Kilder

Litteratur

Aall (1995): Aall, Jørgen, Rettergang og menneskerettigheter: den europeiske menneskerettighetskonvensjons artikkel 6 og norsk straffeprosess (doktoravhandling), 1995.

Aall (2011): Aall, Jørgen, «Waiver of Human Rights; Waiver of Procedural Rights According to ECHR Article 6 (Part III/III)», Nordic Journal of Human Rights nr. 2–3 (2011), s. 206–278.

Aall (2015a): Aall, Jørgen, «Uskyldspresumsjonen og beviskravet i straffesaker», I: Bevis i straffesaker. Utvalgte emner, Ragna Aarli mfl. (red.), 2015, s. 459–480.

Aall (2015b): Aall, Jørgen, Rettsstat og menneskerettigheter, 4. utg., 2015b.

Aarli (2004): Aarli, Ragna, ««Dørvaktkjennelsen» – et understatement om pressens kildevern. Kommentar til Høyesteretts avgjørelse 15. september 2004 (HR-2004-1533-A)», Tidsskrift for strafferett nr. 4 (2004) s. 452–462.

Aarli (2010): Aarli, Ragna, Offentlig rettergang. Publikums adgang til innsyn i og omtale av straffesaker, 1. utg., 2010.

Aarli (2015): Aarli, Ragna, «Massemedienes kildevern», I: Bevis i straffesaker. Utvalgte emner, Ragna Aarli mfl. (red.) 2015, s. 407–455.

Anda (2009): Anda, Bente C. D., Dag I. K. Sjøberg og Audris Mockus, «Variability and Reproducibility in Software Engineering: A Study of Four Companies that Developed the Same System» IEEE Transactions on Software Engineering nr.3 (2009) s. 407–429.

Andenæs (1992): Andenæs, Johs., «Den europeiske menneskerettighetskonvensjon og norsk straffeprosess», Lov og Rett nr. 7 (1992), s. 375–387).

Andenæs (1995): Andenæs, Johs., «Strafferett og straffeprosess», I: Gjennomføring av internasjonale menneskerettigheter i norsk rett; Torkel Opsahls minneseminar 1995, Njål Høstmælingen (red.), 1995, s. 81–88.

Andenæs og Fliflet (2006): Andenæs, Johs. og Arne Fliflet, Statsforfatningen i Norge, 2006.

Andenæs og Myhrer (2009): Andenæs, Johs., Norsk straffeprosess, ved Tor-Geir Myhrer, 4. utgave, 2009.

Andenæs mfl. (2016): Andenæs, Johs., Alminnelig strafferett, ved Georg Fredrik Rieber-Mohn og Knut Erik Sæther, 6. utg., 2016.

Andorsen (1988): Andorsen, Kjell V., «Saksomkostninger i straffesaker», Lov og Rett nr. 4 (1988), s. 231–250.

Andorsen (2000): Andorsen, Kjell V., «Ensretningsprinsippet og forholdet til juryen», Lov og rett 2000 s. 315–317.

Backer (2015): Backer, Inge Lorange, Norsk sivilprosess, 2015.

Bentham (1825): Bentham, Jeremy, A Treatise on Judicial Evidence, ved Étienne Dumont, 1825.

Bentham (1931): Bentham, Jeremy, Theory of Legislation, ved Charles Kay Ogden, 1931, 2. opplag 1950.

Bjerke (1973): Bjerke, Hans Kristian, En undersøkelse av norsk fengslingspraksis 1972/73, 1973.

Bjerke (1985): Bjerke, Hans Kristian, Straffeprosessuelle tvangs- og rettsmidler, 1985.

Bjerke, Keiserud og Sæther (2011): Bjerke, Hans Kristian, Erik Keiserud og Knut Erik Sæther, Straffeprosessloven: kommentarutgave, 4. utg., 2011.

Bohlander (2012): Bohlander, Michael, Principles of German Criminal Procedure, 2012.

Brath (2015): Brath, Henning, Voldsoffererstatningsloven med kommentarer, 2. utg., 2015.

Bratholm (1957): Bratholm, Anders, Pågripelse og varetektsfengsel, 1957.

Busch (2002): Busch, Tor-Aksel, «Påtalemyndighetens uavhengighet – bl.a. om forholdet mellom politiske myndigheter og riksadvokaten for så vidt gjelder mål og prioriteringer i straffesaksbehandlingen» I: Rettsteori og rettsliv. Festskrift til Carsten Smith Peter Lødrup mfl. (red.) 2002, s. 155–165.

Busch (2013): Busch, Tor-Aksel, «Ytring: Tiden er inne for en ny straffeprosesslov», Tidsskrift for Strafferett nr. 4 (2013) s. 444–447.

Bøhn (2013a): Bøhn, Anders, Domstolloven: kommentarutgave, 2013.

Bøhn (2013b): Bøhn, Anders, Merknad til domstolloven §§ 130 og 230 i Lovdata.

Dahl (2015): Dahl, Arne Willy, «Military Justice and Self-Interest in Accountability», I: Military Self-Interest in Accountability for Core International Crimes, Morten Bergsmo og SONG Tianying (red.) FICHL Publication Series No. 25 (2015) s.21–34.

de Wilde (2013): de Wilde, Bas, «A fundamental review of the ECHR right to examine witnesses in criminal cases», The International Journal of Evidence & Proof nr. 2 (2013), s. 157–182.

Eckhoff, Torstein og Eivind Smith, Forvaltningsrett, 10. utg., 2014.

Elgesem og Wahlen (2010): Elgesem, Frode og Henning Rosenlund Wahlen, «Vernet mot selvinkriminering og forklaringsplikter overfor forvaltningen; særlig om i rettigheter under Konkurransetilsynets forklaringsopptak og øvrige bevissikring», Tidsskrift for forretningsjus nr. 2/3 (2010), s. 59–75.

Finstad og Salomonsen (2015): Finstad, Fredrik Bøckman og Torunn Salomonsen, «Fra Valle til Brussel: Om EUs betydning for norsk strafferett», Tidsskrift for strafferett nr. 4 (2015) s. 396–427.

Frøberg (2014): Frøberg, Thomas, Rettslig prinsippargumentasjon, 2014.

Gammeltoft-Hansen (1981): Gammeltoft-Hansen, Hans, Straffeprocessuelle tvangsindgreb. Retspolitiske studier, 1981.

Gamst (2007): Gamst, Oddmund, «Bør reglene om saksomkostninger i straffesaker oppheves?» Tidsskrift for Strafferett nr. 4 (2007), s. 391–395.

Getz (1878): Getz, Bernhard, Om en Reform i Varetægtsarrestvæsenet, 1878.

Gröning mfl. (2016): Gröning, Linda, Erling Johannes Husabø og Jørn Jacobsen, Frihet, forbrytelse og straff – En systematisk fremstilling av norsk strafferett, 2016.

Hagerup (1904): Hagerup, Francis, Den norske straffeproces: 1, 1904.

Hagstrøm og Stenvik (2015) Hagstrøm, Viggo og Are Stenvik, Erstatningsrett, 2015.

Halkjelsvik og Jørgensen (2012): Halkjelsvik, Torleif og Magne Jørgensen, «From Origami to Software Development: A Review of Studies on Judgment-Based Predictions of Performance Time», Psychological Bulletin nr. 2 (2012) s. 238–271.

Havre (2015): Havre, Merete, Varetektsfengsling og proporsjonalitetsprinsippet – en balansetest, 2015.

Hiorthøy (1964): Hiorthøy, Finn, «Påtalemyndighetens uavhengighet», Lov og rett (1964) s. 308–316.

Holmboe og Jahre (2011): Holmboe, Morten og Hans Petter Jahre, «Dobbeltstraff er ikke enkelt – Gjentatt straffeforfølgning etter Den europeiske menneskerettskonvensjons protokoll 7 artikkel 4 – en oppdatering» Lov og Rett nr. 4 (2011) s. 191–212.

Hopsnes (2003): Hopsnes, Roald, «Provokasjon som politimetode», Jussens Venner nr. 2 (2003) s. 62–130.

Horn (2012): Horn, Thomas, «Er isolasjon av innsatte i politiarrest i strid med EMK artikkel 8?», Tidsskrift for strafferett nr. 1 (2012) s. 27–61.

Horn (2015): Horn, Thomas, Fullstendig isolasjon ved risiko for bevisforspillelse – rettspolitiske vurderinger (doktoravhandling), 2015.

Hov (1983): Hov, Jo, Fornærmedes stilling i straffeprosessen, 1983.

Hov (2010a): Hov, Jo, Rettergang I, 2010.

Hov (2010b): Hov, Jo, Rettergang II, 2010.

Hov (2014): Hov, Jo, «Straffeprosessloven under debatt '… alt det gamle vi med jorden jevner …'» Tidsskrift for strafferett nr. 1 (2014) s. 85–89.

Jahre (2015): Jahre, Hans Petter, «Bruk av tidligere avgitte forklaringer», I: i Bevis i straffesaker. Utvalgte emner, Ragna Aarli mfl. (red.) 2015, s. 257–307.

Jebens (2004): Jebens, Sverre Erik, Menneskerettigheter i straffeprosessen, 2004.

Johansen (2007) Johansen, Geir-Otto, Generaladvokaten og det militære rettsvesen. En historisk oversikt, Militærjuridiske småskrifter nr. 12, 2007.

Johnsen og Keiserud (2016): Johnsen, Ann og Erik Keiserud, «Advokaters taushetsplikt», I: Rettsavklaring og rettsutvikling: festskrift til Tore Schei på 70-årsdagen 19. februar 2016, Magnus Matningsdal mfl. (red.) 2016, s. 490–515.

J. Rui (2015): Rui, Jorun, Mistenktes innsyn i straffesaken. I spenningsfeltet mellom tillit og kontroll (doktoravhandling), 2015.

Jørgensen og Moløkken-Østvold (2004): Jørgensen, Magne og Kjetil Moløkken-Østvold «Reasons for Software Effort Estimation Error: Impact of Respondent Role, Information Collection Approach, and Data Analysis Method», IEEE Transactions on Software Engineering nr.12 (2004) s. 993–1007.

Kjelby (2013): Kjelby, Gert Johan, Mellom rett og plikt til straffeforfølgning: den relative etterforsknings- og påtalepliktens rettslige rammer og rettslige utvikling i norsk straffeprosess, Bergen 2013.

Kjelby og Øyen (2013): Kjelby, Gert Johan og Ørnulf Øyen, «Every reasonable effort? – om domstolenes og påtalemyndighetens plikt til å sikre tiltaltes rett til krysseksaminasjon» I: Karl Harald Søvig mfl. (red.), Undring og erkjennelse: Festskrift til Jan Fridthjof Bernt 70 år, 2013, s. 293–307.

Kjerschow (1897): Kjerschow, Peder, Lov om Rettergangsmaaden i Straffesager af 1 Juli 1887 med Love indeholdende forandringer i samme af 4 April 1981, 10 Mai 1893, 13 Juni 1894, 14 Juli 1894 og 6 Juni 1896 samt Loven vedrørende Retsafgjørelser, Resolutioner , Cirkulærer og Skrivelser m.v, 1897.

Kjølbro (2010): Kjølbro, Jon Fridrik, Den Europæiske Menneskerettighedskonvention – for praktikere, 3. utg., 2010.

Kolflaath og Strandberg (2015): Kolflaath, Eivind og Magne Strandberg «Tre epoker i norsk bevisteori – med særlig vekt på straffeprosessen» I: Ragna Aarli mfl. (red.) Bevis i straffesaker. Utvalgte emner, 2015, s. 33–48.

LaFave mfl. (2004): LaFave, Wayne R., Israel, Jerold H. Israel, Nancy J King, og Orin S. Kerr, Criminal Procedure, 2004.

Langbach (2013): Langbach, Tor, «I domstolsperspektiv: Straffeprosessloven og fremtiden», Tidsskrift for Strafferett, nr. 4 (2013), s. 500–509.

Langbach (2015): Langbach, Tor, Forsvareren, 2015.

Lie (2013): Lie, Nils Erik, «Noen tanker om fremtidens straffeprosess» Tidsskrift for Strafferett nr. 4 2013, på s. 524.

Lindahl (2009): Lindahl, Ina, Massemedienes kildevern. En lærebok, 2009.

Lødrup (2009): Lødrup, Peter, Lærebok i erstatningsrett, 2009.

Løvlie (2014): Løvlie, Anders, Rettslige faktabegreper, 2014.

Løvlie (2015): Løvlie, Anders, «Sakkyndigbeviset» I: Bevis i straffesaker. Utvalgte emner, Ragna Aarli mfl. (red.), 2015, s. 537–562.

Matningsdal (2007a): Matningsdal, Magnus, Siktedes rett til å eksaminere vitner. Opplesning av politiforklaringer, anonyme vitner og dommeravhør av barn, 2007.

Matningsdal (2007b): Matningsdal, Magnus, «Tilståelsesdom», Jussens Venner nr. 5 (2007), s. 251–272.

Matningsdal (2013): Matningsdal, Magnus, «Kontradiksjon i sivile saker og straffesaker», Jussens Venner nr. 1 (2013), s. 1–115.

Moen (2014): Moen, Olav Haugen, «Domstolskontrollen med Gjenopptakelseskommisjonens avgjørelser – med særlig henblikk på Rt. 2012 side 159», Lov og Rett nr.4 (2014), s. 189–209.

Myhrer (2001): Myhrer, Tor-Geir «Etterforskningsbegrepet», Tidsskrift for strafferett, nr. 1 (2001) s. 6–30.

Mæhle (2014): Mæhle, Kirsten Vikesland, Varetektsfengsling av barn, 2014. (masteroppgave)

Nielsen (2005): Nielsen, Gorm Toftegaard, «Hvad er et tvangsindgreb? : om straffeproces og forvaltningsret», Juristen nr. 5 (2005), s. 153–160.

Pedersen (2016): Pedersen, Jussi Erik, Begrunnelse av rettsavgjørelser, 2016.

Rieber-Mohn (1996): Rieber-Mohn, Georg Fredrik, «Etterforsking og påtalemyndighet», Nytt i strafferetten nr. 2 (1996) s. 19–47.

Robberstad (1999): Robberstad, Anne, Mellom tvekamp og inkvisisjon – Straffeprosessens grunnstruktur belyst ved fornærmedes stilling, 1999.

Robberstad (2014): Robberstad, Anne, Bistandsadvokaten, 3. utg, 2014.

Robberstad (2016): Robberstad, Anne, «Viljen til å skape lov og Grunnlov», Lov og Rett nr. 1 (2016), s 49–64.

Rui (2009a): Rui, Jon Petter, Forbudet mot gjentatt straffeforfølgning, 2009.

Rui (2009b): Rui, Jon Petter, «Forbudet mot gjentatt straffeforfølgning (ne bis in idem) i Den europeiske menneskerettighetskonvensjon protokoll 7 artikkel 4 – på ny», Lov og Rett nr. 5 (2009), s. 283–298.

Rui (2009c): Jon Petter Rui, «Om retten til å forholde seg taus og retten til ikke å måtte bidra til egen domfellelse», Tidsskrift for Rettsvitenskap nr. 1 (2009), s. 47–68.

Rui (2010): Rui, Jon Petter, «Ne bis in idem», Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab nr. 3 (2010), s. 497–506.

Rui (2013): Rui, Jon Petter, «Mer effektiv gjennomføring av hovedforhandling i store straffesaker – Bruk av saksdokumenter, skriftlige redegjørelser og forberedende rettsmøte», Lov og Rett nr. 3 (2013), s. 248–253.

Rui (2014a): Rui, Jon Petter, «Om rammene for siling av bevisanker etter straffeprosessloven § 321 annet ledd», Lov og rett nr. 1 (2014) s. 33–44.

Rui (2014b): Rui, Jon Petter, «Uskyldspresumsjonens vern mot omtale av straffesaker før straffedom og etter frifinnelse», Tidsskrift for strafferett nr. 2 (2014) s.120–144.

Rui (2014c): Rui, Jon Petter, «Straffeprosessen i perspektiv», Jussens venner nr. 6 (2014), s. 382–443.

Sandvig (2012): Sandvig, Jenny Arge, Rekkevidden av selskapers selvinkrimineringsvern (masteroppgave), 2012.

Schartum og Bygrave (2016): Schartum, Dag Wiese og Lee A. Bygrave, Personvern i informasjonssamfunnet. En innføring i vern av personopplysninger, 3. utg., 2016.

Schei mfl. (2013): Schei, Tore, Arnfinn Bårdsen, Dag Bugge Nordén, Christian Reusch, Toril M. Øie, Tvisteloven. Kommentarutgave. Bind 1, 2. utg. 2013.

Skoghøy (2013): Skoghøy, Jens Edvin, «Advokaters taushetsplikt og de korresponderende bevisforbud i tvisteloven § 22-5 og straffeprosessloven § 119», Tidsskrift for strafferett, nr.2 (2013), s. 166–199).

Skoghøy (2014): Skoghøy, Jens Edvin, Tvisteløsning, 2. utgave, Oslo 2014.

Skoghøy og Vang (2005): Skoghøy, Jens Edvin og Tonje Vang, «I hvilken utstrekning kan vitneforklaringer som er avgitt under etterforskningen, leses opp under hovedforhandlingen i straffesaker?», Lov og Rett nr. 5–6 (2005), s. 283–307.

Smith mfl. (2008): Smith, Eva, Jørgen Jochimsen, Michael Kistrup og Jakob Lund Poulsen, Straffeprocessen, 2. utg., 2008.

Smith (2015): Smith, Eivind, Konstitusjonelt demokrati; Statsforfatningsretten i prinsipielt og komparativt lys, 3. utg., 2015.

Sprack (2012): Sprack, John, A practical approach to Criminal procedure, 2012.

Stene (2001): Stene, Reid Jone, «Seksualforbrytelser – skjebner i rettssystemet», Samfunnsspeilet nr. 3 (2001).

Stene (2002): Stene, Reid Jone, «Politiet er mest avgjørende i rettssystemet», Samfunnsspeilet nr. 3 (2002).

Strandbakken (2003): Strandbakken, Asbjørn, Uskyldspresumsjonen, 2003.

Stuntz (2005): Stuntz, William, J., Bordenkircher v. Hayes: The Rise of Plea Bargaining and the Decline of the Rule of Law, Harvard Law School Public Law, Research Paper No. 120 (2005).

Sundby (1969): Sundby, Nils Kristian, «Betydningen av skadelidtes forhold i erstatningsretten», Jussens Venner nr. 8/9 (1969) s. 257–319.

Thorsen mfl. (2009): Thorsen, Lotte Rustad, Stian Lid og Reid Jone Stene, Kriminalitet og rettsvesen, Statistisk sentralbyrå: statistiske analyser, 2009.

Torgersen (2006): Torgersen, Runar, «Bør adgangen til bevisavskjæring i straffesaker utvides?», i Ole Kristian Fauchald mfl. (red.), dog Fred er ei det Bedste … Festskrift til Carl August Fleischer, 2006, s. 533–576.

Torgersen (2009): Torgersen, Runar, Ulovlig beviserverv og bevisforbud i straffesaker, 2009.

Torgersen (2011): Torgersen, Runar, «Påtalejuristens rolle, hvordan den har forandret seg de siste 50 år og hva som forventes for fremtiden», Lov og Rett nr. 1–2 (2011), s. 42–62.

Torgersen (2012): Torgersen, Runar, «Noen ord om formalisering, individualisering og tolking av henleggelsesbeslutninger», Kritisk Juss, nr. 3/4 (2012), s. 204–222.

Trechsel (2006): Trechsel, Stefan, Human Rights inCriminal Proceedings, 2006.

Uggerud (1998): Uggerud, Ken, Erstatning etter straffeforfølgelse, 1998.

Wigmore (1940): Wigmore, John H., A treatise on the Anglo-American system of evidence in trials at common law, including the statutes and judicial decisions of all jurisdictions of the United States and Canada, 1940.

Øyen (2010): Øyen, Ørnulf, Vernet mot selvinkriminering i straffeprosessen, 2010.

Øyen (2012): Øyen, Ørnulf, «Bortfall av retten til krysseksaminasjon som følge av tiltaltes opptreden, omdømme eller miljøtilhørighet: – rettstilstanden etter storkammersaken Al-Khawaja og Tahery mot Storbritannia», Tidsskrift for strafferett, nr.2 (2012), s. 166–184.

Øyen (2015a): Øyen, Ørnulf, «Behovet for lyd- og bildeopptak av rettsmøtene i straffesaker, og Justisdepartementets passive holdning», Lov og Rett nr. 2 (2015), s. 63–64.

Øyen (2015b): Øyen, Ørnulf, «Rettens kontroll med bevisføringens omfang i straffesaker», I: Ragna Aarli mfl. Bevis i straffesaker (2015b) s.153–193.

Øyen (2016a): Øyen, Ørnulf, «Høyesterett og vernet mot selvinkriminering; Særlig om politiets plikt til å gjøre mistenkte kjent med retten til taushet», Rettsavklaring og rettsutvikling: Festskrift til Tore Schei på 70-årsdagen19. februar 2016 Magnus Matningsdal mfl. (red.), Oslo 2016, s. 316–344.

Øyen (2016b): Øyen, Ørnulf, Straffeprosess, 2016.

Forarbeider

Forarbeide til 1887–lov Dokument No. 1

Udkast til Lov om Rettergangsmaaden i Straffesager med Motiver. Af en af den Kgl. Norske Regjerings Justis og Politidepartement i Henhold til Kgl. Resol. Af 31te Oktober 1885 nedsat Komite (1886), Specielle motiver

NOU 1980: 28 Varetektsfengsling.

NOU 1984: 27 Ny påtaleinstruks.

NOU 1988: 25 Ny militær straffeprosesslov m.v.

NOU 1992: 16 Sterkere vern og økt støtte for kriminalitetsofre.

NOU 1992: 23 Ny straffelov – alminnelige bestemmelser. Straffelovkommisjonens delutredning V.

NOU 1992: 28 To-instansbehandling, anke og juryordning i straffesaker.

NOU 1993: 3 Strafferettslige regler i terroristbekjempelsen.

NOU 1996: 15 Liland-saken.

NOU 1996: 18 Erstatning i anledning strafforfølgning.

NOU 1997: 15 Etterforskingsmetoder for bekjempelse av kriminalitet. Delutredning II.

NOU 2000: 33 Erstatning til ofrene hvor tiltalte frifinnes for straff.

NOU 2001: 12 Rettsmedisinsk sakkyndighet i straffesaker.

NOU 2001: 32 A Rett på sak Lov om tvisteløsning (tvisteloven).

NOU 2001: 32 B Rett på sak. Lov om tvisteløsning (tvisteloven).

NOU 2002: 4 Ny straffelov. Straffelovkommisjonens delutredning VII.

NOU 2002: 11 «Dømmes av likemenn». Lekdommere i norske domstoler.

NOU 2003: 12 Ny konkurranselov.

NOU 2003: 15 Fra bot til bedring. Et mer nyansert og effektivt sanksjonssystem med mindre bruk av straff.

NOU 2003: 21 Kriminalitetsbekjempelse og personvern. Politiets og påtalemyndighetens behandling av opplysninger.

NOU 2004: 6 Mellom effektivitet og personvern. Politimetoder i forebyggende øyemed.

NOU 2006: 10 Fornærmede i straffeprosessen – nytt perspektiv og nye rettigheter.

NOU 2007: 7 Fritz Moen og norsk strafferettspleie.

NOU 2009: 15 Skjult informasjon – åpen kontroll. Metodekontrollutvalgets evaluering av lovgivningen om politiets bruk av skjulte tvangsmidler og behandling av informasjon i straffesaker.

NOU 2011: 13 Juryutvalget – Når sant skal skrives.

NOU 2013: 9 Ett politi – rustet til å møte fremtidens utfordringer. Politianalysen.

NOU 2014: 10 Skyldevne, sakkyndighet og samfunnsvern.

NOU 2015: 3 Advokaten i samfunnet. Lov om advokater og andre som yter rettslig bistand.

NOU 2015: 13 Digital sårbarhet – sikkert samfunn. Beskytte enkeltmennesker og samfunn i en digitalisert verden.

NOU 2016: 9 Rettferdig og forutsigbar – voldsskadeerstatning.

Ot.prp. nr. 23 (1961–62) Om lov om tillegg til rettergangslovgivningen når det gjelder folkerettslig immunitet.

Ot.prp. nr. 39 (1961–62) Om lov om endring i reglene om pågriping og fengsling m.v.

Ot.prp. nr. 30 (1974–75) Om 1) lov om utlevering av lovbrytere og annen rettshjelp i straffesaker 2) lov om endringer i lov 3 mars 1961 nr. 1 om utlevering av lovbrytere til Danmark, Finland, Island og Sverige.

Ot.prp. nr. 35 (1978–79) Om lov om rettergangsmåten i straffesaker (straffesakloven).

Ot.prp. nr. 63 (1980–81) Om lov om endringer i straffeprosessloven (advokathjelp til fornærmede i voldtektsaker).

Ot.prp. nr. 53 (1983–84) Om lov om ikraftsetting og endring av den nye straffeprosessloven m m.

Ot.prp. nr. 79 (1988–89) Om endringer i straffeloven og straffeprosessloven m.m (skjerpete strafferammer for voldsforbrytelser, straff for innførsel av pornografi, styrking av domstolenes fagkyndighet i saker om økonomisk kriminalitet, raskere behandling av straffesaker m.m).

Ot.prp. nr. 27 (1990–91) Om lov om endringer i straffeloven m.m. (straffansvar for foretak).

Ot.prp. nr. 47 (1990–91) Om lov om overføring av domfelte m.m.

Ot.prp. nr. 40 (1991–92) Om lov om endringer i straffeprosessloven (telefonavlytting i narkotikasaker).

Ot.prp. nr. 78 (1992–93) Om lov om endringer i straffeprosessloven m.v (to-instansbehandling, anke og juryordning).

Ot.prp. nr. 33 (1993–94) Om lov om endringer i straffeprosessloven mv (styrking av kriminalitetsofres stilling).

Ot.prp. nr. 43 (1993–94) Om lov om endringer i straffeprosessloven m.v (rettergangsmåten i militære straffesaker).

Ot.prp. nr. 45 (1993–94) Om lov om enkelte endringer i rettergangslovgivningen.

Ot.prp. nr. 87 (1993–94) Om lov om endringer i straffeloven m.v (strafferettslige utilregnelighetsregler og særreaksjoner).

Ot.prp. nr.4 (1994–95) Om lov om endringer i straffeloven m.m. .

Ot.prp. nr. 55 (1997–98) Om lov om endringer i rettergangslovene m.m (kildevern og offentlighet i rettspleien).

Ot.prp. nr. 8 (1998–99) Om lov om endringer i straffeloven og straffeprosessloven mv (inndragning av utbytte).

Ot.prp. nr. 56 (1998–99) Om lov om Schengen informasjonssystem (SIS) og lov om endringer i utlendingsloven.

Ot.prp. nr. 64 (1998–99) Om lov om endringer i straffeprosessloven og straffeloven m v (etterforskningsmetoder m v).

Ot.prp. nr. 92 (1998–99) Om lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven).

Ot.prp. nr. 81 (1999–2000) Om lov om endringer i straffeloven og straffeprosessloven (bruken av varetektsfengsling mv.).

Ot.prp. nr. 82 (1999–2000) Om lov om elektronisk signatur.

Ot.prp. nr. 5 (2000–2001) Om lov om gjennomføring av straff mv. (straffegjennomføringsloven).

Ot.prp. nr. 18 (2000–2001) Om lov om endringer i straffeprosessloven og domstolloven mv. (forkynnelse av dommer og enkelte justeringer i to-instansreglene mv.).

Ot.prp. nr. 44 (2000–2001) Om lov om endringer i domstolloven m.m. (den sentrale domstoladministrasjon og dommernes arbeidsrettslige stilling).

Ot.prp. nr. 70 (2000–2001) Om lov om endringer i straffeprosessloven mv. (gjenopptakelse).

Ot.prp. nr. 26 (2001–2002) Om lov om endringer i smittevernloven og i enkelte andre lover.

Ot.prp. nr. 61 (2001–2002) Om lov om endringer i straffeloven og straffeprosessloven mv. (lovtiltak mot terrorisme – gjennomføring av FN-konvensjonen 9. desember 1999 om bekjempelse av finansiering av terrorisme og FNs sikkerhetsråds resolusjon 1373 28. september 2001).

Ot.prp. nr. 66 (2001–2002) Om lov om endringer i straffeprosessloven mv. (hurtigere straffesaksbehandling, varetektsfengsling i isolasjon mv.).

Ot.prp. nr.77 (2001–2002) Om lov om endringer i straffeprosessloven mv. (erstatning etter strafforfølgning).

Ot.prp. nr. 8 (2002–2003) Om lov om endringer i rettergangslovgivningen mv. (elektronisk kommunikasjon med domstolene mv.).

Ot.prp. nr. 24 (2002–2003) Om lov om endringer i straffeprosessloven mv. (begrensninger i adgangen til dokumentinnsyn og bevisførsel).

Ot.prp. nr. 62 (2002–2003) Om lov om endringer i straffeloven og straffeprosessloven mv. (lovtiltak mot organisert kriminalitet og menneskehandel, gjengangerstraff mv.).

Ot.prp. nr. 59 (2003–2004) Om endringer i straffeloven, straffeprosessloven og sjøloven mv. (fast promillegrense og avholdspliktregler for større skip, et eget straffebud mot tortur, forklaringsplikt for ansatte i finansinstitusjoner mv.).

Ot.prp. nr. 90 (2003–2004) Om lov om straff (straffeloven).

Ot.prp. nr. 51 (2004–2005) Om lov om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven).

Ot.prp. nr. 60 (2004–2005) Om lov om endringer i straffeprosessloven og politiloven (romavlytting og bruk av tvangsmidler for å forhindre alvorlig kriminalitet).

Ot.prp. nr. 81 (2004–2005) Om lov om endringer i straffeloven (prøveordning med narkotikaprogram med domstolskontroll).

Ot.prp. nr. 90 (2004–2005) Om lov om endringar i menneskerettslova (inkorporasjon av protokoll nr. 13 og 14 til den europeiske menneskerettskonvensjon).

Ot.prp. nr. 27 (2005–2006) A) Om lov om oppløsning av stamhuset Ekeberg B) Om lov om endringer i lov 13. august 1915 nr. 5 om domstoler (domstolloven) og enkelte andre lover.

Ot.prp. nr. 53 (2005–2006) Om lov om endringer i straffeloven 1902 og utleveringsloven (gjennomføring av FN-konvensjonen mot korrupsjon).

Ot.prp. nr. 54 (2005–2006) Om lov om endringar i straffeprosesslova m.m. (sakshandsaminga i Kommisjonen for gjenopptaking av straffesaker m.m.).

Ot.prp. nr. 74 (2005–2006) Om lov om endringer i tvisteloven (endringer i straffeprosessloven og andre lover).

Ot.prp. nr. 76 (2006–2007) Om lov om endringar i straffeprosessloven (avgrensa dokumentinnsyn og provføring).

Ot.prp. nr. 6 (2007–2008) Om lov om endringar i straffeprosessloven og tvisteloven m.m.

Ot.prp. nr. 8 (2007–2008) Om lov om endringer i straffeloven 20. mai 2005 nr. 28 mv. (skjerpende og formildende omstendigheter, folkemord, rikets selvstendighet, terrorhandlinger, ro, orden og sikkerhet, og offentlig myndighet).

Ot.prp. nr. 11 (2007–2008) Om lov om endringer i straffeprosessloven mv. (styrket stilling for fornærmede og etterlatte).

Ot.prp. nr. 34 (2007–2008) Om lov om endringer i straffeprosessloven mv. (overføring av kompetanse til å innkalle til soning og behandle søknader om soningsutsettelse).

Ot.prp. nr. 13 (2008–2009) Om lov om endringar i straffeprosessloven mv. (tingretten si handsaming av saker om ikkje vedtekne førelegg mv.).

Ot.prp. nr. 22 (2008–2009) Om lov om endringer i straffeloven 20. mai 2005 nr. 28 (siste delproposisjon – sluttføring av spesiell del og tilpasning av annen lovgivning).

Ot.prp. nr. 108 (2008–2009) Om lov om behandling av opplysninger i politiet og påtalemyndigheten (politiregisterloven).

Prop. 141 L (2009–2010) Endringer i straffeprosessloven mv.

Prop. 151 L (2009–2010) Endringar i forvaltningslova og straffegjennomføringslova (behandling av personopplysningar i kriminalomsorga, innsyn i benådingssaker o.a.).

Prop. 135 L (2010–2011) Endringer i straffeloven, straffeprosessloven, straffegjennomføringsloven, konfliktrådsloven m.fl. (barn og straff).

Prop. 97 LS (2011–2012) Endringer i utleveringsloven m.m. og samtykke til ratifikasjon av Avtale 19. desember 2003 mellom Den europeiske union og Republikken Island og Kongeriket Norge og Annen tilleggsprotokoll 8. november 2001 til Den europeiske konvensjon om gjensidig hjelp i straffesaker.

Prop. 71 L (2012–2013) Endringer i straffeprosessloven mv. (elektronisk kontroll som varetektssurrogat mv.).

Prop. 92 L (2012–2013) Endringar i straffegjennomføringsloven mv.

Prop. 114 L (2012–2013) Endringer i politiregisterloven mv.

Prop. 147 L (2012–2013) Endringer i straffeprosessloven mv. (behandling og beskyttelse av informasjon).

Prop.169 L (2012–2013) Endring i straffeprosessloven

Prop. 120 L (2013–2014) Endringer i straffegjennomføringsloven mv. (Infoflyt-systemet mv.).

Prop. 61 LS (2014–2015) Endringer i politiloven mv. (trygghet i hverdagen – nærpolitireformen).

Prop. 64 L (2014–2015) Lov om ikraftsetting av straffeloven 2005 (straffelovens ikraftsettingslov).

Prop. 112 L (2014–2015) Endringer i straffeprosessloven (avhør av barn og andre særlig sårbare fornærmede og vitner).

Prop. 37 L (2015–2016) Endringer i konkurranseloven (Konkurranseklagenemnda, kartellforlik mm.).

Prop. 42 L (2015–2016) Endringer i straffeloven og straffeprosessloven (personforfølgelse, forberedelse til tvangsekteskap mv.).

Prop. 44 L (2015–2016) Endringer i straffeloven mv. (militær virksomhet i væpnet konflikt m.m.).

Prop. 62 L (2015–2016) Endringer i forvaltningsloven mv. (administrative sanksjoner mv.).

Prop. 68 L (2015–2016) Endringer i straffeprosessloven mv. (skjulte tvangsmidler).

Prop. 1 S (2015–2016) For budsjettåret 2016.

Prop. 1 S (2016–2017) For budsjettåret 2017.

Innst.O. nr. 37 (1980–1981) Om rettergangsmåten i straffesaker (Straffeprosessloven).

Innst.O. nr. 72 (1984–1985) Om ikraftsetting og endring av den nye straffeprosesslova m.m..

Innst.O. nr. 65 (1994–1995) Innstilling fra justiskomiteen om lov om endringer i straffeloven, veitrafikkloven og straffeprosessloven.

Innst.O. nr. 3 (1999–2000) Innstilling fra justiskomiteen om lov om endringer i straffeprosessloven og straffeloven m.v. (etterforskningsmetoder m.v.).

Innst.O. nr. 21 (2002–2003) Endringer i straffeprosessloven mv. (erstatning etter strafforfølgning).

Innst. 300 S (2010–2011) Innstilling fra justiskomiteen om kampen mot organisert kriminalitet – en felles innsats.

Innst. 268 L (2012–2013) Innstilling fra justiskomiteen om endringer i straffeprosessloven mv. (elektronisk kontroll som varetektssurrogat mv.).

St.meld. nr. 42 (2004–2005) Politiets rolle og oppgaver.

Rapporter og utredninger

Advokatforeningen mfl. (2014a): Anders Ryssdal mfl., Kunnskapskløft og kommunikasjonsbehov. Utredning fra et utvalg nedsatt av Advokatforeningen, Den norske Dommerforening, riksadvokaten og Regjeringsadvokaten for utarbeidelse av retningslinjer for sakkyndigarbeid i domstolene, rapport med retningslinjer avgitt til Advokatforeningen, Den norske Dommerforening, Riksadvokatembetet og Regjeringsadvokaten 06.10.14.

Den norske Dommerforening (2005): Dommerstyring av straffesaker – god praksis for rask avvikling.

Direktoratet for forvaltning og IKT (2012): Uavhengig eller bare uavklart? Organisering av statlig myndighetsutøvelse, Difi–rapport 2012:7.

Domstoladministrasjonen (2005): Domstoladministrasjonen, LOK-prosjektet, delrapport nr. 6 Aktiv saksstyring og saksavvikling i straffesaker.

Domstoladministrasjonen (2009a): Yngve Svendsen mfl., Forstudie: Lyd- / bildeopptak fra parts- og vitneforklaringer i retten, rapport avgitt til Domstoladministrasjonen 29.06.09.

Domstoladministrasjonen (2009b): Domstoladministrasjonens regelutvalg, rapport nr. 3.

Domstoladministrasjonen (2010): Domstoladministrasjonens regelutvalg, rapport nr. 4.

Domstoladministrasjonen (2011): Monica Hansen Nylund mfl., Ressurs- og tidsbruk i omfattende straffesaker, rapport avgitt til Domstoladministrasjonen 23.12.11.

Domstoladministrasjonen (2015a): Eirik Akerlie mfl., Reformer i andre instans, rapport avgitt til Domstoladministrasjonen 01.07.15 .

Domstoladministrasjonen (2015b): Yngve Svendsen mfl., Opptak i retten. Fornyet gjennomgang av Domstoladministrasjonens forslag om opptak av parts- og vitneforklaringer i retten, rapport avgitt Domstoladministrasjonen 28.01.15.

J.P. Rui (2015): Jon Petter Rui, Betenkning: Sivilrettslig inndragning rettet direkte mot formuesgoder, 31.07.15.

Justis- og politidepartementet (2000a): Hans Petter Jahre mfl., Prosjekt hurtigere straffesaksbehandling – Arbeidsgruppe I, rapport avgitt til Justis- og beredskapsdepartementet 20.06.00.

Justis- og politidepartementet (2000b): Jan Martin Flod mfl., Prosjekt hurtigere straffesaksbehandling – arbeidsgruppe II, rapport avgitt til Justis– og politidepartementet 26.06.00.

Justis- og politidepartementet (2001): Richard H. Knoff, Lyd på lager. Evaluering av prøveordningen med lydopptak i straffesaker, rapport avgitt til Justis- og beredskapsdepartementet 01.08.01.

Justis- og politidepartementet (2005): Kristian Jahr mfl. Rett til tolk. Tolking og oversettelse i norsk straffeprosess, rapport avgitt til Justis- og beredskapsdepartementet 14.03.05.

Justis- og beredskapsdepartementet (2012): Ulf Stridbeck mfl., Etterkontroll av kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker. Rapport fra arbeidsgruppe for etterkontroll av Gjenopptakelseskommisjonen, rapport avgitt til Justis- og beredskapsdepartementet 15.06.12.

Justis- og beredskapsdepartementet (2013) Evaluering av tvisteloven, rapport 04.07.13.

Justis- og beredskapsdepartementet (2014): Tron Løkken Sundet, Ny domstollov, enmannsutredning avgitt til Justis- og beredskapsdepartementet 31.10.14.

Justis- og beredskapsdepartementet (2015): Morten Ruud, Gjennomgang av ordningen med Generaladvokat og krigsadvokater [«Generaladvokatutredningen»], rapport avgitt til Justis- og beredskapsdepartementet 01.10.15.

Oslo tingrett, Anne Margrethe Lund mfl., Bistandsadvokatprosjektet i Oslo tingrett 2012–2013, rapport avgitt til Oslo tingrett 06.01.14.

Politidirektoratet (2012): Tilsyn ved Økokrim 6.–8. desember 2011, rapport 02.03.12.

Politidirektoratet (2015): Digitale aktoraters evalueringsrapport av 30. juni 2015.

Politidirektoratet/riksadvokaten (31.05.16): Handlingsplan for løft av etterforskningsfeltet 1.0.

Riksadvokaten (2010): Geir Fornebo mfl., Mål og arbeidsoppgaver i den høyere påtalemyndighet. Rapport fra arbeidsgruppe. Rapport avgitt til riksadvokaten mai 2010.

Riksadvokaten (2016): Rapport om «Monika–saken» – enkelte tilrådninger og pålegg, 26.01.06.

Riksrevisjonen (2012): Riksrevisjonens undersøkelse av IKT-forvaltningen i straffesakskjeden, Dokument 3:12 (2011–2012), 31.06.12.

Spesialenheten for politisaker (2011): Årsrapport for 2011.

Straffeprosesslovkomitéen (1969): Komitéen til revisjon av straffeprosessloven oppnevnt ved Kronprinsregentens resolusjon av 1. februar 1957, Innstilling om Rettergangsmåten i straffesaker, 01.06.69.

Vista Analyse (2016): Evaluering av soning med fotlenke. Rapport 2016/02.

Retningslinjer og rundskriv

CPT standards (2015): European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) 2015. Rapport for 2015, tilgjengelig på http://www.cpt.coe.int/en/documents/eng-standards.pdf [sist sjekket 10.10.16]

Danmarks domstole (2014): Præsidenterne for Veste og Østre Landsret, Danmarks domstole, Vejledende takster pr. 1. oktober 2014 for salærer til forsvarere i straffesager, bi-standsadvokater samt til beskikkede advokater i ægteskabs-, forældreansvars- og bør-nefjernelsessager, 2014, tilgjengelig på https://www.domstol.dk/oestrelandsret/Taksterogsalaeer/Documents/Vejledende%20takster%20forsvarere%20mfl%20%20straffesager%20okt%202014.pdf [sist sjekket 10.10.16]

Justis- og politidepartementet, rundskriv G-50/1980

Justis- og politidepartementet, rundskriv G 19/2001 Internasjonalt rettslig samarbeid i straffesaker.

Justis- og politidepartementet, rundskriv G-22/2001 Om offentlighet i rettspleien.

Justis- og politidepartementet, rundskriv G-13/2003–4 Retningslinjer for personundersøkelse i straffesaker.

Oslo tingrett (2014): Beslag – oppbevaring og utlevering. Retningslinjer for oppbevaring og utlevering av beslag. 26.06.14.

Riksadvokaten (1/1981): Rundskriv Del II nr. 1/1981 Meddelelser til offentligheten om straffesaker. Opplysninger om etterforskning, påtaleavgjørelser m.v.

Riksadvokaten (3/1999): Rundskriv Del II nr. 3/1999 Etterforsking.

Riksadvokaten (2/2000): Rundskriv nr. 2/2000 Vederlag til politiets kilder og provokasjon som etterforskingsmetode.

Riksadvokaten (5/2004): Rundskriv 5/2004 Saknetmeldinger – etterforsking.

Riksadvokaten (3/2006): Rundskriv nr. 3/2006 Etterforsking av saker mot ansatte i politiet og påtalemyndigheten – Spesialenheten for politisaker.

Riksadvokaten (4/2006): Rundskriv nr. 4/2006 Varetekt.

Riksadvokaten (02.07.07): Riksadvokaten, brev til politimestrene og statsadvokatene: Fritz Moen – granskingsutvalgets rapport (NOU 2007: 7) – politiets og påtalemyndighetens oppfølging.

Riksadvokaten (3/2007): Rundskriv nr. 3/2007 Tilståelsesrabatt.

Riksadvokaten (3/2008): Rundskriv nr. 3/2008 Familievold.

Riksadvokaten (16.10.09): Retningslinjer, Lyd- og bildeopptak av politiforklaringer, 16. oktober 2009.

Riksadvokaten (1/2010): Rundskriv nr.1/2010 Mål og prioriteringer for straffesaksbehandlingen i politiet – 2010.

Riksadvokaten (08.11.13): Riksadvokaten, brev til statsadvokatene og politimestrene: Politiets og påtalemyndighetenes behandling av voldtektssaker - oppfølging av Regjeringens handlingsplan mot voldtekt 2012-2014 - direktiver og anbefalinger.

Riksadvokaten (1/2015): Rundskriv nr. 1/2015 Mål og prioriteringer for straffesaksbehandlingen i 2015 – politiet og statsadvokatene.

Riksadvokaten (2/2015): Rundskriv nr. 2/2015 Ny straffelov.

Riksadvokaten (30.03.15): Riksadvokaten, brev til statsadvokatembetene, politimestrene og sjefen for Kripos: Direktiv om bruk av etterforskningsplaner - utvidelse.

Riksadvokaten (12.05.15): Riksadvokaten, brev til Justis- og beredskapsdepartementet: Straffesaksbehandlingen i politiet - første tertial 2015.

Riksadvokaten (1/2016): Rundskriv nr. 1/2016 Mål og prioriteringer for straffesaksbehandlingen i 2016 – politiet og statsadvokatene.

Riksadvokaten (2/2016): Rundskriv nr. 2/2016 Politiavhør.

Sveriges domstolar (2016): Sveriges domstolar, Rättshjälp och taxor 2016, 2016, tilgjengelig på http://www.domstol.se/Publikationer/Rattshjalp_och_taxor/rattshjalp_och_taxor_2016.pdf [sist sjekket 10.10.16].

UNODC (2013): United Nations Office on Drugs and Crime, United Nations Principles and Guidelines on Access to Legal Aid in Criminal Justice Systems, 2013, tilgjengelig på https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/UN_principles_and_guidlines_on_access_to_legal_aid.pdf [sist sjekket 10.10.16].

Høringsdokumenter

Gjenopptakelseskommisjonen (01.02.13): Høringssvar 1. februar 2013 til Høring om rapport om etterkontroll av Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker 24.oktober 2012.

Høyesteretts kontor (14.12.06): Høringsuttalelse 14. desember 2006 til Høring – Hurtigere behandling av straffesaker 28. september 2006.

Justis- og politidepartementet (28.09.06) Høringsnotat 28.september 2006 til Høring – Hurtigere behandling av straffesaker.

Justis- og politidepartementet (01.12.10): Høringsbrev 1. desember 2010 til Høring – etterkontroll av utvidelsen av fremstillingsfristen for fengsling.

Justis– og beredskapsdepartementet (10.04.15): Høringsnotat 10. april 2015, Forslag til prøveprosjekt i Oslo for raskere gjennomføring av straffesaker (hurtigspor).

Riksadvokaten (07.07.10): Riksadvokaten, høringssvar 7. juli 2010 til Høyring – NOU 2009:15 Skjult informasjon – åpen kontroll. Høyring om Metodekontrollutvalets evaluering av politiet sin bruk av skjulte tvangsmiddel og behandling av informasjon i straffesaker, 15. desember 2009.

Riksadvokaten (15.03.11): Høringssvar til Høring – etterkontroll av fremstillingsfristen for fengsling, 01.12.10.

Riksadvokaten (19.05.14): Forslag til endringer i reglene om påtalekompetanse ved ikrafttredelse av ny straffelov, 19. mai 2014. Notat vedlagt Justis- og beredskapsdepartementets høringsbrev Høring – Forslag til lov om ikraftsetting av straffeloven 2005 17. juni 2014.

Økokrim (22.12.16): Økokrim, høringssvar 22. desember 2016 til Høring – Advokatlovutvalgets utredning, NOU 2015: 3 – advokaten i samfunnet, 13. mai 2015.

Brev og publikasjoner

Advokatforeningen (2012): Advokatforeningens årstale 2012: Sakkyndighet i rettspleien – hjelp for dommeren eller fare for rettssikkerheten?

Bjørkholt (01.10.15): Generaladvokat Morten Bjørkholt, brev til Justis- og beredskapsdepartementet.

Dahl (03.01.14): Tidligere generaladvokat Arne Willy Dahl, brev til Justis- og beredskapsdepartementet.

Dahl (11.04.14): Tidligere generaladvokat Arne Willy Dahl, brev til Justis- og beredskapsdepartementet.

Datatilsynet (2012): Datatilsynet, Strategi for godt personvern i justissektoren mv. – Politi, påtalemyndighet, domstol og kriminalomsorg – offentlige kontrollmyndigheter og utlendingsforvaltningen, 15.03.12.

Den rettsmedisinske kommisjon, Gruppe for psykiatri, nyhetsbrev nr. 22, februar 2016.

Domstoladministrasjonen (2015c): Domstoladministrasjonen, Fra papir, permer og post til digitale, sømløse rettsprosesser (brosjyre), tilgjengelig på https://www.domstol.no/globalassets/upload/digdom/digitale-domstoler_web.pdf [sist sjekket 10.10.16]

Domstoladministrasjonen (2015d): Domstoladministrasjonen, Årsstatistikk 2015.

Etterretningstjenesten (2015): Etterretningstjenestens vurdering – Fokus 2015.

European Court of Human Rights (2016): European Court of Human Rights, Public Relations Unit, Overview1959-2015, tilgjengelig på http://www.echr.coe.int/Documents/Overview_19592015_ENG.pdf [sist sjekket 10.10.16]

Høyesterett (25.05.16): Høyesterett, skriv til riksadvokaten, Den Norske Advokatforening og de faste forsvarerne ved Høyesterett, med kopi til førstelagmennene.

Konkurransetilsynet (01.01.14): Konkurransetilsynet, faktaark, Amnesti og lempning for avsløring av karteller.

Kontoret for voldsoffererstatning (2011): Årsrapport 2011.

Kontoret for voldsoffererstatning (2015): Årsrapport 2015 .

Kriminalomsorgen (2014): Kriminalomsorgens årsstatistikk – 2014.

Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter, Årsmelding 2015, Dok. 18 (2015–2016).

Qvigstad (28.11.95): Daværende embetsleder ved Eidsvating statsadvokatembeter, førstestatsadvokat Lasse Qvigstad, notat til riksadvokaten, Intern instruksjonsmyndighet ved statsadvokat- og politimesterembetene.

SSB (2015): Statistisk sentralbyrå, Søbye, Espen, Folkemengdens bevegelse 1735–2014. En tabellstudie.

Statens sivilforvaltning (2014): Årsrapport 2014.

Statistisk sentralbyrå (2013): Statistisk årbok 2013.

Nettsider

Advokatforeningen (29.05.09): Advokatforeningen, Retningslinjer for forsvarere, https://www.advokatforeningen.no/advokatetikk/god-advokatskikk/retningslinjer-for-forsvarere/ [sist sjekket 10.10.16].

Domstoladministrasjonen, Digitale domstoler, https://www.domstol.no/no/Enkelt-domstol/digitale-domstoler/ [sist sjekket 10.10.16].

Regjeringen (2012): Høring om rapport om etterkontroll av Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker; Høringssvar https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-om-rapport-om-etterkontroll-av-ko/id705529/ [sist sjekket 10.10.16]

SSB (2016a): Statistisk sentralbyrå, Straffereaksjoner 2014, 17.02.16, https://www.ssb.no/straff/ [sist sjekket 10.10.16].

SSB (2016b): Statistisk sentralbyrå, Fengslinger, 2014., 16.03.16. https://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/fengsling/aar/2016-03-16 [sist sjekket 10.10.16].

Statistisk sentralbyrå, Sosiale forhold og kriminalitet: Kriminalitet og rettsvesen, https://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet?de=Kriminalitet+og+rettsvesen [sist sjekket 10.10.16].

Universitetet i Bergen (2011), Om strafferettens funksjonalitet, 18.11.11, http://www.uib.no/prosjekt/srf/23408/om-strafferettens-funksjonalitet [sist sjekket 10.10.16].

Danske forarbeider

Betænkning nr. 1401/2001 Reform af den civile retspleje I: Instansordningen, byrettens sammensætning og almindelige regler om sagsbehandlingen i første instans. Afgivet af Retsplejerådet.

Betænkning nr. 1424/2002 Straffelovrådets betænkning om straffastsættelse og strafferammer

Betænkning nr. 1485/2006 Betænkning om forurettedes processuelle retsstilling i straffesager

Betænkning nr. 1492/2007 Begrænsning af langvarige sigtelser og varetægtsfængslinger

Betænkning nr. 1513/2010 Betænkning om optagelse og protokollering af forklaringer i straffesager. Justitsministeriets Strafferetsplejeudvalg.

L 168 2005–2006 Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Politi- og domstolsreform). 01.03.06.

L 159-2008–2009 Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og udlændingeloven (Videokommunikation ved fristforlængelser og justering af dommernormering)., 26.02.09.

L 186-2009–2010 Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven og lov om ændring af retsplejeloven (Gengivelse af forklaringer i straffesager og justering af landsdommernormering) 26.03.10.

Finske forarbeider

RP 85/2008 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till revidering av bestämmelserna om tingsrätternas sammansättning

Svenske forarbeider

SOU 2001:103 En modernare rättegång

SOU 2005:117 Ett effektivare brottsmålsförfarande – några ytterligare åtgärder

SOU 2013:17 Brottmålsprocessen

Prop. 2004/05:131 En modernare rättegång – reformering av processen i allmän domstol

Til dokumentets forside