NOU 2020: 13

Private aktører i velferdsstaten — Velferdstjenesteutvalgets delutredning I og II om offentlig finansierte velferdstjenester

Til innholdsfortegnelse

2 Tabelloversikt

Tabell 2.1 viser hvilke velferdstjenester som er omfattet av lov om offentlige anskaffelser og dermed også forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. Det vises til kapittel 8.6 og 18 for ytterligere omtale av forskriften. For de områdene som ikke omfattes av regelverket om offentlige anskaffelser, brukes det vanligvis en eller annen form for tilskudd.

Kjøp av plasser i barnevernsinstitusjon fra private/ideelle leverandører er unntatt lov om offentlige anskaffelser og dermed også forskriften, se omtale i kapittel 13.5.2. Tabellen viser videre om det er krav til minstelønn eller andre garantilønnsavtaler som gjelder, og om det er krav til pensjon utover det som er fastsatt i lov om obligatorisk tjenestepensjon (OTP). Av tabellen fremgår det at for alle offentlige ansatte i stat, kommune/fylkeskommune og helseforetak vil vanlig tariffavtale for det respektive område være gjeldene. I alle disse tre områdene er dekningsgraden 100 prosent. Det vil si alle ansatte i offentlig virksomhet er omfattet av en tariffavtale.

Tabell 2.2 gir en oversikt over de aller fleste av landsomfattende tariffavtaler som omfattes av velferdstjenesteområdet, fordelt etter de ulike arbeidsgiverorganisasjonenes ansvarsområde. I tabellen gis det opplysninger om hvorvidt det er inntatt noe krav om minstelønn, krav om lønn etter ansiennitet og eventuelle krav om pensjonsvilkår.

Det er i tabell 2.2 ikke skilt ut tariffavtaler som brukes utelukkende av ideelle virksomheter. Dette gjelder bl.a. en del avtaler som ligger under Virke.

Tabell 2.1 Oversikt over hvilke velferdstjenester som hører inn under lov om offentlig anskaffelser, krav til lønn i lov eller forskrift og regulering av pensjonsvilkår.

Lønn

Pensjon

Krav til lønn i lov eller forskrift?

Pensjonsvilkår utover reguleringer i lov og forskrift?

Regulering av egen pensjonsordning i lov1 eller forskrift

Spesialisthelsetjenester (bestiller regionale helseforetak):

Ansatte i helseforetak

Nei, men full tariffavtaledekning (Spekter)

Ja, Spekters tariffavtale

Statlige leverandører

Nei, men full tariffavtaledekning (Staten)

Ja, statens tariffavtale

Lov om Statens pensjonskasse

Private leverandører – ved offentlig anskaffelse2

Ja, forskrift om lønns- og arbeidsvilkår

Tariffbundne enheter er tilsluttet privat AFP-ordning

Sykepleiere har særregulering i lov om pensjonsordning for sykepleiere

Private leverandører – tilskudd

Nei, ingen krav

Tariffbundne enheter er tilsluttet privat AFP-ordning

Helse- og omsorgstjenester i kommunen (bestiller kommunen):

Kommunalt ansatte

Nei, men full tariffdekning (KS og Oslo kommune)

Ja KS’ og Oslo kommunes tariffavtale. Vedtekter Oslo Pensjonsforsikring.

Sykepleiere har særregulering i lov om pensjonsordning for sykepleiere. Oslos vedtekter korresponderer med lov om pensjonsordning for sykepleiere.

Private leverandører – ved offentlig anskaffelse

Ja, forskrift om lønns- og arbeidsvilkår

Tariffbundne enheter er tilsluttet privat AFP-ordning

Sykepleiere har særregulering i lov om pensjonsordning for sykepleiere

Private leverandører – ved tilskudd

Nei, ingen krav

Kommunalt barnevern (bestiller kommunen):

Kommunalt ansatte

Nei, men full tariffdekning (KS og Oslo kommune)

Ja KS’ og Oslo kommunes tariffavtale

Ingen

Statlige leverandører

Nei, men full tariffavtaledekning (staten)

Ja, statens tariffavtale

Lov om Statens pensjonskasse

Private/ideelle leverandører – ved anskaffelse

Ja, forskrift om lønns- og arbeidsvilkår

Tariffbundne enheter er tilsluttet privat AFP-ordning

Private/ideelle leverandører – ved tilskudd

Nei, ingen krav

Statlig barnevern (bestiller Bufdir):

Statlige ansatte

Nei, men full tariffavtaledekning (staten)

Ja, følger statlig tariffavtale

Lov om Statens pensjonskasse

Private/ideelle leverandører anskaffelse

Ja, forskrift om lønns- og arbeidsvilkår

Tariffbundne enheter er tilsluttet privat AFP-ordning

Private/ideelle leverandører enkeltkjøp/ rammeavtale ved kjøp av institusjonsplass3

Nei, men i praksis følges likevel forskrift om lønns- og arbeidsvilkår

Barnehager (bestiller kommunen):

Kommunalt ansatte

Nei, men full tariffdekning (KS og Oslo kommune)

Ja KS’ tariffavtale

Ingen

Privat/ideelle leverandører – kun tilskudd

Nei, barnehagen kan ikke ha vesentlig lavere personalkostnad per heltidsplass enn det som er vanlig i tilsvarende kommunale barnehager. (Barnehageloven)

Mottar eget kommunalt tilskudd til pensjon, men ingen krav til type pensjonsordning

Eget pensjonspåslag i driftstilskuddet på 13 prosent av lønnsutgiftene i kommunen jf. forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager.

Friskoler (bestiller kommunen):

Private/ideelle leverandører – kun tilskudd

Ja, undervisningspersonalet har rett til lønns- og arbeidsvilkår som i tilsvarende offentlige skoler.

(Friskoleloven)

Mottar eget kommunalt tilskudd til pensjon, men ingen krav til type pensjonsordning

Statlige arbeidsmarkedstiltak (bestiller NAV):

Private/ideelle leverandører – ved offentlig anskaffelse

Ja, forskrift om lønns- og arbeidsvilkår

Kun hvis det følger av bedriftens egen tariffavtale

Ingen

Private/ideelle leverandører – tilskudd4

Ingen, men de fleste leverandører er organisert

Kun hvis det følger av bedriftens egen tariffavtale

Ingen

Statlige asylmottakstjenester (bestiller UDI):

Statlige ansatte

Nei, men full tariffavtaledekning (staten)

Ja, statens tariffavtale

Lov om Statens pensjonskasse

Private/ideelle leverandører – offentlig anskaffelse

Ja, forskrift om lønns- og arbeidsvilkår

Tariffbundne enheter er tilsluttet privat AFP-ordning

Ingen

1 Sykepleiere og apotekansatte har egen lov om pensjon jf. sykepleierpensjonsloven og apotekerpensjonsloven. Denne gjelder på alle områder både i privat og i offentlig virksomhet.

2 Forskrift om offentlige anskaffelser.

3 Det statlige barnevernet kjøper institusjonsplasser, enten enkeltkjøp eller via rammeavtaler. På institusjonsområdet kommer ikke anskaffelsesregelverket til anvendelse fordi barneverninstitusjoner omfattes av myndighetsbegrepet i EØS-rettslig sammenheng. Innkjøp av denne type tjenester kan unntas fra anskaffelsesregelverket. Som regel følger Bufetat allikevel forskrift om offentlige anskaffelser i praksis. Dvs. at institusjonsplasser kjøpes i samsvar med anskaffelsesregelverket. Bufetat har ansvaret for at det til enhver tid er et tilgjengelig og tilstrekkelig differensiert institusjonstilbud. Bufetat ivaretar dette ansvaret gjennom å etablere statlige institusjoner eller å kjøpe plasser i private institusjoner. Bufetat har videre plikt til å bistå kommunen med plasseringer utenfor hjemmet jf. barnevernsloven § 2-3 annet ledd. Når kommunen ber om en institusjonsplass har Bufetat plikt til å tilby dette.

4 Av virksomheter som mottar tilskudd (forhåndsgodkjente virksomheter) er alle aksjeselskaper, men med kommunal aksjemajoritet.

Kilde: Arbeids- og sosialdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, ulike tariffavtaler.

Tabell 2.2 Oversikt over ulike landsomfattende1 tariffavtaler innenfor velferdstjenestesektoren.

Avtalen dekker:

Krav om minstelønn

Ansiennitet

Pensjonsvilkår

Tariffavtaler for offentlig virksomhet:

Hovedtariffavtalen mellom KS, LO Kommune, Unio, YS-K og Akademikerne2

Alle ansatte i norske kommuner unntatt Oslo kommune

Ja, minstelønnsavtaler med garantilønnssatser

Lønnstillegg for ansiennitet opp til 16 år

Ytelsespensjon (66 prosent av sluttlønn) inkl. rett til uføre-, ektefelle- og barnepensjon og offentlig AFP.3

Overenskomster i Oslo kommune (dokument 25) mellom Oslo kommune og Oslo KAH, UNIO, Akademikerne, YS-K Oslo, mm.4

Arbeidstakere i Oslo kommune

Ja, (lønnsrammer)

Ja, lønnsrammer/lønnstrinn opptil 16 års ansiennitet

Ytelsespensjon (66 prosent av sluttlønn) inkl. rett til uføre-, ektefelle- og barnepensjon og offentlig AFP.5

Overenskomster Spekter for helseforetak med sykehusdrift. Med forbundene i LO, YS, Unio og Akademikerne.6 Delt inn i A1 (sosiale bestemmelser, like for alle) og A2 (avtalene er ulike)

Ansatte i helseforetak

Ja, minstelønnsavtaler med garantilønnssatser

Ja, opptil 10 år

For stillinger hvor det ikke kreves særskilt utdanning, opptil 16 år

Ytelsespensjon (66 prosent av sluttlønn) inkl. rett til uføre-, ektefelle- og barnepensjon og offentlig AFP.7

Hovedtariffavtalen for staten. LO-Stat, YS Stat og Unio8

Ansatte i staten, inkludert statlig barnevern, NAV og universiteter og høgskoler

Ja, lønnsrammer

Ja

Ytelsespensjon (66 prosent av sluttlønn) inkl. rett til uføre-, ektefelle- og barnepensjon og offentlig AFP.

Hovedtariffavtalen for staten. Akademikerne9

Ansatte i staten, inkludert statlig barnevern, NAV og universiteter og høgskoler

Avhenger av stillingstype. I hovedsak uten lønnssatser.

For enkelte grupper

Ytelsespensjon (66 prosent av sluttlønn) inkl. rett til uføre-, ektefelle- og barnepensjon og offentlig AFP.

Tariffavtaler for privat virksomhet:

NHO

Pleie- og omsorgsoverenskomsten mellom NHO/NHO Service og Handel og LO/Fagforbundet, avtale nr. 48110

Arbeidstakere i private helse- og omsorgstjenester (bl.a. sykehjem, og hjemmetjeneste)

Ja, minstelønnsavtale

Ja, minstelønnssatser med ansiennitet opptil 6 år. Med virkning per 1.4.2020 har sykepleiere ansiennitet opptil 10 år.

Ansatte er knyttet opp til den forsikrings- og pensjonsordning som til enhver tid er gjeldende i den enkelte bedrift. Har privat AFP. Sykepleiere har særregulering i lov om pensjonsordning for sykepleiere.

Pleie- og omsorgsoverenskomsten mellom NHO/NHO Service og Handel og Norsk Sykepleierforbund, avtale nr. 52711

Arbeidstakere i private helse- og omsorgstjenester (bl.a. sykehjem, pasienthotell og hjemmetjeneste, men også anvendelig innen privat rusomsorg, psykiatriske boenheter og rehabilitering)

Ja, minstelønnsavtale

Ja, minstelønnssatser med ansiennitet opptil 6 år. Med virkning 1.4.2020 har sykepleiere ansiennitet opptil 10 år.

Ansatte er knyttet opp til den forsikrings- og pensjonsordning som til enhver tid er gjeldende i den enkelte bedrift. Har privat AFP. Sykepleiere har særregulering i lov om pensjonsordning for sykepleiere.

Norges Blindeforbund og Oslo Kinematografer mellom NHO og LO/Fagforbundet, avtale nr. 453.12

Arbeidstakere innen privat rusomsorg, barnevern, psykiatriske boenheter og rehabilitering, flykningsmottak, barnehager mm.

Ja, minstelønnsavtale

Nei, suppleres med særavtale

Ansatte er knyttet opp til den forsikrings- og pensjonsordning som til enhver tid er gjeldende i den enkelte bedrift. Har privat AFP. Sykepleiere har særregulering i lov om pensjonsordning for sykepleiere.

Overenskomst 536 mellom NHO Service Handel og YS/Parat13

Arbeidstakere innen privat rusomsorg, barnevern, psykiatriske boenheter og rehabilitering, flykningsmottak, barnehager mm.

Ja, minstelønnsavtale

Nei, suppleres med særavtale

Ansatte er knyttet opp til den forsikrings- og pensjonsordning som til enhver tid er gjeldende i den enkelte bedrift. Har privat AFP. Sykepleiere har særregulering i lov om pensjonsordning for sykepleiere.

Hovedavtale og overenskomst mellom NHO/Abelia og Utdanningsforbundet

Undervisningspersonale ved skoler som er godkjent etter friskoleloven

Ja, minstelønnsavtaler med garantilønnssatser

Ja, opptil 16 år

Ansatte er knyttet opp til den forsikrings- og pensjonsordning som til enhver tid er gjeldende i den enkelte bedrift. Har privat AFP. Friskoler har rett til medlemskap i offentlig tjenestepensjonsordninger med offentlig AFP.

NHO/landsforeningene og diverse fagforbund for funksjonærer (FLT14, Lederne15 med flere).

Funksjonærer i attføringsbedrifter

Nei

Nei

Ansatte er knyttet opp til den forsikrings- og pensjonsordning som til enhver tid er gjeldende i den enkelte bedrift. Har privat AFP.

AMB-overenskomsten mellom NHO/NHO Service og Handel og LO/Fellesforbundet16

Tiltaksansatte arbeidstakere og ordinære ansatte (arbeidere) i vekst- og attføringsbedrifter som driver AMB/VTA tiltak i Norge

Ja, minstelønnsavtale

Nei

Ansatte er knyttet opp til den forsikrings- og pensjonsordning som til enhver tid er gjeldende i den enkelte bedrift. Har privat AFP.

VIRKE

Landsoverenskomst for Virksomheter Virke-HUK.17

En rekke forbund er part i avtalen.

Arbeidstakere innen ideelle helse- og sosialtjenester, bla. Barnevern

Ja, garantilønnsavtaler (offentlig like)

Ja, garantilønn + lønnstillegg for ansiennitet opp til 16 år

Offentlig ytelsespensjon og offentlig AFP, virksomheter kan også velge hybridpensjon.

Landsoverenskomst for Spesialisthelsetjenesten Virke-HUK.18 En rekke forbund er part i avtalen.

Arbeidstakere innen ideelle helse- og sosialtjenester – statlig hovedoppdragsgiver (bla. sykehus, distrikts psykiatrisk senter (DPS), institusjoner i barnevern, og rusbehandling)

Ja, garantilønnsavtaler (offentlig like)

Ja, garantilønn + lønnstillegg for ansiennitet opp til 16 år

Offentlig ytelsespensjon og offentlig AFP, virksomheter kan også velge hybridpensjon. Viktige yrkesgrupper (sykepleiere, leger) har lovfestet offentlig ytelsespensjon.

Landsoverenskomst for Barnehager Virke-HUK.19 En rekke forbund er part i avtalen.

Arbeidstakere i ideelle barnehager

Ja, garantilønnsavtaler (offentlig like)

Ja, garantilønn + lønnstillegg for ansiennitet opp til 16 år

Offentlig ytelsespensjon og offentlig AFP, virksomheter kan også velge hybridpensjon.

Landsoverenskomst for Utdanning Virke-HUK.20

En rekke forbund er part i avtalen.

Arbeidstakere i bl.a. ideelle friskoler, folkehøgskoler, andre ideelle skoler med kommunalt eller fylkeskommunalt tilskudd

Ja, garantilønnsavtaler (offentlig like)

Ja, garantilønn + lønnstillegg for ansiennitet opp til 16 år

Offentlig ytelsespensjon og offentlig AFP, virksomheter kan også velge hybridpensjon.

Funksjonæravtalen Virke – Parat21

Arbeidstakere innen kommersielle tiltaksleverandører til NAV

Ja, garantilønnsavtaler

Ja, ansiennitet i inntil 3 år ut over minstelønnssats etter fylte 25 år

Ansatte er knyttet opp til den forsikrings- og pensjonsordning som til enhver tid er gjeldende i den enkelte bedrift. Har privat AFP.

SPEKTER

Spekter har et eget tariffsystem med A- og B-avtaler. Partene på sentralt nivå avtaler først en del sentrale bestemmelser (både materielle sosiale bestemmelser, ekskl. den femte ferieuka og AFP og prosessbestemmelser) i A-delen. Etter det forhandles det materielle innholdet mellom partene i virksomhetene i B-delen. Det er i denne delen de fleste bestemmelser om lønns- og arbeidsvilkår ligger, for eksempel minstelønnsnivå, arbeidstidsbestemmelser og supplerende sosiale bestemmelser. Spekter har 51 medlemmer innen den kategorien kartleggingen omfatter, hvor 45 har tariffavtale. Lønns-, arbeids- og pensjonsvilkår er derfor i stor grad ulikt mellom medlemmene.22

Sykehus med driftsavtale. Spekter og diverse fagforbund. Disse har egne avtaler, som materielt sett i hovedsak tilsvarer bestemmelsene i avtalene for helseforetak.

Lovisenberg Diakonale Sykehus AS og Martina Hansens Hospital AS

Ja, minstelønnsavtaler med garantilønnssatser

Ja, opptil 10 år

For stillinger hvor det ikke kreves særskilt utdanning, opptil 16 år

Ytelsespensjon (66 prosent av sluttlønn) inkl. rett til uføre-, ektefelle- og barnepensjon og offentlig AFP.23

Andre arbeidsgiverorganisasjoner (KA, FUS, PBL, AAF, ASVL)

Hovedtariffavtale for organisasjonsmedlemmer – Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon (KA). En rekke forbund er part i avtalen.24

Ansatte i Den norske kirke (inkludert menighetsbarnehager)

Ja, minstelønnsavtaler

Ja, minstelønn + lønnstillegg for ansiennitet opp til 16 år

Offentlig ytelsespensjon inkl. rett til uføre-, ektefelle- og barnepensjon og offentlig AFP. Virksomheter kan også velge hybridpensjon.

Landsoverenskomsten Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening (AAF) – Handel og kontor (HK)25

Arbeidstakere i visse ideelle tilbud drevet av Norsk Folkehjelp

Ja, minstelønnsavtaler

Ja, minstelønn + lønnstillegg for ansiennitet fra 6 inntil 12 år, avhengig av stillingskategori

Kun prosedyrebestemmelser

Hovedavtale og tariffavtale mellom Private barnehagers landsforbund (PBL) og Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Delta26

Ansatte i private barnehager tilsluttet PBL

Ja, minstelønnsavtaler

Ja opptil enten 16 eller 20 år

Ytelsesbasert pensjonsavtale fram til og med 2019 inkl. privat AFP. Fra og med 2019 gjelder hybridpensjon (7 %) med særskilt investeringsvalg, uføreordning, etterlatte- og barnepensjonsordning og offentlig-lik AFP27

Hovedavtale og tariffavtale mellom FUS (Trygge barnehager) og Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Delta28

Ansatte i FUS-konsernets barnehager

Ja, minstelønnsavtaler

Ja opptil enten 16 eller 20 år

Hybridpensjon (7 %) med nullgaranti. Uføreordning, etterlatte- og barnepensjonsordning. Offentlig-lik AFP

Arbeidssamvirkenes landsforening (ASVL) og FLT, Lederne, Delta og Fellesforbundet.29 Avtalen med Fellesforbundet gjelder ansatte på varig tilrettelagt arbeid (VTA).30

Ansatte i vekst- og attføringsbedrifter, inkludert tiltaksdeltakere (VTA-avtalen).

Uten lønnssatser på sentralt nivå.

Unntak er minstelønn for deltakere på VTA.

Nei

Ansatte er knyttet opp til den forsikrings- og pensjonsordning som til enhver tid er gjeldende i den enkelte bedrift. Har privat AFP.

1 Overenskomster innen Oslo kommune er også nevnt her for sammenligningens skyld selv om denne strengt tatt ikke er å oppfatte som en landsomfattende tariffavtale

2 https://www.ks.no/globalassets/fagomrader/lonn-og-tariff/hovedtariffavtalen-1.5.2018-30.4.2020.pdf

3 Det er avtalt ny offentlig tjenestepensjon (Påslagspensjon) fom.1 januar 2020. Se f.eks. https://www.spk.no/Pensjon/ny-offentlig-tjenestepensjon-pa-1-2-3/

4 https://www.farmaceutene.no/sites/default/files/atoms/files/overenskomster_oslo_kommune_dok_25_2018-2020.pdf

5 Det er avtalt ny offentlig tjenestepensjon (Påslagspensjon) fom.1 januar 2020. Se f.eks. https://www.spk.no/Pensjon/ny-offentlig-tjenestepensjon-pa-1-2-3/

6 Avtalenes del A2 (som blant annet omhandler lønn) er ulike avhengig av avtalepart på arbeidstakersiden.

7 Det er avtalt ny offentlig tjenestepensjon (Påslagspensjon) fom.1 januar 2020. Se f.eks. https://www.spk.no/Pensjon/ny-offentlig-tjenestepensjon-pa-1-2-3/. Sykepleiere har egen pensjonsordning.

8 https://www.regjeringen.no/contentassets/43efadcb4e394a5fa57176b00f7b07ea/2019/hovedtariffavtalen_2018-20_mellomoppgjor19_lostat_unio_ysstat.pdf

9 https://www.regjeringen.no/contentassets/43efadcb4e394a5fa57176b00f7b07ea/2019/hovedtariffavtalen_2018-20_mellomoppgjor19_akademikerne.pdf

10 http://tariffavtaler.nho.no/getfile-english.php?TA_Radnr=14020

11 https://www.nsf.no/Content/4681503/seefile

12 http://tariffavtaler.nho.no/getfile-english.php?TA_Radnr=14031

13 http://tariffavtaler.nho.no/?avtale=536&TA_Radnr=14033

14 http://tariffavtaler.nho.no/?avtale=198&TA_Radnr=14021

15 http://tariffavtaler.nho.no/?avtale=269&TA_Radnr=14091

16 http://tariffavtaler.nho.no/?avtale=487&TA_Radnr=14053

17 https://www.virke.no/tariff-lonn/tariffavtaler/landsoverenskomst-for-virksomheter/

18 https://www.virke.no/tariff-lonn/tariffavtaler/landsoverenskomst-for-spesialisthelsetjenesten/

19 https://www.virke.no/tariff-lonn/tariffavtaler/landsoverenskomst-for-barnehager/

20 https://www.virke.no/tariff-lonn/tariffavtaler/landsoverenskomst-for-utdanning/

21 https://www.virke.no/globalassets/tariff-og-lonn/tariffavtaler-dokumenter-for-tariff-og-lonn/funksjonaravtalen-virke-parat-2018-2020---endelig.pdf

22 Se følgende oversikt over medlemmer i Spekter: https://spekter.no/Global/L%c3%b8nnsoppgj%c3%b8r/2018/Overenskomstomr%c3%a5der.pdf

23 Det er avtalt ny offentlig tjenestepensjon (Påslagspensjon) fom.1 januar 2020. Se f.eks. https://www.spk.no/Pensjon/ny-offentlig-tjenestepensjon-pa-1-2-3/. Sykepleiere har egen pensjonsordning.

24 https://www.ka.no/_service/300851/download/id/428301/name/org.avtale+HTA+01.05.2018-30.04.2020+%28004%29.pdf

25 https://static1.squarespace.com/static/57b6befae6f2e1c49bf10149/t/5c17b7b0cd836685a4bd4971/1545058228310/Landsoverenskomsten+AAF-HK_2018-2020+kommentarutgaven.pdf

26 https://avtale.fagforbundet.no/files/agreements/5be94c42490a6193623454.pdf

27 Hybridordningen gjøres gjeldende for alle ansatte som er 52 år og yngre per 1. januar 2020.

28 https://www.utdanningsforbundet.no/globalassets/lonn-og-arbeidsvilkar/tariffavtaler/7-fustrygge-barnehager/hovedavtalen-og-hovedtariffavtalen-fus-2018---2020.pdf

29 https://asvl.no/arbeidsgiver/hovedavtaler-og-overkomster/

30 https://drive.google.com/file/d/1qBAQWQ1rmFSZJasjoLSnxBxsrx816za5/view

Kilde: Fafo, NHO, Virke, Spekter, Unio med flere.

Til forsiden