NOU 2021: 6

Myndighetenes håndtering av koronapandemien — Rapport fra Koronakommisjonen

Til innholdsfortegnelse

Referanser

Alsnes, I.V. mfl. (2020) How well did Norwegian general practice prepare to address the COVID-19 pandemic? Fam Med Com Health 2020;8:e000512. doi:10.1136/fmch-2020-000512

Alstadsæter, A. mfl. (2020) Koronaledige etter 22 uker. Hvem er (ikke) tilbake i jobb? Frischsenteret, NAV og NMBU. Lysark til Webinar 21.10.2020.

Andersen, R. K. mfl. (2021) Håndtering og konsekvenser av koronautbruddet for videregående opplæring. Fafo-rapport 2021:09. Oslo: Fafo.

Apolone, G. mfl. (2020) Unexpected detection of SARS-CoV-2 antibodies in the prepandemic period in Italy. Tumori Journal. 2020 Nov 11;300891620974755. doi: 10.1177/0300891620974755.

Arons, M.M. mfl. (2020) Presymptomatic SARS-CoV-2 infections and transmission in a skilled nursing facility. N Engl J Med, 2020; 382: 2081–90.

Bakken, W. og Vidal-Gil, E. (2020) Forskuddsutbetalinger av dagpenger under koronakrisen – 1 av 3 dagpengesøkere mottok forskudd den første måneden. Arbeid og velferd (2): s. 39–60.

Bambra, R.R. mfl. (2020) The COVID-19 pandemic and health inequalities. Journal of Epidemiology and Community Health, November 2020 – Volume 74–11.

Barstad, S. (2020) Den kommunale helse- og omsorgstjenesten under koronaen. Erfaringer fra pandemiens første halvår. Rapport utarbeidet på oppdrag fra Pensjonistforbundet.

Batisse, D. mfl. (2020) Clinical recurrences of COVID-19 symptoms after recovery: viral relapse, reinfection or inflammatory rebound? J Infect, 2020; 4. doi: 10.1016/j.jinf.2020.06.073.

Becker, F. mfl. (2020) Rehabilitering etter covid-19. Tidsskr Nor Legeforen, 2020, doi: 10.4045/tidsskr.20.0352.

Befring, A.K. (2021) Handlingsalternativer, plikter og adgang til beordring. Helsepersonellressurser under pandemier. Erfaringer med Covid-19 og gjeldende lovgivning. Universitetet i Oslo. Rapport for Koronakommisjonen. 28.01.2021.

Bengtsson, T. mfl. (2018) Social Class and Excess Mortality in Sweden During the 1918 Influenza Pandemic. American Journal of Epidemiology, Volume 187, Issue 12, December 2018, s. 2568–2576.

Bjertnæs, G. mfl. (2021) Covid-19, verdiskaping og finanspolitikkens rolle. SSB-rapport 2021/13.

Bjørnset, M. (2021) Konsekvenser av Korona. Arbeidsledighet og gjennomføring blant unge i Viken. Fafo-notat nr. 4 2021.

Boin, A. mfl. (2017) The politics of crisis management: Publicleadership under pressure. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press.

Bonal, X. og González, S. (2020) The impact of lockdown on the learning gap: family and school divisions in times of crisis. International Review of Education, 1–21.

Borch, O. J. (2020) Hva kjennetegner gode beredskapssystemer? –tiltak for bedre beredskap i større tverrsektorielle hendelser basert på erfaringer fra covid-19-pandemien. Refleksjonsnotat for Koronakommisjonen.

Bougroug, A. mfl. (2021) Økonomisk utvikling gjennom covid-19. En sammenligning av utvikling i Norge, Sverige og Danmark. SSB-rapport 2021:14.

Boye, S.J. mfl. (2020) Luftveislegevakt. Tidsskr Nor Legeforen, 2020 doi: 10.4045/tidsskr.20.0244.

Bradbury‐Jones, C. og Isham, L. (2020) The pandemic paradox: The consequences of COVID‐19 on domestic violence. Journal of Clinical Nursing.

Bratsberg, B. mfl. (2020) Hvem tar støyten? Arbeidsmarkedet under koronakrisen. Frischsenteret, SSB og NAV. 27.03.2020.

Brattbakk, I. (2020) Trangboddhet og barnefamiliers hverdagsliv i koronaens tid. Tidsskrift for boligforskning, 01/2020 (Volum 3).

Braut, G.S. mfl. (2012) Risk images as basis for two categories of decisions. Risk Management: An International Journal, 14: 60–76.

Bufdir (2020a) Slik jobber barnevernet. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Bufdir (2020b) Statusrapport 1 – Utsatte barn og unges tjenestetilbud under Covid-19 pandemien. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. 20.04.2020.

Bufdir (2020c) Statusrapport 6 – Utsatte barn og unges tjenestetilbud under Covid-19 pandemien. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. 03.07.2020.

Bufdir (2020d) Statusrapport 10 – Utsatte barn og unges tjenestetilbud under Covid-19 pandemien. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. 11.12.2020.

Bufdir (2020f) Vedlegg – Hvor mange sårbare barn og unge er det i Norge? Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Bufdir (2020g) Familievernet hjelper deg å finne løsninger. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Bufdir (2020h) Likestillingskonsekvenser av tiltak mot koronapandemien. Tema: Vold. Kjønn, etnisitet og lhbtiq. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Bufdir (2020i) Statusrapport 2 – Utsatte barn og unges tjenestetilbud under Covid-19 pandemien. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. 30.04.2020.

Bufdir (2020j) Statusrapport 7 Utsatte barn og unges tjenestetilbud under Covid-19 pandemien. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. 28.08.2020.

Burström, B. og Wenjing, T. (2020) Social determinants of health and inequalities in COVID-19. Eur J Public Health. 2020 Aug; 30(4): 617–618.

Castagnoli, R. mfl. (2020) Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) infection in children and adolescents: A Systematic review. JAMA Pediatr, 2020; 174. doi: 10.1001/jamapediatrics.2020.1467.

Cevik, M. mfl. (2021) SARS-CoV-2, SARS-CoV, and MERS-CoV viral load dynamics, duration of viral shedding, and infectiousness: a systematic review and meta-analysis. The Lancet Microbe, (2): 1, s. e13-e22.

Christensen, J. G. mfl. (2021) Håndteringen af covid-19 i foråret 2020. Rapport til Folketinget. København: Folketinget.

Czerny, M. mfl. (2021) Impact of the coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic on the care of patients with acute and chronic aortic conditions. Eur J Cardiothorac Surg, 00 (2021) 1–7 doi:10.1093/ejcts/ezaa452

Dahlström, C. og Lindvall, J. (2021) Sverige og covid-19-krisen. Vedlegg 4 til J. G. Christensen mfl. Håndteringen af covid-19 i foråret 2020. Rapport til Folketinget. København: Folketinget.

DBH (2021a) Studiepoengproduksjon fordelt på programmet som emnet tilhører. Database for statistikk om høgre utdanning.

DBH (2021b) Studiepoeng per student. Database for statistikk om høgre utdanning.

DBH (2021c) Strykprosent. Database for statistikk om høgre utdanning.

DBH (2021d) Karakterfordeling. Database for statistikk om høgre utdanning.

Deloitte (2021) Kartlegging av besøksrestriksjoner i omsorgsboliger under Covid-19. Rapport til Koronakommisjonen. 31.01.2021.

Deloitte (2021b) Kommunesektorens erfaringer fra koronakrisen så langt. Delrapport 1. Oppdrag for KS. 24.2.2021.

Demirgüc-Kunt, A. mfl. (2020) The sooner the better. The early economic impact of Non-pharmaceutical interventions during the covid-19 pandemic. World Bank Group. Policy research paper 9257.

Dingel, J. og Neiman B. (2020) How many jobs can be done at home? NBER Working paper No. 29648.

ECDC (2020a) Rapid risk assessment: Outbreak of coronavirus disease 2019 (COVID-19): Increased transmission globally – fifth update. European centre for disease prevention and control.

Ellingsen, N. og Galaasen, S.M. (2021) Langvarige konsekvenser i arbeidsmarkedet. Norges Bank. Staff memo1/2021.

Engzell, P. mfl. (2020) Learning Inequality During the Covid-19 Pandemic. 29.10.2020.

Eriksen, I.M. og Davan, L.B. (2020) Tap og tillit. Ungdoms livstilfredshet og samfunnsdeltagelse under pandemien. NOVA Rapport 13/2020. Velferdsforskningsinstituttet NOVA.

ESS (2018) European social survey.

European Commission (2019) 2nd Survey of Schools: ICT in Education. Norway Country Report. A study prepared for the European Commission DG Communications Networks, Content & Technology by: Deloitte/Ipsos MORI.

Ferguson, N.M. mfl. (2020) Impact of non-pharmaceutical interventions (NPIs) to reduce COVID-19 mortality and healthcare demand. Report 9: Imperial College covid-19 response team. 16.03.2020.

FHI (2020a) Risikovurdering av og respons på 2019- nCoV-infeksjon i Norge. Folkehelseinstituttet. 28.01.2020.

FHI (2020b) Covid-19-epidemien: risikovurdering og respons i Norge – andre versjon. Folkehelseinstituttet. 25.02.2020.

FHI (2020c) Covid-19-epidemien: Risiko og respons i Norge. Versjon 3. Folkehelseinstituttet. 12.03.2020.

FHI (2020d) Covid-19-epidemien: Risiko, prognose og respons i Norge etter uke 12. Folkehelseinstituttet. 24.03.2020.

FHI (2020e) Covid-19-epidemien: Kunnskap, situasjon, prognose, risiko og respons i Norge etter uke 33. Folkehelseinstituttet. 14.08.2020.

FHI (2020h) Covid-19epidemien: Kunnskap, situasjon, prognose, risiko og respons i Norge etter uke 51. Folkehelseinstituttet. 21.12.2020.

FHI (2020i) Covid-19-epidemien: Kunnskap, situasjon, prognose, risiko og respons i Norge etter uke 14. Folkehelseinstituttet. 05.04.2020.

FHI (2021) Livskvalitet og psykisk helse under koronaepidemien november-desember 2020. Folkehelseinstituttet.

FHI/Udir (2020a) Covid-19-epidemien: Veileder i smittevern for barnehager. Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet. 15.04.2020.

FHI/Udir (2020b) Covid-19-epidemien: Veileder i smittevern for klassetrinn 1–7. Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet. 20.04.2020.

Finansdepartementet (2020) Nasjonalbudsjettet 2021. Meld. St. 1. (2020–2021).

Fish, J.N. mfl. (2020) «I’m Kinda Stuck at Home With Unsupportive Parents Right Now»: LGBTQ Youths’ Experiences With COVID-19 and the Importance of Online Support. Journal of Adolescent Health, 67(3), s. 450–452.

Flodgren, G.M. mfl. (2020) Covid-19 og risikofaktorer for alvorlig sykdom – en hurtigoversikt, andre oppdatering. Folkehelseinstituttet.

Fløtten, T. og Trygstad, S. (2020) Post korona – en ny fase for den nordiske modellen. Fafo-notat 2020:11.

FMT (2020) Antall bekymringsmeldinger øker kraftig. Fylkesmannen i Trøndelag.

Folkehelseinstituttet (2018) De fleste dør på sykehjem, få dør hjemme.

Fosse, R. mfl. (2020) Covid-19: Reaksjoner hos brukere av behandlings­tilbud for psykiske vansker og rusproblemer. Tidsskrift for Norsk psykologforening, 57, 11: 812–823.

Fosse A., mfl. (2021) Lokalt smittevern i Norge under Covid 19-pandemien. NSDM-rapport 2021. Tromsø: Nasjonalt senter for distriktsmedisin, UiT Norges arktiske universitet

Fylkesmennene (2020) Oppsummering av fylkesmennenes innrapportering på konsekvenser av koronatiltakene for barnehage og skole.

Gemini (2020) Elevene ble dårligere til å skrive på hjemmeskolen. 09.12.2020.

Gostin, L. O. og Katz R. (2016) The International Health Regulations: The Governing Framework for Global Health Security. The Milbank Quarterly, Vol. 94, No. 2, s. 264–313.

Graver, H.P. (2020) Pandemi og unntakstilstand. Hva covid-19 sier om den norske rettsstaten. Oslo: Dreyers forlag.

Greenhalgh, T. mfl. (2020) Management of post-acute covid-19 in primary care. BMJ, 2020; 370: m3026.

Grøndahl, Ø. N. og Grønlie T. (2005) Politikk og forvaltning i Skandinavia. Ministerstyre, dualisme eller ‘ja takk, begge deler’, i K. Romnit & B. Rothstein (red). Den politiske forvaltning – historiske spor i nutidens bureaukrati. Festskrift til Tim Knudsen. København: Forlaget politiske studier (s. 214–238).

Gudmundsdóttir, D.G. mfl. (2016) How Does the Economic Crisis Influence Adolescents’ Happiness? Population-Based Surveys in Iceland in 2000–2010. Journal of Happiness Studies, volume 17, s. 1219–1234.

Gulla, C. (2018) A fine balance: drug use in Norwegian nursing homes. Universitetet i Bergen.

Gulseth, H.L. mfl. (2020) Dødsfall etter påvist SARS-CoV-2 i Norge. Tidsskr Nor Legeforen, 2020, doi: 10.4045/tidsskr.20.0693.

Hafstad, G. S. og Augusti, E.-M. (2020) Barn, ungdom og koronakrisen. En landsomfattende undersøkelse av vold, overgrep og psykisk helse blant ungdom i Norge våren 2020. NKVTS- rapport nr. 2 2020.

Harvey, F. mfl. (2020) Independent Oversight and Advisory Committee for the WHO Health Emergencies Programme: Interim report on WHO’s response to COVID-19.

Heggestad, A.K. mfl. (2020) Prioriteringsutfordringer i helse- og omsorgstjenesten i kommunene under covid-19-pandemien. Tidsskrift for omsorgsforskning, 01/2020, Volum 6.

Helgeland, J. mfl. (2021) Admissions to Norwegian Hospitals during the COVID-19 Pandemic. Scan Journ Publ Health.Akseptert for publikasjon.

Helms, J. K. mfl. (2020) Neurologic features in severe SARS-CoV-2 infection. N Engl J Med, 2020; 382: s. 2268–70.

Helsedirektoratet (2015) Oversikt over risiko og sårbarhet i Helse- og omsorgssektoren. Rapport 09/2015.

Helsedirektoratet (2017) Overordnede risiko- og sårbarhetsvurderinger i helse- og omsorgssektoren. Rapport 06/2017. Publikasjonsnummer: IS-2635.

Helsedirektoratet (2019) Overordnede risiko- og sårbarhetsvurderinger for nasjonal beredskap i helse- og omsorgssektoren 2019.

Helsedirektoratet (2020b) Aktivitetsutvikling i mai 2020, Foreløpige tall. Publikasjonsnummer: IS-2940.

Helsedirektoratet (2020c) Aktivitetsutvikling frem til august 2020, Foreløpige tall. Publikasjonsnummer: IS-2953.

Helsedirektoratet (2020e) Aktivitetsutvikling i helse- og omsorgstjenestene som følge av covid-19 utbruddet og påvirkning av målene om likeverdig tilgang til helsetjenester. Rapport fra Helsedirektoratet til Helse- og omsorgsdepartementet.

Helsedirektoratet (2021) Aktivitetsutvikling 2020 per desember,Foreløpige tall. Publikasjonsnummer: IS-2973.

Helse- og omsorgsdepartementet (2014) Nasjonal beredskapsplan mot pandemisk influensa.

Helse Sør-Øst (2020) Pasientforløp for rehabilitering av pasienter innlagt med COVID-19 sykdom i spesialisthelsetjenesten i Helse Sør-Øst.

Helsetilsynet (2020a) Hvordan er tilbudet til barn og unge i somatisk spesialisthelsetjeneste påvirket av koronapandemien? Internserien 9/2020. Statens helsetilsyn.

Helsetilsynet (2020b) Følge med og følge opp pandemien – informasjons- og kunnskapskilder. Rapport nr. 2. Rapport 5/2020. Statens helsetilsyn.

Hirschfeldt, J. og Petersson O. (2020) Rättsregler i kris. Stockholm: Dialogos.

Holdenutvalget (2020a) Samfunnsøkonomisk vurdering av smitteverntiltak – covid-19. Rapport fra ekspertgruppe på oppdrag fra Helsedirektoratet. 07.04.2020.

Holdenutvalget (2020b) Covid-19 – samfunnsøkonomisk vurdering av smitteverntiltak – andre rapport. Rapport fra ekspertgruppe på oppdrag fra Helsedirektoratet. 22.05.2020.

Hole, H. B. (2020) Hva med barna? En kvalitativ intervjustudie om det norske barnevernets arbeid under Coronaepidemien. Lunds Universitet, Socialhögskolan, Kandidatuppsats (SOPA 63) VT 2020.

Holgersen, H. mfl. (2020) Who and how many can work from home in Norway. Discussion paper 935/2020. Statistisk sentralbyrå.

Holmøyvik, E. (2020) Utgreiing av statsrettslege spørsmål i samband med styresmaktenes handtering av Covid-19. Universitetet i Bergen. Rapport for Koronakommisjonen. 18.09.2020.

IMF (2020) World Economic outlook. Det internasjonale pengefondet. Oktober 2020.

Indset, M. og Stokstad, S. (2020) Kommunenes praktisering av smittevernloven under covid-19-pandemien. By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet – storbyuniversitetet. Utredning for Koronakommisjonen. 22.12.2020.

Indseth, T. mfl. (2021) COVID-19 among immigrants in Norway, notified infections, related hospitalizations and associated mortality: A register-based study. Scand J Public Health. 2021 Jan 7;1403494820984026.

Jacobsen, F.F. mfl. (2021) Erfaringer med covid-19 i norske sykehjem. Rapport til Koronakommisjonen.

Johnsen, T.M. mfl. (2021) Suitability of Video Consultations During the COVID-19 Pandemic Lockdown: A Cross-Sectional Survey Among Norwegian GPs. J Med Internet Res. 18.01.2021.

Jæger, M.M. og Blaabæk, E.H. (2020) Inequality in learning opportunities during Covid-19: Evidence from library takeout. Research in Social Stratification and Mobility, 68, 100524.

Kinge, J.M. mfl. (2019) Association of Household Income with Life Expectancy and Cause Specific Mortality in Norway, 2005–2015. JAMA, Vol. 32(19), s. 1–10.

Kirkevold, Ø. mfl. (2020) Smittevern på sykehjem under covid-19 pandemien. Sykepleien Forskning, 2020 15 (81554) (e-81554). DOI: 10.4220/Sykepleienf.2020.81554

Kittang, B.R. mfl. (2020) Utbrudd av covid-19 ved tre sykehjem i Bergen. Tidsskr Nor Legeforen, 2020, doi: 10.4045/tidsskr.20.0405

Kjelvik, J. og Jønsberg, E. (2017) Botid i sykehjem og varighet av tjenester til hjemmeboende. Analysenotat 02/17. Helsedirektoratet.

Klok, F.A. mfl. (2020) Incidence of thrombotic complications in critically ill ICU patients with COVID-19. Thromb Res, 2020; 191: s. 145–7.

Knudsen, A.K.S. mfl. (2021) Prevalence of mental disorders, suicidal ideation and suicides in the general population before and during the COVID-19 pandemic in Norway: A population-based repeated cross-sectional analysis. The Lancet Regional Health – Europejournal, 4.

Kommunerevisjonen i Oslo (2020a) Barn i sårbare livssituasjoner – barnevern og skoler. Rapport nr. 15. 7.12.2020.

Kommunerevisjonen i Oslo (2020b) Beredskap og håndtering av koronautbruddet. Erfaringsoppsummering barnevern, skole og sykehjem. Rapport nr. 11. 15.9.2020.

Kreftregisteret (2021) Kreftdiagnostikk under covid-19. Oslo: Kreftregisteret 2021. ISBN 978-82-93804-02-4.

Kristoffersen, E.S. mfl. (2020) Experiences of telemedicine in neurological out‐patient clinics during the COVID‐19 pandemic. Ann Clin Transl Neurol. 30.12.2020.

Kristoffersen, E.S. mfl. (2021) Acute stroke care during the first phase of COVID‐19 pandemic in Norway. Acta Neurol Scand. 09.01.2021.

Kunnskapsdepartementet (2020) Tiltak for oppfølging av studenter ved fagskoler, høyskoler og universiteter under koronapandemien. Rapport fra ekspertgruppe. 23.11.2020.

Kvåle, R. mfl. (2020) Hva betyr tidligere hjerte- og karsykdom eller kreft for risiko for død etter påvist SARS-CoV-2? Tidsskr Nor Legeforen, 2020, doi: 10.4045/tidsskr.20.0956.

Larønningen, S. mfl. (2021) Betydelig nedgang i kreftdiagnostikk under covid-19-pandemien. Tidsskr Nor Legeforen, 2021, doi: 10.4045/tidsskr.21.0068.

Lauvrak, V. og Juvet, L. (2020) Social and economic vulnerable groups during the COVID-19 pandemic, Rapid review 2020. Folkehelseinstituttet.

Lindholm, E. og Tønnessen, T.I. (2020) Langvarig syk etter covid-19. Tidsskr Nor Legeforen, 2020, doi: 10.4045/tidsskr.20.0753.

Lunde, I.K. (2019) Praktisk krise- og beredskapsledelse. 2. utgave (2019). Oslo: Universitetsforlaget.

Magnusson, K. mfl. (2020) Occupational risk of COVID-19 in the 1st vs 2nd wave of infection. medRxiv and bioRxiv, the preprint server for healthsciences, doi:https://doi.org/10.1101/2020.10.29.20220426

Mamelund, S. (2006) A socially neutral disease? Individual social class, household wealth and mortality from Spanish influenza in two socially contrasting parishes in Kristiania 1918–19. Social Science & Medicine, 2006, vol. 62, issue 4, s. 923–940

Mamelund, S. og Dimka, J. (2021) Social disparities in adopting non-pharmaceutical interventions during COVID-19. Akseptert for publisering i The Journal of Developing Societies, Pandemics: Causes, Consequences, and Catastrophe Responses.

Melby, L. mfl. (2019) Kartlegging av medisinskfaglig tilbud i sykehjem og heldøgns omsorgsboliger. Vol. 3–2019. Senter for omsorgsforskning: Rapportserie.

Melby, L. mfl. (2021) Sykepleieres erfaringer med første fase av koronapandemien. Rapport 2020-11-30, SINTEF Digital, Avd. Helse.

Melchior, A. (2021) Global handel og medisinsk beredskap i lys av Covid-19. Rapport til Koronakommisjonen. NUPI-rapport nr. 1/2021. Norsk utenrikspolitisk institutt.

Molvik, M. mfl. (2021) SARS-CoV-2 blant ansatte i helse- og omsorgstjenesten. Tidsskr Nor Legeforen, 2021, doi: 10.4045/tidsskr.20.1048.

Morgan, D. mfl. (2020) Excess mortality: Measuring the direct and indirect impact of COVID-19. OECD Health Working Papers No. 122, 2020.

Myhre, P.L. mfl. (2020) Cardiovascular Hospitalizations, Influenza Activity, and COVID-19 Measures, Circulation. 2020;142:1302–1304.

NAV (2020a) NAV har utbetalt 8,5 mrd kroner i dagpenger under koronakrisen.

NAV (2020b) Slik har det gått med de 400 000 som ble rammet av den første koronabølgen. NAVs nettmagasin MEMU. 27.12.2020

Nieder, C. mfl. (2021) Palliative Radiotherapy During the Last Month of Life: Have COVID-19 Recommendations Led to Reduced Utilization? In Vivo, Jan-Feb 2021;35(1): s. 649–652.

NIFU (2020) Spørsmål til Skole-Norge: Analyser og resultater fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse til skoleledere, skoleeiere og lærere under korona-utbruddet 2020. NIFU-rapport nr. 13.

NIM (2020) Ivaretakelsen av menneskerettighetene ved håndteringen av utbruddet av covid-19. Norges institusjon for menneskerettigheter.

NKVTS (2020b) Korona, smitteverntiltak og voldsutsatte. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. 06.04.2020.

NKVTS (2020c) Krisesentrene og covid-19 – resultat fra en kartlegging i oppmykningsfasen av pandemien. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. 23.11.2020.

NOKUT (2020) Fagskolestudentenes oppfatning av kvaliteten på utdanningen under koronapandemien. Resultater fra Studiebarometeret for fagskolestudenter 2020. Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen. Rapport nr. 6 2020.

NOKUT (2021) Studiebarometeret 2020 – Hovedtendenser. Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen. Rapport nr. 1 2021.

Nordahl, T. (2020) Skole er best på skolen. En spørreundersøkelse blant elever om deres erfaringer med hjemmeskole. Høgskolen i Innlandet. 08.06.2020.

Norges handikapforbund (2020) Koronarestriksjonene rammet funksjonshemmede hardt.

NOVA (2020a) Oslo-ungdom i koronatiden. En studie av ungdom under covid-19-pandemien. NOVA- rapport nr. 12 2020.

Nystad, W. mfl. (2020) Underliggende tilstander hos voksne med covid-19. Tidsskr Nor Legeforen, 2020, doi: 10.4045/tidsskr.20.0512.

OECD (2019a) Health at a glance 2019.

OECD (2019b) Economic outlook, November 2019.

OECD (2020a) Health at a glance: Europe 2020.

OECD (2020b) Digital economy outlook 2020.

OECD (2020c) Economic outlook, interim report March 2020.

OECD (2020d) Economic outlook, June 2020.

OECD (2020e) Economic outlook, December 2020.

Os, E. mfl. (2021) Håndtering og konsekvenser av koronautbruddet for barn og barnehager. Samarbeidsrapport NIBR/BLU: nr. 2 2021.

Platero, R.L. og López-Sáez M.Á. (2020) Support, cohabitation and burden perception correlations among LGBTQA+ youth in Spain in times of COVID-19. Journal of Children’s Services, 15 (4), s. 221–228.

Rake, E.L. (2008) Crisis Management. Coping and decision making on-scene. PhD-thesis. Stavanger: Universitetet i Stavanger.

Reilev, M. mfl. (2020) Characteristics and predictors of hospitalization and death in the first 9,519 cases with a positive RT-PCR test for SARS-CoV-2 in Denmark: A nationwaide cohort. International. Journal of Epidemiology, 2020; dyaa140.

Sagabråten, S.O. og Alsnes, I.V. (2020) Kommunal organisering av behandlingstilbud for covid-19-pasienter. Tidsskr Nor Legeforen, 2020 doi: 10.4045/tidsskr.20.0336.

Sivilombudsmannen (2020) Ivaretakelse av innsatte i fengsel under covid-19-pandemien. Juni 2020.

SKDE (2020) Sørge-for-ansvaret under koronaepidemien. Interregionalt pandemiprosjekt. Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering. SKDE rapport. ISBN 978-82-93141-44-0.

Skrove, G. mfl. (2021) Konsekvenser av covid-19 for tjenestetilbudet blant sårbare barn og unge. NTNU. Rapportserie for sosialt arbeid, rapport nr. 5 2021.

SOU 2020:80. Äldreomsorgen under pandemin. Äldreomsorgen under pandemin. Delbetänkande av Coronakommissionen.

SSB (2017) Én av ti bor trangt. Statistisk sentralbyrå. Publisert 13.09.2017

SSB (2020) Nåsituasjonen i norsk økonomi. Anslag for aktivitetsnivået ved utgangen av mars 2020. Notat 2020/17. Statistisk sentralbyrå.

SSB (2021) Fastlands-BNP falt 2,5 prosent i 2020. Statistisk sentralbyrå.

STRASAK (2020) Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling. Første og andre tertial 2020. STRASAK-rapporten. 28.09.2020.

Størdal, K. mfl. (2020) Sars-CoV-2 hos barn og ungdom i Norge: påvist smitte, sykehusinnleggelser og underliggende tilstander. Tidsskr Nor Legeforen, 2020 doi: 10.4045/tidsskr.20.0457.

Syangtan, G. mfl. (2020) Asymptomatic SARS-CoV-2 Carriers: A Systematic Review and Meta-Analysis. Front Public Health. 2020; 8: 587374.

Szebehely, M. (2020) Internationella erfarenheter av covid-19 i äldreboenden. Underlagsrapport till SOU 2020:80 Äldreomsorgen under pandemin.

Telle, K.E. mfl. (2021) Factors associated with hospitalization, invasive mechanical ventilation treatment and death among all confirmed COVID-19 cases in Norway: Prospective cohort study. Scand J Public Health, 2021 Feb;49(1):s. 41–47. https://doi.org/10.1177/1403494820985172.

Tenforde, M.W. mfl. (2020) Characteristics of adult outpatients and inpatients with COVID-19 – 11 Academic Medical Centers, United States, March-May 2020. Morb Mortal Wkly Rep 2020; 69: s. 841–6.

Thingvold, C. og Skogvang Ø. (2021) Utredning av beredskapslager for legemidler, smittevernutstyr og medisinsk-teknisk utstyr. Safetec. Rapport til Koronakommisjonen.

Toros, K. og Falch-Eriksen, A. (2020) A child’s right to protection during the COVID-19 crisis: An exploratory study of the child protective services of Estonia. Children and Youth Services Review, 119, 105568.

Tømmerås, A.M. og Haug, M. (2020) Ingen overdødelighet i Norge under koronapandemien. Statistisk sentralbyrå. Publisert 25.09.2020.

Udir (2018) Hva vet vi om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning? Statistikknotat nr. 6 2018.

Udir (2020a) Konsekvenser av smitteverntiltak i barnehager og skoler. Utdanningsdirektoratet. 11.11.2020.

Udir (2020b) Konsekvenser av smitteverntiltakene i barnehager våren 2020.

Udir (2020c) Konsekvenser av smitteverntiltakene i grunnskoler, våren 2020.

Udir (2020d) Grunnskolens informasjonssystem, hele landet 2019–20.

Udir (2020e) Fakta om grunnskolen skoleåret 2019–20.

Udir (2020f) Tiltak på skole- og barnehageområdet under koronautbruddet våren 2020. Utdanningsdirektoratet. 03.04.2020.

Uleberg, B.M. mfl. (2018) Dagkirurgi i Norge 2013–2017. Rapport 2/2018. Tromsø: SKDE.

Vabø, M. mfl. (2019) Den vanskelige deltidsknuten – en særnorsk utfordring som rammer unge helsefagarbeidere. Fagbladet.

Vollebæk, D. mfl. (2020) Hvem er det som følger koronarådene? Institutt for samfunnsforskning.

Wennberg, J. (2010) Tracking Medicine. A Researcher’s Quest to Understand Health Care. Oxford University Press.

WHO (2016) International Health Regulations. Third Edition. World Health Organization . ISBN 9789241580496.

WHO (2018) Building the economic case for primary health care: a scoping review. World Health Organization. Report 2018, WHO/HIS/SDS/2018.60.

WHO (2020) Report of the WHO-China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). World Health Organization.

Wiersinga, W.J. mfl. (2020) Pathophysiology, transmission, diagnosis, and treatment of coronavirus disease 2019 (COVID-19): A review. JAMA, 2020; 324: s. 782–93.

Williamson, E.J. mfl. (2020) Factors associated with COVID-19-related death using OpenSAFELY. Nature, 2020; 584: s. 430–6.

YS (2020) Hvordan traff koronapandemien arbeidslivet. YS Arbeidslivsbarometer 2020.

Øverli, I.T. og Gundersen, T. (2020) Familievernet under covid-19. Erfaringer og læring under nedstenging og i en ny hverdag. NOVA- notat nr. 3 2020.

Øverlien, C. (2020) The COVID‐19 pandemic and its impact on children in domestic violence refuges. Child Abuse Review.

Til forsiden