NOU 2011: 17

Når sant skal sies om pårørendeomsorg— Fra usynlig til verdsatt og inkludert

Til innholdsfortegnelse

Til Helse- og omsorgsdepartementet

Kaasa-utvalget ble oppnevnt ved Kongelig resolusjon 25. juni 2010.

Utvalget er bedt om å utrede i hvilken grad og på hvilken måte familier med omfattende omsorgsoppgaver kan økonomisk kompenseres. Videre skal det tas hensyn til likestilling, integrering av innvandrere, forsvarlighet og det skal vurderes om det bør gjelde særlige regler for barn inntil 18 år.

Det er lagt vekt på løsninger for de pårørende med omfattende omsorgsoppgaver som verdsetter og inkluderer dem både i yrkeslivet og i kommunenes helse- og omsorgstjenester.

Utvalget har på bakgrunn av oppdraget forslag som også henvender seg til Arbeidsdepartementet og forutsetter samarbeid på tvers av departementene for å følges opp.

Utvalget legger med dette fram sin innstilling. Innstillingen er enstemmig.

Oslo 17. oktober 2011

Karen Kaasa

leder

Bente Wold Wigum

Odd Arvid Ryan

Snorre Kverndokk

Helene Holand

Shahbaz Tariq

Tone Elin Mekki

Sigrun Skåland Brun

Inger Elsa Lømo

Til dokumentets forside