NOU 2018: 18

Trygge rammer for fosterhjem

Til innholdsfortegnelse

Referanser

Dommer:

HR-2013-628-A.

HR-2013- 630-A – Avlaster I.

HR-2015-206-A.

HR-2016-1111-A premiss 39.

HR-2016-1366-A – Avlaster II.

Kopf og Liberda mot Østerrike (2012), dom av 17. januar 2012, klagenummer 1598/06.

Moretti og Benedetti mot Italia (2010), dom av 27. april 2010, klagenummer 16318/076.

Offentlige publikasjoner:

Arbeids- og velferdsetaten og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (2016): Retningslinjer for samarbeid mellom barnevernstjenesten og NAV-kontoret.

Barne- og familiedepartementet (2002): Retningslinjer. Saksbehandling i barneverntjenesten. Retningslinjer Q-1036.

Barne- og familiedepartementet (2004): Retningslinjer for fosterhjem. Rundskriv Q-1072 B.

Barne- og familiedepartementet (2005): Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten. Rundskriv Q-24.

Barne- og likestillingsdepartementet (2006): Rutinehåndbok for kommunenes arbeid med fosterhjem. Rutinehåndbok Q-1102 B.

Barne- og likestillingsdepartementet (2007): Oppgave og ansvarsfordeling mellom kommuner og statlige barnevernmyndigheter – herunder om betalingsordninger i barnevernet, Rundskriv Q-08/2007.

Barne- og likestillingsdepartementet (2007): Tiltaksplaner og omsorgsplaner i barneverntjenesten – en veileder. Veileder Q-1104 B.

Barne- og likestillingsdepartementet og Kunnskapsdepartementet (2009): Til barnets beste – samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten. Veileder Q-1162 B.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (2010): Fosterhjemsavtalen.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (2011): Rundskriv om tiltak etter barnevernloven for ungdom over 18 år. Rundskriv Q-13/2011.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Helsedirektoratet (2015): Samarbeid mellom barneverntjenester og psykisk helsetjenester til barnets beste. Rundskriv 21/2015.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (2010): Oppfølging av skole og opplæring for barn og unge som bor i fosterhjem og institusjon. En veileder.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (2015): Tilsyn med barn i fosterhjem. Veileder 02/2015.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (2016): Samarbeid mellom skole og barnevern. En veileder.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (2017): Retningslinjer til barneverntjenestens saksbehandling, Rundskriv 01/2017.

Innst. 266 S (2016–2017) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen og Kirsti Bergstø om å sikre at fosterhjemsgodtgjørelse ikke gir tap av trygdeytelser for fosterforeldre.

Innst. 354 L (2016–2017) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Endringer i barnevernloven (barnevernsreform).

Innst. O. nr. 80 (1991–1992) Innstilling fra forbruker- og administrasjonskomiteen om lov om barneverntjenester (barnevernloven).

Meld. St. 17 (2015–2016) Trygghet og omsorg. Fosterhjem til barns beste.

Meld. St. 24 (2015–2016) Familien – ansvar, frihet og valgmuligheter.

NOU 2005: 9 Ressursbruk og rettssikkerhet i fylkesnemndene for sosiale saker.

NOU 2009: 22 Det du gjør, gjør det helt.

NOU 2016: 16 Ny barnevernslov.Sikring av barnets rett til omsorg og beskyttelse.

NOU 2016: 17 På lik linje – Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming.

NOU 2017: 12 Svikt og svik. Gjennomgang av saker hvor barn har vært utsatt for vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt.

Ot.prp. nr. 44 (1991–1992) Om lov om barneverntjenester (barnevernloven).

Ot.prp. nr. 61 (1997–98) Om lov om endringer i lov 17. juli 1992 nr. 100 om barnevernstjenester og lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester.

Ot.prp. nr. 76 (2005–2006) Om lov om endringer i barnevernloven og sosialtjenesteloven mv. (saksbehandlingsregler for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker mv.).

Prop. 73 L (2016–2017) Endringer i barnevernloven (barnevernsreform).

Prop. 169 L (2016–2017) Endringer i barnevernloven mv. (bedre rettssikkerhet for barn og foreldre).

Litteratur:

7 barnevernsproffer og 7 barnevernsledere (2018): Barnas barnevern. Trygt, nyttig og samarbeidende for barn. Universitetsforlaget.

Aamodt, L. G.: Forholdet Barnevern BUP – sett i lys av Pierre Bourdieus teori om maktforhold og dominans. Tidsskriftet Norges Barnevern 01-02/2012 (Vol. 89).

Andersen, S.H. og P. Fallesen (2015): Family matters? The effect of kinship care on foster care disruption rates. Child Abuse & Neglect 48 (2015).

Andersen, S.H. (red), F. Ebsen, M. Ejrnæs, P. Fallesen og S. Frederiksen: Når man anbringer et barn. Bakggrund, stabilitet i anbringelsen og det videre liv. Syddansk Universitetsforlag, 2010.

Andersson, G. (2005): Family relations, adjustment and well-being in a longitudinal study of children in care. Child & Family Social Work, 10(1).

Andersson, H.W. (2005): Kunnskapsstatus om det samlede tjenestetilbudet for barn og unge. SINTEF helse rapport 03/05.

Backe-Hansen, E., C. Madsen, L.B. Kristofersen og B. Hvinden (red.) (2014). Barnevern i Norge 1990–2010. En longitudinell studie. NOVA-Rapport 9/2014.

Backe-Hansen, E. (red.), E. Bakketeigen, H. Gautun og A.B. Grønningsæter (2011): Institusjonsplassering – siste utvei. Betydningen av barnevernsreformen fra 2004 for institusjonstilbudet. NOVA-rapport nr. 21/11.

Backe-Hansen, E., I. Smette og C. Vislie (2017): Kunnskapsoppsummering. Vold mot barn og systemsvikt. NOVA-rapport 4/2017.

Backe-Hansen, E. og C. Madsen (2014): Barn og unge i fosterhjem og institusjon.

Backe-Hansen, E., T. Havik, A.B. Grønningsæter (red.) (2013): Fosterhjem for barns behov. – Rapport fra et fireårlig forskningsprogram. NOVA-rapport nr. 16/13.

Backe-Hansen, E., Ø. Christiansen og T. Havik (2013): Utilsiktet flytting fra fosterhjem. En litteratursammenstilling. NOVA Notat nr. 2/13.

Baklien, B. (2009): Skole, barnehage, barnevernstjeneste – bilder av «de andre» hindrer samarbeid. Tidsskriftet Norges Barnevern 04/2009 (Vol. 86).

Barneombudet (2015): Grenseløs omsorg.Om bruk av tvang mot barn i barnevern og psykisk helsevern.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (2014): Rapport om kartleggingen av fosterforeldres økonomiske rammevilkår.

Barne-, ungdoms- og familieetaten (2016): Utilsiktede flyttinger 2013–15 i Bufetat, region vest og sør.

Benabou, R. og J. Tirole (2006): Incentives and Prosocial Behavior. American Economic Review, Vol. 96, No. 5, Desember 2006.

Bendiksen, L.R.L. og T. Haugli (2018): Sentrale emner i barneretten. Universitetsforlaget.

Bennwik, I.-H.B. og I. Oterholm. (2017): Kunnskapsoppsummering. NAV-kontoret og den kommunale barneverntjenestens oppfølging av unge med barnevernserfaring. VID Rapport 2017/2.

Berg, B. og G.M.D. Haugen, (2018): Evaluering av familiehjem som bo- og omsorgsløsning for enslige mindreårige flyktninger, NTNU Samfunnsforskning.

Berg, B., V. Paulsen, T. Midjo, GMD Haugen, M. Garvik og J. Tøssebro (2017): Myter og realiteter. Innvandreres møter med barnevernet. NTNU Samfunnsforskning.

Berven, N., K. Ludvigsen, D.A. Christensen og E. Nilssen (2013): Individuell plan som virkemiddel for ledelse og samordning av tjenester i kommunene. Uni Rokkansenteret, Rapport 2-2013.

Brandtzæg, B.A. (2016). Evaluering av interkommunale barneverntjenester i Sør-Trøndelag. TF-rapport nr 382, Telemarksforskning.

Brighouse, H. og A. Swift (2015): Family Values. The Ethics of Parent-Child Relationships. Princeton University Press.

Bryderup, I.M., Engen, M. og Kring, S. (2017): Familiepleje i Danmark, Klim.

Bunkholdt, V. (2017): Fosterhjemsarbeid. Fra rekruttering til tilbakeføring. Gyldendal Akademisk.

Christiansen, Ø. (2015): Hjelpetiltak i barnevernet – en kunnskapsstatus. Uni Research Helse, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Vest).

Christiansen, Ø., E. Bakketeig, D. Skilbred, C. Madsen, K.J.S. Havnen, K. Aarland, E. Backe-Hansen (2015): Forskningskunnskap om barnevernets hjelpetiltak. Uni Research Helse, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Vest).

Christiansen, Ø. og B.H. Kojan (red.) (2016): Beslutninger i barnevernet, Universitetsforlaget.

Clifford, G., H. Fauske, W. Lichtwarck og E. Marthinsen (2015). Minst hjelp til dem som trenger det mest? Sluttrapport fra forsknings- og utviklingsprosjektet «Det nye barnevernet». NF rapport nr. 6/2015.

Deloitte (2014): Evaluering av fosterhjem med forsterkningstiltak – bruk, kvalitet og kostnad.

Deloitte (2015): Evaluering av modellkommuneforsøket. Sluttrapport 2015.

Departementene (2017): Mestre hele livet. Regjeringens strategi for god psykisk helse (2017–2022), I-1180 B.

Dong M., R.F. Anda, V.J. Felitti, S.R. Dube, D.F. Williamson, T.J. Thompson et al (2004): The interrelatedness of multiple forms of childhood abuse, neglect, and household dysfunction. Child Abuse and Neglect, Vol. 28, 7. utg. Juli 2004.

Egelund T., D. Andersen, A-D Hestbæk, M. Lausten, L. Knudsen og R. Olsen (2008): Anbragte børns udvikling og vilkår: Resultater fra SFI’s forløbsundersøgelser af årgang 1995. København. SFI – Det nationale forskningscenter for velfærd.

Egelund T. og M. Lausten (2009): Prevalence of mental health problems among children placed in out-of-home care in Denmark. Child & Family Social Work 2009; 14:156–65.

Ellingsen, I.T., T. Slettebø, I. Studsrød, G.R. Farstad og M.D. Herland (2018): Det gjør livet litt lettere. Gruppetilbud til foreldre med barn i fosterhjem og barnevernsinstitusjon: Kartlegging, beskrivelse og evaluering. Universitetet i Stavanger og VID, Rapport nr. 73.

Falch-Eriksen, A. (2018): Barn av fosterforeldre. Hva sier forskningen. NOVA-notat nr. 3/18.

Falch-Eriksen, A. (2018): Stabilitet i fosterhjem. Internasjonal forskning om barnets behov for trygghet og forutsigbarhet. NOVA-rapport nr. 4/2018.

Fauske, H., W. Lichtwarck, E. Marthinsen, E. Willumsen, G. Clifford og B.H. Kojan (2009): Barnevernet på ny kurs?Det nye barnevernet – et forsknings- og utviklingsprosjekt i barnevernet, Nordlandsforskning, NF-rapport 8/2009.

Forandringsfabrikken (2017): Mitt Liv Psykisk helse. Arbeidsmåter til inspirasjon og utprøving.

Forskningsrådet (2009): Evaluering av Opptrappingsplanen for psykisk helse (2001–3009). Sluttrapport – Syntese og analyse av evalueringens delprosjekter.

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder: Historien om Stina. Fylkesmannens rapport etter tilsyn med Kristiansand kommune, Sørlandet sykehus HF, Bufetat Region Sør, Næromsorg Sør og Aleris Ungplan & BOI 27.7.2017–7.2.2018.

Fylkesmannen i Hordaland: Dei forstod meg ikkje. Tilsynsrapport 19. september 2016.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus: Hendelsesbasert tilsynssak – Bærum barneverntjeneste og interkommunal barneverntjeneste i Valdres – Brudd på barnevernloven. Brev til Barneverntjenesten i Bærum kommune og Interkommunal barneverntjeneste i Valders datert 17.03.2016.

Gundersen, E.C. (2018): What We Owe to Our Children. Relationships and Obligations in Public Care. Doktoravhandling ved OsloMet – storbyuniversitetet.

Gustavsson, N. og A. MacEachron (2010): Sibling connections and Reasonable Efforts in Public Child Welfare Families in society, i The Journal of contemporary Social Services 2010, 91(1).

Haugli, T.: Hensynet til barnets beste i Høstmælingen, N. (red.), E.S. Kjørholt (red.) og K. Sandberg (red.) (2016): Barnekonvensjonen, Barns rettigheter i Norge. Universitetsforlaget.

Havik, T. (1996): Slik fosterforeldre ser det. Resultat fra en kartleggingsstudie. Barnevernets Kompetansesenter på Vestlandet, Skriftserien 96:3.

Havik, T. (2007): Slik fosterforeldrene ser det – II. Resultat fra en kartleggingsstudie i 2005. Unifob helse, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet, nr. 1 – 2007.

Havnen, K.S., R. Jakobsen og K.M. Stormark (2009): Mental Health Problems in Norwegian School Children Placed Out-of-home: The Importance of Family Risk Factors, Child Care in Practice, 15:3.

Hegar, R.L. og J.A. Rosenthal (2009): Kinship care and sibling placement: Child Behavior, family relationships, and school outcomes, i Children and Youth Services Review 2009, 31(6).

Helgesen, M.K. (2018): Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI). Spørreundersøkelse til helsedirektoratets samarbeidskommuner. NIBR-rapport 2018:16.

Helsetilsynet (2009): Utsatte barn og unge – behov for bedre samarbeid. Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosial- og barnevernstjenester til utsatte barn. Rapport fra Helsetilsynet 5/2009.

Helsetilsynet (2012): Mytar og anekdotar eller realitetar? Barn med tiltak frå barnevernet og tenester frå psykisk helsevern for barn og unge. Rapport fra Helsetilsynet 5/2012.

Helsetilsynet (2014): Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet. Oppsummering av kunnskap fra tilsyn mv. Rapport fra Helsetilsynet 2/2014.

Helsetilsynet (2014): Veileder for landsomfattende tilsyn med kommunale barneverntjenester i 2013-2014. Kommmunenes arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem. Internserien 10/2012.

Helsetilsynet (2015): «Bare en ekstra tallerken på bordet?» – Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med kommunenes arbeid med oppfølging av barn som bor i fosterhjem.

Holtan, A. (2002): Barndom i fosterhjem i egen slekt. Avhandling for graden Doctor Rerum Politicarum, Universitetet i Tromsø.

Holtan, A. (2008): Family types and social integration in kinship foster care. Children and Youth Services Review, 30 (09).

Holtan, A., B.H. Handegård, R. Thørnblad og S.A. Vis (2013): Placement disruption in long-lasting kinship and nonkinship foster care. Children and Youth Services Review 35 (7).

Holtan, A., J.A. Rønning, B.H. Handegård, A. Sourander (2005): A comparison of mental health problems in kinship and nonkinship foster care. European Child & Adolescent Psychiatry, 14.

Holtan, A. og R. Thørnblad (2009): Kinship foster parenting; gender, class and labour-force participation. European Journal of Social Work, 12.

Holtan, A. og S.H. Eriksen (2006): The brittle attraction: Women deprived of the custody of children. International Journal of Child & Family Welfare, 9(3).

Ianke, P. og A.B. Thorød (2006): «Helgerud er en oase!» En evaluering av Fosterhjemstjenesten i Akershus/Helgerud ressurssenter for fosterhjem. NOVA-rapport nr. 13/06.

Ipsos (2017): Fosterhjemsundersøkelsen 2016/2017.

Isaksson, A.A., K. Hintze og L. Fastén (2009): Skolprojekt inom Familjehemsvården. Resultatrapport och projektbeskrivning. Helsingborg: Helsingborgs stad, Forebyggande avdeling.

Johansson, M. (2016): Barn utsatt for vold, overgrep og traumer.

Kaasbøll, J., E. Lassemo, L. Melby (2018): Modulbasert opplæring for fosterhjem. En kunnskapssammenstilling, SINTEF-Rapport (2018:00183).

Kjelsaas, I., A. Bruvoll, D. Ellingsen, M.N. Basso (2018): Evaluering av tilsynsordningen for barn i fosterhjem. Menon-publikasjon nr. 63/2018.

Kling, S. (2010): Fosterbarnas hälsa: Det medicinska omhändertagandet av samhällsvårdade barns hälsa i Malmö kommune.

Kristofersen L.B. (2005): Barnevernbarnas helse: Uførhet og dødelighet i perioden 1990–2002. Oslo: Norsk institutt for by- og region-forsk-ning.

KS (2013): Veileder: Taushetsplikt og samhandling i kommunalt arbeid for barn – ungdom – familier.

Landsforeningen for barnevernsbarn & Fosterhjemsforeningen (2010): «Jeg husker ikke navnet hennes engang.» Fosterbarns fortellinger om tilsynsførerordningen.

Lauritzen, C., S.A. Vis og S. Fossum (2017): Samhandling mellom barnevern og psykisk helsevern for barn og unge – utfordringer og muligheter. Scandinavian Psychologist, 4, e 14.

Lehmann S., O.E. Havik, T. Havik, E.R. Heiervang (2013): Mental disorders in foster children: A study of prevalence, comorbidity and risk factors. Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health 2013; 7:39.

Lidén, H., H.S. Trætteberg, O.S. Ulvik, (2018): Kommunale botiltak for barn og unge. En hvit flekk i velferdsstaten. Institutt for samfunnsforskning. Rapport 2018:14.

Lindboe, K. (2012): Barnevernrett. Universitetsforlaget.

Nyborg, K. og Brekke, K. (2010): Selfish Bakers, Caring Nurses? A Model of Work Motivation, Journal of Economic Behavior and Organization 75.

Ofstad, K. og R. Skar (2015): Barnevernloven med kommentarer. Gyldendal.

Ose, S.O. og S.L. Kaspersen (2017): Kommunalt psykisk helse- og rusarbeid 2017: Årsverk, kompetanse og innhold i tjenestene. SINTEF, rapport nr. 2017-00801.

Paulsen, V. (2017): Overgang til voksenlivet for ungdom i barnevernet. Doktoravhandling ved NTNU, 2017:346.

PwC (2015): KS – Utredning av rammeverk for fosterhjem.

Riksrevisjonen (2012): Riksrevisjonens undersøkelse om det kommunale barnevernet og bruken av statlige virkemidler. Dokument 3: 15 (2011–2012).

Riksrevisjonen (2016-2017): Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2015. Dokument 1 (2016–2017).

Sandberg, K.: Barns rett til å bli hørt i Høstmælingen, N. (red.), E.S. Kjørholt (red.) og K. Sandberg (red.) (2016): Barnekonvensjonen, Barns rettigheter i Norge. Universitetsforlaget.

Sandholdt, P.D. (2004): Fokus på plejebørn i folkeskolen: Hvordan trives de? Vanløse: Familieplejen for Børn og Unge.

Schofield, G., B. Moldestad, I. Höjer, E. Ward, D. Skilbred, J. Young og T. Havik (2011): Managing Loss and a Threatened Identity: Experiences of Parents of Children Growing Up in Foster Care, the Perspectives of their Social Workers and Implications for Practice. British Journal of Social Work, 41.

Skilbreid, D. og A.C. Iversen: Unge voksne som har bodd i fosterhjem og tatt høyere utdanning: suksessfaktorer? Tidsskriftet Norges Barnevern 04/2014 (Vol. 91).

Skilbred, D. og T. Havik. (2011): Barn og unge som bor i fosterhjem – mestring og trivsel i skolen. Tidsskriftet Norges Barnevern 03/2011 (Volum 88).

Skivenes, M. (2018): Barneperspektiv i fokus. Kapittel 1 i 7 barnevernledere og 7 proffer (2018): Barnas barnevern. Trygt, nyttig og samarbeidende for barn. Universitetsforlaget 2018.

Skogen, J.C. og F.A Torvik: Atferdsforstyrrelser blant barn og unge i Norge: Beregnet forekomst og bruk av hjelpetiltak. Folkehelseinstituttet, rapport 2013:4.

Slettebø, T. (2009): Oppfølging av foreldre med barn/ungdom plassert utenfor hjemmet av barneverntjenesten. Diakonhjemmet Høgskole. Rapport nr. 1/2009.

Socialstyrelsen (2000): Dartingtonprojektet: En försöksverksamhet för att stärka och utveckla familjevården. Stockholm: Socialstyrelsen.

Solberg, A. og T. Gundersen (2011): Ansvarsfordeling til barns beste? Barn og unge med funksjonsnedsettelser i barnevernet. NOVA-rapport 17/11.

SOU 2014:3 Boende utanför det egna hemmet – placeringsformer för barn och unga.

SOS-barnebyer (2016): Søskenbarometer 2016.

Stang, E.G., H.A. Aamodt, S. Sverdrup, L.B. Kristoffersen og A. Winsvold (2013): Taushetsplikt, opplysningsrett og opplysningsplikt. Regelkunnskap og praksis. NOVA-rapport 3/13.

Statens Helsetilsyn (2012): Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2011 med kommunalt barnevern – undersøkelse og evaluering. Rapport 2/2012.

Stefansen, K. og T. Hansen (2014): En god forberedelse til å bli fosterforeldre. Evaluering av opplæringsprogrammet PRIDE. NOVA-rapport nr. 3/14.

Storhaug, A.S. (2015): Barnevernets forståelse av farskap. Doktoravhandling ved NTNU 2015:3.

Sundt, H. (2013): Plan for fosterbarnet – følges den? Bruk av omsorgsplaner for fosterbarn sett fra barnevernstjenestens, fosterforeldres og eldre fosterbarns ståsted, Norsk fosterhjemsforening.

Sundt, H. (red.) (2016). Fosterhjemshåndboka. Kommuneforlaget, 7. utgave.

Synovate (2011): Undersøkelse blant fosterforeldre 2010.

Sødal, L. (2008): Adgang til bruk av tvang under opphold i barnevernsinstitusjoner og fosterhjem. Masteroppgave for det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo.

Vinnerljung, B., art. 01: Samlede erfaringer gjennom lang tids forskning i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (2014): Skolerapport. Hvordan bedre skoleresultatene og utdanningssituasjonen for barn og unge i barnevernet.

Vis, S.A., A. Storvold, D.T. Skilbred, Ø. Christiansen og A. Andersen (2015): Statusrapport om barnevernets undersøkelsesarbeid – høsten 2014. RKBU Nord-rapport.

Vista Analyse (2015): Barnevernet – et utfordrende samliv mellom stat og kommune. VA-rapport 2015/51.

Vista Analyse (2018): Kommunenes tilbud til sine fosterhjem – Et kunnskapsgrunnlag for Fosterhjemsutvalget, VA-rapport 2018/10.

Winswold, A. (2011): Evalueringen av prosjektet: Sammen for barn og unge – bedre samordning av tjenester til utsatte barn og unge. NOVA rapport 18/11.

Til forsiden