NOU 2001: 09

Lillestrøm-ulykken 5. april 2000

Til innholdsfortegnelse

Til Justis- og politidepartementet

Ved kongelig resolusjon av 7. januar 2000 ble det oppnevnt en undersøkelseskommisjon for å foreta de nødvendige undersøkelser for å bringe på det rene de faktiske omstendigheter omkring togulykken på Rørosbanen 4. januar 2000 og årsaken til den. Kommisjonen fikk fem medlemmer. Ytterligere ett medlem ble oppnevnt av Justis- og politidepartementet 26. juli 2000. Rapporten om Åsta-ulykken ble avgitt 6. november 2000 (NOU 2000: 30).Den 5. april 2000 mens Kommisjonen fortsatt undersøkte omstendighetene rundt Åsta-ulykken, inntraff en togkollisjon på Lillestrøm stasjon. Kommisjonen ble 7. april bedt om også å undersøke de faktiske omstendighetene rundt og årsaken til denne ulykken. Mandatet ble formelt utvidet ved kongelig resolusjon 14. april 2000.Kommisjonen legger med dette frem sin innstilling om Lillestrøm-ulykken. Innstillingen er enstemmig på alle punkter. Når det gjelder Kommisjonens vurderinger av Direktoratet for brann- og eksplosjonsverns (DBE) rolle i forbindelse med redningsarbeidet, er dette ikke vurdert av kommisjonsmedlem Finn Mørch Andersen som er ansatt ved DBE. Kommisjonen har derfor innhentet uttalelse fra professor Göran Holmstedt ved Lunds Tekniska Högskola for å få en ekstern vurdering av DBEs innsats. Holmstedts rapport er vedlegg 2 til Kommisjonens rapport.

30. januar 2001

Vibecke Groth Leder

Ingemar Pålsson

Finn Mørch Andersen

Øystein Skogstad

Marika Kolbenstvedt

Joakim Böcher

Jacob Ferdinand Bull Jens-Henrik Lien

Til forsiden