NOU 2016: 26

Et fremtidsrettet kvotesystem

Til innholdsfortegnelse

2 Referanser

Grimsrud K., Lindholt L. og Greaker M. (2015): Resource Rent in Norwegian Fisheries. Discussion Paper No. 827 2015, SSB.

Hannesson (2005), Fiskerettigheter og ressursrente, SNF-rapport nr. 05/05

Helgasson T. og Steinsson, S. (2010): Tildeling av fiskekvoteandeler ved å integrere omdisponering og anbudsmarkedet. Følgedokument 8.

NOU 2005: 10 Lov om forvaltning av viltlevende marine ressurser – Havressursloven.

NOU 2006: 16 Strukturvirkemidler i fiskeflåten.

NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi.

NOU 2014: 16) Sjømatindustrien – Utredning om sjømatindustriens rammevilkår.

Meld. St. 4 (2015–2016) Bedre skatt – En skattereform for omstilling og vekst.

Meld. St. 10 (2015–2016) En konkurransekraftig sjømatindustri

OECD (2015), Green Growth in Fisheries and Aquaculture.

Ot.prp. nr. 20 (2007–2008) Om lov om forvaltning av viltlevende marine resursar (havressurslova)

Ot.prp. nr. 3 (2004–2005) Om lov om endring i lov 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske mv (avgiftsheimel)

Steinshamn (2005), Ressursrenten i norske fiskerier. SNF rapport nr. 06/05.

St.meld. nr. 21 (2006–2007) Strukturpolitikk for fiskeflåten.

Til dokumentets forside