Høring – Ny gruppeinndeling i kystflåten

Nærings- og fiskeridepartementet sender med dette på høring forslag til ny gruppeinndeling i kystflåten. Dette er en oppfølging av Stortingets vedtak knyttet til behandlingen av Meld. St. (2018-2019) Et kvotesystem for økt verdiskaping.

Status: På høring

Høringsfrist: 25.01.2021

Vår ref.: 20/9341

Høringsbrev.pdf

Viken fylkeskommune

Agder fylkeskommune

Det norske maskinistforbund

Finans Norge

Troms og Finnmark fylkeskommune

Fiskekjøpernes Forening

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond

Fiskeridirektoratet

Fjordfiskenemnda

Hovedorganisasjonen Virke

Innovasjon Norge

Kommunesektorens organisasjon

Landsorganisasjonen i Norge

Miljødirektoratet

Møre- og Romsdal fylkeskommune

Nordland fylkeskommune

Norges Fiskarlag

Norges Kystfiskarlag

Norges Råfisklag

Norges Sildesalglag

Norsk Industri

Norsk nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund

Norsk Sjømannsforbund

Norsk Sjøoffisersforbund

Næringslivets hovedorganisasjon

Pelagisk Foreining

Regelrådet

Rogaland Fiskesalgslag

Rogaland fylkeskommune

Sametinget

Sjømat Norge

Sjømatbedriftene

Vestland fylkeskommune

Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag

Trøndelag fylkeskommune

Vestfold og Telemark fylkeskommune

Vest-Norges Fiskesalgslag