NOU 2008: 4

Fra ord til handling— Bekjempelse av voldtekt krever handling

Til innholdsfortegnelse

12 Økonomiske og administrative konsekvenser

12.1 Innledning

Utvalget vil i dette kapitlet vurdere de økonomiske og administrative konsekvensene av utvalgets forslag. Utvalget har foreslått tiltak knyttet til en rekke samfunnsområder og forutsetter således tverrfaglig implementering. Mange av forslagene er også av en slik art at det kan være vanskelig å tallfeste kostnadene forbundet med dem.

Nedenfor presenteres de antatte administrative og økonomiske konsekvensene knyttet til de konkrete tiltaksområdene på de enkelte fagfelt.

12.2 Forslag basert på uendret ressursbruk

Utvalget er i mandatet pålagt å avgi minst ett forslag basert på uendret ressursbruk. Det er etter utvalgets oppfatning vanskelig å foreslå tiltak for å bedre oppfølgningen av voldtektsofre uten å øke ressursbruken. Dersom ressursene ikke økes, vil det være ikke være mulig å gjennomføre de sentrale tiltakene av utvalgets forslag. Av den grunn har utvalget ikke satt opp en særskilt liste over hvilke tiltak som kan gjennomføres uten ressurstilgang. Det vil likevel fremgå av gjennomgangen nedenfor at flere av utvalgets forslag medfører få eller ingen kostnader.

12.3 Kostnader ved utvalgets forslag

12.3.1 Generelle betraktninger

I utredningen har utvalget foreslått en rekke tiltak for å sikre bedre oppfølgning av personer som blir utsatt for voldtekt. Som påpekt i kapittel 8 er måten rettsapparatet håndterer anmeldelser av voldtekt av avgjørende betydning for voldtatte og befolkningens tillit til vårt strafferettssystem. Utvalget har derfor funnet det riktig å anbefale gjennomgripende, organisatoriske grep i justissektoren. Begrunnelsen er gitt i kapittel 8.

12.3.2 Opprettelse av Politiets sentrale enhet mot seksualisert vold (SEPOL)

Selv om voldtekt er et betydelig sosialt problem, behøver den nye sentrale enheten ikke være stor. Ca. 30 årsverk bør, slik utvalget ser det, være tilstrekkelig. Ordningen vil like fullt kreve nye øremerkede bevilgninger over offentlige budsjetter. Utvalget anslår at den nye enheten vil medføre en årlig utgift på ca. 25 000 000 NOK. Utvalget foreslår at det bevilges ytterligere 10 000 000 NOK til oppstart.

12.3.3 Utvidelse av Rådgivningskontorene for kriminalitetsofre (RKK)

Utvalget har anbefalt at Rådgivningskontorene for kriminalitetsofre (RKK) utvides slik at kontorene kan følge opp voldtektsofre, ikke minst de som har spesielle behov. Utvalget foreslår at RKK utvides fra 12 til 27 kontorer, slik at hvert politidistrikt for sitt eget rådgivningskontor. Årlige driftskostnader til 27 kontorer i stedet for dagens 12, vil medføre noe over en fordobling av dagens driftsbudsjett for de eksisterende kontorene.

I tillegg til utvidelsen av antall kontorer, vil det medføre ekstrakostnader å oppgradere kontorene med sosialfaglig kompetanse ved hvert kontor. Dersom en legger til grunn et tilbud i alle politidistrikter med en 100 % stilling, vil kostnadene utgjøre ytterligere 15 000 000 NOK.

12.3.4 Justissektoren

SO-team

Utvalget har foreslått at det opprettes SO-team (avdelinger) i alle politidistrikt. I hvilken grad forslaget vil medføre økonomiske utgifter, vil i all vesentlighet bero på besluttende myndigheters oppfatning om politiet kan, og/eller bør, omdisponere sine mannskaper. Det sentrale poenget for utvalget er politiet gis direktiver som sikrer etablering av tilstrekkelig store SO-team i samtlige politidistrikt. Som presisert i kapittel 8 er det viktig at ordningen med SO-team og SO-spesialister (koordinatorer) ikke løses ved å tilføre de eksisterende familievoldskoordinatorene nye oppgaver uten å tilføre tilstrekkelige ressurser.

Formelle krav til politiets avhørere

Fordi avhør er en så sentral del av politiets arbeid med voldtektssaker har utvalget foreslått at det innføres formelle krav til etterforskere som skal gjennomføre sentrale avhør i voldtektssaker. Politihøgskolen har allerede utdannet 66 instruktører i avhørsteknikk. I 2008/2009 vil ytterligere 16 instruktører utdannes. Innen utgangen av 2008 vil ca.1000 etterforskere ha gjennomført utdanningen som utvalget har foreslått som et minimumskrav til formalkompetanse. For politidistriktene som har tatt del i utviklingen av faget medfører utvalgets forslaget derfor få eller ingen merkostnader.

Utvalget foreslår at det bevilges 500 000 NOK ekstra til Politihøgskolen pr. år, øremerket avhørsteknikk og etterforsking av volds- og seksualforbrytelser, slik at voldtatte, uansett hvor de anmelder forholdet, møter etterforskere med formalkompetanse på området.

Obligatoriske opptak av politiavhør

Forslaget innebærer få eller ingen kostnader utover de midlene som allerede er bevilget politiet for innkjøp av opptaksutstyr.

Prøveprosjekt hvor sivilt ansatte skriver avhørsrapportene

I rapporten «Allmenn innføring av lyd og videoopptak ved politiavhør kravsspesifikasjoner mv.»(Politidirektoratet 2005), foreslår arbeidsgruppen at det blir avsatt midler til å gjennomføre en ettårig prosjektperiode hvor det utprøves skrivepersonell ved tre politiavdelinger. Arbeidsgruppen foreslo Oslo politidistrikt, Vold- og sedelighetsseksjonen, Kripos og Søndre Buskerud politidistrikt som aktuelle forsøksavdelinger.

Forslaget er allerede grundig utredet med utlysningstekst og utdanningsprogram for skriverne som er foreslått plassert i lønnstrinn SKO 1408, LR 22, alt 1 – 4. ltr. 34 – 45. Prøveprosjektet vil følgelig medføre en kostnad på ca. 1 500 000 NOK.

Obligatorisk opplæring for ordenspolitiet

Forslaget bør ikke generere nevneverdige merutgifter. Forelesere kan innhentes fra den sentrale enheten, eventuelt fra politidistriktets egne sedelighetsetterforskere. Dette er et tiltak som etter utvalgets syn ikke vil være kostnadsfritt.

Kompetansehevning i rettsapparatet

Utvalget foreslår at det avsettes nye midler til Politihøgskolen for gjennomføring av kompetansehevende utdanning for påtalemyndigheten. En årlig ekstrabevilgning til Politihøgskolen på 500 000 NOK vil sikre at 30 jurister får 4 ukers opplæring.

Kompetansehevende tiltak for dommere er foreslått innbakt i allerede obligatorisk innføringskurs og vil således medføre ubetydelige merutgifter.

Voldsoffererstatning

Utvalget finner det vanskelig å anslå hvor mye større utbetalingene av voldsoffererstatning vil bli som følge av flertallet av utvalgets forslag.

Bistandsadvokater i utlandet

Utvalget finner det vanskelig å tallfeste noe beløp, men antar at kostnadene ikke blir særlig store, idet det bare blir et fåtall saker hvert år.

12.4 Helsesektoren

Gratis psykososial oppfølging

Utvalgets estimat er at mellom 8000 og 16000 personer opplever voldtekt eller voldtektsforsøk hvert år (se kapittel 6). Det er videre anslått at knapt halvparten, det vil si mellom 4 000 og 8 000 voldtatte, årlig vil søke helsehjelp. De fleste av disse vil trenge psykososial oppfølging, men noen kan klare seg med noen få konsultasjoner i den første tiden etter overgrepet. Utvalget anslår at anslagsvis 3 000 – 6 000 voldtatte vil trenge mer langvarig oppfølging.

Ved oppfølging hos fastlege eller i andre deler av kommunehelsetjenesten vil pasientens egenandel pr. år begrenses til egenandelstaket (egenandelstak 1), fra 01.01.2008 1740,- NOK årlig. Det samme gjelder for den psykiatriske spesialisthelsetjenesten. Bl.a. ut fra kapasitetsproblemer i det offentlige tilbudet vil imidlertid en del av de voldtatte søke oppfølging hos privatpraktiserende psykologer og psykiatere uten avtale med helseforetak. Hos disse spesialistene kan pasienten måtte betale fra 500,- NOK og oppover for hver konsultasjon (psykologhjelp er likevel gratis for pasienter under 18 år). Antall behandlinger vil variere, men 20 behandlinger det første året (eller 10 000 NOK per pasient) vil ikke være uvanlig.

Ut fra ovenstående betraktninger kan det anslås at gratis psykososial oppfølging det første året vil gi ekstra utgifter på 15 000 000 NOK årlig.

Kompetanseheving

Utvalget foreslår at det avsettes 6 000 000 NOK årlig til fortsatt oppbygging av kompetanse hos personell i overgrepsmottakene og til kompetanseoppbygging for nøkkelpersonell i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Øvrige tiltak i kapittel 9

Utvalgets foreslår at det avsettes 5 000 000 NOK årlig de første tre årene til dekning av øvrige tiltak foreslått i kapittel 9.

12.5 Skolesektoren m.v.

Utvalget anbefaler permanente undervisningstilbud både på grunn- og etterutdanningene innenfor lærer- og helse- og sosialutdanningene. Utvalget har ikke grunnlag for å gjøre noen beregninger her. Forslaget krever ikke noe særlig ressurstilgang.

12.6 Forebyggende tiltak

Ungdom

Som ledd i det forebyggende arbeid overfor barn og unge anbefaler utvalget en styrking av undervisningen med hensyn til seksualitet, grensesetting og overgrep. Videre foreslår utvalget at helsesøster bør kunne nås via SMS eller e-post utenom de faste kontortidene på hver enkelt skole. Dette er forslag som etter utvalgets oppfatning vil kreve begrenset ressurstilgang.

Opprettelsen av nettportalen som foreslått i kapittel 7, vil anslagsvis koste ca. 1 000 000 NOK.

12.7 Forskning

Slik forskning som utvalget har foreslått flere steder, vil nødvendigvis kreve ressurser. Utvalget går ikke nærmere inn på omfanget.

Til forsiden