NOU 1997: 21

Offentlige anskaffelser

Til innholdsfortegnelse

23 Utkast til lov om offentlige anskaffelser

§ 1 Formål

Loven og tilhørende forskrifter skal bidra til økt verdiskapning i samfunnet ved å sikre mest mulig effektiv ressursbruk ved offentlige anskaffelser basert på forretningsmessighet, likebehandling og åpenhet.

§ 2 Oppdragsgivere som er omfattet

Loven gjelder følgende oppdragsgivere:

 1. Statlige, kommunale og fylkeskommunale organer.

 2. Rettssubjekter som er kontrollert av offentlige organer og som tjener allmennheten og ikke er av industriell eller forretningsmessig karakter. Offentlig kontroll skal anses å foreligge når det offentlige:

  1. dekker størsteparten av virksomhetens eller organets finansiering, eller

  2. har bestemmende innflytelse over organet eller virksomheten, eller

  3. oppnevner mer enn halvparten av medlemmene av organets eller virksomhetens styrende organer.

 3. Rettssubjekter som er gitt særlige eller eksklusive rettigheter av offentlig myndighet til å drive virksomhet innenfor sektorene vannforsyning, energi, transport eller telekommunikasjon i den grad de foretar anskaffelser som er knyttet til denne delen av virksomheten.Kongen kan i forskrifter gi nærmere bestemmelser om hvem som skal være omfattet.

§ 3 Anskaffelser som er omfattet

Loven gjelder anskaffelser av varer og tjenester samt av bygge- og anleggsarbeider, som foretas av oppdragsgivere som nevnt i § 2. Loven gjelder ikke anskaffelser som er omhandlet i EØS-avtalen artikkel 123.

§ 4 Rettighetshavere

Rettighetshavere etter denne lov er bare virksomheter som er opprettet i samsvar med lovgivningen i en EØS-stat og som har sitt sete, hovedadministrasjon eller hovedforetak i en slik stat. Det samme gjelder virksomheter som er gitt slike rettigheter etter WTO-avtalen om offentlige innkjøp eller andre internasjonale avtaler som Norge er forpliktet til å følge.

§ 5 Grunnleggende prinsipper

Oppdragsgiver skal opptre i samsvar med god forretningsskikk, sikre høy forretningsetisk standard i den interne saksbehandling og sikre at det ikke finner sted forskjellsbehandling mellom leverandører.

En anskaffelse skal så langt det er mulig være basert på konkurranse.

Oppdragsgiver skal sikre at hensynet til forutberegnelighet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet ivaretas gjennom anskaffelsesprosessen.

Utvelgelse av kvalifiserte leverandører og tildeling av kontrakter skal skje på grunnlag av objektive og ikke-diskriminerende kriterier.

Oppdragsgiver skal ikke:

 1. diskriminere mellom leverandører på grunnlag av nasjonalitet,

 2. bruke standarder og tekniske spesifikasjoner som et virkemiddel for å hindre konkurranse, eller

 3. dele opp en planlagt anskaffelse i den hensikt å unngå at bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov kommer til anvendelse.

§ 6 Ressurs- og miljøbevisste anskaffelser

Statlige organer, og rettssubjekter nevnt i denne lov § 2 nr 2 som er kontrollert av statlige organer skal under planleggingen av den enkelte anskaffelse ta hensyn til livssykluskostander og miljømessige konsekvenser av anskaffelsen.

§ 7 Søksmål

Søksmål om overtredelse av denne lov eller forskrifter gitt i medhold av loven, reises for herreds- eller byrett uten forliksmegling.

Inntil kontrakt er inngått, kan retten sette til side beslutninger som er i strid med bestemmelser i denne lov eller forskrifter gitt i medhold av loven. Dette gjelder likevel ikke for beslutninger som er truffet under anskaffelsesprosedyrer innenfor sektorene vannforsyning, energi, transport og telekommunikasjon.

§ 8 Beslutning om midlertidig forføyning og mulkt

Inntil kontrakt er inngått kan det besluttes midlertidig forføyning mot overtredelse av denne lov eller forskrifter gitt i medhold av loven.

Ved overtredelser som regulerer anskaffelsesprosedyrer innenfor sektorene vannforsyning, energi, transport og telekommunikasjon kan det likevel ikke besluttes midlertidig forføyning. Dersom det er sannsynlig at bestemmelser i denne lov eller forskrifter gitt i medhold av loven vil bli, eller allerede er, overtrådt, skal retten i stedet fastsette en mulkt som saksøkte skal betale til statskassen dersom overtredelsen ikke bringes til opphør eller forhindres, og kontrakt blir inngått. Mulkten skal være så stor at den er egnet til å hindre at saksøkte begår eller opprettholder overtredelsen. Saksøkte plikter bare å betale mulkten dersom det ved dom blir fastslått at vilkårene for betaling av mulkten er oppfylt.

§ 9 Underretningsplikt for domstolene

Retten skal underrette Nærings- og handelsdepartementet om saker som idømmes etter § 7, samt forføyninger og ileggelse av mulkt etter § 8. Ved ileggelse av mulkt etter § 8 skal retten også underrette skattefogden som inndriver mulkten.

§ 10 Erstatning

Ved brudd på denne lov eller forskrifter gitt i medhold av loven, har saksøker krav på erstatning for det tap han har lidt som følge av bruddet.

§ 11 Forskrifter og enkeltvedtak

Kongen kan gi forskrifter og treffe enkeltvedtak innenfor rammen av denne lov, herunder bestemmelser om tvungent verneting, og kompetent namsrett for behandling av begjæringer om midlertidig forføyning.

Vedtakene kan ikke pålegge andre enn statlige myndigheter, og rettssubjekter nevnt i denne lov § 2 nr 2 som er kontrollert av statlig myndighet, plikter utover det som følger av Norges forpliktelser i henhold til avtaler med fremmede stater eller internasjonale organisasjoner.

§ 12 Ikrafttredelse

Denne lov trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer.

Til forsiden