NOU 1999: 3

Organisering av børsvirksomhet m.m.

Til innholdsfortegnelse

1 Lov av 17. juni 1988 nr 57 om verdipapirbørs (børsloven)

Kap. 1. Alminnelige bestemmelser

§ 1-1 (1) Med børs forstås i denne lov en selveiende institusjon som skalforestå regelmessig og offentlig kursnotering i forbindelse med omsetning av finansielle instrumenter.

§ 1-2 (1) Ingen kan opprette børs uten tillatelse fra Kongen.

(2) Bare de institusjoner som er opprettet med hjemmel i denne lov har rett til å benytte betegnelsen børs med eller uten tillegg i sitt navn eller ved omtale av sin virksomhet.

§ 1-3 En børs kan bare drive slik virksomhet som angitt i § 1-1 og virksomhet som naturlig henger sammen med dette. Dersom Norges Bank ikke noterer offentlige valutakurser etter lov 24. mai 1985 nr. 28 om Norges Bank og pengevesenet, kan børsen etter nærmere regler gitt av Kongen gis tillatelse til å forestå regelmessig og offentlig kursnotering for valuta.

§ 1-4 Kongen kan ved forskrift gjøre unntak fra lovens kapittel 2 formindre børser som noterer regionale verdipapirer.

§ 1-5 (1) Børsen skal medvirke i myndighetenes tilsyn med verdipapirhandelen.

(2) Børsen skal gi informasjon vedrørende børsens virksomhet, verdipapirhandel i sin alminnelighet og vedrørende foretak hvis verdipapirer er børsnotert.

§ 1-6 Kongen fastsetter børsforskriftene. Børsrådet kan på eget initiativ fremme forslag til forskrifter og skal ha rett til å uttale seg om endringer i forskriftene.

Kap. 2. Børsens ledelse

§ 2-1 (1) Kongen oppnevner et børsråd med fra 20 til 25 medlemmer medpersonlige varamedlemmer. Blant medlemmene utpeker Kongen leder og nestleder.

(2) Ved behandlingen av administrative saker suppleres børsrådet med to medlemmer valgt av og blant de ansatte ved børsen. Valgordningen for de ansatte fastsettes ved avtale mellom børsens ledelse og de ansatte. I mangel av avtale fastsettes valgordningen av børsrådet.

(3) Medlemmene med personlige varamedlemmer oppnevnes for en periode på fire år. Når særlige forhold foreligger, har et medlem rett til å tre tilbake før oppnevningstiden er ute. I så fall trer vedkommendes varamedlem inn for den resterende periode. Hvis vedkommende ikke har varamedlem skal det oppnevnes nytt medlem.

(4) Børsrådet skal være allsidig sammensatt og ha representanter for ulike offentlige institusjoner og private organisasjoner som har særlig interesse av børsens virksomhet. Medlem av børsstyret kan ikke være medlem av børsrådet. Kongen gir nærmere regler om oppnevnelse av børsrådets medlemmer og fastsetter deres godtgjørelse.

§ 2-2 (1) Børsrådet skal:

  1. velge børsens styre med fra fem til syv medlemmer samt eventuelle varamedlemmer slik at summen av medlemmer og varamedlemmer utgjør syv, og fastsette medlemmenes godtgjørelse,

  2. føre tilsyn med børsstyrets og børsdirektørens forvaltning av børsen,

  3. fastsette børsens årsregnskap og etter forslag fra børsstyret vedta børsens budsjett. Budsjettet og regnskapet skal meddeles departementet,

  4. behandle de saker som børsstyret eller børsdirektøren legger frem for børsrådet,

  5. behandle saker som etter denne lov eller børsforskriftene hører under børsrådet,

  6. velge statsautorisert revisor for børsen og fastsette godtgjørelse for revisor, og

  7. avgjøre hva som er administrative saker etter § 2-1 annet ledd og § 2-5 annet ledd.

(2) Ethvert medlem av børsrådet kan på møte i børsrådet kreve opplysninger om børsens virksomhet. Børsrådet kan selv eller ved utvalg iverksette undersøkelser.

§ 2-3 (1) Børsrådets leder skal innkalle til møte så ofte som nødvendig og dessuten når børsstyret, minst en sjettedel av medlemmene av børsrådet eller departementet krever det. Innkallelse skal skje med minst tre ukers varsel. Dersom særlige grunner gjør det nødvendig, kan børsrådet innkalles med kortere varsel.

(2) Medlemmene av børsstyret og børsdirektøren har rett til å være tilstede og til å uttale seg på børsrådets møter, hvis ikke børsrådet for det enkelte tilfelle bestemmer noe annet. Børsstyrets leder og børsdirektøren har plikt til å være tilstede med mindre det foreligger gyldig forfall. Hvis lederen eller nestlederen ikke kan møte, utpeker børsstyret stedfortreder.

(3) Møtet ledes av børsrådets leder. Er lederen eller nestlederen ikke til stede, velger børsrådet en særskilt møteleder. Ved børsrådsmøter føres protokoll som undertegnes av møteleder og to medlemmer som velges på møtet.

§ 2-4 Børsrådet er vedtaksført når minst halvparten av medlemmene er tilstede. Som børsrådets beslutning gjelder det som et flertall av de møtende har stemt for. Ved stemmelikhet gjør møtelederens stemme utslaget. For at en beslutning skal være gyldig, må minst et tredel av samtlige medlemmer ha stemt for den.

§ 2-5 (1) Blant medlemmene velger børsrådet styrets leder og nestleder.

(2) Ved behandling av administrative saker skal børsstyret suppleres med et medlem og et fast møtende varamedlem valgt av og blant de ansatte ved børsen. Valgordningen for de ansatte fastsettes ved avtale mellom børsens ledelse og de ansatte. I mangel av avtale fastsettes valgordningen av børsrådet.

(3) Bestemmelsene i § 2-1 tredje ledd gjelder tilsvarende for børsstyrets medlemmer og varamedlemmer.

§ 2-6 (1) Børsstyrets leder skal innkalle til møte så ofte som nødvendig, og dessuten når det forlanges av minst to medlemmer eller av børsdirektøren.

(2) Møtet ledes av børsstyrets leder. Er lederen eller nestlederen ikke til stede velger børsstyret en særskilt møteleder.

(3) Børsstyret er vedtaksført når minst halvparten av samtlige medlemmer er til stede. Som børsstyrets beslutning gjelder det som et flertall av de møtende har stemt for. Ved stemmelikhet gjør møtelederens stemme utslaget. For at en beslutning skal være gyldig, må mer enn en tredel av samtlige medlemmer ha stemt for den.

(4) For møtene føres protokoll som undertegnes av samtlige tilstedeværende medlemmer. Børsdirektøren eller styremedlem som ikke er enig i styrets beslutning, kan kreve sin oppfatning ført inn i protokollen.

§ 2-7 (1) Børsstyret forestår forvaltningen av børsens anliggender. Styret skal sørge for en tilfredsstillende organisering og drift av børsens virksomhet og skal påse at regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll. Børsstyret representerer børsen utad.

(2) – – –

§ 2-8 (1) Børsen skal ha en børsdirektør. Børsstyret ansetter børsdirektør og stedfortredende børsdirektør og fastsetter deres godtgjørelse. Børsdirektør og stedfortredende børsdirektør ansettes for en periode av seks år.

(2) Børsdirektøren har den daglige ledelse av børsen. Den daglige ledelse omfatter ikke saker som er av uvanlig art eller stor betydning. Slike saker kan børsdirektøren bare avgjøre dersom børsstyret i det enkelte tilfelle har gitt ham myndighet til det, eller dersom børsstyrets beslutning ikke kan avventes uten vesentlig ulempe for børsens virksomhet. Børsstyret skal i så fall snarest mulig underrettes om saken. Børsdirektøren representerer børsen utad i saker som hører under den daglige ledelse.

(3) Børsdirektøren skal sørge for at børsrådets og børsstyrets beslutninger blir utført. Børsdirektøren plikter å rette seg etter børsstyrets retningslinjer og pålegg når det gjelder den daglige ledelse.

§ 2-9 Medlem av børsrådet eller børsstyret og børsdirektøren må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av noe spørsmål som har slik særlig betydning for ham selv eller nærstående at han må ansees for å ha en fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken. Han må heller ikke ta del i behandlingen eller avgjørelsen av noe spørsmål som har fremtredende økonomisk særinteresse for selskap, forening eller annen offentlig eller privat institusjon som han er knyttet til.

§ 2-10 Medlem av børsrådet eller børsstyret kan ikke inneha dette tillitsverv i et sammenhengende tidsrom lenger enn 8 år, eller i et lenger samlet tidsrom enn 12 år.

§ 2-11 (1) Tillits- og tjenestemenn og revisor ved børsen plikter å hindre at noen får adgang eller kjennskap til det som de i stillings medfør får vite om børsens eller andres forretningsmessige eller noens personlige forhold hvis ikke annet følger av denne eller annen lov. Vedkommende må heller ikke gjøre bruk av slike opplysninger ved ervervsvirksomhet eller ved kjøp og salg av finansielle instrumenter. Bestemmelsene i forvaltningsloven § 13a til § 13e får tilsvarende anvendelse.

(2) Taushetsplikten gjelder også etter at vedkommende har sluttet tjenesten eller arbeidet.

(3) Taushetsplikt etter første og annet ledd i denne bestemmelse er ikke til hinder for at opplysninger gis tilsynsmyndighetene.

Kap. 3. Børsmedlemmer og børsrepresentanter

§ 3-1 (1) Verdipapirforetak som i henhold til verdipapirhandelloven kan yte investeringstjenester i Norge, kan etter søknad bli medlem av børsen. Søknaden avgjøres av børsstyret.

(2) Børsmedlem må delta regelmessig i kursnoteringene ved børsrepresentant. Børsstyret kan gjøre unntak fra kravet om regelmessig deltagelse i kursnoteringene.

(3) Norges Bank har rett til å delta med egne representanter i kursnoteringene av stats- og statsgaranterte obligasjoner og andre lett omsettelige gjeldsdokumenter. Børsstyret kan bestemme det høyeste antall representanter Norges Bank kan ha, og skal meddeles hvem Norges Banks representanter er. Reglene om børsmedlemmer og om børsrepresentanter gjelder ikke for Norges Bank og Norges Banks representanter.

§ 3-2 (1) Hvis et børsmedlem ikke lenger tilfredsstiller vilkårene i verdipapirhandelloven § 7-2 opphører medlemskapet.

(2) Børsstyret kan bestemme at børsmedlemskapet skal opphøre dersom et børsmedlem opptrer i strid med lov eller forskrifter gitt i medhold av lov, eller for øvrig opptrer i strid med god forretningsskikk eller på annen måte viser seg uskikket som børsmedlem. Børsstyret kan under de samme vilkår suspendere et børsmedlem eller gi en advarsel. Slike vedtak må ha tilslutning fra minst to tredeler av styrets medlemmer.

(3) Suspensjonen må ikke vare lenger enn påkrevet og ikke utover 21 dager. Børsstyret kan når særlige grunner tilsier det vedta ny suspensjon for et bestemt tidsrom utover 21 dager. Børsstyrets vedtak om suspensjon av eller advarsel til børsmedlem, unntatt vedtak om ny suspensjon, kan ikke påklages.

§ 3-3 (1) Et børsmedlem kan ha en eller flere børsrepresentanter. Børsstyret kan bestemme et høyeste antall representanter for hvert børsmedlem. En børsrepresentant skal godkjennes av børsstyret. Det er et vilkår for godkjennelse at børsrepresentanten er ansatt hos børsmedlemmet og er skikket til å møte på børsen. Kongen kan fastsette regler i børsforskriftene om nærmere krav til faglige kvalifikasjoner.

(2) Godkjennelse av en børsrepresentant kan tilbakekalles av børsstyret etter de samme regler som gjelder for vedtak om opphør av børsmedlemskap etter denne lovs § 3-2 annet ledd. Godkjennelse kan suspenderes for en begrenset tid og børsrepresentant gis advarsel etter de samme regler.

(3) Suspensjonen må ikke vare lenger enn påkrevet og ikke utover 21 dager. Børsstyret kan når særlige grunner tilsier det vedta ny suspensjon for et bestemt tidsrom utover 21 dager. Børsstyrets vedtak om suspensjon av godkjennelse og advarsel til børsrepresentant, unntatt vedtak om ny suspensjon, kan ikke påklages.

§ 3-4 Tilsynsmyndighetene kan uten hinder av taushetsplikt gi opplysninger av betydning for børsstyrets vedtak etter dette kapittel.

§ 3-5 I børsforskriftene kan det bestemmes at andre enn fondsmeglere kan delta på børsen, herunder i hvilken utstrekning reglene i dette kapittel får anvendelse på slik deltakelse.

Kap. 4. Kursnoteringene m.m.

§ 4-1 Deltakelse i kursnotering og handel med finansielle instrumenter på børsen kan bare skje gjennom børsmedlem ved godkjent børsrepresentant. Børsstyret kan bestemme at også andre kan delta i kursnoteringene for særlige typer finansielle instrumenter og kan gi nærmere regler om hvilke krav som skal stilles til deltakerne. Børsstyrets vedtak kan ikke påklages.

§ 4-2 Børsstyret avgjør om et finansielt instrument skal tas opp til notering på børsen. Opptak av verdipapirer til notering kan bare foretas i henhold til søknad fra utstederen.

§ 4-3 (1) Opptak til børsnotering kan skje dersom de finansielle instrumentene antas å ha allmenn interesse og kan forventes å bli gjenstand for regelmessig omsetning. Ved avgjørelse av om et verdipapir skal tas opp til kursnotering skal det også legges vekt på foretakets økonomi og andre forhold av betydning for om verdipapiret er egnet til børsnotering. Opptak til kursnotering av finansielle instrumenter som ikke er verdipapirer kan skje dersom det foreligger en betydelig handel med betryggende kursfastsettelse i den eller de underliggende instrumentene.

(2) Hvis et aksjeselskap har flere aksjeklasser, må søknad om opptak til børsnotering gjelde alle aksjeklasser, og hver enkelt aksjeklasse må tilfredsstille vilkårene for opptak. Børsstyret kan i særlige tilfelle gjøre unntak fra bestemmelsen foran.

(3) De nærmere regler om opptak til børsnotering fastsettes i børsforskriftene.

(4) – – –

§ 4-4 (1) Ved forhøyelse av aksjekapitalen i et børsnotert aksjeselskapskal den nye aksjekapitalen tas opp til børsnotering når det fra selskapet foreligger skriftlig bekreftelse om at den nye kapitalen er registrert fullt innbetalt i foretaksregisteret og de nye aksjene er registrert i Verdipapirsentralen.

(2) Det kan gis nærmere regler i børsforskriftene om hvilke opplysninger selskapet plikter å gi i forbindelse med kapitalforhøyelsen og i hvilken form disse opplysningene skal gis.

§ 4-5 (1) Kursen på et finansielt instrument skal gi uttrykk for den aktuelle markedsverdi.

(2) Børsstyret skal sørge for at kursnoteringene skjer i overensstemmelse med lov og kravene til god forretningsskikk.

§ 4-6 (1) Kursnoteringene skal skje etter utfyllende regler fastsatt av børsstyret. Kursnoteringene ledes og kontrolleres av børsdirektøren eller den han bemyndiger. Børsdirektøren avgjør med bindende virkning alle tvister som oppstår under noteringen og kan beslutte at kursfastsettelsen som ikke fyller vilkårene etter § 4-5 første ledd ikke skal godtas. Avgjørelsen kan ikke påklages.

(2) Kurser og omsetningsvolum skal registreres og offentliggjøres. Registreringene skal oppbevares i minst 10 år og skal være offentlig tilgjengelige. De nærmere regler for gjennomføring og offentliggjøring av kursnoteringene og for oppbevaring av registreringene fastsettes i børsforskriftene.

§ 4-7 Foretak hvis verdipapirer er notert på børsen, har plikt til å gi børsen opplysninger av betydning for en riktig vurdering av verdipapirene. I spesielle tilfelle og når særlige grunner taler for det kan det bestemmes at opplysningene bare gis til børsstyrets leder, børsdirektøren eller børsdirektørens stedfortreder. De nærmere regler om hvilke opplysninger som skal gis og om offentliggjøring av disse fastsettes i børsforskriftene.

§ 4-8 Børsen kan kreve at foretak hvis verdipapirer er notert på børsen og verdipapirforetak, uten hinder av taushetsplikt, skal gi slike opplysninger som er nødvendig for at børsen kan oppfylle sine plikter etter denne lov og annen lovgivning. Opplysningsplikten gjelder tilsvarende for ansatte.

§ 4-9 (1) Styret i et børsnotert aksjeselskap som befinner seg i en overtagelsessituasjon, kan ikke foreta en rettet emisjon til en eller flerebestemt angitte personer eller foretak på grunnlag av en fullmakt fra generalforsamlingen etter reglene i aksjeloven § 4-8, medmindre fullmakten går ut på dette. Kongen kan gi regler i børsforskriftene om når et aksjeselskap skal anses for å være i en overtagelsessituasjon etter denne bestemmelse.

(2) – – –

§ 4-10 (1) Børsstyret kan vedta at et finansielt instrument skal strykes fra børsnotering hvis det finansielle instrumentet ikke lenger tilfredsstiller vilkårene for opptak eller hvis særlige grunner forøvrig tilsier det. Minst to tredeler av samtlige styremedlemmer må stemme for et vedtak om strykning for at det skal være gyldig. (2) Et børsnotert aksjeselskap kan søke børsstyret om at dets aksjer blir strøket fra kursnoteringene hvis generalforsamlingen i selskapet har besluttet dette med flertall som for vedtektsendringer jfr. aksjeloven § 9-14 første ledd. Børsstyret treffer vedtak etter de vanlige stemmeregler i denne lovs § 2-6.

(3) Børsstyrets vedtak om strykning skal straks offentliggjøres.

(4) Nærmere regler om strykning av finansielle instrumenter fra kursnoteringene kan fastsettes i børsforskriften.

§ 4-11 (1) Hvis særlige grunner tilsier det, kan børsstyret vedta suspensjon av notering og handel vedrørende et børsnotert finansielt instrument. I tilfelle hvor børsstyrets vedtak ikke kan avventes uten skadevirkninger, kan børsdirektøren treffe slikt vedtak. I så fall skal børsstyret snarest mulig ta stilling til om suspensjonen skal opprettholdes. Børsen skal straks offentliggjøre vedtak om suspensjon og om opphør av suspensjon.

(2) Suspensjonen må ikke vare lenger enn påkrevet og ikke i noe tilfelle utover 21 dager. Børsstyrets vedtak om suspensjon kan ikke påklages.

(3) Det kan fastsettes nærmere regler i børsforskriftene om suspensjon.

§ 4-12 Kongen kan i ekstraordinære situasjoner vedta at all handel og notering ved børsen skal suspenderes. Såvidt mulig skal børsstyrets uttalelse innhentes før beslutning fattes. I tilfelle hvor Kongens vedtak ikke kan avventes, kan børsstyret treffe slik avgjørelse om suspensjon av handel og notering.

Kap. 5. Børsens økonomi, regnskap og revisjon, tilsyn m.m.

§ 5-1 Til dekning av utgifter til en forsvarlig drift av børsen kan det kreves avgifter av foretak hvis verdipapirer er notert på børsen og av børsmedlemmer. Avgift kan også kreves av verdipapirforetak som ikke er børsmedlem. Avgiftene skal så langt det er mulig fordeles i forhold til kostnadene børsen har for de enkelte brukergrupper. Nærmere regler om avgiftene og om fordeling og innkreving av avgiftene kan fastsettes i børsforskriftene.

§ 5-2 Børsen skal føre regnskap og avlegge årsregnskap i samsvar medbestemmelsene for fullt regnskapspliktige i regnskapsloven og avgiårsberetning i samsvar med bestemmelsene i regnskapsloven § 21a annet ogtredje ledd.

§ 5-3 Børsens regnskap skal revideres av den valgte revisor (§ 2-2 f). Revisjonen skal gjennomføres i samsvar med bestemmelsene i lov av 14. mars 1964 nr. 2 om revisjon og revisorer og forskrifter i medhold av denne, så langt de passer.

§ 5-4 (1) Børsen skal sende årsregnskap og årsberetning til departementet. Børsen skal gi departementet supplerende opplysninger dersom dette kreves.

(2) Departementet kan gi pålegg til børsen når det har grunn til å tro at det ved børsen foreligger forhold som strider mot lov eller forskrifter.

(3) Dersom børsdirektøren, børsstyret eller børsrådet har grunn til å anta at det er handlet i strid med denne lov eller verdipapirhandelloven, skal dette meldes til tilsynsmyndighetene.

§ 5-5 (1) Børsen kan ikke eie aksjer eller konvertible obligasjoner. Det samme gjelder for børsdirektøren, børsdirektørens stedfortreder og andre ansatte ved børsen etter børsrådets bestemmelser. Departementet kan ved forskrift eller i det enkelte tilfelle gjøre unntak fra forbudet i første og annet punktum når dette anses ubetenkelig. Børsrådet avgjør i tvilstilfelle om et aksjeeie er tillatt etter forskrifter departementet har fastsatt. Slike avgjørelser kan ikke påklages. Personer som ikke kan eie aksjer eller konvertible obligasjoner på grunn av sin tilknytning til børsen skal omgående gi melding til børsen og Kredittilsynet om salg og erverv av aksjer og konvertible obligasjoner som gjelder deres ektefelle eller mindreårige barn eller et selskap hvor de har slik innflytelse som nevnt i aksjeloven § 1-2.

(2) Medlemmer av børsstyret og leder og nestleder i børsrådet skal opplyse i hvilken grad de eier børsnoterte aksjer. De skal omgående gi melding til børsen og Kredittilsynet om salg og erverv av aksjer, også i ikke-børsnoterte selskaper. De skal dessuten omgående gi melding om salg og erverv av aksjer, som gjelder deres ektefelle eller mindreårige barn eller et selskap hvor de har slik innflytelse som nevnt i aksjeloven § 1-2.

(3) Medlemmer av børsråd og børsstyre skal opplyse om sine tillitsverv i børsnoterte aksjeselskaper.

(4) Melding gitt etter bestemmelsene i foregående ledd skal føres inn i en protokoll som regelmessig forelegges børsrådets leder og departementet. Protokollen skal legges frem i styremøtene og i børsrådets møter.

Kap. 6. Straffebestemmelser m.m.

§ 6-1 (1) Med bøter straffes den som forsettlig eller uaktsomt oppretter børs uten tillatelse etter § 1-2 første ledd,

benytter betegnelsen børs i strid med § 1-2 annet ledd.

(2) Den som forsettlig eller uaktsomt tilsidesetter sin opplysningsplikt etter § 4-7 eller § 4-8, straffes med bøter eller fengsel inntil 1 år eller begge deler. Foreligger det særlig skjerpende omstendigheter kan fengsel inntil 3 år anvendes.

(3) Medlem av børsråd, børsstyre og børsdirektør og øvrige ansatte ved børsen som forsettlig eller uaktsomt overtrer denne lov eller bestemmelser gitt i medhold av loven, straffes med bøter eller under særlig skjerpende omstendigheter med fengsel inntil 1 år eller begge deler hvis ikke handlingen går inn under noen strengere straffebestemmelse.

(4) Medvirkning til overtredelse av første til tredje ledd straffes på samme måte.

§ 6-2 Børsstyret kan pålegge et foretak eller en person som ikke oppfyller sin opplysningsplikt etter denne lovs § 4-7 eller § 4-8, en daglig, løpende mulkt, inntil opplysningsplikten er oppfylt. Pålegg om mulkt er tvangsgrunnlag for utlegg. I børsforskriftene fastsettes bestemmelser om mulktens størrelse, de nærmere vilkår for ileggelse av mulkt, hel eller delvis ettergivelse av ilagt mulkt med mere.

§ 6-3 Ved brudd på denne lov eller børsforskriftene kan børsstyret etter nærmere regler i børsforskriftene vedta å pålegge det børsnoterte selskapet å betale et overtredelsesgebyr til børsen på inntil 10 ganger årlig kursnoteringsavgift. Også børsmedlemmer og børsrepresentanter kan ilegges slikt overtredelsesgebyr. Kongen fastsetter overtredelsesgebyrets øvre grense for børsmedlem og børsrepresentant.

§ 6-4 (1) Kongen kan oppnevne en egen klagenemnd med juridisk kompetanse for å avgjøre klager på vedtak fattet av børsens styre eller børsråd.

(2) I tvister mellom private parter som har tilknytning til de børsnoterte selskaper eller børsomsetningen, kan partene avtale at klagenemnden skal opptre som voldgiftsnemnd etter nærmere regler i børsforskriftene.

§ 6-5 (1) Det kan kreves gebyr for behandling av klage over børsstyrets vedtak. Nærmere regler om når gebyr skal kreves, om gebyrenes størrelse og om innkrevingen, fastsettes i børsforskriftene.

(2) I børsforskriftene kan det fastsettes regler om når en part kan bli tilkjent saksomkostninger fra det offentlige og om en parts rett til dekning av saksomkostninger fra andre parter.

§ 6-6 (1) Søksmål mot vedtak fra en børs kan ikke reises før klageadgangen er utnyttet. Klagenemnden kan i særlige tilfeller gjøre vedtak om at det likevel kan reises søksmål mot avgjørelser i børsstyret. Frist for søksmål er 6 måneder fra det tidspunkt klagen er avgjort eller tillatelse til søksmål er gitt.

(2) Søksmål reises mot vedkommende børs. Staten kan på ethvert trinn tre inn i saken som hjelpeintervenient og kan etter avtale med børsen overta saken.

Kap. 7. Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser. Endringer i andre lover

§ 7-1 Denne lov trer i kraft fra det tidspunkt Kongen bestemmer. Fra lovens ikrafttreden oppheves lov av 19. juni 1931 nr. 19 om børser.

§ 7-2 (1) Børser som er opprettet eller drives med hjemmel i lov 19. juni 1931 § 2 første ledd gis en frist på inntil tre år til å avvikle sin virksomhet. Eventuell søknad om godkjennelse som børs i henhold til ny børslov må fremmes innen ett år. Fristene regnes fra lovens ikrafttreden. (2) Kongen kan gi nærmere bestemmelser om omdanning eller avvikling av de eksisterende børser og andre nødvendige overgangsregler.

§ 7-3 Fra lovens ikrafttreden gjøres følgende endringer i andre lover: – – –

  1. 2.

    I lov 24. mai 1985 nr. 28 om Norges Bank og pengevesenet § 24 skal lyde:

§ 24. Kursnoteringer og forvaltningen av de offisielle valutareserver. Banken kan forestå regelmessig og offisiell kursnotering for valuta etter nærmere regler gitt av Kongen. Banken skal plassere de offisielle valutareserver slik at de tjener den valutapolitikk som er fastlagt. Kongen kan gi forskrifter om plasseringen av de offisielle valutareserver.

Til dokumentets forside