NOU 2019: 16

Skattlegging av vannkraftverk

Til innholdsfortegnelse

Referanseliste

Berk, J., & DeMarzo, P. (2017). Corporate Finance – 4th Global Edition. Pearson Education Limited.

Boadway, R. W., McKenzie, K. J., & Mintz, J. M. (1989). Federal and provincial taxation of the Canadian mining industry: impact and implications for reform. Ex Libris Universitatis Albert/Ensis.

Bond, S. R., & Devereux, M. P. (1995). On the design of a neutral business tax under uncertainty. Journal of Public Economics (58(1)), ss. 57–71.

Bond, S. R., & Devereux, M. P. (2003). Generalised R-based and S-based taxes under uncertainty. Journal of Public Economics (87(5-6)), ss. 1291–1311.

Brown, E. C. (1948). Business-income taxation and investment incentives. I D. m.fl. (Red.), Employment and Public Policy, Essays in Honor of AH Hansen. New York: WW Norton & c.

Fabozzi, F. J., Neave, E. H., & Zhou, G. (2011). Financial Economics. John Wiley & Sons.

Fane, G. (1987). Neutral taxation under uncertainty. Journal of Public Economics (Vol. 33, issue 1), ss. 95–105.

Finansdepartementet. (2010). Prop. 1 LS (2010–2011) Skatter og avgifter 2011. Oslo: Finansdepartementet.

Finansdepartementet. (2017a). Grunnlag for Finansdepartementets beregninger av skatter og avgifter i statsbudsjettet for 2018. Beregningskonvensjoner 2018. Oslo: Finansdepartementet.

Finansdepartementet. (2017b). Prop. 1 LS (2017–2018) Skatter, avgifter og toll 2018. Oslo: Finansdepartementet.

Finansdepartementet. (2018a). Meld. St. 1 (2018–2019) Nasjonalbudsjettet 2019. Oslo: Finansdepartementet.

Finansdepartementet. (2018b). Prop. 1 LS (2018–2019) Skatter, avgifter og toll 2019. Oslo: Finansdepartementet.

Garnaut, R., & Ross, A. (1975). Uncertainty, Risk Aversion and the Taxing of Natural Resource Projects. The Economic Journal (85(338)), ss. 272–287.

Greaker, M., & Lindholt, L. (2019). Grunnrenten i norsk akvakultur og kraftproduksjon fra 1984 til 2018.

Hagen, K. P., & Åvitsland, G. (2000). Grunnrenteskatt, kapitalbeskatning og usikkerhet [Vedlegg 2 til NOU 2000: 18]. I NOU 2000: 18 Skattlegging av petroleumsvirksomhet. Oslo: Finansdepartementet.

International Monetary Fund. (2012). Fiscal Regimes for Extractive Industries: Design and Implementation.

IRENA. (2018). irena.org. Hentet fra Renewable Power Generation Costs in 2017: https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2018/Jan/IRENA_2017_Power_Costs_2018.pdf

Johnsen, T. (2017). Risikotillegget i kapitaliseringsrenten i eiendomsskatten for vannkraftverk. Rapport til Finansdepartementet.

Krüger, P., Landier, A., & Thesmar, D. (2015). The WACC fallacy: The real effects of using a unique discount rate. The Journal of Finance (70(3)), ss. 1253–1285.

Lund, D. (2000). Nøytralitet i petroleumsskattleggingen [Vedlegg 1 til NOU 2000: 18]. I NOU 2000: 18 Skattlegging av petroleumsvirksomhet. Oslo: Finansdepartementet.

Lund, D. (2013). Kalkulasjonsrente og skatt i petroleumsvirksomhet. Samfunnsøkonomen(6), ss. 13–23.

Meade, J. E. (1978). The Structure and Reform of Direct Taxation. London: Allen and Unwin/Institute of Fiscal Studies.

Mirrlees, J., Adam, S., Besley, T., Blundell, R., Bond, S., Chote, R., . . . Poterba, J. M. (2011). Tax by Design. Institute for Fiscal Studies/Oxford University Press.

Nord Pool. (2019). nordpoolgroup.com. Hentet fra https://www.nordpoolgroup.com

Norli, Ø. (2017). Vurdering av risikotillegget i kapitaliseringsrenten i eiendomsskatten for vannkraftverk.

NOU 1992: 34. (1992). Skatt på kraftselskap. Oslo: Finans- og tolldepartementet.

NOU 2000: 18. (2000). Skattlegging av petroleumsvirksomhet. Oslo: Finansdepartementet.

NOU 2003: 9. (2003). Skatteutvalget – Forslag til endringer i skattesystemet. Oslo: Finansdepartementet.

NOU 2014: 13. (2014). Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi. Oslo: Finansdepartementet.

NOU 2016: 26. (2016). Et fremtidsrettet kvotesystem. Oslo: Nærings- og fiskeridepartementet.

NOU 2018: 5. (2018). Kapital i omstillingens tid – Næringslivets tilgang til kapital. Oslo: Nærings- og fiskeridepartementet.

NVE. (2018). Status og prognose for kraftsystemet 2018: rapport 103/2018. Hentet fra: http://publikasjoner.nve.no/rapport/2018/rapport2018_103.pdf

NVE. (2018). Kraftmarkedsanalyse 2018 – 2030, NVE rapport 84/2018. NVE. Hentet fra http://publikasjoner.nve.no/rapport/2018/rapport2018_84.pdf

NVE. (2019). nve.no. Hentet fra Reinvesteringsbehov, opprusting og utvidelse: https://www.nve.no/energiforsyning/vannkraft/reinvesteringsbehov-opprusting-og-utvidelse/

NVE. (2019). nve.no. Hentet fra Vannkraft: https://www.nve.no/energiforsyning/vannkraft/

NVE. (2019). nve.no. Hentet fra Elsertifikater: https://www.nve.no/energiforsyning/elsertifikater/?ref=mainmenu

NVE. (2019). nve.no. Hentet fra Kostnader i energisektoren: https://www.nve.no/energiforsyning/energiforsyningsdata/kostnader-i-energisektoren/

NVE. (2019). nve.no. Hentet fra Ny kraftproduksjon: https://www.nve.no/energiforsyning/energiforsyningsdata/ny-kraftproduksjon/

NVE. (2019). nve.no.

Olje- og energidepartementet. (2019). Energifakta.no. Hentet fra https://energifaktanorge.no

Oslo Economics. (2018). Utredning om opprinnelsesgarantier og varedeklarasjoner for strøm. OE-rapport 2018-30, utarbeidet for Olje- og energidepartementet.

Osmundsen, P., & Sunnevåg, K. (1995). Beskatning av utvinningsvirksomhet i Nordsjøen. SNF-rapport nr. 55/95. SNF.

Skm. (2019). skm.se. Hentet fra Skm Svensk kraftmäkling: http://skm.se/priceinfo/

Thema Consulting Group. (2018). Informasjon om opprinnelsesgarantiers betydning for norske fylker og kommuner. Hentet fra https://www.energinorge.no/contentassets/36f0bce54359497c88c0066440480392/vedlegg-1---informasjon-om-opprinnelsesgarantiers-betydning-for-norske-fylker-og-kommuner-1.pdf

European Commission. (2015). Taxation papers, Working paper n. 55-2015; Experiences with cash-flow taxation and prospects. Hentet fra https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_papers/taxation_paper_55.pdf

Finlex. (2019). finlex.fi. Hentet fra https://www.finlex.fi/sv/

Retsinformation. (2019). retsinformation.dk. Hentet fra https://www.retsinformation.dk/

Skatteforvaltningen. (2019). skat.dk. Hentet fra https://skat.dk/skat.aspx

Skatteförvaltningen. (2019). vero.fi. Hentet fra https://www.vero.fi/sv/foretag-och-samfund/

Skatteministeriet. (2019). skm.dk. Hentet fra https://www.skm.dk/

Skatteverket. (2019). skatteverket.se. Hentet fra https://www.skatteverket.se/

Til forsiden