NOU 2002: 2

Boligmarkedene og boligpolitikken

Til innholdsfortegnelse

1 Om utredninger og referansegruppen

Utvalget har igangsatt flere utredningsoppdrag. Følgende rapporter og notater kan lastes ned fra internettadressen http://odin.dep.no/krd/norsk/publ/utredninger/

 • Agenda, 2001: Et problemnotat om sammenhengen mellom boligbygging og flytting i Oslo-området. Notat til boligutvalget

 • Barlindhaug, R., 2000: God bolig. Begrepsdrøfting og empirisk analyse.

 • Barlindhaug, R.,: Langsiktige framskrivninger av boligbyggingen. Trykket som vedlegg 3 til utredningen

 • Barlindhaug, R., 2001: Boligbeskatning og fordelingspolitikk. Notat til boligutvalget

 • ECON, 2000: Byggmarkedet i Sverige – paralleller til Norge? Notat til boligutvalget

 • ECON, 2000: Skatt og utleieboliger. Notat til boligutvalget

 • Fjærli, E., 2001: Verdien av boligkonsumet; hvem har mest og hvem betaler? Trykket som vedlegg 2 i utredningen

 • Hansen, T. mfl: Boligsituasjonen i by og land. Oversikt. Notat til boligutvalget

 • Holm, A., 2000: Boligetablering. Oppdragsrapport. Norges bygforskningsinstitutt

 • Gulbrandsen, L.: BSU. Boligsparing for ungdom (2000). Notat utarbeidet for boligutvalget

 • Lilleholt, K., Ohnstad, O. og Assev, H.: Boligretten – oversyn. Notat av 8.6.2001

 • Lilleholt, K., Ohnstad, O. og Assev, H.: Plan- og bygningslova og bustadforsyninga.Notat av 26.12 2001.

 • Lilleholt, K.: Lovfesting av kommunale oppgaver. Notat til boligutvalget

 • Lilleholt, K.: Noen modeller for boligsubsidier til ungdom. Notat til boligutvalget

 • Lyngstad, J. og Andersen A.S., 2001: Utvikling i boforhold 1987 -1997. Rapport til Boligutvalget. Publisert i noe revidert form som Rapporter 2002/3, Statistisk sentralbyrå

 • Martens, J.D., 2000: Miljøvennlig boligplanlegging.Notat til Boligutvalget. Vista utredning. Oslo

 • Martens, J.D., 2001: Transportsektorens betydning for boligsektoren. Notat til boligutvalget. Vista utredning.

 • NBBL: Nytt og brukt. Utvikling i byggekostnader og bruktboligpriser i boligsamvirket, 1997- 2000. Notat til boligutvalget

 • Nordvik, V., 2001: Trenger vi flere utleieboliger i Norge? Notat til boligutvalget

 • Norges Handicapforbund, 2001: Tilrettelagte boliger

 • Norges Leieboerforbund: En moderne og helhetlig boligpolitikk. Problemnotat til boligutvalget.

 • Røed Larsen, E., 2001: Boligutgiftene i Norge på 90-tallet. Systematiske observasjoner av livsfase, geografi og husholdningstype. Publisert i noe revidert form som Rapporter 2002/4, Statistisk sentralbyrå

 • Seip m.fl.: Notat fra nettverksgruppe for boligfornyelse

 • Sevatdal, H., 2001: Boligpolitiske konsekvenser av jordpolitisk lovgivning, retningslinjer og praksis, m.v., Norges Landbrukshøgskole

 • STEP-gruppen, 2001: Sosial boligpolitikk og spredt bosetting – uforenlige mål. Notat til boligutvalget.

 • Østby, L., 2001: Demografi, flytting og boligbehov på 1990-tallet. Publisert i utvidet og noe revidert form som Rapporter 2002/5, Statistisk sentralbyrå

 • Yterhus, S., 2001: Etter eldresatsingen. Hva er veien videre. Oppdragsrapport 2001

I samsvar med punkt 5 i mandatet har Kommunal- og regionaldepartementet oppnevnt en egen referansegruppe med medlemmer fra følgende organisasjoner.

 • Finansnæringens Hovedorganisasjon

 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

 • Forbrukerrådet

 • Huseiernes Landsforbund

 • Kommunenes sentralforbund

 • Kommunale Boligadministrasjoners Landsråd

 • Landsorganisasjonen i Norge v/ Fellesforbundet

 • Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner

 • Norges Leieboerforbund

 • Norges Pensjonistforbund

 • Norsk Studentunion

 • Norske Boligbyggelags landsforbund

 • Næringslivets Hovedorganisasjon v/ Boligprodusentenes Forening

 • Samarbeidsforum for Funksjonshemmedes Organisasjoner

 • Sparebankforeningen

 • Husbanken

 • Finansdepartementet

 • Kirke-, undervisnings og forskningsdepartementet

 • Miljøverndepartementet

 • Nærings- og handelsdepartementet

 • Sosial- og helsedepartementet

 • Kommunal- og regionaldepartementet

Utvalget har arrangert to fellesmøte med referansegruppen i mars 2000 og i oktober 2001. I tillegg har en avholdt møter med referansegruppens medlemmer enkeltvis.

Til dokumentets forside