NOU 2008: 4

Fra ord til handling— Bekjempelse av voldtekt krever handling

Til innholdsfortegnelse

4 Erfaringer fra andre land

4.1 Innledning

Deler av utvalget har vært på studietur til Stockholm, København, London, Liverpool, Berlin og New York. I det følgende gis en kortfattet redegjørelse for noen av de erfaringer utvalget gjorde i denne forbindelsen.

4.2 Sverige

I Stockholm fikk utvalget orientering om utredningen « Anmälan och utredning av sexualbrott, Fõrslag på fõrbãttringar ur ett brottsofferperspektiv» fra 2005. Blant temaene som ble drøftet var faktorer som kan bidra til å øke antallet anmeldelser i voldtektssaker, kunnskaps- og kompetansebehov i berørte instanser, og utfordringer knyttet til tidsaspektet ved behandlingen av voldtektssaker i straffesakskjeden. Videre ble det satt fokus på situasjonen til marginaliserte grupper som opplever doble barrierer i sitt møte med både hjelpeapparatet og straffesakskjeden etter å ha vært utsatt for overgrep.

4.3 Danmark

Voldtektsutvalget besøkte Center for Voldtægtsofre ved Rigshospitalet i København. Centeret er nasjonalt kompetansesenter for tiltak som kan forbedre innsatsen for voldtektsofre. Centeret er døgnåpent og tar mot voldtatte de første 72 timene etter voldtekten. Omtrent 300 voldtatte (98/99 % kvinner) mottas årlig og får tilbud om gynekologisk undersøkelse med sporsikring, oppfølging av psykolog, og informasjon om juridiske og sosiale rettigheter. Socialrådgiver Karin S. Madsen orienterte om et pilotprosjekt om kontakt mellom offer og gjerningsmann, «Konfliktmægling ved seksuelle overgreb», se kapittel 10.

4.4 Storbritannia

Metropolitan Police Service, Territorial Police Headquarters i London.

Violent Crime Directorate i Territorial Police Headquarters har et overordnet ansvar for politiets behandling av voldtektssaker i London. Det er opprettet en vakttelefon som voldtatte kan ringe til og som gir informasjon til offeret. Det er også opprettet tre såkalte «The Havens», der voldtatte kan få medisinsk, psykologisk og sosial hjelp, og få snakke med en spesialtrenet polititjenestemann 24 timer i døgnet. En egen internettside gir informasjon om «The Havens».

Det ble gjennomført en stor voldtektsundersøkelse i 2001 etter at Her Majesty’s Inspectorate of Constabulary (HMIC) og Her Majesty’s Crown Prosecution Service Inspectorate (HMCPSI) ønsket å analysere kvaliteten på etterforskingen og iretteføringen (aktoreringen) i voldtektssaker. Resultatet ble flere forslag for å forbedre politiets etterforsking, kompetansen hos politi og påtalemyndighet, forberedelse av sakene, presentasjonen i retten og behandlingen av offeret og vitner. Dette førte til at Violent Crime Directorate startet «Project Sapphire Rape Investigation» for å følge opp anbefalingene. Arbeidet gav meget gode resultater og medførte bl.a. at antall domfellelser i voldtektssaker økte fra 22,5 % i 2001 til 32,5 % i 2006/07.

Politidirektoratet har utarbeidet en «dreiebok» for voldtektssaker (Guidance on Investigating Serious Sexual Offences) som skal følges av både politietterforskere og statsadvokater. Hver bydel i London har sin egen gruppe i politiet som er spesialtrenet til å arbeide med voldtektssaker. Høyere lønn og bonusprogram har gjort det attraktivt å arbeide med disse sakene. Det er viktig å prioritere etterforskingen i alle voldtektsanmeldelser. Det som skjer den første timen i etterforskingen, «The Golden Hour», er vesentlig. Spesialutdannede ledere i enhetene går igjennom etterforskingen for å se at «dreieboka»er fulgt. Deretter går to spesialutdannede polititjenestemenn hos Violent Crime Directorate igjennom saken for å kvalitetssikre etterforskingen.

Politiet samarbeider tett med aktuelle hjelpeorganisasjoner. Den voldtatte blir tatt hånd om på best mulig måte. Det er av avgjørende betydning at offeret har tillit til aktørene i rettsapparatet for å få et best mulig resultat i retten. Det er innført saksbehandlingsfrister for etterforskingen, og saken skal kvalitetssikres gjennom flere ledd i politiet før den sendes til påtalemyndigheten.

Hos statsadvokaten blir saken alltid behandlet av to statsadvokater som har spesialisert seg på slike saker. Politietterforskerne og statsadvokatene samarbeider tett underveis i etterforskingen og før hovedforhandlingen. Statsadvokatene har «Rape coordinators», spesialister som skal se til at «dreieboken» blir fulgt og gi informasjon om nye lovendringer m.m. Dette er erfarne statsadvokater som har gjennomgått nødvendige kurs og etterutdanning om psykologiske reaksjoner hos offeret, rettsmedisinsk vitenskap og undersøkelser, samarbeid med frivillige organisasjoner m.m. Denne kunnskapen og forståelsen er essensiell for å ivareta offeret og gjennomføre en effektiv behandling av voldtektssaker.

Merseyside Police Crime Faculty i Liverpool

Crime Faculty i Liverpool ble åpnet i 2007, og tilbyr kurs og etterutdanning om seksuelle overgrep som en spesialistutdanning for polititjenestemenn. Disse må ha minst 2 års praksis på forhånd, og får opplæring i bl.a. psykologi for å kunne gi ofrene best mulig omsorg og oppfølging. Fordi det var mange voldtektssaker i Liverpool og meget få tiltaler og domfellelser, ble det i 2003 gjennomført endringer i politiets behandling av voldtektssaker. En spesialutdannet polititjenestemann tar det første avhøret (videoavhør) av offeret på et eget senter, «Safehouse». Det tas alltid videoavhør av nøkkelvitnene, og disse vises under hovedforhandlingen i retten.

Safehouse i Liverpool

Utvalget besøkte et «Rape and Sexual Abuse Center » («Safehouse»). Det er fire slike sentre i Liverpool-området. Både barn og voksne som har vært utsatt for seksuelle overgrep, kan komme og få hjelp. Politiet tar avhør av offeret, det gjennomføres medisinske undersøkelser ved lege, og psykologisk og sosial hjelp tilbys. I huset er det avhørsrom der avhøret av offeret blir tatt opp på video, dersom offeret har gitt samtykke før opptaket. Det er også undersøkelsesrom for gynekologisk undersøkelser m.v., samt kontor, bad, kjøkken og lekerom for barn.

4.5 Berlin

Der Polizeipräsidensium, Landeskriminalamt (LGM1) i Berlin

Berlin er både en by med et eget politidistrikt (Berliner Polizei) og med et eget delstatspoliti (Der Polizeipräsidensium).

Der Polizeipräsidensium har en egen spesialenhet med 80 ansatte (LKA13) som har ansvaret for all voldtektsetterforsking i Berlin. Den voldtatte møter ofte opp ved lokal politistasjon for å anmelde saken. Noen tar også direkte kontakt med LKA 13 som har etterforskere med spesialutdanning innen psykologi, avhørsteknikk m.v. Det gir høy status innen politiet å arbeide med slike saker. Mange fornærmede anmelder også via en egen internettside. Politiet er tilgjengelig på nettet 24 timer i døgnet

Dersom offeret kommer til politistasjonen, tas et kort avhør der. Et team med bl.a. to sivile polititjenestemenn foretar åstedsundersøkelse, samt undersøkelse av offeret og offerets klær. Offeret følges til sykehus for medisinsk og gynekologisk undersøkelse og sporsikring.

Saken blir deretter umiddelbart sendt til den sentrale enheten som foretar videre etterforsking samt mer utførlig avhør av offeret. En viktig oppgave er også å støtte og hjelpe offeret. Det er innført saksbehandlingsfrister på 3 måneder fra saken kommer inn til den oversendes til statsadvokaten. Kvalitetssikring av etterforskingen foretas av spesialutdannede ledere i spesialenheten. Egne statsadvokater arbeider med voldtektssakene og har et nært samarbeid med LKA 13.

LKA 13 har et datasystem som klassifiserer alle handlinger. Politiet kan sammenligne modus i alle saker og lettere finne gjerningsmannen. Spesialenheten med analysepersonell evaluerer, foretar en saksanalyse, og lager en profil av gjerningsmannen. I Berlin legges all informasjon i drapssaker, overfallsvoldtekter, samt saker om vold i nære relasjoner, inn i systemet. Dette har bidratt til å finne frem til gjerningspersonen, særlig i serievoldtektssaker med samme modus.

BIG Hotline i Berlin

Big Hotline er en frivillig organisasjon med medarbeidere med ulike etnisk bakgrunn, og tilbyr hjelp til kvinner og barn som har vært utsatt for vold eller overgrep. Hovedmålgruppen er kvinner som er blitt voldtatt, samt kvinner som er utsatt for vold i nære relasjoner. Medarbeiderne har kompetanse innen psykologi, sosiologi, rådgivningsvirksomhet innenfor området vold i nære relasjoner m.v. Big Hotline har en koordinasjonsfunksjon som er enestående i Tyskland.

LARA i Berlin

LARA er et krise- og rådgivningssenter for kvinner som er blitt voldtatt eller utsatt for seksualisert vold. Senteret tilbyr rådgivning til ofrene og til lærere, fagfolk, politi m.fl. LARA tilbyr kriseintervensjon, støtter kvinner i å forandre sin livssituasjon, tilbyr hjelp før, under og etter rettssaken, og har terapigrupper og selvhjelpsgrupper. LARA samarbeider med krisesentre, helsetjenesten, utdanningssektoren og andre offentlige etater.

4.6 New York

NYPD og District Attorney

I New York viser statistikken at ca 20 % av voldtektssakene er begått av en fremmed og ca 80 % av en bekjent av offeret. I 2003 opprettet New York Police Departement (NYPD) fem spesialenheter, Special Victims Liaison Unit, for å forbedre kvaliteten på etterforskingen av voldtektssaker, samt bedre situasjonen for voldtektsofrene. Hver enhet ledes av en Deputy Chief, og etterforskerne ved spesialenheten arbeider kun med saker som dreier seg om seksuelle overgrep mot voksne og barn. Polititjenestemennene har spesialutdanning i bl.a. psykologi, og må være interessert og personlig egnet til arbeidet.

Et voldtektsoffer ringer ofte nødnummeret 911 først eller møter opp på en lokal politistasjon. Uniformert politi tar det første avhøret og ringer deretter spesialenheten som overtar etterforskingen. Enheten vurderer om de skal foreta sporsikring av åstedet, ransaking, pågripelser m.v. Enheten plikter umiddelbart å melde fra til District Attorney (statsadvokaten).

Distrtict Attorney har en Sex Crime Unit som kun arbeider med seksuelle overgrep. District Attorney etterforsker saken sammen med politiet, og sammen drøfter de hvordan etterforskingen skal legges opp. Det er meget viktig at District Attorney kommer inn i saken med en gang, og samarbeidet med politiet er tett. Erfaringen er at dette hever kvaliteten på etterforskingen.

Regelverket åpner for å bruke en avlyttet tilståelse fra gjerningsmannen som bevis i retten dersom offeret samtykker. Offeret blir alltid tilbudt å bli fulgt til et voldtektsmottak for medisinsk undersøkelse og sporsikring. Byen har flere voldtektsmottak med spesialutdannet personell. Også psykologer er tilknyttet mottakene.

Politiet i New York har instruksfestet «The Golden Hour», der det heter at innen én time fra overgrepet skjedde skal offeret bli undersøkt ved et voldtektsmottak og etterforskingen ha kommet i gang.

District Attorney tar egne avhør av den voldtatte. Avhørene er detaljerte og offerets bakgrunn blir godt belyst. Politietterforskere og statsadvokater som arbeider med voldtektssaker, tilbys hele tiden kurs og etterutdanning. I erkjennelse av at mange voldtektsofre velger ikke å anmelde voldtekten til politiet, har NYPD opprettet «Special Victims Division» med spesialutdannede polititjenestemenn.

Videre har NYPD opprettet «Special Victims Liaison Unit» som har et informasjonsprogram for å forebygge seksuelle overgrep, der man oppsøker skoler og universiteter. Enheten bruker også Internett i sitt informasjonsarbeid. Det informeres om hva barn og unge kan gjøre for å forebygge overgrep, informeres om farefulle situasjoner, og om hvor man kan få hjelp. Det er opprettet et spesielt telefonnummer, Sex Crime Report Hotline, med informasjon om politi og voldtektsmottak.

«Barrier Free Justice»er en egen enhet med sosialarbeidere som arbeider med «Victims-program» i Brooklyn. Enheten ligger administrativt under District Attorney. I saker med vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep har enheten et eget program for vitnestøtte til ofre med spesielle behov eller «handicap». Her får ofrene hjelp og oppfølging helt fra saken er anmeldt til den er ferdig behandlet i retten. Erfaringen viser at mange har vanskeligheter med å ta kontakt med politiet, og det er nødvendig å hjelpe og følge opp ofre med spesielle behov. Enheten varsler og bistår District Attorney når et offer har spesielle behov. Enhetens «handicap-program» omhandler både fysiske og psykiske handicap.

I Brooklyn finnes en enhet, «Family Support Unit», der all bistand for å imøtekomme offerets behov for oppfølgning, slik som helse- og sosialkontor, legekontor, juridisk bistand, politi etc., er samlet på ett sted. Offeret får en bestemt sosialarbeider som hjelper vedkommende til å få den hjelp og oppfølgning som trengs ved for eksempel å støtte offeret i retten.

4.7 FN-organisasjoner

DAW, Division for the Advancement of Women

Organisasjonen arbeider bl.a. med forberedelsen og oppfølgingen av rapporten «Ending violence against women. From Words to Action» (The Secretary General’s in-depth study on all forms of violence against women). Denne rapporten ser på flere aspekter som politi, jus, helse, forebygging m.v. for å hjelpe ofre.

Seksjonen arbeider også med «The Optional Protocol to The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women» (CEDAW).

Seksjonen er sekretariat for CEDAW-komitèen som bl.a. har kritisert Norge for ikke å ha gjort nok i forhold til Artikkel 6 som omhandler vold i nære relasjoner, voldtekt, menneskehandel og prostitusjon. Se mer om dette under kapittel 3.3.

UNDP, United Nations Development Programme, Bureau for Crisis Prevention and Recovery

Organisasjonen arbeider bl.a. med programmet: «Action against sexual violence in conflict». UNDP arbeider hovedsakelig med å utarbeide programmer som skal avdekke og forhindre seksuelle overgrep i krigsområder, samt å gi støtte og hjelp til ofrene. Både i UNDP i New York og Geneve arbeides det med å forbedre lovverket, samt gjennomføre tiltak for å få slutt på voldtekter i krigsherjede områder i verden. Det er laget en egen handlingsplan: «Stop Rape Now».

UNDP anser det som meget viktig å snakke om voldtekt på alle nivåer, og at regjering og øverste myndigheter i et land snakker åpent om voldtekt og hvordan man kan bekjempe det. Dette vil kunne redusere stigma og den skyld og skam offeret føler, og kan være med å bekjempe voldtekt.

Til forsiden