NOU-er

NOU 2016: 26

Et fremtidsrettet kvotesystem

Utredningen gir en beskrivelse av utviklingen i fiskeriene og en vurdering av dagens system for kvotetildeling og strukturkvoteordningen. Videre drøftes ressursrenten i fiskeriene. Utredningen kommer med forslag til hvordan et framtidsrettet kvotesystem bør innrettes og hvordan ressursrenten kan innkreves.

Les dokumentet

Følg saken

 • Oppfølging av forslag i kvotemeldingen

  Nyhet | Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringen har i dag vedtatt endringer i strukturkvoteforskriftene. Vedtaket er en teknisk oppfølging av to forslag i kvotemeldingen som Stortinget har sluttet seg til.

 • Høring av hvordan ny gruppeinndeling i kystfisket skal gjennomføres

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  Stortinget har bestemt at kystflåten skal inndeles etter faktisk lengde, ikke hjemmelslengde. Målet er å gjøre kvotesystemet enklere og mer oversiktlig

 • Høring – Ny gruppeinndeling i kystflåten

  Høring | Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet sender med dette på høring forslag til ny gruppeinndeling i kystflåten. Dette er en oppfølging av Stortingets vedtak knyttet til behandlingen av Meld. St. (2018-2019) Et kvotesystem for økt verdiskaping.

  Status: Under behandling

  Høringsfrist: 25.01.2021

 • Endringar i deltakarlova og havressurslova

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringa legg i dag fram eit lovforslag som skal sørgje for at sentrale tiltak i kvotemeldinga får nye lovheimlar som er oppdaterte og moderne.

 • Prop. 137 L (2019–2020) - Lov om endringar i deltakerloven og havressurslova (endringar i kvotesystemet)

  Proposisjon | Nærings- og fiskeridepartementet

  Lovproposisjonen inneheld forslag til endringar i deltakarlova og havressurslova. Forslaga inneber endringar i kvotesystemet for dei norske fiskeria. Formålet er å gje fiskeriforvaltninga nødvendige lovheimlar for å følgje opp dei tiltaka i Meld. St. 32 (2018-2019) Et kvotesystem for økt verdiskaping (kvotemeldinga) som Stortinget har slutta seg til.

  Følg proposisjonen på Stortinget

 • Regjeringas nye kvotemelding

  Tale/innlegg | Nærings- og fiskeridepartementet

  Statssekretær Roy Angelviks innlegg hos Fiskarlaget 30. oktober 2019

 • Høyring av lovendringar som er nødvendige for å følgje opp kvotemeldinga

  Nyheit | Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet har utarbeidd eit høyringsnotat om endringar i deltakarlova og havressurslova for å følgje opp Meld. St. 32 (2018-2019) Et kvotesystem for økt verdiskaping (kvotemeldinga).

 • Høyring forslag til endringar i deltakarlova og havressurslova

  Høyring | Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet sender med dette på høyring forslag til endringar i deltakarlova og havressurslova – oppfølging av Meld. St. (2018-2019) Et kvotesystem for økt verdiskaping.

  Status: Ferdigbehandlet

  Høyringsfrist: 03.12.2019

 • Spørsmål til Nærings- og fiskeridepartementet om kvotemeldingen

  Artikkel | regjeringen.no

  Stortingsmeldingen Et kvotesystem for økt verdiskaping – En fremtidsrettet fiskerinæring (Meld. St. 32 (2018-2019), ble lagt frem for Stortinget 21. juni 2019. Etter fremleggelsen har det kommet en del spørsmål. Departementet har samlet noen av disse spørsmålene, og vil legge ut flere svar. Meldingen er nå til behandling i Stortinget.

 • Opne møter om kvotemeldinga

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  Fiskeriminister Harald T. Nesvik (FrP) besøker Vestlandet 13.-16. august. I samband med besøket vil det bli to opne møter med fiskeriministeren om regjeringas stortingsmelding Et kvotesystem for økt verdiskaping. Meldinga ble lagt fram 26. juni i år.

 • Svar på henvendelse fra Norges Fiskarlag

  Brev | Nærings- og fiskeridepartementet

 • Et enklere og mer fleksibelt kvotesystem for fiskeriene

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  Nye fiskeritillatelser, videreføring av strukturkvoteordningen og en ny markedsplass for utveksling av kvoter er blant tiltakene i den nye kvotemeldingen.

 • Meld. St. 32 (2018–2019) - Et kvotesystem for økt verdiskaping

  Melding til Stortinget | Nærings- og fiskeridepartementet

  Meldingen omhandler sentrale deler av de nasjonale reguleringssystemene, kvotesystemet, i norsk fiskerinæring. Det norske kvotesystemet har vokst frem over flere tiår gjennom stadige tilpasninger og initiativer for å møte endringer i ressursgrunnlag, næring og samfunn. Dagens kvotesystem er derfor blitt både komplekst og omdiskutert, og det er behov for å forenkle systemet og gjøre det mer effektivt, fleksibelt, mer tidsmessig og fremtidsrettet.  Denne meldingen presenterer regjeringens forslag til et fremtidsrettet kvotesystem for norske fiskerier.

  Følg meldingen på Stortinget

 • Nett-TV: Legg fram regjeringa si kvotemelding

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  Fiskeriminister Harald T. Nesvik legg fredag 21. juni fram regjeringa si stortingsmelding om nytt kvotesystem for fiskeria.

 • Folkemøter i Alta og Mandal

  Nyhet | Nærings- og fiskeridepartementet

  Fiskeriminister Per Sandberg (FrP) inviterer til folkemøte i Mandal torsdag 9. august. I Alta blir det folkemøte 7. august. Dette møtet ledes av statssekretær Veronica Isabel Pedersen (FrP).

 • Folkemøte Ålesund

  Tale/innlegg | Nærings- og handelsdepartementet

  Fiskeriminister Per Sandberg sin innledning på folkemøte i Ålesund.

 • Folkemøte i Svolvær

  Tale/innlegg | Nærings- og handelsdepartementet

  Fiskeriminister Per Sandberg sin innledning på folkemøte i Svolvær

 • Inviterer til folkemøte i Ålesund

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  Fiskeriminister Per Sandberg inviterer til folkemøte i Ålesund, torsdag 14. juni.

 • Inviterer til folkemøte i Svolvær

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  Fiskeriminister Per Sandberg inviterer til folkemøte i Svolvær, onsdag 13. juni.

 • Sjarkflåtens rolle i fremtiden

  Tale/innlegg | Nærings- og handelsdepartementet

  Høringen om sjarkflåtens rolle skaper debatt. Spørsmålet er ikke om en er for eller mot strukturering, men hva som tjener kystsamfunnene, fiskeindustrien og sjarkflåten selv best på sikt.

 • Startskudd for arbeidet med nytt kvotesystem

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  Vi har mange regler for hvem som kan fiske, hvordan og hvor mye de kan fiske. Dagens system er svært komplekst, lite fleksibelt og modent for endringer. Nå går startskuddet for en rekke møter der fiskeriminister Per Sandberg ber om innspill til hvordan vi bør utforme kvotesystemet for fremtiden.

 • Fremtidens sjarkflåte

  Tale/innlegg | Nærings- og handelsdepartementet

  Arbeidet med oppfølgingen Eidesenutvalget er nå i full gang. Utvalget foreslo en rekke endringer for å forbedre dagens kvotesystem for fiskeflåten. Det er liten uenighet om at dagens system er svært komplekst og lite fleksibelt.

 • Sjarkflåtens rolle i et fremtidsrettet kvotesystem

  Høring | Nærings- og fiskeridepartementet

  Drøftingsnotat for høring.

  Status: Ferdigbehandlet

  Høringsfrist: 14.05.2018

 • Framtidens sjarkfiskeflåte på høring

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet ber om innspill til hvilke rammebetingelser den minste fiskeflåten bør ha i fremtiden.

 • Utsett frist i høyringen om kvotesystemet

  Nyheit | Nærings- og fiskeridepartementet

  På bakgrunn av at fleire organisasjonar har bedt om utsett høyringsfrist har Nærings- og fiskeridepartementet vedteke å setje ny høyringsfrist til fredag 28. april.

 • Innstillinga til kvoteutvalet på høyring

  Nyheit | Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet sender i dag innstillinga Et framtidsrettet kvotesystem på høyring. Utgreiinga inneheld forslag til nytt kvotesystem i fiskeria.

 • Høring - NOU 2016: 26 - Et fremtidsrettet kvotesystem

  Høring | Nærings- og fiskeridepartementet

  NB - ny høringsfrist fredag 28. april 2017.

  Status: Ferdigbehandlet

  Høringsfrist: 28.04.2017

 • NOU 2016: 26 - Et fremtidsrettet kvotesystem

  NOU | Nærings- og fiskeridepartementet

  Utredningen gir en beskrivelse av utviklingen i fiskeriene og en vurdering av dagens system for kvotetildeling og strukturkvoteordningen. Videre drøftes ressursrenten i fiskeriene. Utredningen kommer med forslag til hvordan et framtidsrettet kvotesystem bør innrettes og hvordan ressursrenten kan innkreves.

 • Full gjennomgang av fiskekvotene

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  Utvalget som har sett på hvordan kvotesystemet i fiskeriene bør innrettes for framtida overleverte i dag sin innstilling (NOU) til fiskeriminister Per Sandberg.

 • Enkeltelementer og helhetsløsninger for alternative kvotesystem

  Rapport | Nærings- og fiskeridepartementet

  En utredning for Nærings- og fiskeridepartementet

 • Om legitimitetsspørsmål i ressurs og kvotepolitikk

  Rapport | Nærings- og fiskeridepartementet

  En utredning for Nærings- og fiskeridepartementet

 • Nett-TV: Kvoteutvalet overleverte innstilling

  Nyhet | Nærings- og fiskeridepartementet

  Kvoteutvalet som har sett på korleis kvotesystemet i fiskeria bør innrettast for framtida overleverete innstillinga si (NOU) til fiskeriminister Per Sandberg onsdag 14. desember. Sjå pressekonferansen i opptak her.

 • Åpent høringsmøte for kvoteutvalget

  Nyhet | Nærings- og fiskeridepartementet

  Kvoteutvalget skal se på hvordan kvotesystemet bør innrettes for framtiden. Utvalget inviterer til et åpent høringsmøte for å få innspill til arbeidet.

 • Utvalg skal se på regler for fiskekvoter

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  - Vi har laget oss et regelverk som setter svært mange begrensninger for hvordan fiskerne kan innrette seg. Systemet er modent for forenkling og modernisering, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.