NOU 1999: 3

Organisering av børsvirksomhet m.m.

Til innholdsfortegnelse

1 Utvalgets oppdrag og arbeid

1.1 Oppnevning, sammensetning og mandat

Børslovutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 6. juni 1997. Utvalget har hatt følgende sammensetning (etter forslag fra organisasjoner e l i parentes):

 • Advokat Marius Ryel (leder)

 • Direksjonssekretær (nå assisterende direktør) Alexandra Bech (Næringslivets Hovedorganisasjon)

 • Ekspedisjonssjef Jan Bjørland (Finansdepartementet)

 • Avdelingsdirektør Eirik Bunæs (Kredittilsynet)

 • Børsdirektør Kjell Frønsdal (Oslo Børs)

 • Finansdirektør Mai-Lill Ibsen (Den norske Bankforening og Sparebankforeningen i Norge)

 • Administrerende direktør Per Broch Mathisen (Norges Fondsmeglerforbund)

 • Direktør Norunn Dale Seland (Verdipapirsentralen)

 • Rådgiver Brit Fjogstad Selnes (Norges Bank)

 • Ekspedisjonssjef (nå ambassaderåd) Asta Tjølsen (Nærings- og handelsdepartementet)

 • Administrerende direktør Nigel Wilson (Verdipapirfondenes Forening)

 • Administrerende direktør Bjørn O. Øiulfstad (Norsk Oppgjørssentral ASA)

Direksjonssekretær (nå assisterende direktør) Alexandra Bech og administrerende direktør Nigel Wilson ble oppnevnt som medlemmer i utvalget 19. desember 1997. På grunn av utenlandsopphold har avdelingsdirektør Tom Hugo-Sørensen møtt i utvalget for ekspedisjonssjef Asta Tjølsen fra august 1998.

Advokat Atle Degré (Oslo Børs) og rådgiver Kjell R. Hannevik (Kredittilsynet) har fungert som sekretærer for utvalget.

Utvalget ble gitt følgende mandat:

«Utvalget skal utrede alternative modeller for organisering av børsvirksomhet.

Utvalget skal ta utgangspunkt i at det er behov for en effektiv og velorganisert markedsplass i Norge. Alternative modeller for organisering av børsvirksomhet skal vurderes på bakgrunn av den konkurransesituasjonen som foreligger og den konkurransen som i fremtiden kan forventes mellom ulike lands markedsplasser. Utvalget skal ved disse vurderingene ta hensyn til de konkurransemessige endringer reglene i EØS-avtalen som svarer til investeringstjenestedirektivet, og nasjonal gjennomføring av disse, vil medføre når det gjelder meglertjenester. Utvalget skal også ta hensyn til den betydning den teknologiske utviklingen vil ha for utviklingen av børsvirksomhet, herunder problemstillinger knyttet til grenseoverskridende virksomhet.

Utvalget skal vurdere hvilken betydning alternative organisasjonsmodeller bør ha mht. hvilke oppgaver en børs skal dekke, herunder kontrollkompetanse og regelkompetanse. Utvalget skal videre vurdere hvilke konsekvenser alternative modeller bør ha for tilsynet med en børs’ virksomhet.

Utvalget skal redegjøre for de regelendringer som i hovedtrekk anses nødvendig for å gjennomføre alternative modeller for organisering av børsvirksomhet.

Utvalget skal utrede de økonomisk-administrative konsekvenser av de forslag som fremmes.

Utvalget skal avgi sin innstilling senest innen 31. desember 1998.

Finansdepartementet kan gjøre endringer, utdypinger og tillegg i mandatet.»

1.2 Utvalgets arbeid

Siden utvalget ble oppnevnt ved kongelig resulusjon 6. juni 1998, er det avholdt 23 ordinære møter og et to-dagers seminar.

Innledningsvis i utvalgets arbeid, ble representanter fra verdipapirforetaksbransjen, Den norske Bank ASA, Christiania Bank og Kreditkasse ASA, Nord Pool ASA, Norsk Oppgjørssentral ASA, Verdipapirsentralen, Norges Bank, Oslo Børs og Kredittilsynet invitert til å holde innledninger for utvalgets møter. Til seminaret var Professor lic. jur. Nis Jul Clausen fra Odense Universitetet i Danmark og Dag Sehlin, tidligere styremedlem i OM Gruppen, invitert til å holde innledninger for utvalgets drøftelser.

Til dokumentets forside