- og anleggsarbeidets generelle karakter.

 8. Betalt pris eller prisramme (minimums-/maksimumspris).

 9. Eventuelt verdi og andel av kontrakten som kan bli satt bort til underleverandør.

 10. Andre opplysninger.

 11. Dato da kontrakten ble kunngjort i De europeiske fellesskaps tidende.

 12. Dato da kunngjøring ble sendt.

 13. Dato da kunngjøring ble mottatt ved kontoret for De europeiske fellesskaps offisielle publikasjoner.

Nr 6. Modell for kunngjøringer av bygge- og anleggskonsesjon

Kunngjøring av bygge- og anleggskonsesjon som nevnt i § 12-1 skal inneholde:

 1. Oppdragsgivers navn, adresse, telefonnummer, telegrafisk adresse, teleks- og telefaksnummer.

  1. Anleggsplass.

  2. Hva konsesjonen gjelder samt ytelsenes art og omfang.

  1. Endelig frist for mottak av forespørsler.

  2. Adressen de skal sendes til.

  3. Den eller de språk forespørselen skal utarbeides på.

 2. Krav til personlige, tekniske og økonomiske forhold som kandidatene skal oppfylle.

 3. Kriterier for kontraktstildelingen.

 4. Eventuelt minste prosentandel av kontrakten som skal overdras til tredjemann.

 5. Andre opplysninger.

 6. Dato da kunngjøringen ble sendt.

 7. Dato da kunngjøringen ble mottatt ved kontoret for De europeiske fellesskaps offisielle publikasjoner.

Kunngjøring av bygge- og anleggskontrakter, tildelt av konsesjonsinnehaveren som nevnt i § 12-1 , skal inneholde:

  1. Anleggsplass.

  2. Ytelsens art og omfang og byggets generelle karakter.

 1. Eventuell frist for ferdigstillelse av byggverket.

 2. Navn og adresse til det organ som forespørsler om utlevering av konkurransegrunnlag kan rettes til.

  1. Endelig frist for mottak av forespørsler om å delta og/eller mottak av tilbud.

  2. Adressen de skal sendes til.

  3. Det eller de språk de skal utarbeides på.

 3. Deposita og garantier, dersom dette forlanges.

 4. Krav til tekniske og økonomiske standarder som entreprenøren må tilfredsstille.

 5. Kriterier for kontraktstildelingen.

 6. Andre opplysninger.

 7. Dato da kunngjøringen ble sendt.

 8. Dato da kunngjøringen ble mottatt ved kontoret for De europeiske fellesskaps offisielle publikasjoner.

Bruk av kunngjøringsskjemaer

Nærings- og handelsdepartementet kan bestemme at innsendelse av kunngjøringer skal skje på særskilt skjema.

Vedlegg 2

Liste over former for yrkesaktivitet ved bygge- og anleggskontrakter

Bygge- og anleggsarbeid

 1. Bygge- og anleggsarbeid (uten spesialisering) og rivningsarbeid Generelt bygge- og anleggsarbeid (uten spesialisering) Rivningsarbeid

 2. Byggearbeid (bolighus og andre bygninger)Generelt byggearbeid Taktekking Bygging av skorsteiner og ovner Isolering mot vann og fuktighet Restaurering og vedlikehold av fasader Oppføring og rivning av bygningsstillaser Annen spesialisert virksomhet forbundet med byggearbeid (herunder tømrerarbeid)

 3. Anleggsarbeid: (bygging av veier, broer, jernbaner osv) Generelt anleggsarbeid Grunnarbeid Bygging av broer, tunneler og sjakter, grunnboring Vannbygging (elver, kanaler, havner, sluser og demninger) Veibygging (herunder spesialisert bygging av flyplasser og rullebaner) Virksomhet spesialisert på vann (irrigasjon, drenering, vannforsyning, kloakktømming og kloakkrensing osv) Spesialisert virksomhet på andre områder innen anleggsarbeid

 4. Installasjonsarbeid Generell installasjon Rørlegging (installasjon av gass- og vannledninger samt sanitæranlegg) Installasjon av varme- og ventilasjonsanlegg (sentralvarme, klimaanlegg, ventilasjon) Lydisolasjon, varmeisolasjon, isolasjon mot vibrasjoner Installasjon av elektrisitet Installasjon av antenner, lynavledere, telefoner osv.

 5. Utsmykking og innredning Generell utsmykking og innredning Gipsarbeid, stukkaturarbeid og gipsing Snekkerarbeid, i første rekke montering og/eller installasjon på byggeplassen (herunder legging av parkettgulv) Malearbeid, glassarbeid og tapetsering Flislegging og annen kledning av gulv og vegger Annen innredning (installasjon av ovner osv)

Vedlegg 3

Kontraktvilkår ved vare- og tjenestekontrakter

§ 1

 1. Bestemmelsene i dette kapittel skal legges til grunn ved utformingen av avtaler om kjøp av varer og tjenester for statens regning. Nærings- og handelsdepartementet kan gi nærmere regler for bruk av forskjellige kontrakttyper og innholdet av disse.

 2. Ved kjøp av handelsvarer skal «Alminnelige innkjøpsvilkår for statlige kjøp av handelsvarer (AIS)» fastsatt av Næringsdepartementet, anvendes.

 3. Ved kjøp av varer, materiell og tjenester som produseres etter kjøpers spesifikasjoner og kravformuleringer skal «Alminnelige kontraktvilkår for statlige anskaffelser (AKS)», fastsatt av Nærings- departementet, anvendes.

 4. De nevnte standardvilkår skal ikke anvendes ved EDB-anskaffelser eller i tilknytning til avtaler om montering av driftsutstyr m.v.

 5. Når innkjøpsprisen er mindre enn det beløp som er fastsatt med hjemmel i forskriftenes § 15-3, kan andre kontraktvilkår enn standardvilkårene avtales.

 6. Ved inngåelse av den enkelte kontrakt kan det avtales utfyllende eller avvikende vilkår når dette anses hensiktsmessig.

§ 2

Innenfor rammen av de bestemmelser som er gitt i konkurransegrunnlaget skal følgende vilkår, som skal gjelde spesielt for det enkelte kjøp, i nødvendig utstrekning avtales:

 1. leveringsomfang, herunder eventuelle tilleggsytelser som tekniske dokumentasjoner, håndbøker, beskrivelser, opplæring, service m v,

 2. krav til utførelse, herunder kvalitetskrav, krav til yteevne, dimensjoner m v med henvisning til tekniske underlag, tegninger, arbeidsbeskrivelse, modeller o l,

 3. leveringsvilkår (tid, sted, emballasje, forsendelsesmåte, forsikringsspørsmål m v),

 4. pris, eventuelt regler for prisfastsettelsen dersom fast pris ikke er avtalt,

 5. betalingsvilkår.

§ 3

 1. Betaling skal skje når kontraktsmessig levering har funnet sted.

 2. Ved suksessive leveranser kan oppgjør skje ved hver dellevering. Det tas standpunkt til om det skal stilles sikkerhet for riktig oppfyllelse etter §4.

 3. Forskudd og fremdriftsbetaling kan avtales etter bestemmelsene i §§ 4 og 5. Så langt det er mulig, skal det tas standpunkt til eventuell forskudds- eller fremdriftsbetaling allerede ved utsendelsen av innbydelse til konkurranse.

§ 4

 1. Når det er i samsvar med vanlig forretningsmessig praksis i vedkommende bransje eller det må anses forretningsmessig nødvendig eller økonomisk fordelaktig for staten, kan det avtales at leverandøren skal få utbetalt et passende forskudd. Forskudd kan også avtales når kjøperen finner at gjennomføringen av kontrakten vil påføre leverandøren en finansieringsbyrde utover den alminnelige.

 2. Forskuddet kan utgjøre inntil en tredjedel av kjøpesummen eksklusive merverdiavgift. Når særlige grunner foreligger, kan fagdepartementet samtykke i større forskudd. Størrelsen av forskuddet og tidspunktet for utbetaling skal for øvrig tilpasses kontraktsforholdet. Dersom ytterligere betaling skal skje før levering, må dette avtales etter reglene i § 5.

 3. Det skal stilles sikkerhet for forskuddet i samsvar med § 7.

 4. Dersom avtalen om forskudd er i samsvar med forutsetningene i konkurransegrunnlaget, skal det ikke svares renter av forskuddet.

 5. Dersom det unntaksvis blir tilstått forskudd som ikke er forutsatt i konkurransegrunnlaget, skal det svares renter av forskuddet fra utbetalingsdagen inntil det er avregnet. Renten settes lik Norges Banks effektive rente på statsobligasjoner med gjenstående løpetid 6-10 år for desember foregående år tillagt 1,5 prosentpoeng.

§ 5

 1. Når leveringstid (eventuelt dellevering) først kan skje etter mer enn 12 måneders produksjonstid, eller når kjøperen for øvrig finner det forretningsmessig nødvendig, kan det avtales at leverandøren skal få utbetalt avdrag på kjøpesummen i form av fremdriftsbetaling. Slik fremdriftsbetaling kan avtales enten etter reglene i annet ledd eller tredje ledd.

 2. Fremdriftsbetaling kan avtales å skje til bestemte tider. Avdragenes størrelse skal i så fall fastsettes på grunnlag av spesifisert avdragsregning fra leverandøren. Avdrag skal ikke overstige 90 prosent av verdien av det arbeid som er utført og de materialer som er innkjøpt siden forrige utbetaling, inklusive de avgifter som forfaller ved betaling. Forskudd som leverandøren har utbetalt til sine underleverandører, kan bare medregnes i den utstrekning slik utbetaling på forhånd er godkjent av kjøperen.

 3. Fremdriftsbetaling kan også fastsettes til en eller flere forholdsmessige andeler av kjøpesummen, slik at disse utbetales på nærmere bestemte stadier i produksjonsforløpet (ratebetaling). Avdragenes størrelse og forfallstid skal søkes fastsatt slik at de ikke overstiger 90 prosent av verdien av det utførte arbeid og de innkjøpte materialer, inklusive avgifter som forfaller ved betaling. Som grunnlag for utbetaling skal foreligge avdragsregning med angivelse av hvor langt produksjonen er kommet. For fremdriftsbetaling som avtales etter reglene i annet eller tredje ledd foran gjelder for øvrig:

  1. Er det utbetalt forskudd, skal det ved de enkelte fremdriftsbetalinger avregnes en så stor del av forskuddet som svarer til den utførte del av leveransen. Dette gjelder likevel ikke ratebetaling avtalt etter 3. ledd.

  2. Det skal stilles sikkerhet for fremdriftsbetaling i samsvar med § 7.

  3. Dersom avtalen om fremdriftsbetaling er i samsvar med forutsetningene i konkurransegrunnlaget, skal det ikke svares renter av fremdriftsbetalingen.

  4. Dersom det unntaksvis utbetales fremdriftsbetaling som ikke er forutsatt i konkurransegrunnlaget, skal det svares renter av fremdriftsbetalingen fra utbetalingsdagen inntil det er avregnet, etter en sats fastsatt av Finansdepartementet.

§ 6

 1. Det kan avtales at leverandøren skal stille betryggende sikkerhet for riktig oppfyllelse av kontrakten.

 2. Sikkerheten skal ikke være større enn nødvendig for å beskytte kjøperen mot tap, og den bør som regel ikke overstige 10 prosent av kontraktsprisen.

 3. Når leverandøren har påtatt seg garantiforpliktelse etter reglene i § 10, kan sikkerhet kreves stillet for denne tid (garantitiden).

§ 7

 1. Sikkerhet fra leverandøren skal i alminnelighet gis som garanti fra bank, forsikringsselskap, garantiselskap e l. Annen garanti kan godkjennes av fagdepartementet eller styret for en forvaltningsbedrift. Garantien skal i alle tilfelle gis som selvskyldnerkausjon.

 2. Når det finnes ubetenkelig, kan fagdepartementet eller styret for en forvaltningsbedrift i de enkelte tilfelle bestemme at sikkerhetsstillelse etter §§ 4 og 5 ikke skal kreves.

 3. Ved kjøp fra statlige institusjoner og forvaltningsbedrifter skal sikkerhet ikke stilles.

§ 8

 1. Det kan i kontrakten fastsettes en mulkt for hver hverdag leveringsfristen oversittes, eller annen form for konvensjonalbot.

 2. Med mindre annet er særlig avtalt, avskjærer slik avtale ikke kjøperen rett til erstatning for forsinkelsen, men i erstatningsbeløpet gjøres i tilfelle fradrag for betalt mulkt eller konvensjonalbot.

 3. Når særlige grunner foreligger, kan fagdepartementet samtykke i at påløpt mulkt eller konvensjonalbot reduseres eller frafalles. Styret for en forvaltningsbedrift har samme myndighet for beløp inntil 300 000 kroner.

§ 9

 1. Når det anses nødvendig, skal det i kontrakten inntas bestemmelse om at leverandøren skal foreta fortløpende kvalitetskontroll under produksjonen. Det kan i tilfelle stilles spesifiserte krav til leverandørens gjennomføring av de nødvendige kontrollfunksjoner.

 2. Det kan også bestemmes at kjøperen skal ha rett til kvalitetsprøving under hele framstillingsprosessen, enten selv eller ved andre.

§ 10

I kontrakten kan det inntas bestemmelse om garanti som forplikter leverandøren til i løpet av en bestemt tidsperiode å rette feil, bytte ut defekte deler eller på annen måte utbedre den leverte gjenstand slik at den tilfredsstiller de avtalte krav.

§ 11

 1. I kontrakter hvor det er avtalt at den endelige pris skal fastsettes på grunnlag av de påløpne kostnader (kostnadskontrakter og priskontrakter med gevinstbegrensning), skal det som regel inntas bestemmelse om:

  1. hvilke kostnader som kan belastes kontrakten,

  2. at det, når leveransen har funnet sted, blir satt opp etterkalkyle som viser de virkelige kostnader,

  3. at leverandøren skal innrette sin regnskapsførsel slik at det lar seg gjøre å bedømme de påløpne kostnader,

  4. at kjøperen skal har rett til å se regnskapsdata, bilag m v som ligger til grunn for kostnadsberegningen.

 2. Nærings- og handelsdepartementet kan gi nærmere regler om kostnadskontroll m v.

§ 12

 1. Når det anses hensiktsmessig, kan det i kontrakten inntas bestemmelse om at tvist som oppstår i kontraktsforholdet skal avgjøres ved voldgift med endelig virkning for begge parter.

 2. Selv om slik bestemmelse ikke er tatt inn i kontrakten, kan partene bli enige om å la oppstått tvist bli avgjort ved voldgift.

 3. Hvis ikke annet avtales eller er avtalt, skal voldgiftsretten bestå av tre medlemmer, hvorav hver av partene oppnevner et medlem og disse i fellesskap det tredje. Blir de ikke enige om valget, oppnevnes det tredje medlem av fylkesmannen i det fylket hvor vedkommende administrasjon har sitt sete.

Særskilt om forskningsarbeider og utviklingsarbeider

§ 13

Kjøp av forsknings- og utviklingsarbeider skal skje etter reglene i denne forskrift med de særregler som er fastsatt i dette kapittel.

§ 14

 1. Når særlige grunner foreligger, kan kontrakt om forsknings- og utviklingsarbeid også omfatte etterfølgende produksjon.

 2. Leverandør som har fullført forsknings- og utviklingsarbeid, kan også ellers konkurrere om etterfølgende produksjon.

§ 15

Kontrakter om forsknings- og utviklingsarbeider skal inneholde følgende spesielle kontraktsvilkår:

 1. beskrivelse av forsknings- og utviklingsoppdraget,

 2. angivelse av hvor langt utviklingen skal føres, eventuelt bestemmelser om førproduksjon og verktøyutvikling,

 3. oppgaver over hvilke ressurser i form av personell, utstyr, tidligere resultater, patenter m v som skal stilles til rådighet,

 4. oppgave over hvilke rapporter, tekniske data, tegninger m v som skal leveres,

 5. bestemmelser om rapportering og kontroll,

 6. tidsramme for gjennomføringen av oppdraget,

 7. bestemmelse om hvilken bistand kjøperen eventuelt skal yte, f eks på det teknologiske og brukermessige området,

 8. begrensning av kjøpernes økonomiske forpliktelser,

 9. bestemmelse om betalingsordning. Reglene om forskudd, fremdriftsbetaling og sikkerhetsstillelse kan fravikes etter vedkommende administrasjons bestemmelse,

 10. bestemmelse om rettigheter til resultatene av forsknings- og utviklingsarbeidet, jf § 16,

 11. bestemmelse om at kjøperen til enhver tid har rett til å avbryte prosjektet dersom kjøperen finner at leverandøren innen kontraktens tids- og prisbegrensning ikke makter å gjennomføre forsknings- og utviklingsarbeid på en måte som fører til tilfredsstillende resultat.

§ 16

 1. Når en leverandør i henhold til en forsknings- og utviklingskontrakt skal utvikle en oppfinnelse eller en konstruksjon som ligger innenfor leverandørens naturlige produktområde, slik at leverandøren kan utnytte den, bør det i alminnelighet avtales i kontrakten at eiendomsretten eller retten til fremtidig utnyttelse av oppfinnelsen eller konstruksjonen overlates til leverandøren hvis ikke spesielle forhold tilsier noe annet.

 2. Selv om eiendomsretten eller retten til fremtidig utnyttelse av oppfinnelsen eller konstruksjonen overlates til leverandøren, skal staten forbeholdes en vederlagsfri bruks- og disponeringsrett til dekning av eget behov og til oppfyllelse av forpliktelser som staten måtte påta seg. Leverandøren skal videre forpliktes til ikke å overføre eiendomsrett eller bruksrett til tredjemann ved salg, lisensiering eller på annen måte uten godkjenning fra fagdepartementet eller styret for en forvaltningsbedrift.

Kontraktsvilkår ved bygge- og anleggskontrakter

§ 1

Oppdragsgiver bør ved inngåelse av kontrakt benytte balanserte standardkontrakter eller egne utarbeidede kontraktsvilkår som på en tilfredsstillende og balansert måte regulerer forholdet til leverandøren.

§ 2

 1. Det kan avtales at entreprenøren skal få utbetalt et passende forskudd når byggherren finner at det vil være i samsvar med vanlig forretningsmessig praksis i vedkommende bransje eller det må anses forretningsmessig nødvendig eller økonomisk fordelaktig for staten. Forskudd kan også avtales når byggherren finner at gjennomføringen av kontrakten vil påføre entreprenøren en finansieringsbyrde utover den alminnelige.

 2. Så langt det er mulig, skal det gis opplysning om eventuell forskuddsbetaling i konkurransegrunnlaget eller forespørselen.

 3. Størrelsen av forskuddet og tidspunktet for utbetalingen skal tilpasses kontraktsforholdet.

 4. Forskuddet kan utgjøre inntil en tredjedel av kontraktsummen eksklusive merverdiavgift. Når særlige grunner foreligger, kan fagdepartementet samtykke i større forskudd.

 5. Det skal stilles betryggende sikkerhet for forskuddet.

 6. Dersom avtalen om forskudd er i samsvar med forutsetningene i konkurransegrunnlaget, skal det ikke svares renter av forskuddet.

 7. Dersom det unntaksvis utbetales forskudd som ikke er forutsatt i konkurransegrunnlaget, skal det svares renter av forskuddet fra utbetalingsdagen inntil det er avregnet, etter en sats fastsatt av Finansdepartementet.

 8. Utbetalt forskudd skal avregnes i senere fremdriftsbetalinger. Ved de enkelte fremdriftsbetalinger avregnes en så stor del av forskuddet som svarer til den utførte del av leveransen.

 9. Dersom fremdriftsbetalinger ikke foretas, avregnes forskuddet i sluttoppgjøret.

§ 3

 1. Det kan i kontrakten fastsettes en mulkt for hver hverdag fristen oversittes, eller en annen form for konvensjonalbot.

 2. Når særlige grunner foreligger, kan fagdepartementet samtykke i at påløpt mulkt eller konvensjonalbot reduseres eller frafalles. Styret for en forvaltningsbedrift har samme myndighet for beløp inntil 300 000 kroner.

§ 4

 1. I kontrakt hvor det er avtalt at den endelige pris skal fastsettes på grunnlag av påløpne kostnader, skal det som regel inntas bestemmelse om:

  1. hvilke kostnader som kan belastes kontrakten,

  2. at entreprenøren skal innrette sin regnskapsførsel slik at det lar seg gjøre å bedømme de påløpne kostnader,

  3. at det, når levering har funnet sted, blir satt opp en etterkalkyle som viser de virkelige kostnader,

  4. at byggherren skal ha rett til å se regnskapsdata, bilag m v som ligger til grunn for kostnadsberegningen.

 2. Nærings- og handelsdepartementet kan gi nærmere regler om kostnadskontroll m v.

§ 5

Endringer i kontrakten skal som regel skje skriftlig.

§ 6

 1. Hvis ikke annet avtales eller er avtalt, skal tvister som oppstår som følge av kontraktsforholdet avgjøres ved rettergang for de ordinære domstoler.

 2. Når det anses hensiktsmessig, kan det i kontrakten inntas bestemmelse om at tvist som oppstår i kontraktsforholdet skal avgjøres ved voldgift med endelig virkning for begge parter. Selv om slik bestemmelse ikke er tatt inn i kontrakten, kan partene bli enige om å la oppstått tvist bli avgjort ved voldgift.

 3. Hvis ikke annet avtales eller er avtalt, skal voldgiftsretten bestå av tre medlemmer, hvorav hver av partene oppnevner ett medlem og disse i fellesskap det tredje. Blir de ikke enige om valget, oppnevnes det tredje medlem av fylkesmannen i det fylket hvor vedkommende administrasjon har sitt sete.

Vedlegg 4

Bransjeregistre/foretaksregistere i EØS-statene

Bransjeregister og andre foretaksregistere i EØS-statene, jf forskriftens § 10-5:

 • i Norge, Foretaksregisteret,

 • i Tyskland, «Handelsregister» og «Handwerksrolle»,

 • i Belgia, «Registre du commerce» eller «Handelsregister»,

 • i Danmark, «Aktieselskabs-Registeret», «Forenings-Registeret» eller - «Handelsregisteret»,

 • Frankrike, «Registre du commerce» og «Repertoire des métiers»,

 • i Italia, «Registro della Camera di Commercio, Industria Agricoltura e Artigianato» eller «Registro della Commissioni Provinciali per l'artigianato»,

 • i Luxembourg, «Registre aux firmes» og «Role de la Chambre des métiers», i Portugal, «Registro Nacional das Pessoas Colectivas»,

 • i Storbritannia og Irland kan leverandøren anmodes om å legge frem en attest fra «Registrar of Companies» eller fra «Registrar of Friendly Societies», som opplyser om firmaet er «incorporated» eller «registered», eller, dersom dette ikke attesteres, en attest for beediget erklæring om at vedkommende leverandør driver virksomhet innen vedkommende bransje i den stat hvor han er etablert, og på et nærmere angitt forretningssted og under et bestemt firmanavn,

 • i Østerrike, «Firmenbuch», «Gewerberegister», «Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern»,

 • i Finland, «Kaupparekisteri», «Handelsregistret», på Island, «Firmaskrá»,

 • i Sverige, «Aktiebolagsregistret», «Handelsregistret» og «Föreningsregisteret».

Til forsiden