NOU 2008: 4

Fra ord til handling— Bekjempelse av voldtekt krever handling

Til innholdsfortegnelse

Litteraturliste

Adler, C. og J. Wundersitz: « New Directions in Juvenile Justice Reform in Australia» Family conferencing and juvenile justice: the way forward or misplaced optimism.C. Adler og J. Wundersitz (red.). Australian studies in law, crime and justice . Canberra: Australian Institute of Criminology.

Aftenposten (2007). Føler seg ikke trygge. Artikkel publisert 03.03.07.

Anmälan och utredning av sexualbrott (2005). Förslag på förbättringar ur ett Brottsofferperspektiv. Promemoria av Sexualbrottsofferutredningen. Stockholm 2005

Ballangrud, A.J.Bolken (2007): Seksuelle overgrep mot kvinner med funksjonsnedsettelser. En analyse av straffeloven §§ 192 og 193 og den tilhørende rettspraksis.»Master i rettsvitenskap Juridisk Fakultet Universitetet i Oslo våren 2007. Trykket i Kvinnerettslig skriftserie nr. 71, 2007.

Balvig, F., Kyvsgaard B (2006): Vold og overgreb mod kvinder. Københavns universitet.

Brenner, N.D., McMahon, P.M., Warren, C.W., & Douglas, K.A. (1999): Forced sexual intercourse and associated health-risk behaviors among female college students in the United States. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 67, 252 – 259.

CPT (2002) – European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or

Degrading Treatment or Punishment. Paragraph 34,12th General Report [CPT/Inf (2002)15]

Dahl og Moksnes, L. (1976): Feltarbeid – oppsøkende virksomhet blant ungdom: et forsøk på å beskrive, analysere og strukturere feltarbeidermetoden, basert på erfaring fra Feltsektoren, Ungdomskontoret i Oslo. Hovedoppgave fra Universitetet i Oslo: Psykologisk institutt.

Ertzeid, A.M. (2006): «Straffeloven § 192 om voldtekt – et supplement til pensum i spesiell strafferett.» Jussens venner, Hefte 6/2006.

European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment. Paragraph 34,12th General Report

Farley, M., Cotton, A., Lynne, J.., Zumbeck, S., Spiwak, F., Reyes, M. E., Alvarez , D., Sezgin, U. (2003 ): Prostitution and Trafficking in 9 Countries: Update on Violence and posttraumatic Stress Disorder.

FAFO-rapport 488, (2005): Friestad, Christine: Tilbudet til volds-og sedelighetsdømte.

Forst, B. (2004). Errors of Justice. Nature, Sources and Remedies. Cambridge Universitypress.

Follo-rapporten (2003 – 2004). Gjennomgang og analyse av utvalgte voldtekssaker. Upublisert rapport. Follo politidistrikt.

Finstad, L. (1996): « Rettsapparatet som erkjennelses-system»Materialisten. 1996, s. 41 – 62.

Guidelines for medico-legal care for victims of sexual violenceWorld Health Organization, 2003.

Gundersen, F. mfl. (2000): Innvandrere og nordmenn som offer og gjerningsmenn, Rapporter 2000/18, Statistisk sentralbyrå.

Gundhus, G. O.(2006): «For sikkerhets skyld». IKT, yrkeskulturer og kunnskapsarbeid i politiet. PhD avhandling, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo

Harris, J. & Grace, S. (1999): « A question of evidence? Investigating and prosecuting rape In the 1990s». Home Office Research Study 196, UK

Hennum, R (2004): « Den rettslige behandlingen av voldtekt – Hvorfor har Norge fått kritikk fra FN?»: Tidsskriftet Materialisten nr.1, 2004

Hatlem, R. m.fl. (1999). Kvaliteten på politiets etterforskning. PHS forskning 1999

HMIC (2007). Without Consent. A report on the joint review of the investigation and prosecution of rape offences. Her Majesty’s Inspectorate of Constabulary, UK.

Holmberg, U.(2004): « Police interviews with victims and suspects of violent and sexual crimes; Interviewees’experiences and interview outcomes». PhD theses, Department of Psychology, Stockholm University.

Hooke, A. og Knox, J. (1992): Preparing records of taped interviews. Research Findings No.22, Home Office Research and statistics department

Hjemmen, A., Dalgard, O.S. og Graff-Iversen,S. (2002): « Volden som rammer kvinner og volden som rammer menn – to ulike verdener?» Resultater fra anonym spørreundersøkelser blant 40 – 42-åringer i 1990 – 1994 i Akershus og Buskerud.» I: Norsk Epidemiologi nr. 3, 2002.

Haaland, T.,Clausen, S-E. & Schei, B. (2005): Vold i parforhold – ulike perspektiver. NIBR-rapport 2005:3. Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning

Journal of Trauma Practice 2 (3/4): s 33 – 74

Juklestad, O. N. & S. Johns (1997): Vern for eldre, tiltak mot overgrep i hjemmet.Kommuneforlaget, Oslo

Juklestad, O. N: «Overgrep mot eldre. Hva skal jeg gjøre? Hvem skal jeg kontakte?» Brosjyre fra NKVTS. Universitetet i Oslo 2004

Justisdepartementets rapport (2003 ): Styringsgruppens anbefalinger. Lydopptaksprosjektet (1998 – 2003). Justisdepartementets prøveprosjekt for bruk av lydopptak under politiavhør.

Justis- og politidepartementet rapport (2005): «Æ e itj fornærma, æ e forbanna» – (2005): Rapport fra arbeidsgruppe som utredet praktiske tiltak for å bedre ofrenes møte med politi og rettsapparat.

Justis- og politidepartementet rapport: Handlingsplan mot vold i nære relasjoner (2008 – 2011,

Justitiedepartementet Ju (2004:1). Anmälan och utredning av seksualbrott. Förslag påförbättringar ur ett brottsofferperspektiv. Regeringskansliet, Sverige

Kaysen, D et. al. (2006): Incapacitated rape and alcohol use: A prospective analysis,Addictive Behaviors Volume 31, Issue 10, October 2006, Pages 1820 – 1832

Kelly, L. (2001): Routes to (in)justice: a research review on the reporting, investigation and prosecution of rape cases.Child and Woman Abuse Studies Unit, University of North London, October 2001

Kelly, Liz (1988): Surviving sexual violence. Cambridge: Polity Press

Koss, M.P., Gidycz, C.A., & Winiewski, N. (1987): The scope of rape: Incidence and prevalence of sexual aggression and victimization in a sample of higher education students.Journal of Consulting and Clinical Psychology, 55, 162 – 170.

Krug EG et al.,eds. World report on violence and health. Geneva, World Health Organization, 2002

Kvam, M. Hoem: «Blir døve og sterkt tunghørte barn utsatt for seksuelle overgrep?»SINTEF 2004

Kvam, M. Hoem: «Seksuelle overgrep mot barn»Universitetsforlaget 2005

Kvam, M. Hoem: «Seksuelle overgrep mot synshemmede barn i Norge». En retrospektiv analyse av situasjonen i barndommen for 502 voksne blinde og svaksynte. SINTEF Unimed/Redd Barna 2002

Kaasin, J. (2006): «Statens forpliktelser etter EMK artikkel 3 og 8 når privatpersoner utøver seksuell vold mot kvinner.» I: Tidsskrift for rettsvitenskap nr4/5, (2006)

Leksås, J (2004): » Er VICLAS svaret»:Fagartikkel i Politiforum, April 4/2004.

Løderup, P. (2006): Tidskrift for Erstatningsrett nr.4/2006

Lov 22. mai 1902 nr.10 Alminnelig borgelig straffelov (straffeloven)

Lov 13.august 1915 nr.5 om domstolene (domstolsloven)

Lov 13.juni 1969 nr.26 om skadeerstatning (skadeerstatningsloven)

Lov 22.mai 1981 nr.25 om rettergangsmåten i straffesaker (straffeprosessloven)

Lov 15.mars 1991 nr.3 om megling i konfliktråd (konfliktrådsloven)

Lov 20. april 2001 nr. 13 om erstatning fra staten for personskade voldt ved straffbar handling m.m. (voldsoffererstatningsloven )

Lov 4. juli 2003 nr.80 om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere

Lundgren, E., Heimer, G., Westerstrand, J., & Kalliokoski, A.-M. (2001): Slagen Dam. Mäns våld mot kvinnor i jämställda Sverige – en omfångsundersökning.Stockholm: Fritzes offentliga publikasjoner.

Lydopptaksprosjektet (1998 – 2003): Justisdepartementets prøveprosjekt for bruk av lydopptak under politiavhør.

Madsen, K. (2005): ): Hvor ku du gøre det? Konfliktmægling ved seksuelle overgreb.

Rapport fra Center for Voldtægtsofre, Rigshospitalet, Danmark www.rigshospitalet.dk/rh.nsf/Content/centerforvoldtgtsofre~videnscenter~publikationer)

Magnussen, S. (2004). Vitnepsykologi. Pålitelighet og troverdighet i dagligliv og rettssal. Abstrakt forlag as.

Martin S.L., m fl (2006): Physical and sexual assault of women with physical disabilities. Violence against women, volum 12, nr. 9 s 823 – 837, 2006

Mathiesen, T. (2005): Retten i samfunnet. En innføring i rettssosiologi. Pax forlag A/S, Oslo.

Meier, RF and Miethe, TD, (1993): Understanding theories of criminal victimization. In: Tonry, M, Editor, Crime and Justice: A Review of Research vol. 17, University of Chicago Press, Chicago, IL, pp. 459–499.

Merrill, L.L., Newell, C.E., Milner, J.S., Koss, M.P., Hervig, L.K., Gold, S.R., Rosswork, S.G., Thornton, S.R. (1998): Prevalence of premilitary adult sexual victimization and aggression in a Navy recruit sample.Military Medicine, 163, 209 – 212.

Mossige, S. og Abrahamsen S. (2007): The Baltic Sea Regional Study on Adolescents’ Sexuality.Resultater fra den norske delen av studien. Nova-rapport 18/07

Mossige, Svein, Svedin, Carl Gõran og Ainsaar, Marie (2007): The Baltic Sea Regional Study on Adolescents’ Sexuality.NOVA Rapport 18/07

National Centre for Education and Training on Addiction – NCETA, 2003: Peer Education: From Evidence to Practice

Nettverk for kvinner med funksjonshemning og Krisesentersekretariatet: Hvilket tilbud gir kommunene til voldsutsatte kvinner med funksjonshemning?Rapport desember 2003

Nicolaisen, Hanne (2007): Voldsoffererstatning i voldtektssaker. En gjennomgang av voldsoffererstatningsordningen og praksis ved Kontoret for voldsoffererstatning.Master i rettsvitenskap, Juridisk Fakultet, Universitetet i Oslo våren 2007

NKVTS notat nr 2/2007, «Undervisning om vold ved universiteter og høgskoler»

NKVTS notat 3/2007, «Forslag til felles opplæringstiltak for ansatte i relevante hjelpetjenester»

NKVTS rapport 3/2007, «Kunnskap gir mot til å se og trygghet til å handle»

NOU 2003: 31 Retten til et liv uten vold – Menns vold mot kvinner i nære relasjoner. Justis- og politidepartementet

NOU 2006: 10 Fornærmede i straffeprosessen – nytt perspektiv og nye rettigheterJustis- og politidepartementet

Ohnstad, A. og Malterud, K. (2006): Lesbiske og homofile i møte med helse- og sosialtenesta.Det norske samlaget, Oslo

Oslo kommune, Legevakten, Sosial vakttjeneste: Et sinnsykt stort kjempeskille i livet. Desember 2004.

Oslo-rapporten (2003). Erfaringsrapport vedrørende «anonymisert»-saken. Upublisert rapport, Kripos og Oslo politidistrikt.

Ot.prp. nr. 20 (1991 – 92) Om lov om endringer i straffeloven og skadeerstatningsloven m.m. (seksuelle overgrep mot barn)

Ot.prp. nr. 4 (2000–2001) Om lov om erstatning fra staten for personskade voldt ved straffbar handling m.m.

Ot.prp. nr. 10 (2007 – 2008) Om lov om endringer i lov om erstatning fra staten for personskade voldt ved straffbar handling m.m. (voldsoffererstatningsloven)

Ot.prp. nr. 11 (2007 – 2008) Om lov om endringer i straffeprosessloven mv. (styrket stilling for fornærmede og etterlatte)

Pape, H & K. Stefansen (red.) (2004): Den skjulte volden? En undersøkelse av Oslobefolkningens utsatthet for trusler, vold og seksuelle overgrep. Rapport nr. 1: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

Pape, Hilde & Rossow, Ingeborg (2007): Farlig fyll – overstadig drikking og problemer knyttet til alkoholbruk blant skoleungdom:Tidsskrift for ungdomsforskning, NOVA (Oslo), 2007 Volum: 7 (1) Sider: 113 – 125 (13)

Pedersen, W. og Aas, H. (1995): « Sexual victimization in Norwegian children and adolescents: victims, offenders and assaults»Scandinavian Journal of Social Medicine. 1995, s. 173 – 178.

Pedersen og Skrondal (1996): Alcohol and sexual victimization: a longitudinal study of Norwegian girls. Addiction 91, s. 565–583

Politidirektoratet (2005): Allmenn innføring av lyd og videoopptak ved politiavhør – kravsspesifikasjoner mv.Rapport av 14. oktober 2005. Politidirektoratet.

Politiet i lokalsamfunnet, Veileder om politiets kommunikasjon og samhandling med kommuner og andre aktører på lokalt og regionalt nivå, POD 2005

Psykisk magasin (Oktober 2007) Sosial- og helsedirektoratet

Rachlew, A. (2003): Evalueringsrapport. Lydopptaksprosjektet (1998 – 2003). Justisdepartementets prøveprosjekt for bruk av lydopptak under politiavhør.

Redd Barna/Nova, Rapport 2004, Ansvar i grenseland

Rennison, C. M., Criminal Victimization (1999): Changes 1998 – 00 with Trends 1993 – 99. Bureau of Justice Statistics, U.S. Department of Justice, August 2000.

Riksadvokatens utredningsgrupper- Rapport nr. 2/2000: En undersøkelse av politiets og påtalemyndighetens behandling av voldtektssaker.Riksadvokaten.

Riksadvokaten (2007). Midlertidige regler og rutiner for lyd- og bildeopptak av politiforklaringer. Riksadvokaten

Riksadvokatens utredningsgrupper- Rapport nr. 1/2007: En undersøkelse av kvaliteten på påtalevedtak i voldtektssaker som har endt med frifinnelse m.v.Riksadvokaten.

Robberstad, A. (2003): Bistandsadvokaten.Oslo: Universitetsforlaget

Robberstads, A. (1999): Avhandling: Fornærmedes stilling i straffeprosessen. Oslo: Universitetsforlaget

Schei, B. (1990): « Prevalence of sexual abuse history in a random sample of Norwegian women»Scandinavian Journal of Social Medicine 1990, s. 63 – 68.

Schei, B., K. M. Muus og M. Bendixen (1994): « Forekomsten av seksuelle overgrep blant studenter i Trondheim.»:Tidsskrift for Den Norske Lægeforening. Nr. 21 1994, s. 2491 – 2494.

Sosial- og helsedirektoratets veileder « Helsetjenestetilbud til flyktninger og asylsøkere»,

Sosial-og helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet rapport: «Forebyggende innsatser i skolen», 2006

Sosial- og helsedirektoratets veileder for helsetjenesten: Overgrepsmottak,2007

St. meld. nr. 22 (2000 – 2001), Politireform 2000

St.meld. nr. 42 (2004 – 2005): Politiets rolle og oppgaver. Tilrådning fra Justis- og politidepartementet av 24. juni 2005, godkjent i statsråd samme dag (Regjeringen Bondevik II)

St.prp.nr. 1 (2004 – 2005), Justis-og politidepartementet

St.prp. nr. 1 (2005 – 2006) Justis-og politidepartementet

St.prp.nr. 1 (2006 – 2007) Justis-og politidepartementet

St.prp. nr. 1 (2007 – 2008) Justis-og politidepartementet

Stefansen, K., Mossige, S. (2007): Vold og overgrep mot barn og unge,NOVA Rapport 20/07

Stefansen,K. og Smette,I. (2006): « Det var ikke en voldtekt, mer et overgrep»Kvinners fortolkning av seksuelle overgrepserfaringer».Tidsskrift for Samfunnsforskning. Nr. 1, 2006.

Strategiplanen mot seksuelle og fysiske overgrep mot barn (2005 – 2009), NKVTS

Texmo, Å. og Aarvik, L. (1998): Seksuelle overgrep mot kvinner og barn – fornærmedes rettsstilling i praksis.Utredningsprosjekt i Nordland, Troms og Finnmark. Kvinneuniversitetet Nord

Tjaden, P. & Thoennes, N. (1998): Prevalence, incidence, and consequences of violence against women: Findings from the national violence against women survey.Research in brief (NCJ-172837). Washington, D.C.: Department of Justice.

Trondheim kommune , «Overgrep mot eldre», Helse- og velferdstjenesten

Ullman, S.E., & Brecklin, L. (2003): Sexual assault history and health-related outcomes in a national sample of women.Psychology of Women Quarterly, 27, 46 – 57.

United Nations Division for the Advancement of Women (DAW): The Optional Protocol to The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) 2007

United Nations Division for the Advancement of Women (DAW): Ending violence against women From words to action. The Secretary-General’s in-depth study on all forms of violence against women). 2006

Utdanningskatalogen (2008 ). Etter- og videreutdanningstilbud, Politihøgskolen.

Vigrestad, A. I., (2004): Voldtektsofres møte med rettsapparatet.Hovedfagsavhandling i kriminologi, Institutt for kriminologi og rettssosiologi – Universitetet i Oslo

Without Consent (2007): A report on the joint review of the investigation and prosecution of rape offences.Her Majesty’s Inspectorate of Constabulary, UK.

Young M. E., m fl (1997): Prevalence of abuse of women with physical disabilities, Arch Phys Med Rehabil Vol 78 suppl 5, s34 – 38, 1997

Aall, J. (2003): « Uskyldsprsumsjonen etter frifinnede dom». I: Lov og rett nr. 4 – 5.2003

Til forsiden