NOU 2022: 4

Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2022

Til innholdsfortegnelse

10 Inntektsutviklingen for utvalgte inntektstakergrupper

 • Gjennomsnittlig reallønn etter skatt vokste med 0,1 prosent fra 2020 til 2021. Reallønnsveksten etter skatt innen de store forhandlingsområdene var mellom -0,7 og 1,1 prosent.

 • Ulikhet i inntekt etter skatt i yrkesbefolkningen var om lag uendret mellom 2019 og 2020. Sett over en lengre periode er det en tendens til at ulikheten øker. Inntektsforskjellene i Norge er likevel mindre enn i de fleste andre land.

10.1 Vekst i reallønn etter skatt for utvalgte lønnstakerhusholdninger

Dette avsnittet beskriver utviklingen i reallønn etter skatt for ulike grupper. Utviklingen i reallønn etter skatt bestemmes av forløpene til lønn, skatt og prisstigning.

10.1.1 Reallønn etter skatt fra 2020 til 2021

Skattesatsen for alminnelig inntekt var 28 prosent fra 1992 til og med 2013. Fra 2014 ble denne skattesatsen redusert til 27 prosent kombinert med at trygdeavgiften ble økt fra 7,8 prosent til 8,2 prosent. Fra 2016 ble skattesatsen redusert til 25 prosent, kombinert med innføringen av en ny trinnskatt til erstatning for toppskatten. Skattesatsen ble redusert til 24 prosent i 2017, 23 prosent i 2018 og 22 prosent i 2019. Se nærmere omtale av skatteendringer i avsnitt 10.1.2. Tabell 10.1 viser gjennomsnittskatt for gjennomsnittslønn, marginalskatt for gjennomsnittslønn, skattesatsen for alminnelig inntekt og maksimal marginalskatt for lønnsinntekt for hvert år siden 1992. Inntektsgrenser mv. for inntektsårene fra 2012 til 2022 framgår i tabell 4.1 i vedlegg 4.

Tabell 10.1 Skatt på lønnsinntekt. 1992–2021

År

Gjennomsnittsskatt for gjennomsnittslønn

Marginalskatt på gjennomsnittslønn

Skatt på alminnelig inntekt

Maksimal marginal-skatt på lønnsinntekt1

1992

29,2

45,3

28,0

48,8

1993

29,3

45,3

28,0

49,5

1994

29,4

45,3

28,0

49,5

1995

29,6

45,3

28,0

49,5

1996

29,7

45,3

28,0

49,5

1997

29,6

45,3

28,0

49,5

1998

29,7

45,3

28,0

49,5

1999

29,4

49,3

28,0

49,3

2000

29,4

49,3

28,0

55,3

2001

29,4

49,3

28,0

55,3

2002

29,2

35,8

28,0

55,3

2003

29,1

35,8

28,0

55,3

2004

29,1

35,8

28,0

55,3

2005

28,4

35,8

28,0

51,3

2006

28,3

35,8

28,0

47,8

2007

28,4

35,8

28,0

47,8

2008

28,5

35,8

28,0

47,8

2009

28,4

35,8

28,0

47,8

2010

28,4

35,8

28,0

47,8

2011

28,5

35,8

28,0

47,8

2012

28,5

35,8

28,0

47,8

2013

28,5

35,8

28,0

47,8

2014

28,1

35,2

27,0

47,2

2015

28,0

35,2

27,0

47,2

2016

27,5

34,9

25,0

46,9

2017

27,1

34,6

24,0

46,7

2018

27,0

34,5

23,0

46,6

2019

26,8

34,4

22,0

46,4

2020

27,1

34,4

22,0

46,4

2021

27,0

34,2

22,0

46,4

1 Eksklusiv arbeidsgiveravgift.

Kilde: Finansdepartementet

I tabell 10.2 legger utvalget fram beregninger av utviklingen i reallønn etter skatt for utvalgte forhandlingsområder fra 2020 til 2021. Det er tatt utgangspunkt i gjennomsnittlig nivå og vekst i årslønn som vist i tabellene 1.1 i kapittel 1 og 2.1 i kapittel 2. Det er sett bort fra endringer i skattemessige fradrag den enkelte måtte ha hatt utover standard fradrag.

Tabellen viser at reallønnsveksten etter skatt for en lønnstaker med gjennomsnittlig årslønn var 0,1 prosent fra 2020 til 2021. Tilsvarende var reallønnsveksten etter skatt innen de store forhandlingsområdene mellom -0,7 og 1,1 prosent.

Tabell 10.2 Reallønnsvekst etter skatt for typeeksempler i utvalgte forhandlingsområder.1 Vekst i prosent

Grupper

Årslønn i 20212, kr

2020

2021

Lønnsvekst2

Vekst i reallønn etter skatt

Lønnsvekst2

Vekst i reallønn etter skatt

Industriarbeidere

524 400

2,0

0,9

2,8

-0,6

Industrifunksjonærer

838 800

2,1

1,1

3,1

-0,4

Ansatte i Virke-bedrifter i varehandel

584 600

3,6

2,3

4,7

1,1

Ansatte i finanstjenester

740 900

2,9

1,7

3,7

0,1

Statsansatte

641 300

1,8

0,7

2,8

-0,5

Kommuneansatte

558 100

1,7

0,6

2,6

-0,7

Lønnstaker med gjennomsnittlig årslønn3

614 300

3,1

1,9

3,5

0,1

1 Lønnstakere med gjennomsnittlig årslønn og standard fradrag.

2 Tallene er hentet fra tabell 1.1 og tabell 2.1. Foreløpige tall for 2021.

3 Typeeksempel for lønnstaker som har standard fradrag og lønn lik gjennomsnittlig årslønn. Gjennomsnittlig årslønn er hentet fra nasjonalregnskapet, jf. tabell 2.1.

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Beregningsutvalget

Beregningsutvalget har også sett på kjøpekraftsutviklingen for ulike husholdningstyper. I tabell 10.3 har en beregnet utvikling i disponibel realinntekt for lønnstakere med en lønnsinntekt på henholdsvis 350 000 kroner, 600 000 kroner, 700 000 kroner, 1 200 000 og 1 400 000 kroner. Beregningene er utført for enslige lønnstakere uten barn, med ett barn og med to barn, og for ektepar med to barn. Resultatene er avhengige av forutsetningene som er valgt. De generelle forutsetningene for beregningene er nærmere omtalt i boks 10.1.

Tabell 10.3 Beregnet vekst i reallønn1 etter skatt for utvalgte lønnstakerhusholdninger med en lønnsvekst lik årslønnsveksten i alt. Vekst i prosent

Lønnsinntekt i 2021 (kr)

Familiesituasjon

2020

2021

350 000

Enslig lønnstaker uten barn

2,5

-0,1

Enslig lønnstaker med 1 barn

2,1

-0,5

Enslig lønnstaker med 2 barn

2,0

-0,6

600 000

Enslig lønnstaker uten barn

2,2

0,1

700 000

Enslig lønnstaker uten barn

2,2

-0,1

Enslig lønnstaker med 1 barn

2,1

-0,3

Enslig lønnstaker med 2 barn

2,0

-0,4

Ektepar med to barn, hvor den ene ektefellen tjener 450 000 kr og den andre 250 000 kr

1,8

-0,2

1 200 000

Enslig lønnstaker uten barn

2,1

-0,1

Enslig lønnstaker med 1 barn

2,0

-0,3

Enslig lønnstaker med 2 barn

2,0

-0,3

Ektepar med to barn, hvor den ene ektefellen tjener 800 000 kr og den andre 400 000 kr

1,8

-0,2

1 400 000

Ektepar med to barn, hvor den ene ektefellen tjener 900 000 kr og den andre 500 000 kr

1,8

-0,1

Nominell lønnsvekst2

3,1

3,5

1 For husholdningstyper med barn legges det til grunn at barna er mellom 6 og 18 år gamle. Omleggingen av NRK-lisensen i 2020 er justert for.

2 Lønnsutviklingen slik den framkommer av kolonnen «Nasjonalregnskapet» i tabell 2.1.

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Beregningsutvalget

Utvalget har i beregningene i tabell 10.3 lagt til grunn en lønnsvekst på 3,1 prosent for 2020 og 3,5 prosent for 2021, slik det framkommer i nasjonalregnskapet. Sammen med prisvekst på 1,3 og 3,5 prosent for henholdsvis 2020 og 2021, gir det reallønnsvekst på om lag 1,8 for 2020 og ingen reallønnsvekst for 2021. Veksten i disponibel reallønn for typeberegningene avviker fra dette som følge av endringer i skattereglene.

Endringer i trinnskatten løftet veksten i reell disponibel lønn for de med trinnskatt fastsatt på trinn 1 og 2 (lønnsinntekter mellom 184 800 og 651 250 kroner). Det skyldes at satsene i trinn 1 og 2 ble redusert i 2021. Innslagspunktene i trinnskatten ble imidlertid framskrevet for lavt sammenlignet med lønnsveksten for 2021. Grunnen til det er at lønnsveksten ble anslått for lavt i nasjonalbudsjettet for 2021. Det virker innstrammende og gjør at husholdningstypene med trinnskatt fastsatt på trinn 3 og 4 (lønnsinntekter over 651 250 kroner) fikk skjerpet skatt og redusert reell disponibel lønn.

Personfradraget og øvre grense i minstefradraget for lønnsinntekter ble også framskrevet for lavt sammenlignet med lønnsveksten for 2021. Framskriving av fradragene virket dermed innstrammende på disponibel lønn. Prosentmessig var virkningen størst for de med lav lønn ettersom fradragene utgjør en større del av inntekten når lønnen er lav. For de med lønn lavere enn om lag 470 000 kroner var denne innstrammende effekten større enn lettelsene i trinnskatten. Disse skattyterne fikk derfor skjerpet skatt og redusert reell disponibel lønn.

For husholdningstypene med barn trekkes realveksten også ned som følge av at ordinær sats i barnetrygden er videreført nominelt. Husholdningstypene med lav lønn og flere barn rammes hardest av denne effekten fordi barnetrygden utgjør en større del av inntekten jo lavere lønn og jo flere barn husholdningen har. For husholdningstypene med enslige forsørgere svekkes realveksten ytterligere som følge av at særfradraget for enslige forsørgere også er videreført nominelt.

Boks 10.1 Beregninger av endringer i reallønn etter skatt

Beregningene av endringer i reallønn etter skatt i dette avsnittet bygger på følgende forutsetninger:

 1. Inntektstakeren mottar bare én inntektsart (lønn).

 2. Det er bare tatt hensyn til skatteregler som berører alle eller de fleste lønnstakere. Det vil bl.a. si at det kun gis standard fradrag i inntekt (personfradrag og minstefradrag).

 3. Barnetrygd er regnet som negativ skatt. Det er ikke tatt hensyn til andre overføringer fra offentlige budsjetter, herunder kontantstøtten som ble innført f.o.m. 1. august 1998.

Det er brukt samme prisindeks (konsumprisindeksen) for alle husholdningstyper ved omregning til reallønn. Konsumprisindeksen økte med 1,3 prosent fra 2019 til 2020 og med 3,5 prosent fra 2020 til 2021.

Beregninger basert på så enkle forutsetninger som her, må brukes med forsiktighet. Beregningsutvalget mener likevel av flere grunner at denne type beregninger kan ha interesse:

 1. Resultatene indikerer i hvilken retning endringer i sentrale skatteregler isolert sett trekker.

 2. Siden det bare forhandles om lønn, kan beregninger der en kun endrer lønnsinntekten være av særlig interesse.

Den nominelle lønnsinntekten etter skatt beregnes ved å trekke inntektsskatter og avgifter til folketrygden fra lønnsinntekten. For barnefamilier tas det også hensyn til barnetrygden. Lønnsinntekt etter skatt beregnet på denne måten gir uttrykk for hva lønnstakeren har til disposisjon av lønnsinntekten (og eventuelt barnetrygden) til betaling av gjeldsrenter og til kjøp av varer og tjenester etter at samlede skatter er betalt. Reallønn etter skatt beregnes ved å deflatere den nominelle lønnsinntekten etter skatt med endringen i konsumprisindeksen. Endringen i reallønn etter skatt blir da den prosentvise forskjellen mellom årets og fjorårets reallønn etter skatt.

10.1.2 Endringer i skatteregler for lønnstakere fra 2021 til 2022

I 2022 ble trinnskattesatsene i trinn 3 og 4 økt med 0,2 prosentpoeng, fra henholdsvis 13,2 og 16,2 til henholdsvis 13,4 og 16,4 prosent. Innslagspunktene er redusert fra 651 250 til 643 800 kroner i trinn 3 og fra 1 021 550 til 969 200 kroner i trinn 4. Innslagspunktene i trinnskattens trinn 1 og 2 er justert med anslått lønnsvekst i statsbudsjettet for 2022 på 3,0 prosent. I tillegg er det innført et femte trinn med sats på 17,4 prosent og innslagspunkt på 2 000 000 kroner.

I trygdeavgiften er satsen for lønnsinntekt redusert 0,2 prosentpoeng, fra 8,2 til 8,0 prosent. Den nedre grensen for å betale trygdeavgift er økt fra 59 650 til 64 650 kroner. Personfradraget er økt fra 52 450 til 58 250 kroner. Øvre grense i minstefradraget for lønn og trygd er justert med anslått lønnsvekst, på 3,0 prosent, og utgjør 109 950 kroner i 2022. Øvrige sentrale skattesatser i skattesystemet for personer (skattesatsen på alminnelig inntekt, trinnskatten og satsen i minstefradraget for lønnsinntekt) er uendret.

Det særskilte fradraget i Finnmark og Nord-Troms er økt fra 15 500 til 20 000 kroner. Sjømannsfradraget er økt fra 80 000 til 83 000 kroner. Fiskerfradraget er økt fra 150 000 til 154 000 kroner. I jordbruksfradraget økte det inntektsuavhengige fradraget og maksimalt fradrag fra henholdsvis 90 000 og 190 400 kroner til henholdsvis 93 000 og 195 000 kroner. Maksimalt fradrag for IPS er redusert fra 40 000 til 15 000 kroner. Maksimalt fradrag for innbetalt fagforeningskontingent mv. er økt fra 3 850 til 5 800 kroner. Maksimalt fradrag for gaver til frivillige organisasjoner er redusert fra 50 000 til 25 000 kroner. I reisefradraget økte satsen fra 1,56 kroner per kilometer i trinn 1 og 0,76 kroner per kilomer i trinn 2 til 1,65 kroner per kilometer for begge trinn. Nedre grense for fradraget ble i tillegg redusert fra 23 900 til 14 000 kroner. Beløpsgrensene i foreldrefradraget og BSU er videreført nominelt.

Det vises til tabell 4.1 i vedlegg 4 for en oversikt over satser, grenser og fradrag for 2013–2022.

10.2 Inntektsutviklingen for pensjonister og trygdede

I dette avsnittet redegjøres det nærmere for inntektsutviklingen for pensjonister og trygdede før og etter skatt med hovedvekt på utviklingen i pensjon. Samlede pensjons- og trygdeytelser består av pensjon og trygd fra folketrygden, ytelser fra tjenestepensjonsordninger, AFP og individuelle pensjonsordninger.

Utviklingen i grunnbeløpet i folketrygden, minstepensjonene for enslige og ektepar og pensjonene til enslige uføre de siste ti årene framgår av tabell 4.2 i vedlegg 4.

Utover pensjon fra folketrygden mottar mange også ytelser fra tjenestepensjonsordninger, AFP i privat og offentlig sektor og ytelser fra eventuell individuell pensjonsordning.

10.2.1 Utviklingen i pensjons- og trygdeytelser

Tabell 10.4 viser nominell og reell årlig vekst i samlede overføringer for personer som har hovedinntekt fra pensjon eller trygd. Overføringer inkluderer både ytelser fra folketrygden (alderspensjon, uføretrygd, arbeidsavklaringspenger mv.) og andre ytelser, herunder fra tjenestepensjonsordninger og AFP. Overføringer utgjør 89,3 prosent av gruppens samlede inntekt i 2020, litt over gjennomsnittet de siste ti årene. Andelen steg i 2016 etter å ha vært fallende fra 2010 til 2015. Siden 2016 har andelen vært om lag konstant.

Tabell 10.5 viser utvikling i grunnbeløpet, minstepensjonene, gjennomsnittlig alderspensjon og uføretrygd, samt reguleringen av løpende alderspensjon fra folketrygden. Tabellen omtales i boks 10.2.

Tabell 10.4 Utvikling i overføringer1 for trygdede og pensjonister2. Prosent

Årlig nominell vekst i overføringer

Årlig realvekst i overføringer

Gjennomsnittlige overføringer i 2020-kroner

Overføringer som andel av samlet inntekt før skatt

2011

4,6

3,3

291 400

88,3

2012

4,0

3,3

301 100

88,0

2013

3,8

1,6

306 000

87,5

2014

3,8

1,7

311 200

87,2

2015

4,9

2,7

319 700

86,9

2016

2,9

-0,7

317 600

88,8

2017

2,2

0,4

318 800

88,8

2018

2,9

0,2

319 300

88,8

2019

3,3

1,1

322 800

88,9

2020

2,2

1,0

325 900

89,3

1 Inkluderer både offentlig og privat tjenestepensjon. Inkluderer ikke dagpenger, sykepenger og foreldrepenger.

2 Omfatter personer med sosioøkonomisk status pensjonist/trygdet. Det gjelder alle personer som ikke er yrkesaktive og mottar trygde-/pensjonsytelser og yrkesaktive personer som har større inntekt fra trygde-/pensjonsytelser enn lønn (inkl. dagpenger, sykepenger og foreldrepenger) eller næringsinntekt. En person er yrkesaktiv når næringsinntekten (inkl. absoluttverdi av årets underskudd i næring) og lønn (inkl. dagpenger, sykepenger og foreldrepenger) overstiger 2G. Dette var en gruppe på 1 125 257 personer i 2010 og 1 324 201 personer i 2020.

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Beregningsutvalget

Tabell 10.5 Utvikling i grunnbeløpet, pensjon og uføretrygd. Prosentvis endring fra året før og gjennomsnittlig endring per år. 2012–2021

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2012–2021

Gj. sn. per år1

Grunnbeløp

4,0

3,8

3,7

2,5

2,5

1,7

2,7

3,2

2,0

3,8

34,2

3,0

Minste pensjonsnivå/alderspensjon for enslige1

3,5

3,2

3,2

2,0

2,8

3,3

3,6

3,2

4,1

5,8

40,6

3,5

Minste pensjonsnivå/alderspensjon for ektepar/samboende

3,5

3,2

3,2

2,0

2,9

3,1

2,5

2,5

1,4

3,9

32,0

2,8

Alderspensjon i gjennomsnitt

4,4

3,9

3,7

2,2

2,5

1,9

2,3

2,7

1,5

4,2

33,4

2,9

Regulering av løpende alderspensjoner

3,2

3,0

2,9

1,7

1,7

0,9

1,9

2,4

1,3

3,8

25,2

2,3

Uføretrygd i gjennomsnitt

3,5

3,3

3,3

19,02

2,9

2,2

2,8

3,1

2,1

3,8

3,03

Memo: Samlet årslønnsvekst4

4,0

3,9

3,1

2,8

1,7

2,3

2,8

3,5

3,1

3,5

35,3

3,1

Memo: KPI

0,8

2,1

2,0

2,1

3,6

1,8

2,7

2,2

1,3

3,5

24,4

2,0

1 Geometrisk gjennomsnitt.

2 Den høye nominelle veksten skyldes uførereformen fra 2015. Innføring av lønnsbeskatning av uføretrygd ble kompensert med en økning i brutto uføreytelse.

3 Gjelder perioden 2012–2021, eksklusiv 2015.

4 Lønnsutviklingen slik den framkommer av kolonnen «Nasjonalregnskapet» i tabell 2.1.

Kilde: Arbeids- og velferdsdirektoratet, Statistisk sentralbyrå og Beregningsutvalget

Tabell 10.6 viser utviklingen i samlede lønns- og pensjonsinntekter for ulike aldersgrupper, og for henholdsvis alle og mottakere av alderspensjon. I aldersgruppene 67 år og over mottar nesten alle alderspensjon, og utviklingen er dermed ganske parallell for de to gruppene. Utviklingen for disse aldersgruppene var svakere i årene 2015–2017 enn i tidligere år, som følge av lavere vekst i pensjonsinntektene. I 2018 og 2019 tiltok veksten, mens den i 2020 falt tilbake igjen. Over tid har veksten i samlede lønns- og pensjonsinntekter for aldersgruppene over 67 år vært høyere enn årslønnsveksten i økonomien, blant annet som en følge av stadig høyere pensjonsopptjening blant nye pensjonister.

Tabell 10.6 Utviklingen i samlede lønns- og pensjonsinntekter1. Årlig nominell vekst. Prosent

Alle

Mottakere av alderspensjon fra folketrygden

62–66 år

67–69 år

70–74 år

67 år og eldre

62–66 år

67–69 år

70–74 år

67 år og eldre

2011

10,7

7,6

5,5

6,3

-

7,2

5,5

6,2

2012

11,2

5,4

5,0

5,3

11,3

5,0

5,0

5,2

2013

8,6

4,1

5,1

4,9

3,8

3,8

5,1

4,8

2014

6,8

3,6

4,7

4,5

2,4

3,6

4,6

4,5

2015

5,2

2,6

2,9

3,0

1,5

2,5

2,9

3,0

2016

3,2

1,9

2,6

2,7

2,2

2,0

2,6

2,7

2017

3,1

2,7

1,8

2,5

2,0

2,4

1,8

2,5

2018

3,6

3,6

1,9

3,0

2,6

3,2

1,9

2,9

2019

4,4

3,5

2,7

3,4

3,5

3,4

2,7

3,4

2020

1,6

2,1

1,2

2,1

1,0

1,9

1,2

2,0

Antall personer i 2020

299 458

162 782

261 129

849 657

91 449

155 668

259 835

838 965

1 Summen av lønns- og pensjonsinntekter. Pensjonsinntekter omfatter alderspensjon, offentlig og privat tjenestepensjon og AFP.

Kilde: Statistisk sentralbyrå

I aldersgruppen 62–66 år hadde de som mottok alderspensjon fra folketrygden en vekst i samlede lønns- og pensjonsinntekter på 11,3 prosent i 2012, og deretter en lavere vekst. Dette kan ha sammenheng med endret sammensetning av gruppen, som har økt fra 35 300 personer i 2011 til 91 400 i 2020. For gruppen «alle» i aldersgruppen 62–66 år har veksten vært relativt høy siden 2011. Utviklingen har sammenheng med at stadig flere i denne aldersgruppen kombinerer arbeid og alderspensjon.

Tabell 10.7 viser sammensetningen av inntekt for alle bosatte personer som mottar alderspensjon i utvalgte aldersgrupper. Tabellen viser at for alderspensjonister 67 år og eldre, 67–69 år og 70–74 år utgjør alders- og tjenestepensjon hoveddelen av inntekten over perioden. Fra 2011 ble det mulig å ta ut alderspensjon fra folketrygden for personer i aldersgruppene 62–63 og 64–66 år. Yrkesinntekt utgjør en betydelig større andel av inntekten for disse aldersgruppene enn for de som er eldre. Dette gjenspeiler at mange i denne gruppen kombinerer uttak av alderspensjon med at de fortsetter i arbeid.

Boks 10.2 Enkelte pensjonsspørsmål

Innledning

Pensjonsytelsene fra folketrygden er alderspensjon og etterlattepensjon. I tillegg kommer uføretrygd og andre stønadsordninger. Hovedkomponentene i alderspensjon for de som tok ut pensjon før 2011, er grunnpensjon, særtillegg og tilleggspensjon. For alle som har tatt ut alderspensjon etter 1. januar 2011 er særtillegget erstattet med et pensjonstillegg. Fra 2016 fases den nye alderspensjonen bestående av inntektspensjon og garantipensjon gradvis inn for personer født fra og med 1954.

Mellom 2011 og 2020 ble alderspensjon under utbetaling regulert med lønnsveksten og deretter fratrukket 0,75 prosent. I 2021 ble alderpensjon regulert med lønnsveksten, og fra og med 2022 skal alderspensjon reguleres med gjennomsnittet av lønns- og prisvekst. Historisk har gjennomsnittlig alderspensjon økt mer enn grunnbeløpet ved at pensjonister med høy opptjening har kommet til og erstattet pensjonister med lav opptjening som har falt fra. I de siste årene har denne effekten blitt svakere ved at mange har tatt ut pensjon fra 62 år og dermed fått lavere årlig pensjon.

Som følge av reguleringsreglene for alderspensjon fra 2011, fastsettes satsene for minste pensjonsnivå for alderspensjonister med et kronebeløp. Satsene for minstenivåene reguleres med lønnsveksten justert for effekten av levealdersjusteringen for 67-åringer i reguleringsåret. Særskilte økninger i satsene har likevel forekommet en rekke ganger, etter 2015. I 2021 ble minste pensjonsnivå regulert med gjennomsnitt av pris- og lønnsvekst. I tillegg ble det gitt en kompensasjon slik at minstenivåene blir like høye som om de var blitt regulert med pris- og lønnsvekst også i mai 2020. Minste pensjonsnivå for alderspensjon per 1. mai 2021 utgjør 167 125 kroner for lav sats (gift med alderspensjonist med høy tilleggspensjon), 193 429 kroner for ordinær sats (gift med minstepensjonist) og 219 879 kroner for særskilt sats (enslig).

Personer født etter 1962 får garantipensjon som minste pensjonsytelse, istedenfor minstepensjon. For personer født mellom 1954 og 1962 blir minstepensjonen gradvis erstattet av garantipensjon. Garantipensjonen har to satsstrukturer: ordinær sats og høy sats. Garantipensjon reguleres også med lønnsveksten justert for effekten av levealdersjusteringen for 67-åringer i reguleringsåret. I 2021 ble garantipensjonen imidlertid regulert med det samme prosenttillegget som minstepensjon. Fra 1. mai 2021 er ordinær sats for garantipensjon 187 252 kroner (gjelder for personer med partner som har trygd, alderspensjon eller årlig inntekt større enn 2G). Høy sats er 202 425 kroner (gjelder for enslige og personer med partner hvis partneren verken har trygd, alderspensjon samt årlig inntekt større enn 2G).

Ny folketrygd og privat AFP

Fra 2011 ble alderpensjonen i folketrygden lagt om. Det ble blant annet innført fleksibelt uttak av pensjon fra 62 år, levealdersjustering og nye regler for årlig regulering av pensjon. Samtidig ble AFP i privat sektor tilpasset den nye folketrygden ved at den ble omgjort fra en tidligpensjonsordning for alderen 62–66 år til et livsvarig tillegg til alderspensjonen fra folketrygden. Etter hovedoppgjøret i 2018 ble det gjort enkelte endringer i ordningen. Det ble også avtalt å gjennomføre en felles utredning om en mulig omlegging av ordningen. Partene avtalte videre en egen ordning med en ekstra ytelse til de som går av ved 62–64 år uten arbeidsinntekt ved siden av.

Privat tjenestepensjon

Også tjenestepensjonene er i endring. Økte kostnader og arbeidsgivernes ønske om mer forutsigbare pensjonskostnader har ført til sterk vekst i antall arbeidstakere i privat sektor som omfattes av innskuddsordninger. Ytelsesordningene, som tidligere dominerte det private tjenestepensjonsmarkedet, har i økende grad blitt avviklet eller lukket. Innføringen av obligatorisk tjenestepensjon (OTP) i 2006 medførte at antall innskuddsordninger økte kraftig, særlig blant bedrifter som ikke hadde pensjonsordning tidligere. Fra 2014 trådte den nye tjenestepensjonsloven i kraft med regler for en ny type tjenestepensjon i privat sektor, ofte kalt «hybrid» fordi den kombinerer elementer fra innskudds- og ytelsespensjon. Det er foreløpig etablert få pensjonsordninger basert på det nye regelverket for hybridpensjon.

Offentlig tjenestepensjon

Arbeids- og sosialdepartementet og de berørte partene i arbeidslivet kom 3. mars 2018 til enighet om en framforhandlet pensjonsløsning for offentlig ansatte basert på opptjening etter en såkalt påslagsmodell.

Departementet fulgte opp med en lovproposisjon våren 2019. De nye opptjeningsreglene trådte i kraft 1. januar 2020 og gjelder for offentlig ansatte født i 1963 eller senere. Det er vedtatt en videreført tidligpensjonsordning fram til 67 år for personer med særaldersgrenser som skal omfattes av ny pensjonsløsning. Det var avtalt at partene skulle utrede og avtale løsninger for personer som har særaldersgrense og opptjening i den nye pensjonsløsningen. Det er ennå ikke oppnådd enighet.

Antall minstepensjonister

Siden 2011 har minstepensjonister hatt en litt bedre utvikling i pensjonen enn alderspensjonister med høyere pensjon. Økt minste pensjonsnivå, særlig for enslige, og økt grunnpensjon for gifte/samboende førte til at minstepensjonen både for enslige og ektepar økte mer enn lønnsveksten i både 2016 og 2017. Disse endringene førte også til at flere blir omfattet av minstesatsene. Arbeids- og velferdsdirektoratet har anslått at økningene i minstepensjon i 2016 og i 2017, herunder også økt grunnpensjon for gifte og samboende i 2016, medførte tilnærmet 25 000 flere minstepensjonister. Økningen i minste pensjonsnivå fra 1. september 2019 medførte en ytterligere økning på om lag 12 000 minstepensjonister. Parallelt med økningen i minste pensjonsnivå fra 1. september 2021 økte antall minstepensjonister med 9 800.

Selv om økningen i minstesatsene isolert sett har ført til flere minstepensjonister, har antall minstepensjonister gått ned i mange år. Det skyldes dels at yngre kull av alderspensjonister har mer opptjening til alderspensjon enn de eldre kullene, dels de nye opptjeningsreglene for alderspensjon som omfatter stadig flere personer. Per september 2021 var det 145 400 minstepensjonister. Minstepensjonistene utgjør om lag 14,6 prosent av alle alderspensjonister.

Nye uføreregler

Fra 2015 erstattet ny uføretrygd den tidligere uførepensjonen fra folketrygden. Den nye uføretrygden utgjør 66 prosent av et beregningsgrunnlag som består av et gjennomsnitt av årsinntekten opp til 6 G for de tre beste av de fem siste årene før uførhet. Uføretrygden justeres i forhold til uføregraden. Ved lavt eller intet beregningsgrunnlag mottas en garantert minsteytelse fra folketrygden. Fra og med uførereformen i 2015 er minsteytelsen for uføretrygdede fastsatt til 2,48 G for enslige og 2,28 G for ektefeller/samboere. Personer som er født uføre eller blir uføre i ung alder har en høyere minsteytelse, 2,91 G for enslige og 2,66 G for ektefeller/samboere. Uføre som forsørger barn mottar barnetillegg. Den nye uføretrygden skattlegges som lønn.

Det ble i 2011 anslått at gjennomsnittlig uføretrygd etter skatt ville være om lag tre prosent høyere for nye mottakere i 2015 enn det en videreføring av de gamle reglene ville være.

Omleggingen av uføreytelsen i folketrygden gjorde det nødvendig å tilpasse uføreytelsene fra tjenestepensjonsordningene. Ny uførepensjon fra de offentlige tjenestepensjonsordningene beregnes fra 2015 som et direkte tillegg til uføretrygden fra folketrygden og er uavhengig av størrelsen på uføretrygden. Fra 1. januar 2017 følger alle uføreordninger i privat sektor nytt regelverk, som innebærer at det i hovedsak vil være mulig å gi uføredekning på linje med den nye uføreordningen i offentlig sektor. Det er imidlertid fortsatt frivillig for foretak i privat sektor om de vil knytte uførepensjon til tjenestepensjonsordningen og i hvilken grad de vil utnytte rammene i loven.

Tabell 10.7 Sammensetning av inntekt og gjennomsnittlig inntekt blant bosatte personer som mottok alderspensjon.1 Samlet inntekt i kroner og andeler i prosent av samlet inntekt

2011

2016

2017

2018

2019

2020

62–63 år

Samlet inntekt

635 000

787 100

801 400

823 700

849 400

866 600

Herav andeler i prosent:

Alderspensjon

16

19

19

18

17

17

Tjenestepensjon

5

9

9

9

9

9

Andre overføringer2

4

3

3

2

2

3

Yrkesinntekt

66

63

63

64

65

65

Kapitalinntekter

9

7

6

7

7

6

Nominell vekst i gj.sn. pensjon mv.3

3,8

2,3

-0,7

0

4,1

64–66 år

Samlet inntekt

646 300

730 200

743 200

759 400

780 200

788 600

Herav andeler i prosent:

Alderspensjon

23

28

28

27

27

27

Tjenestepensjon

7

12

13

13

14

14

Andre overføringer2

3

4

4

4

3

4

Yrkesinntekt

57

48

48

47

48

48

Kapitalinntekter

9

8

8

8

8

7

Nominell vekst i gj.sn. pensjon mv.3

3,3

2,8

2,6

1,4

3,5

67–69 år

Samlet inntekt

372 400

445 200

456 500

470 900

483 200

493 500

Herav andeler i prosent:

Alderspensjon

49

49

47

47

46

46

Tjenestepensjon

15

16

17

17

18

18

Andre overføringer2

7

5

5

4

5

5

Yrkesinntekt

21

22

22

23

24

23

Kapitalinntekter

8

9

9

9

8

8

Nominell vekst i gj.sn. pensjon mv.3

6,4

1,7

1,6

2

2,9

2,4

70–74 år

Samlet inntekt

315 200

386 000

393 700

403 000

414 300

418 800

Herav andeler i prosent:

Alderspensjon

66

65

65

64

63

63

Tjenestepensjon

18

17

17

17

18

19

Andre overføringer2

1

1

1

1

1

1

Yrkesinntekt

7

9

9

9

9

9

Kapitalinntekter

8

8

8

8

8

8

Nominell vekst i gj.sn. pensjon mv.3

4,9

2,7

1,8

1,8

2,2

1,3

67 år og eldre

Samlet inntekt

298 400

363 900

374 000

385 000

396 900

404 300

Herav andeler i prosent:

Alderspensjon

65

64

64

64

63

63

Tjenestepensjon

17

18

18

18

18

19

Andre overføringer2

3

2

2

2

2

2

Yrkesinntekt

8

9

9

9

9

9

Kapitalinntekter

7

7

8

8

7

7

Nominell vekst i gj.sn. pensjon mv.3

5,4

2,9

2,4

2,7

3,1

2,2

Memo: Samlet årslønnsvekst4

4,2

1,7

2,3

2,8

3,5

3,1

1 I 2020 var det 30 800 alderspensjonister 62–63 år, 60 700 alderspensjonister 64–66 år, 155 700 alderspensjonister 69–69 år og 259 800 alderspensjonister 70–74 år. 839 000 alderspensjonister var 67 år eller eldre i 2020.

2 Inkluderer AFP i offentlig og privat sektor. Inkluderer også dagpenger, sykepenger og foreldrepenger.

3 Pensjon mv. er her sum alderspensjon, tjenestepensjon og andre overføringer.

4 Faktisk lønnsutvikling slik den framkommer av kolonnen «Nasjonalregnskapet» i tabell 2.1.

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Beregningsutvalget

Boks 10.3 Noen forhold knyttet til pensjonskostnader

Omleggingen av uføreordningen i folketrygden innebærer at flertallet får en høyere uføreytelse fra folketrygden etter skatt enn de ville fått med de gamle uførereglene. I tillegg får mange lavere marginalskatt på uførepensjonen fra tjenestepensjonsordningen. De nye uføreordningene i tjenestepensjonsordningene er tilpasset dette. I privat sektor vil kostnadene knyttet til uførepensjon gradvis bli redusert etter hvert som den nye uføreordningen fases inn.

I offentlig sektor er den nye uførepensjonsordningen obligatorisk. I Prop. 202 L (2012–2013) ble det anslått at de løpende (årlige) utbetalingene på sikt vil reduseres med anslagsvis 1,35 mrd. kroner i SPK og 900 millioner kroner i KLP. Omlegging av uføreytelser i offentlig tjenestepensjon medfører at folketrygden tar en større del av samlet uføreytelse og offentlig tjenestepensjon en mindre del for nye uføre fra 2015. Reserver avsatt for framtidige uførepensjoner i KLP er redusert i tråd med dette. Reduksjonen utgjorde drøyt 10 milliarder kroner i KLPs ordninger for kommuner, fylkeskommuner, statlige helseforetak og andre virksomheter. KLPs uføretariffer ble samtidig endret på grunn av gunstig uføreforløp gjennom 5–6 år både i kommunal sektor og i helseforetakene. Dette ga en reservereduksjon på vel 5 milliarder i KLPs ordninger til sammen. Samlet ble det reduksjon i uførereserver på 15,4 milliarder kroner i 2015, som ble disponert i forbindelse med pensjonsinnretningenes årsoppgjørsdisposisjoner. I KLP ble to tredeler benyttet til å øke reservene slik at man kunne redusere beregningsrenten, mens det resterende ble fordelt likt til risikoutjevningsfond og kundenes premiefond.

De kommunale tjenestepensjonsordningene er forhåndsfinansierte (fonderte). Fordi premie-fastsettingen og pensjonskostnadene i fonderte ordninger er framoverskuende, blir de økonomiske virkningene av uførereformen større på kort sikt enn når uføreordningen er løpende finansiert som i staten.

Kommunenes regnskapsmessige pensjonskostnader er i 2015 i tillegg til nye uføreregler også påvirket av flere andre faktorer, bl.a. implementering av levealdersjustering og antakelser om lengre levetid. Når disse tre faktorene «nettes» mot hverandre, gir det samlet en svak nedgang i pensjonskostnadene i kommunal sektor. Reservereduksjonene er da holdt utenom.

Nye samordningsregler ble vedtatt i 2018 og endringer i pensjonsløsning for offentlig ansatte ble gjort gjeldende fra 1. januar 2020. Endringene medførte både endring i krav til avsatt premiereserve og beregnet premie. Avsatt premiereserve ble som følge av dette redusert med 23,2 milliarder som ble tilført kundenes premiefond. Konsekvensene av endringene var imidlertid forskjellig mellom kundegrupper i KLP, og for to av risikofellesskapene i KLP (Pensjonsordningen for sykehusleger og Pensjonsordningen for folkevalgte) medførte endringene et økt reservekrav på 1 milliard kroner som måtte finansieres av kundene.

Oversikt over reserveendringer siden 2015

År

Beskrivelse

Reserveendring (frigjorte eller innbetalte midler)

Anvendelse av frigjorte midler

2015

Gunstigere uføreforløp

Reduksjon 5 mrd. kr

2/3 til økte reserver for å redusere beregningsrenten, 1/3 delt likt på risikoutjevningsfond og kundenes premiefond

2015

Folketrygden tar en større del av uførekostnaden

Reduksjon 10 mrd. kr

2/3 til økte reserver for å redusere beregningsrenten, 1/3 delt likt på risikoutjevningsfond og kundenes premiefond

2020

Endret offentlig tjenestepensjon og nye samordningsregler

Reduksjon 23,2 mrd. kr

Tilbakeført kundenes premiefond

2021

Endret offentlig tjenestepensjon og nye samordningsregler (Pensjonsordningene for sykehusleger og folkevalgte)

Økning 1 mrd. kr

Finansieres av kundene med ekstra innbetaling

Tabell 10.8 viser gjennomsnittlig nivå og nominell vekst i alderspensjon fra folketrygden for ulike aldersgrupper de siste ti årene. Tabellen viser at den nominelle veksten i gjennomsnittlig alderspensjon avtok i årene 2012–2017. I årene 2018–2021 økte den, med unntak av i 2020, hvor veksten var den laveste i tiårsperioden. Nye alderspensjonister har gjennomgående høyere pensjonsopptjening enn de som faller fra. Nye uttaksregler og levealdersjusteringen trekker isolert sett pensjonene ned. Økt innslag av pensjonister med kort botid og yrkeskarriere i Norge som har tjent opp lavere pensjoner trekker også ned pensjonsnivået. For nye alderspensjonister bidrar levealdersjusteringen isolert sett til lavere alderspensjon og denne effekten øker for nye årskull. I tillegg får de som tar ut alderspensjon før 67 år lavere årlig pensjon.

Siden pensjonsreformen i 2011 har utviklingen i gjennomsnittlig alderspensjon vært lavere i aldersgruppene 62–66 år og 67–69 år enn for gruppen over 69 år. Denne utviklingen må ses i sammenheng med innfasingen av mulighet for tidlig uttak av alderspensjon. 1949-kullet var 61 år ved inngangen til 2011, og dermed første årskull som kunne ta ut alderspensjon fra fylte 62 år. I årene 2016–2018 (da 1949-kullet var i alderen 67–69 år) var veksten særlig lav i gruppen 67–69 år. Det må ses i sammenheng med at denne kohorten erstattet en kohort som ikke hadde hatt mulighet for tidlig uttak av alderspensjon. Veksten i alderspensjon for gruppen 70–74 år lå over gjennomsnittet for alle i perioden 2012–2016, men har vært lavere de senere årene. De som mottar alderspensjon i aldersgruppen 62–66 år har betydelige yrkesinntekter, og mange fortsetter i arbeid samtidig som de tar ut alderspensjon. Ifølge tall fra Arbeids- og velferdsdirektoratet var 57 prosent av alderspensjonister 62–66 år registrert i arbeid ved utgangen av 2. kvartal 2021. Gjennomsnittlig samlet inntekt for de som kombinerer arbeid og uttak av alderspensjon er høy. På den annen side får de som tar ut alderspensjon før 67 år en lavere årlig alderspensjon resten av livet enn om de hadde ventet til 67 år. Innfasing av de som har mulighet til uttak fra 62 år, gir også utslag i særlig lav årlig vekst for aldersgruppen 67–69 år de seneste årene, og etter hvert også gruppen 70–74 år.

Tabell 10.8 Utvikling i gjennomsnittlig årlig alderspensjon1 fra NAV før skatt, nivå og prosentvis årlig nominell vekst

Alle mottakere

62–66 år

67–69 år

70–74 år

67 år og eldre

Alders-pensjon

Årlig vekst

Alders-pensjon

Årlig vekst

Alders-pensjon

Årlig vekst

Alders-pensjon

Årlig vekst

Alders-pensjon

Årlig vekst

2012

202 946

4,7

212 546

0,5

219 306

4,4

209 184

5,0

202 247

4,7

2013

210 831

3,9

213 426

0,4

226 296

3,2

218 688

4,5

210 594

4,1

2014

218 589

3,7

215 579

1,0

231 716

2,4

228 496

4,5

218 901

3,9

2015

224 140

2,5

216 930

0,6

234 310

1,1

235 662

3,1

224 952

2,8

2016

229 724

2,5

219 906

1,4

235 936

0,7

242 496

2,9

230 848

2,6

2017

234 247

2,0

222 705

1,3

236 060

0,1

247 076

1,9

235 554

2,0

2018

239 630

2,3

226 327

1,6

237 481

0,6

251 591

1,8

241 104

2,4

2019

246 090

2,7

231 101

2,1

242 074

1,9

255 638

1,6

247 697

2,7

2020

249 877

1,5

232 913

0,8

245 353

1,4

256 055

0,2

251 628

1,6

20212

259 725

3,9

239 577

2,9

254 253

3,6

262 542

2,5

261 707

4,0

1 Tallene er korrigert for uttaksgrad ved at de er omregnet til 100 prosent utbetalt pensjon (omfatter ikke etterbetalinger).

2 Inkluderer ikke etterbetalinger.

Kilde: Arbeids- og velferdsdirektoratet

10.2.2 Realvekst etter skatt i pensjon og trygd

Pensjonistenes disponible inntekt påvirkes også av skattesystemet. Husholdninger med eldre personer har hatt en sterk samlet realvekst i inntekt etter skatt de siste tiårene.

Figur 10.1 viser at den reelle medianinntekten etter skatt økte mer for husholdninger med personer over 65 år enn for andre husholdninger i perioden 1990–2020. Endringer i sammensetningen av gruppen er en viktig forklaring på dette. Stadig flere alderspensjonister har opptjent rettigheter til tilleggspensjon. Tall fra NAV viser at andelen med tilleggspensjon økte fra 91,6 prosent ved utgangen av 2006 til 97,7 prosent i 2021. Det er særlig blant kvinnene at andelen med tilleggspensjon har økt. I tillegg er det etter pensjonsreformen blitt mer vanlig med yrkesinntekt blant mottakere av alderspensjon. I 2020 var det ingen endring i median realinntekt etter skatt, verken for alle husholdninger sett under ett eller for husholdninger med aleneboende personer 65 år eller eldre. For par uten barn hvor den eldste personen er 65 år eller eldre ble median realinntekt etter skatt redusert med 0,4 prosent 2020.

Figur 10.1 Medianinntekt etter skatt for husholdningstyper med personer 65 år eller eldre. Indeks i faste priser (1990=100). 1990–2020

Figur 10.1 Medianinntekt etter skatt for husholdningstyper med personer 65 år eller eldre. Indeks i faste priser (1990=100). 1990–2020

Kilde: Statistisk sentralbyrås inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger

Tabell 10.9 viser beregnet vekst i utbetalt pensjon og realvekst etter skatt for ulike husholdningstyper som mottar alderspensjon eller uføretrygd. Minste pensjonsnivå økte med 5,8 prosent til 218 648 kroner for enslige og med 3,9 prosent til 380 296 kroner for minstepensjonistektepar i 2021. Brutto realvekst var 2,2 og 0,4 prosent for henholdsvis enslige og gifte minstepensjonister. Realvekst etter skatt var tilsvarende, ettersom minstepensjonister ikke betaler skatt.

Pensjonistenes inntektsforhold bestemmes også av tilleggspensjon (inntektspensjon i ny alderspensjon) fra folketrygden, andre pensjonsordninger og andre inntekts- og formuesforhold. Tabellen inneholder derfor også beregninger for enslige alderspensjonister med pensjon på henholdsvis 250 000 kroner og 550 000 kroner og for pensjonistektepar med en samlet inntekt på 550 000 kroner og 750 000 kroner. I beregningene forutsettes det at disse husholdningene kun har alderspensjon (inkludert tjenestepensjon) som inntekt og ikke betaler skatt på formue. Dette tilsvarer forutsetningene som ligger til grunn i tabell 10.3, jf. boks 10.1. Den nominelle veksten i alderspensjonene svarer til den årlige reguleringen av alderspensjon fra folketrygden. I 2019 og 2020 utgjorde det veksten i grunnbeløpet fratrukket 0,75 prosent. I 2021 ble alderspensjoner i folketrygden regulert med grunnløpet. Den nominelle veksten for husholdningene med alderspensjon er derfor 3,8 prosent i 2021, mens realvekst før skatt var 0,3 prosent.

Etter skatt var realveksten 0,5 prosent for enslige med 250 000 kroner i alderspensjon. Den høyere realveksten etter skatt skyldes i hovedsak at satsen i minstefradraget for pensjonister økte fra 31 til 37 prosent i 2021. Det kom pensjonister med inntekter mellom om lag 210 000 og 285 000 kroner til gode. For de øvrige husholdningstypene med alderspensjon er realveksten etter skatt lavere enn realveksten før skatt. Det skyldes at veksten i alderspensjoner for 2021 ble høyere enn anslått til budsjettet for 2021. Anslagene til budsjettet ligger til grunn for framskrivingen av fradrag og innslagspunkter i pensjonbeskatningen. Fradrag og innslagspunkter blir derfor for lave hvis anslagene undervurderer faktisk vekst. Det virker isolert sett innstrammende på veksten i disponibel pensjonsinntekt.

Tabell 10.9 Beregnet realvekst i pensjon og trygd etter skatt for utvalgte husholdningstyper. Vekst i prosent fra året før

2019

2020

2021

Pensjon/ trygd i 2021 (kr)

Familiesituasjon

Nominell vekst

Realvekst etter skatt

Nominell vekst

Realvekst etter skatt2

Nominell vekst

Realvekst før skatt

Realvekst etter skatt

259 696

Enslig ufør, minsteytelse

3,2

1,2

2,0

1,8

3,8

0,3

0,1

477 505

Ektepar ufør, begge har minsteytelse

3,2

1,2

2,0

0,9

3,8

0,3

0,2

218 648

Enslig minstepensjonist

3,2

1,0

4,1

4,4

5,8

2,2

2,2

366 054

Ektepar, begge har minstepensjon

2,5

0,3

1,4

1,0

3,9

0,4

0,4

250 000

Enslig alderspensjonist1

2,4

0,3

1,2

1,7

3,8

0,3

0,5

550 000

Enslig alderspensjonist1

2,4

0,3

1,2

0,7

3,8

0,3

0,1

550 000

Ektepar med alderspensjon hvor den ene har 350 000 kroner og den andre har 200 000 kroner1

2,4

0,3

1,2

0,6

3,8

0,3

0,0

750 000

Ektepar hvor den ene har 500 000 kroner og den andre har 250 000 kroner1

2,4

0,3

1,2

0,6

3,8

0,3

0,2

1 Nominell beregnet vekst i gjennomsnittlig grunnbeløp fratrukket 0,75 prosent er lagt til grunn i beregningen for 2019 og 2020. For 2021 er nominell vekst lik vekst i gjennomsnittlig grunnbeløp.

2 Omleggingen av NRK-lisensen i 2020 er justert for.

Kilde: Beregningsutvalget

For uføre økte realverdien av minsteytelsene etter skatt med 0,1 prosent for enslig uføre og 0,2 prosent for ektepar der begge er uføre og har minsteytelse i 2021, mot 0,3 prosent før skatt. Den lavere veksten etter skatt skyldes at veksten i grunnbeløpet for 2021 ble høyere enn anslaget på lønnsveksten til budsjettet for 2021. Det gjør at framskrivingen av fradrag og innslagspunkter i beskatningen av trygder virker innstrammende på disponibel inntekt fra trygder.

10.2.3 Endringer i de særskilte skattereglene for pensjonister fra 2019 til 2022

AFP- og alderspensjonister får et skattefradrag, som i 2022 utgjør maksimalt 33 400 kroner. Størrelsen på skattefradraget justeres årlig slik at personer som kun har minstepensjon som inntekt ikke betaler inntektsskatt. Skattefradraget trappes ned mot pensjonsinntekt over to trinn. På det første trinnet er innslagspunktet 210 950 kroner, og nedtrappingssatsen er 16,7 prosent. Det betyr at skattefradraget reduseres med 16,7 øre per pensjonskrone som mottas over 210 950 kroner. På det andre trinnet er innslagspunktet 318 600 kroner, og nedtrappingssatsen er 6,0 prosent. Det betyr at skattefradraget reduseres med 6 øre per pensjonskrone som mottas over 318 600 kroner. Disse satsene gjør at skattefradraget fases helt ut ved en pensjonsinntekt på 576 711 kroner (forutsatt at skattyter har standard fradrag). Skattefradraget fastsettes uavhengig av ektefellens inntekt.

I 2020 ble det gjort endringer i skattefradraget som følge av omleggingen av NRK-lisensen. Det maksimale skattefradragsbeløpet ble økt med 7,8 prosent, fra 30 000 til 32 330 kroner, for at minstepensjonister ikke skulle komme i skatteposisjon etter at personfradraget ble satt ned. Samtidig økte satsen i det første trinnet i nedtrappingen, fra 15,3 prosent til 16,7 prosent. Endringene i skattefradraget innebar redusert skatt for alle pensjonister i skatteposisjon som fikk skattefradraget.

Trygdeavgift på pensjon har vært 5,1 prosent siden 2014. Satsen i minstefradraget i pensjonsinntekt er 40 prosent i 2022, en økning fra 37 prosent i 2021. I 2020 og 2019 var satsen 31 prosent. Den øvre grensen i minstefradraget for pensjonsinntekt er 90 800 kroner.

Skattereglene for pensjonister innebærer at en enslig pensjonist i 2022 vil begynne å betale skatt når pensjonsinntekten overstiger 230 012 kroner. Tilsvarende vil et pensjonistektepar med lik pensjon begynne å betale skatt på en samlet inntekt over 460 024 kroner. I disse beregningene er det lagt til grunn at pensjonistene kun har pensjonsinntekt og standard fradrag.

10.3 Fordeling av inntekt

Beregningsutvalget legger i dette avsnittet fram statistikk som belyser fordelingen av inntekt for personer. Det er spesielt lagt vekt på å redegjøre for enkelte trekk ved fordelingen av lønns-, nærings- og kapitalinntekt. I boks 10.4 redegjøres det nærmere for inntektsbegrepene som legges til grunn.

10.3.1 Fordelingen av inntekt etter skatt for yrkestilknyttede

I dette avsnittet ses det på sammensetningen og fordelingen av inntekt for personer som er yrkestilknyttet. For å få en best mulig oversikt over utviklingen og sammensetningen av inntekt for de personene som antas å være yrkestilknyttet på «fulltid», er det nødvendig å skille ut de personene som har reduserte stillingsbrøker (blant annet jobber mange studenter ved siden av studiene). Utvalget har valgt å definere yrkestilknyttede som de personene som har en sum av lønnsinntekt og næringsinntekt (inkludert dagpenger, sykepenger og foreldrepenger) som minst utgjør 60 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Samlet sett utgjør denne gruppen om lag 2,17 mill. personer i 2020. Til sammenligning var det samlet sett om lag 2,68 mill. sysselsatte personer i 2020.

Tabell 10.10 viser sammensetningen av de ulike inntektskomponentene for yrkestilknyttede i 2010 og 2020 etter at individene er sortert etter stigende inntekt etter skatt (desiler), jf. boks 10.4. Tabellen viser at lønnsinntekt er den viktigste inntektskilden i alle desiler, og at lønnsandelen har økt for alle desiler unntatt desil 10. Lønn er den viktigste inntektskilden også i desil 10, men lønnsandelen faller markant med inntekten jo høyere opp i fordelingen man kommer. Dette trekket er mer framtredende i 2020 enn i 2010.

Andelen næringsinntekt for alle yrkestilknyttede sett under ett falt fra 6,3 prosent i 2010 til 4,9 prosent i 2020. Andelen er relativt høy for desil 1 og faller så til og med desil 4. Deretter stiger næringsinntektsandelen og er høyest for desil 10.

For desil 10 betyr kapital- og næringsinntekt atskillig mer enn i de øvrige inntektsgruppene, noe som reduserer betydningen av lønn. Kapital- og næringsinntekter svinger mer fra år til år andre inntekter vanligvis gjør. Det gjør at sammensetningen av inntekt gjerne svinger mer for 10. desil enn for andre inntektsgrupper. Svingninger i kapital- og næringsinntekter kan også skyldes skattetilpasninger. I 2015 ble det gjort store uttak av utbytte som må ses i sammenheng med økt utbytteskatt fra 2016. Andelen kapitalinntekt i desil 10 og særlig i den øverste persentilen var høy dette året (23,5 prosent i desil 10 og 56,2 prosent i persentil 100). I 2016 falt samlet utbytte igjen, men lå i årene 2016–2018 fortsatt over nivået på samlet utbytte i 2014. I 2020 var andelen kapitalinntekter i desil 10 3,6 prosentpoeng over tilsvarende andel 10 år tidligere. Kapitalandelen er høyere enn lønnsandelen for den øverste persentilen i 2020, men ikke i 2010.

Tabell 10.11 viser hvordan de samlede inntektene fra de ulike inntektskomponentene fordeler seg på inntektsdesilene (etter skatt) i 2010 og 2020. Inntektsandelene for desil 1 og desilene 7–9 ligger fast når 2020 sammenlignes med 2010. For desilene 2–6 faller inntektsandelene med 0,1 prosentpoeng hver, mens inntektsandelen for desil 10 øker med 0,5 prosentpoeng.

Desil 10 har i 2020 en høyere andel av alle inntektskomponenter unntatt lønn. Desilene 8–10 får en større andel av overføringene (eksklusiv dagpenger, sykepenger og foreldrepenger). Det har trolig sammenheng med en økning i pensjonsuttak samtidig med full lønn. Den øverste persentilens andel av inntekt etter skatt er økt fra 21,8 prosent i 2010 til 27,0 prosent i 2020. Samlet sett har inntekt etter skatt for yrkestilknyttede økt med 13,9 prosent fra 2010 til 2020. Veksten har imidlertid vært høyere blant de øverste inntektsgruppene. I desil 10 var veksten 16,4 prosent, mens i den første persentilen var veksten 23,1 prosent, mellom 2010 og 2020.

I vedleggstabell 4.17 er det gitt en nærmere oversikt over fordelingen av ulike kategorier kapitalinntekter for yrkestilknyttede.

Tabell 10.10 Sammensetning av inntekt innenfor de ulike desilene for yrkestilknyttede1. Andel i prosent av gruppens samlede inntekt før skatt der ikke annet framgår. Desilfordelt etter inntekt etter skatt. 2020-kroner. 2010 og 2020

2020 Desil

Lønnsinntekt2

Næringsinntekter

Kapitalinntekter3

Dagpenger, sykepenger og foreldrepenger

Overføringer4

Gj.snittlig samlet inntekt før skatt

Utlignet skatt5

Inntekt etter skatt

Andel

Kroner

1

84,4

4,6

-4,7

13,1

2,6

100

362 900

25,1

74,9

2

83,6

2,2

0,3

10,8

3,0

100

440 200

23,4

76,6

3

85,0

2,0

0,5

9,4

3,1

100

489 300

24,1

75,9

4

86,0

2,0

0,6

8,3

3,2

100

534 400

24,8

75,2

5

86,7

2,1

0,7

7,4

3,1

100

579 200

25,4

74,6

6

87,3

2,4

0,8

6,4

3,0

100

629 400

26,0

74,0

7

87,5

2,9

1,1

5,3

3,2

100

692 600

27,0

73,0

8

86,8

3,6

1,5

4,2

3,9

100

785 200

28,5

71,5

9

85,5

4,9

2,4

2,9

4,2

100

948 500

30,8

69,2

10

67,4

10,4

18,0

1,2

3,1

100

1 781 600

35,5

64,5

Alle

81,5

4,9

5,0

5,3

3,3

100

724 300

28,9

71,1

Herav desil 10 delt opp i persentilene:

91/92

84,5

5,9

3,6

2,1

4,0

100

1 121 400

32,7

67,3

93/94

83,1

6,7

4,4

1,8

4,0

100

1 222 300

33,6

66,4

95/96

80,8

8,0

5,9

1,5

3,8

100

1 372 000

34,7

65,3

97/98

75,3

10,5

9,5

1,2

3,6

100

1 650 700

36,0

64,0

99

66,0

12,9

17,0

0,8

3,3

100

2 145 300

36,9

63,1

100

39,8

14,4

44,1

0,3

1,3

100

4 937 500

37,3

62,7

2010 Desil

1

82,7

7,2

-3,3

11,7

1,6

100

329 500

27,1

72,9

2

82,8

3,7

0,6

10,1

2,7

100

394 700

24,0

76,0

3

84,2

3,3

0,7

8,7

3,1

100

438 100

24,5

75,5

4

85,1

3,2

0,8

7,7

3,2

100

476 700

25,0

75,0

5

85,7

3,5

0,9

6,7

3,3

100

516 100

25,5

74,5

6

86,8

3,5

1,0

5,6

3,1

100

559 500

26,2

73,8

7

87,1

4,1

1,2

4,6

3,0

100

611 100

27,0

73,0

8

86,9

5,1

1,6

3,6

2,8

100

688 400

28,5

71,5

9

86,1

6,8

2,5

2,3

2,3

100

832 500

30,9

69,1

10

71,2

11,7

14,4

0,8

1,8

100

1 525 900

35,3

64,7

Alle

82,2

6,3

4,2

4,8

2,6

100

637 300

29,0

71,0

Herav desil 10 delt opp i persentilene:

91/92

85,3

7,7

3,4

1,6

2,0

100

991 200

33,0

67,0

93/94

84,0

8,5

4,2

1,4

1,9

100

1 082 900

34,0

66,0

95/96

81,8

9,8

5,4

1,1

2,0

100

1 215 300

35,1

64,9

97/98

77,2

12,0

8,2

0,8

1,9

100

1 453 600

36,3

63,7

99

69,6

14,4

13,3

0,5

2,1

100

1 852 400

37,0

63,0

100

46,9

15,3

36,4

0,2

1,2

100

3 920 900

35,9

64,1

1 Yrkestilknyttede er definert som lønnstakere og selvstendig næringsdrivende med yrkesinntekt inkl. dagpenger, sykepenger og foreldrepenger på minst 60 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Disse utgjorde 1 962 332 personer i 2010 og 2 173 548 personer i 2020.

2 Lønnsinntekt er definert som kontantlønn og naturalytelser.

3 Kapitalinntekter er definert som brutto renteinntekter, utbytte, netto realisasjonsgevinster og inntekt ved utleie.

4 Overføringer eksklusiv dagpenger, foreldrepenger og sykepenger.

5 Inkluderer negative overføringer. Negative overføringer omfatter pensjonspremie i arbeidsforhold og betalt barnebidrag gjennom offentlige ordninger.

Kilde: Statistisk sentralbyrås inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger

Tabell 10.11 Fordelingen av ulike inntektskomponenter for yrkestilknyttede1. Desilfordelt etter inntekt etter skatt. 2020-kroner. 2010 og 2020

2020 Desil

Lønnsinntekt2

Næringsinntekt

Kapitalinntekt3

Dagpenger, sykepenger og foreldrepenger

Overføringer4

Skatt mm.5

Inntekt etter skatt

Vekst 2010–2020

Andel

Kroner

1

5,2

4,7

-4,7

12,3

3,9

4,4

5,3

271 800

13,2

2

6,2

2,8

0,4

12,3

5,5

4,9

6,5

337 400

12,4

3

7,1

2,7

0,6

11,9

6,4

5,6

7,2

371 400

12,3

4

7,8

3,0

0,9

11,4

7,1

6,3

7,8

402 000

12,4

5

8,5

3,4

1,1

11,1

7,5

7,0

8,4

432 400

12,4

6

9,3

4,3

1,4

10,4

8,0

7,8

9,0

465 800

12,8

7

10,3

5,6

2,0

9,5

9,4

8,9

9,8

505 700

13,4

8

11,5

8,1

3,3

8,5

12,7

10,7

10,9

561 400

14,1

9

13,7

13,0

6,4

7,2

16,7

14,0

12,7

656 600

14,2

10

20,4

52,3

88,5

5,3

22,8

30,3

22,3

1 148 400

16,4

Alle

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

515 300

13,9

Herav desil 10 delt opp i persentilene:

91/92

15,8

7,1

2,5

22,9

16,5

11,6

13,1

755 000

13,7

93/94

16,9

8,9

3,3

21,6

17,8

13,0

14,1

811 300

13,5

95/96

18,5

11,8

5,1

19,7

19,0

15,1

15,6

895 400

13,5

97/98

20,7

18,7

9,8

19,0

21,7

18,8

18,4

1 056 100

14,1

99

11,8

15,0

11,4

8,6

12,8

12,5

11,8

1 352 900

16,0

100

16,4

38,5

68,0

8,2

12,1

29,1

27,0

3 095 300

23,1

2010 Desil

1

5,2

5,9

-4,1

12,7

3,3

4,8

5,3

240 200

2

6,2

3,6

0,9

13,2

6,7

5,1

6,6

300 100

3

7,1

3,6

1,2

12,6

8,2

5,8

7,3

330 600

4

7,7

3,8

1,5

12,0

9,4

6,4

7,9

357 600

5

8,4

4,5

1,7

11,3

10,4

7,1

8,5

384 600

6

9,3

4,9

2,2

10,3

10,6

7,9

9,1

413 000

7

10,2

6,2

2,8

9,3

11,3

8,9

9,9

446 000

8

11,4

8,8

4,2

8,1

11,7

10,6

10,9

492 100

9

13,7

14,1

7,7

6,4

11,8

13,9

12,7

574 900

10

20,8

44,6

82,0

4,2

16,7

29,2

21,8

986 700

Alle

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

452 600

Herav desil 10 delt opp i persentilene:

91/92

15,6

8,5

3,1

24,1

14,8

12,1

13,5

664 000

93/94

16,7

10,3

4,1

23,3

15,4

13,7

14,5

714 500

95/96

18,3

13,3

6,0

20,0

17,6

15,8

16,0

789 000

97/98

20,6

19,5

10,8

17,5

19,9

19,6

18,8

925 300

99

11,9

14,9

11,2

7,6

14,4

12,7

11,8

1 166 400

100

16,9

33,4

64,8

7,4

17,9

26,1

25,5

2 514 700

1 Yrkestilknyttede er definert som lønnstakere og selvstendig næringsdrivende med yrkesinntekt inkl. dagpenger, sykepenger og foreldrepenger på minst 60 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Disse utgjorde 1 962 332 personer i 2010 og 2 173 548 personer i 2020.

2 Lønnsinntekt er definert som kontantlønn og naturalytelser.

3 Kapitalinntekter er her definert som brutto renteinntekter, utbytte, netto realisasjonsgevinster og inntekt ved utleie.

4 Overføringer eksklusiv dagpenger, sykepenger og foreldrepenger.

5 Inkluderer negative overføringer. Negative overføringer omfatter pensjonspremie i arbeidsforhold og betalt barnebidrag gjennom offentlige ordninger.

Kilde: Statistisk sentralbyrås inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger

10.3.2 Fordelingen av inntekt etter skatt for pensjonister og trygdede

Tabell 10.12 viser ulike inntektskomponenter for pensjonister og trygdede fordelt etter desiler. Inntekt etter skatt har økt mer enn gjennomsnittet for desil 1–4 og for desil 10 fra 2010 til 2020, mens de øvrige desilene har hatt en noe lavere vekst.

Tabell 10.12 Fordelingen av ulike inntektskomponenter for pensjonister og trygdede1. Desilfordelt etter inntekt etter skatt. 2020-kroner. 2010 og 2020

2020 Desil

Lønnsinntekt2

Næringsinntekt

Kapitalinntekt3

Dagpenger, sykepenger og foreldrepenger

Overføringer4

Skatt mm.5

Inntekt etter skatt

Vekst 2010–2020

Andel

Kroner

1

3,4

-8,1

-6,3

6,7

5,2

2,4

4,8

144 700

22,7

2

2,3

-0,9

1,1

5,5

6,8

3,0

7,0

209 100

18,6

3

3,0

0,2

1,4

5,5

7,7

4,2

7,7

231 300

15,9

4

3,7

1,1

1,7

5,6

8,5

5,7

8,3

249 100

13,7

5

5,0

2,1

2,1

6,4

9,1

6,9

8,9

266 100

12,1

6

6,4

3,1

2,6

7,8

9,9

8,3

9,5

284 500

11,0

7

7,1

4,8

3,3

8,8

10,8

10,0

10,2

306 100

10,4

8

9,1

8,6

4,4

10,4

11,8

12,0

11,1

332 800

9,5

9

16,4

19,9

7,3

16,0

13,1

15,1

12,5

375 000

8,8

10

43,6

69,2

82,6

27,2

17,1

32,4

19,8

592 300

16,6

Alle

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

299 100

13,3

2010 Desil

1

2,8

-14,5

-5,3

4,6

5,0

3,4

4,5

117 900

2

2,8

-0,7

3,3

6,3

6,5

3,5

6,7

176 300

3

3,5

1,0

3,8

6,5

7,4

4,1

7,6

199 600

4

4,0

2,5

3,6

6,4

8,2

4,8

8,3

219 100

5

5,6

2,8

4,1

7,6

9,0

6,4

9,0

237 400

6

6,8

4,2

4,6

8,4

9,9

8,1

9,7

256 400

7

8,3

5,2

5,6

10,3

10,8

10,1

10,5

277 300

8

11,1

9,1

7,1

13,8

11,9

12,3

11,5

304 000

9

17,0

17,5

10,0

17,9

13,4

15,5

13,1

344 600

10

38,3

72,7

63,0

18,3

17,8

31,7

19,2

507 800

Alle

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

264 100

1 Omfatter personer med sosioøkonomisk status pensjonist/trygdet. Det gjelder alle personer som ikke er yrkesaktive og mottar trygde- eller pensjonsytelser, og yrkesaktive personer som har større inntekt fra trygde-eller pensjonsytelser enn lønn (inkl. dagpenger, sykepenger og foreldrepenger) eller næringsinntekt. En person er yrkesaktiv når næringsinntekten (inkl. absoluttverdi av årets underskudd i næring) og lønn (inkl. dagpenger, sykepenger og foreldrepenger) overstiger 2G. Antall personer med sosioøkonomisk status som pensjonist/trygdet var 1 125 257 i 2010 og 1 324 201 i 2020.

2 Lønnsinntekt er definert som kontantlønn og naturalytelser.

3 Kapitalinntekter er her definert som brutto renteinntekter, utbytte, netto realisasjonsgevinster og inntekt ved utleie.

4 Overføringer eksklusiv dagpenger, sykepenger og foreldrepenger.

5 Inkluderer negative overføringer. Negative overføringer omfatter pensjonspremie i arbeidsforhold og betalt barnebidrag gjennom offentlige ordninger.

Kilde: Statistisk sentralbyrås inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger

Desilene 1–5 fikk en større andel av overføringene (eksklusiv dagpenger, sykepenger og foreldrepenger) i 2020 enn i 2010. Desilene 1–2 og 7–9 betaler en lavere andel skatt. Veksten i overføringene i de lavere desilene må ses i sammenheng med økt minste pensjonsnivå. Lavere andel utlignet skatt for de laveste desilene kan blant annet ses i sammenheng med omleggingen av skattereglene for pensjonister fra 2011. Samlet sett har inntekt etter skatt for pensjonister og trygdede økt med 13,3 prosent fra 2010 til 2020. Dette er lavere enn veksten i inntekt etter skatt for yrkestilknyttede, på 13,9 prosent. Sammensetningen av inntekten innenfor de ulike inntektsgruppene for pensjonister framgår av vedleggstabell 4.18.

Tabell 10.13 Utvikling i overføringer1 for pensjonister og trygdede2 fra 2010 til 2020 målt i 2020-kroner og som prosentandel av samlet inntekt. Desilfordelt etter inntekt etter skatt

Desil

I 2020-kroner

Andel av samlet inntekt før skatt

Vekst (pst.)

2010

2017

2018

2019

2020

2010

2017

2018

2019

2020

2010–2020

1

141 300

160 000

160 600

163 800

167 900

103,9

102,8

101,5

101,5

104,6

18,8

2

183 600

212 500

214 400

218 000

222 400

94,4

96,7

96,6

96,4

97,1

21,1

3

207 900

239 500

241 300

245 600

250 100

94,2

96,3

96,2

96,0

96,7

20,3

4

231 200

268 600

269 400

272 900

276 200

94,6

96,0

95,9

95,8

96,4

19,5

5

254 200

291 800

291 800

295 000

297 900

93,8

95,4

95,3

95,1

95,7

17,2

6

279 300

316 600

316 500

319 400

322 000

93,5

94,8

94,7

94,4

95,0

15,3

7

306 000

346 000

345 900

349 100

351 700

92,7

94,3

94,2

94,1

94,6

14,9

8

336 800

380 000

379 900

383 000

385 300

91,4

93,2

93,2

93,1

93,7

14,4

9

378 800

424 800

423 600

426 400

428 500

89,0

90,1

89,9

89,8

90,3

13,1

10

502 900

548 700

549 800

554 700

556 900

74,7

68,5

68,9

69,6

69,2

10,7

Alle

282 200

318 800

319 300

322 800

325 900

89,2

88,8

88,8

88,9

89,3

15,5

1 Overføringer eksklusiv dagpenger, sykepenger og foreldrepenger.

2 Omfatter personer med sosioøkonomisk status pensjonist/trygdet. Det gjelder alle personer som ikke er yrkesaktive og mottar trygde- eller pensjonsytelser, og yrkesaktive personer som har større inntekt fra trygde-eller pensjonsytelser enn lønn (inkl. dagpenger, sykepenger og foreldrepenger) eller næringsinntekt. En person er yrkesaktiv når næringsinntekten (inkl. absoluttverdi av årets underskudd i næring) og lønn (inkl. dagpenger, sykepenger og foreldrepenger) overstiger 2G. Antall personer med sosioøkonomisk status som pensjonist/trygdet var 1 125 257 i 2010 og 1 324 201 i 2020.

Kilde: Statistisk sentralbyrås inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger

I gjennomsnitt utgjør overføringer (eksklusiv dagpenger, sykepenger og foreldrepenger) 89,3 prosent av pensjonister og trygdedes samlede inntekt i 2020, jf. tabell 10.13. Tabellen viser utviklingen i gjennomsnittlige overføringer for pensjonister og trygdede fra 2010 til 2020 for de ulike inntektsdesilene. Den akkumulerte veksten i realoverføringer var størst for desil 2 (21,1 prosent), mens desil 10 har hatt den laveste veksten (10,7 prosent). Overføringenes andel av samlet inntekt har økt siden 2008 for alle desiler utenom desil 10.

10.3.3 Utviklingen i inntektsfordelingen

Når en sammenligner inntektsfordelingen i et land over tid eller inntektsfordelingen mellom land, er det vanlig å benytte Gini-koeffisienter. Gini-koeffisienter måler inntektskonsentrasjon på en skala mellom 0 og 1. En Gini-koeffisient på 0 innebærer at inntekten er helt likt fordelt, mens en Gini-koeffisient på 1 betyr at én person mottar all inntekt.

Figur 10.2 viser utviklingen i Gini-koeffisienten i perioden 1993–2020 for yrkestilknyttede og pensjonister/trygdede for inntekt etter skatt. Figuren viser at fordelingen av inntekt både for yrkestilknyttede og pensjonister/trygdede er sterkt preget av store svingninger i perioden rundt 2000, 2006 og 2015. Dette skyldes i hovedsak tilpasninger til den midlertidige utbytteskatten i 2001, innføringen av utbytteskatt på avkastning utover normalavkastning i 2006 (skjermingsmetoden for aksjonærer) og at skattesatsen på skattepliktige aksjeinntekter for personer (utbytte og realiserte aksjegevinster) økte fra 27 til 31,68 prosent fra 2015 til 2019. Gini-koeffisientene for både yrkestilknyttede og pensjonister/trygdede var om lag uendret mellom 2019 og 2020. Over tid er det en tendens til at fordelingen blant yrkestilknyttede har blitt noe skjevere, mens fordelingen blant pensjonister/trygdede har blitt jevnere.

Figur 10.2 Utviklingen i fordelingen av inntekt etter skatt for yrkestilknyttede1 og pensjonister/trygdede2 i perioden fra 1993 til 2020. Målt ved Gini-koeffisienten per person

Figur 10.2 Utviklingen i fordelingen av inntekt etter skatt for yrkestilknyttede1 og pensjonister/trygdede2 i perioden fra 1993 til 2020. Målt ved Gini-koeffisienten per person

1 Yrkestilknyttede omfatter lønnstakere og selvstendig næringsdrivende med yrkesinntekt (inkludert dagpenger, sykepenger og foreldrepenger) minst 60 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn.

2 Pensjonister/trygdede omfatter personer med sosioøkonomisk status pensjonist/trygdet. Det gjelder alle personer som ikke er yrkesaktive og mottar trygde-/pensjonsytelser, og yrkesaktive personer som har større inntekt fra trygde-/pensjonsytelser enn lønn (inkl. dagpenger, sykepenger og foreldrepenger) eller næringsinntekt.

Kilde: Statistisk sentralbyrås inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger

Tabell 10.14 viser Gini-koeffisienter for inntekt før skatt med og uten utbytte og inntekt etter skatt med og uten barnetrygd, regnet på yrkestilknyttede. Tabellen viser at utbytte trekker ulikheten opp, mens skatt reduserer ulikheten. Barnetrygd virker utjevnende. Utbyttene har bidratt til å gjøre inntektsfordelingen skjevere i tiårsperioden. Mens forskjellen mellom Gini-koeffisienten i samlet inntekt før skatt og i samlet inntekt uten utbytte før skatt var 0,015 i 2010 var den økt til 0,032 i 2015, for deretter å falle til 0,021 i 2020. Barnetrygdens bidrag til utjevning, målt i endring av Gini-koeffisienten, er 0,003 i 2020. Tall for hele populasjonen (regnet ut fra inntekt etter skatt per forbruksenhet) viser at barnetrygden over tid har hatt et fallende bidrag til utjevning, bl.a. som følge av nominell videreføring mellom 1996 og 2019. Den nominelle videreføringen bør ses i lys av at foreldrebetalingen i barnehager har blitt redusert og at fradraget for pass og stell av barn har blitt økt. Siden 2019 er barnetrygden økt flere ganger. Skattenes bidrag til å redusere ulikhet, målt ved forskjell i Gini-koeffisienten i samlet inntekt før skatt og inntekt etter skatt, har vært relativ stabil i tiårsperioden.

De årlige endringene i Gini-koeffisienten for inntekt etter skatt er små, med unntak av for 2015. Endringen i 2015 må ses i forbindelse med skattetilpasninger på grunn av økt utbytteskatt fra 2016. Ulikheten i inntekt etter skatt falt fra 2015 til 2016. Gini-koeffisienten for inntekt etter skatt har også falt mellom 2016 og 2020.

Tabell 10.14 Utvikling i fordeling av samlet inntekt før skatt med og uten utbytte og inntekt etter skatt med og uten barnetrygd. Målt ved Gini-koeffisienter per person for yrkestilknyttede1,2 fra 2010 til 2020

År

Samlet inntekt før skatt

Samlet inntekt uten utbytte før skatt

Inntekt etter skatt

Inntekt etter skatt uten barnetrygd

2010

0,255

0,240

0,219

0,223

2011

0,257

0,243

0,221

0,225

2012

0,257

0,243

0,221

0,225

2013

0,259

0,244

0,223

0,227

2014

0,263

0,247

0,229

0,232

2015

0,279

0,247

0,246

0,249

2016

0,265

0,244

0,230

0,233

2017

0,266

0,245

0,230

0,233

2018

0,265

0,244

0,228

0,232

2019

0,263

0,243

0,226

0,229

2020

0,263

0,242

0,226

0,229

1 Lønnstakere og selvstendig næringsdrivende med yrkesinntekt inkl. dagpenger, sykepenger og foreldrepenger på minst 60 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn det enkelte år.

2 Personer med negativ inntekt har fått nullstilt denne i alle tidsseriene. Det er også gjort ved negativ inntekt etter fratrekk av utbytte.

Kilde: Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger, Statistisk sentralbyrå

Figur 10.3 viser utviklingen i samlet inntekt før skatt med og uten utbytte og inntekt etter skatt over en lengre tidshorisont, 1993–2020. Figuren viser en betydelig variasjon i Gini-koeffisienten for inntekt før og etter skatt i årene rundt den midlertidige utbytteskatten i 2001, innføringen av ny utbytteskatt fra 2006 og økt skattesats på utbytte fra 2016. Særlig i årene før 2006 steg Gini-koeffisienten kraftig, mens den falt kraftig fra 2006. Disse endringene henger i stor grad sammen med tilpasninger knyttet til endringer i skattereglene som synliggjør inntekter i skattestatistikken. Særlig i forkant av innføringen av skatt på aksjeinntekter for personer (utbytte og realiserte gevinster) fra 2006 var det gunstig å ta ut kapital fra bedriftene som utbytte og tilbakeføre dette som innskutt kapital. Innskutt kapital kan senere tas ut uten å bli skattlagt på personens hånd. Slike transaksjoner vil i liten grad gi endringer i den reelle fordelingen, men har stor betydning for den målte fordelingen. Fordelingen av samlet inntekt uten utbytte før skatt viser betydelig mindre svingninger rundt de nevnte årene. Figuren indikerer at Gini-koeffisienten ikke gir et godt bilde på fordelingen for årene 2000–2006 og 2015.

Også Meld. St. 13 (2018–2019) Muligheter for alle peker på at Gini-indeksen for disponibel husholdningsinntekt1 ikke gir et fullgodt bilde av utviklingen i ulikhet fra et år til det neste pga. store svingninger i utbetaling av utbytte og at man ideelt sett burde tatt hensyn til både utbetalt og tilbakeholdt utbytte i inntektsbegrepet. Det vises videre til at det i SSB arbeides med å inkludere tilbakeholdt utbytte i et slikt inntektsbegrep. Meldingen gjengir foreløpige tall som indikerer at en slik inntektsdefinisjon vil øke den målte ulikheten i inntekt etter skatt vesentlig.

Figur 10.3 Utviklingen i fordelingen av samlet inntekt før skatt med og uten utbytte og fordelingen av inntekt etter skatt. Målt ved Gini-koeffisienten per person for yrkestilknyttede1,2. 1993–2020

Figur 10.3 Utviklingen i fordelingen av samlet inntekt før skatt med og uten utbytte og fordelingen av inntekt etter skatt. Målt ved Gini-koeffisienten per person for yrkestilknyttede1,2. 1993–2020

1 Yrkestilknyttede omfatter personer med yrkesinntekt inkl. dagpenger, sykepenger og foreldrepenger over 60 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn.

2 Personer med negativ inntekt har fått nullstillt denne i alle tidsseriene. Det er også gjort ved negativ inntekt etter fratrekk av utbytte.

Kilde: Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger, Statistisk sentralbyrå

Ulikhetene i fordelingen av inntekt målt ved Gini-koeffisienter varierer mellom europeiske land. Figur 10.4 viser Gini-koeffisienten i EU-27 og for enkelte land i Europa for årene 2019 og 2020. Figur 10.5 viser tilsvarende for årene 2010 og 2020. Disse Gini-koeffisientene er regnet ut på husholdningenes disponible inntekt per forbruksenhet, istedenfor inntekt per person. Forbruksenhet er en kategorisering som forsøker å fange opp stordriftsfordelene i en husholdning. Dette gjør at figurene 10.4 og 10.5 ikke er direkte sammenlignbare med figur 10.3 og tabell 10.14.

Inntektsulikheten, slik Eurostat måler den, er noe lavere i Norge enn i Danmark og Sverige og betydelig lavere enn i EU-27. Gini-koeffisienten for Norge var på 0,253 i 2020, mot 0,236 i 2010.

Figur 10.4 Fordelingen av husholdningenes disponible inntekt i 2019 og 2020 per forbruksenhet i EU-273 og for utvalgte land i Europa. Målt ved Gini-koeffisienten

Figur 10.4 Fordelingen av husholdningenes disponible inntekt i 2019 og 2020 per forbruksenhet i EU-273 og for utvalgte land i Europa. Målt ved Gini-koeffisienten

1 Eurostat har ikke publisert tall for Italia for 2020.

2 Inntektsbegrepet til Eurostat er forsøkt harmonisert så langt det lar seg gjøre for å kunne foreta direkte sammenligninger mellom land. Blant annet utelater Eurostat realisasjonsgevinster og -tap i sitt inntektsbegrep, mens dette er inkludert i den norske nasjonale inntektsstatistikken. Videre er tallene fra Eurostat basert på utvalget for levekårsundersøkelsen og er knyttet til inntekten utvalget hadde året før. Personer i studenthusholdninger inngår i tallene fra Eurostat.

3 Gini-koeffisienten for EU-27 er beregnet av Eurostat.

Kilde: Eurostat

Figur 10.5 Fordelingen av husholdningenes disponible inntekt i 2010 og 2020 per forbruksenhet i EU-273 og for utvalgte land i Europa. Målt ved Gini-koeffisienten

Figur 10.5 Fordelingen av husholdningenes disponible inntekt i 2010 og 2020 per forbruksenhet i EU-273 og for utvalgte land i Europa. Målt ved Gini-koeffisienten

1 Eurostat har ikke publisert tall for Italia for 2020.

2 Inntektsbegrepet til Eurostat er forsøkt harmonisert så langt det lar seg gjøre for å kunne foreta direkte sammenligninger mellom land. Blant annet utelater Eurostat realisasjonsgevinster/-tap i sitt inntektsbegrep, mens dette er inkludert i den norske nasjonale inntektsstatistikken. Personer i studenthusholdninger inngår i tallene fra Eurostat.

3 Gini-koeffisienten for EU-27 er beregnet av Eurostat.

Kilde: Eurostat

10.3.4 Fordelingen av kapitalinntekter mellom kvinner og menn

Ved siden av at kapitalinntekter er skjevt fordelt mellom inntektsgrupper, er kapitalinntekter også skjevt fordelt mellom kvinner og menn. Figur 10.6 viser fordelingen av brutto kapitalinntekter mellom kvinner og menn. Figuren viser at forskjellen mellom kvinner og menn økte fra 2001 til 2004.2 Fra 2005 til 2008 økte kvinners andel av kapitalinntektene igjen med om lag 11 prosentpoeng. I 2008 alene økte kvinnenes andel av kapitalinntektene fra 28 prosent til 32 prosent. Dette kan i stor grad tilskrives at menn som eier kapital, eier aksjer i større grad enn kvinner som eier kapital, og finanskrisen i 2008 gjorde at inntekter fra aksjer falt mer enn andre verdipapirer. I årene 2015–2020 lå kvinners andel av kapitalinntektene derimot på 24–26 prosent. Dette må ses i sammenheng med at utbytteinntekter fra aksjer har økt, mens renteinntekter har gått ned og utgjør en mindre andel av kapitalinntektene. I 2020 tilfalt om lag 76 prosent av kapitalinntektene menn, mens om lag 24 prosent tilfalt kvinner.

Figur 10.6 Prosentvis fordeling av brutto kapitalinntekter1 mellom kvinner og menn. 2001–2020. Bosatte kvinner og menn 17 år og eldre

Figur 10.6 Prosentvis fordeling av brutto kapitalinntekter1 mellom kvinner og menn. 2001–2020. Bosatte kvinner og menn 17 år og eldre

1 Kapitalinntekter er her definert som brutto renteinntekter, utbytter og netto gevinster ved salg av aksjer.

Kilde: Skattestatistikk for personer, Statistisk sentralbyrå

Boks 10.4 Begreper i fordelingsanalyser

Desil- og persentiltabeller

I fordelingsanalyser rangeres ofte personer etter inntekt etter skatt og grupperes deretter i like store grupper. En vanlig type gruppering er å dele antallet personer i 10 like store deler. Disse gruppene kalles ofte for desiler, hvor de 10 prosent med lavest inntekt kalles desil 1, de neste 10 prosent for desil 2 osv. til de 10 prosent med høyest inntekt, som kalles desil 10.

Personene kan også grupperes i mindre grupper. En inndeling i 100 like store grupper kalles ofte for persentiler. Den prosenten med lavest inntekt kalles persentil 1, og prosenten med høyest inntekt kalles persentil 100.

Gini-koeffisienten

I analyser av inntektsfordelinger er det behov for et summarisk mål på ulikhet som kan benyttes ved sammenligning av inntektsfordelinger i ulike situasjoner. For eksempel kan virkninger på inntektsulikheten av endringer i skatte- og overføringsordninger belyses ved hjelp av endring i Gini-koeffisienten. Gini-koeffisienten (G) varierer mellom 0 og 1, og ulikheten er større jo større G er. Dersom G=0 er inntekten likt fordelt mellom alle personer i gruppen som studeres, mens G=1 betyr at det er en person som mottar all inntekt. Gini-koeffisienten representerer bare en av flere mulige metoder for å kvantifisere ulikhet mellom fordelinger. Det viser seg at Gini-koeffisienten vektlegger sterkest endringer som skjer i den sentrale delen av fordelingen og i mindre grad endringer som skjer i topp.

Boks 10.5 Inntektsbegrep

Inntektsbegrepet som blir lagt til grunn i hoveddelen av avsnitt 10.3, er inntekt etter skatt. Dette begrepet kommer fram på følgende måte:

 • Yrkesinntekt

  • – Lønn (inkl. dagpenger, sykepenger og foreldrepenger)

  • – Netto næringsinntekt

 • + Kapitalinntekter

  • – Renteinntekter

  • – Aksjeutbytte

  • – Netto realisasjonsgevinster

  • – Andre kapitalgevinster

 • + Skattepliktige overføringer

  • – Pensjoner fra folketrygden

  • – Tjenestepensjon mv.

 • + Skattefrie overføringer

  • – Barnetrygd

  • – Bostøtte

  • – Stipend

  • – Sosialhjelp

  • – Kontantstøtte

  • – Barnebidrag

 • = Samlet inntekt

 • Utlignet skatt og negative overføringer

  • – Utlignet skatt

  • – Negative overføringer (tvungen pensjonspremie i arbeidsforhold og betalt barnebidrag administrert av det offentlige)

 • = Inntekt etter skatt

Nærmere om begrepet inntekt etter skatt i forhold til velferd

Inntektsstatistikken omfatter alle kontante inntekter som husholdningene mottar. Det er likevel andre forhold som også påvirker den enkeltes forbruksmuligheter og som ikke inngår i statistikken. Dette gjelder for eksempel for noen typer av naturalytelser og ikke-realiserte gevinster, verdien av alle offentlige tjenester, familieoverføringer (arv og gaver), verdien av boligtjenester og andre varige forbruksgoder mv. Flere av disse komponentene er beheftet med betydelige måleproblemer og er derfor ikke inkludert i statistikken. Heller ikke renteutgifter er inkludert i inntektsbegrepet som er lagt til grunn i denne analysen.

Fotnoter

1.

Gini-koeffisienten som benyttes i meldingen, gjelder hele befolkningen og per forbruksenhet, mens tallene i tabell 10.14 og figur 10.3 er avgrenset til yrkestilknyttede og inntekt per person. I figur 2.6 i meldingen er det videre sett på inntekt etter skatt uten utbytte (uten justeringer i skatten), mens vi her ser på samlet inntekt før skatt uten utbytte. Skatten vil avhenge av utbytte, men kan ikke direkte tilordnes utbytte fordi utbytte ikke er et eget skattegrunnlag, men inngår i alminnelig inntekt. Denne utfordringen unngås ved å se på samlet inntekt uten utbytte før skatt, slik utvalget her gjør.

2.

Kapitalinntekter er her definert som brutto renteinntekter, utbytter og netto gevinster ved salg av aksjer. Renteutgifter er ikke tatt med. Det siste må ses i sammenheng med at heller ikke verdien av boligkonsum er tatt med. I den grad det er vesentlige forskjeller mellom kjønnene i hvem som eier bolig og har renteutgifter, vil dette ikke vises i figur 10.6.

Til forsiden