NOU 2018: 18

Trygge rammer for fosterhjem

Til innholdsfortegnelse

Til Barne- og likestillingsdepartementet

Fosterhjemsutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 21. april 2017.

Utvalgets mandat har vært å utrede rammevilkårene for ordinære fosterhjem, slik at barna og fosterfamiliene får større forutsigbarhet, mer trygghet og bedre tilpassede tiltak.

Utvalget har vurdert de økonomiske og faglige rammebetingelsene for ordinære fosterhjem, samt hvordan andre tjenester kan bidra i en helhetlig støtte rundt barnet og fosterfamilien.

Det er dissens på forslaget om å erstatte minimumskravet i fosterhjemsforskriften om antallet oppfølgingsbesøk i fosterhjemmet med faglige standarder. Det er videre dissens på forslaget om å utrede behovet for en forsikringsordning for personskader i fosterhjem. Øvrige forslag er enstemmige.

Utvalget legger med dette frem sin innstilling.

Oslo, 18. desember 2018

Ellen Seip

Leder

Lena Lauritsen Bendiksen

Irene Belt Friborg

Amy Holtan

Karete Johansen

Thomas Johansen

Anika Kurshed

Tore Nilssen

Arild Riege

Svein Ove Ueland

Merete Onshus Sekretariatsleder

Aina Lønne Bergundhaugen

Hilde Bautz-Holter Geving

Ann-Sophi Glad

Dag Lund-Fallingen

Til forsiden