Forsiden

NOU 2001: 09

Lillestrøm-ulykken 5. april 2000

Til innholdsfortegnelse

Ordforklaringer

Kommisjonen har nedenfor gitt en oversikt over betydningen av enkelte ord og uttrykk som er brukt i rapporten. Enkelte av disse er definerte ord som er skrevet med stor forbokstav i rapporten.

Kommisjon

Den regjeringsoppnevnte undersøkelseskommisjonen etter togulykkene på Rørosbanen 4. januar 2000 og Lillestrøm stasjon 5. april 2000

Åsta-rapporten

Rapport avgitt av Kommisjonen 6. november 2000 i forbindelse med togulykken på Rørosbanen 4. januar 2000 (NOU 2000: 30)

NSB

Det tidligere NSB som i 1996 ble delt i NSB BA, Jernbaneverket og Jernbanetilsynet

NSB BA

Togoperatør

NSB Gods

Godstrafikkenheten i NSB BA

Jernbaneverket

Infrastrukturforvalter

Jernbanetilsynet eller Tilsynet

Statens jernbanetilsyn

DBE

Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern

VTG

Vereinigte Tanklager und Transportmittel GmbH, Hamburg, Tyskland

Borealis

Svensk selskap delvis eiet av Statoil

Politiet

Romerike politidistrikt

LRS

Lokal redningsledersentral som opprettes ved større ulykker under ledelse av politimesteren

SKL-KO

Kommandoplass for skadestedsleder

Gasakuten

Beredskapsgruppe sammensatt av aktører i den svenske LPG-bransjen (Liquefied Petroleum Gas)

DnV

Det norske Veritas

SJ

Statens Järnvägar, Sverige

Tog 5713

Godstoget som ble påkjørt

Tog 5781

Påkjørende godstog

Vogn nr. 1

Første vogn i godstog 5781

Vogn nr. 2

Andre vogn i godstog 5781

Godsvognopptak

Skjema som bl.a. angir togets lengde og vekt

Mannlokk

Lokket på inspeksjonsåpningen (mannhullet) på en lukket tank

BLEVE

Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion eller ildkule

Til dokumentets forside