NOU 2022: 4

Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2022

Til innholdsfortegnelse

2 Lønnsutviklingen samlet og etter kjennetegn

 • For lønnstakere under ett viser foreløpige tall fra nasjonalregnskapet at veksten i gjennomsnittlig årslønn fra 2020 til 2021 var 3,5 prosent. Økte utbetalinger av bonuser bidro til å trekke lønnsveksten opp. I nasjonalregnskapet er permitterte inkludert med tilordnet lønn de tre første månedene av permitteringsperioden.

 • Beregninger på lønnsstatistikken viser at endringer i fordelingen av lønnstakerne på næringsgrupper, trakk årslønnsveksten fra 2020 til 2021 opp med 0,1 prosentpoeng, til 3,7 prosent. Lønnsstatistikken er basert på jobber og måneder med utbetalt lønn, og permitterte på tellingstidspunktene inngår ikke.

 • Lønnsforskjellene mellom kvinner og menn ble redusert fra 2020 til 2021. I 2021 utgjorde den gjennomsnittlige lønnen for kvinner 89,6 prosent av den gjennomsnittlige lønnen for menn for alle heltidsansatte per november. For heltids- og deltidsansatte samlet var kvinners lønn 87,9 prosent av menns lønn.

 • Veksten i gjennomsnittslønn eksklusive opsjons- og naturalytelser fra november 2020 til november 2021 var 4,9 prosent for administrerende direktører i privat sektor i alt og 5,8 prosent i industrien alene, og 4,7 prosent for toppledere og administrerende direktører i offentlig forvaltning. Lønnsveksten for alle heltidsansatte lønnstakere var 4,4 prosent i samme periode. Gjennomsnittlig årlig vekst fra 2016 til 2021 var 3,3 prosent for administrerende direktører i privat sektor i alt, og også for toppledere og administrerende direktører i offentlig forvaltning. I samme periode økte lønningene i industrien med 3,0 prosent i gjennomsnitt per år for administrerende direktører. For heltidsansatte lønnstakere under ett steg lønnen med 3,1 prosent i gjennomsnitt per år i samme periode.

 • Når opsjoner og naturalytelser tas med, var gjennomsnittlig lønnsvekst for administrerende direktør samlet 4,8 prosent fra november 2020 til november 2021, og 6,1 prosent for de ti prosentene med høyest lønn.

 • Lønnsspredningen i alt (eksklusiv lærlinger) målt ved Gini-koeffisienten endret seg lite fra 2015 til 2020, etter å ha økt tidligere på 2000-tallet. Blant kvinner økte lønnsspredningen noe også i denne perioden. Fra 2020 til 2021 økte lønnsspredningen, både samlet og for kvinner og menn hver for seg.

2.1 Innledning

Dette og de følgende avsnittene presenterer utviklingstrekk i lønn i hovedsak basert på statistikk fra SSB klassifisert etter kjønn og andre kjennetegn. Lønnsstatistikken fra SSB er nærmere omtalt i vedlegg 2.

Fra og med publiseringen for 2020 har SSB endret tellingstidspunktet for lønnsstatistikken fra september til november måned, og innført en ny metode for beregning av arbeidstid.1,2 Ved endret tellingstidspunkt fanges en større del av lønnsendringene som kommer i løpet av året opp, og en får et felles tellingstidspunkt med den årlige registerbaserte sysselsettingsstatistikken og statistikken over antall arbeidsforhold og lønn.

Lønnsstatistikkene for november 2020 og november 2021, som presenteres fra avsnitt 2.3, bør ses i sammenheng, i hovedsak fordi forsinkede lønnsoppgjør i 2020 bidro til at lønnsstatistikken for november 2020 ikke fanget opp alle resultat av oppgjørene i 2020. Lønnsstatistikken for november 2021 fanger derfor i stor grad opp resultatet for to oppgjør i mange næringer.

2.2 Lønnsutviklingen samlet og i enkelte næringer

Tabell 2.1 viser gjennomsnittlig årslønnsvekst etter nasjonalregnskapet og lønnsstatistikken. Lønnsstatistikken er basert på inndeling etter næring og institusjonell sektorgruppering. Dette er en annen gruppering av virksomheter enn inndeling etter forhandlingsområder. Det er også andre forskjeller i avgrensning, i tillegg til forskjeller i beregningsmetoder. Forskjellene mellom årslønnsberegningene i dette kapitlet og kapittel 1, samt årslønnsberegninger i nasjonalregnskapet og lønnsstatistikken, er omtalt i vedlegg 2.

For lønnstakere under ett var årslønnsveksten 3,5 prosent fra 2020 til 2021, ifølge foreløpige tall fra nasjonalregnskapet. Årslønnsveksten i 2021 må ses i lys av de til dels store endringene i arbeidsmarkedet i etterkant av pandemiutbruddet i 2020. Økte bonusutbetalinger bidro til å trekke årslønnsveksten opp. Nominell årslønnsvekst og reallønnsvekst for Norge siden 1970 vises i boks 2.1.

Ifølge lønnsstatistikken fra SSB var årslønnsveksten for alle lønnstakere 3,7 prosent fra 2020 til 2021. Beregningene som omtales i avsnitt 2.2.1 viser at forskyvninger mellom næringsgrupper trakk årslønnsveksten opp med 0,1 prosentpoeng i 2021.

Boks 2.1 Lønnsutviklingen 1970–2021

Figur 2.1 Nominell årslønn og reallønn 1970–2021

Figur 2.1 Nominell årslønn og reallønn 1970–2021

Kilde: Statistisk sentralbyrå, nasjonalregnskapet

I denne boksen presenteres utviklingen i nominell lønn (årslønn i nasjonalregnskapet, se vedlegg 2) og reallønn1 siden 1970. Den nominelle lønnsveksten var høy på midten av 1970-tallet, med over 17 prosent i 1975. Dette ga en reallønnsvekst på over 5 prosent. Reallønnsveksten var også over 5 prosent i 1971. Til tross for sterk prisvekst på 1970-tallet var veksten i reallønn samlet for dette tiåret forholdsvis sterk. Lavere lønnsvekst i 1979 skyldtes i stor grad innføring av lønns- og prisstopp. På 1980-tallet varierte lønnsveksten mellom 12,0 prosent i 1981 og 4,4 prosent i 1989. Lønnsveksten i 1988 og 1989 var påvirket av inntektsreguleringslover.2 Reallønnsveksten på 1980-tallet sett under ett var lav, og negativ i flere år. Siden begynnelsen av 1990-tallet har både lønns- og prisveksten stort sett vært klart lavere enn på 1970- og 80-tallet, men reallønnsveksten har vært høy. Etter et fall i reallønnen i 2016, bidro høyere nominell lønnsvekst til positiv reallønnsvekst fram til 2020. I 2021 utlignet prisstigningen veksten i nominell årslønn fullt ut.

Figuren viser reallønnsvekst basert på vekst i årslønn. Utviklingen i reallønn per time har i enkelte år økt mer som følge av nedsatt ukentlig arbeidstid med lønnskompensasjon. Slike endringer fant sted både på 1970- og 1980-tallet.

1 Vekst i nominell lønn deflatert med konsumprisindeksen.

2 Se kapittel 6 i: Eivind Thomassen og Lars Fredrik Øksendal (2017). Modellbyggere. Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene 1967–2017. Pax Forlag 2017.

Tabell 2.1 Årslønnsvekst1 fra året før i prosent for alle grupper og for tre hovedsektorer i økonomien

Nasjonalregnskapet

Lønnsstatistikken5

Alle grupper

Industrien

Varehandel

Offentlig forvaltning2

2012

4,0

4,0

4,6

3,2

4,2

2013

3,9

3,9

3,7

3,4

3,8

2014

3,1

3,0

2,8

1,6

3,5

2015

2,8

2,8

2,5

3,2

2,9

2016

1,7

1,7

1,5

2,8

2,2

2017

2,3

2,2

2,1

2,8

2,6

2018

2,8

3,0

2,8

2,6

2,8

2019

3,5

3,4

3,3

3,5

3,5

2020

3,1

3,1

2,3

3,8

2,2

2021

3,5

3,76

3,46

4,76

3,06

Samlet vekst 2011–2016

16,5

16,4

16,0

15,0

17,7

Gjennomsnitt per år3

3,1

3,1

3,0

2,8

3,3

Samlet vekst 2016–2021

16,1

16,4

14,7

18,6

14,9

Gjennomsnitt per år3

3,0

3,1

2,8

3,5

2,8

Årslønn 2021 per årsverk

614 300

609 600

612 000

557 400

587 300

Antall årsverk4 2021

2 381 600

2 320 214

201 393

267 773

754 000

1 Populasjoner og beregningsmetoder er forskjellig fra det som brukes for forhandlingsområder i tabell 1.1, se vedlegg 2. Der er også forskjeller mellom årslønnsberegninger ifølge nasjonalregnskapet og lønnsstatistikken beskrevet.

2 Fra 2016 basert på SSBs sektorgruppering. Omfatter statlig forvaltning (inkl. helseforetakene) og kommunal og fylkeskommunal forvaltning.

3 Geometrisk gjennomsnitt.

4 For lønnsstatistikken vises antall heltidsekvivalenter i grunnlaget for lønnsstatistikken.

5 F.o.m. publiseringen for 2020 justerte SSB årslønn for årene 2016–2019 grunnet ny metode for beregning av arbeidstid. I tabellen er tidsseriene for årslønnsvekst ikke endret tilbake i tid.

6 Grunnet forsinkelser i gjennomføringen av lønnsoppgjørene i 2020, ble noen etterbetalinger fra lønnsoppgjørene først utbetalt i 2021. Årslønn i lønnsstatistikken følger prinsippet om at utbetalingen holdes til det året det er utbetalt, kontantprinsippet, og flytter ikke beløpet tilbake til året før. Etterbetalingene fra 2020 bidrar med om lag 1 000 kroner eller knapt 0,2 prosent til årslønnsveksten i lønnsstatistikken fra 2020 til 2021. Bidraget i de forskjellige næringene vil variere noe.

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Beregningsutvalget

2.2.1 Sammensetningseffekter i lønn i 2020 og 2021

Endringene i arbeidsmarkedet i 2020 var uten sidestykke. Det store omfanget av permitteringer og arbeidsledighet rammet skjevt på tvers av bransjer og grupper av ansatte. De som ble arbeidsledige eller permittert hadde gjennomgående lavere lønn enn gjennomsnittet. Dermed ble også gjennomsnittlige lønninger og målt lønnsvekst påvirket. Gjennom 2021 har det vært en kraftig gjeninnhenting i arbeidsmarkedet, og flere har kommet tilbake i jobb. Dette påvirker gjennomsnittlige lønninger og målt lønnsvekst i motsatt retning av hva som var tilfellet i 2020.

Som beskrevet i NOU 2021: 5 vil permitteringer slå ut ulikt i lønn avhengig av om en ser på nasjonalregnskapet, lønnsstatistikken eller forhandlingsområder. Det følger av forskjeller i datagrunnlag og metode. Tabell 2.2 oppsummerer virkninger av permitteringer i beregninger av lønn per dato og årslønn etter datagrunnlag. Det kan ha stor betydning om en benytter data for én måned, som i Virke-området, eller for alle måneder, som i NHO-området. Det vil også ha betydning at en i lønnsstatistikken, for NHO og for finanstjenester benytter måneder med utbetalt lønn i årslønnsberegninger, mens årslønn i nasjonalregnskapet ikke er påvirket av permitteringer under tre måneder. Videre vil endringer i stillingsandel og forskyvninger av arbeidet tid mellom grupper med ulikt lønnsnivå kunne slå ut på årslønnsveksten. Der årslønnen kun omfatter heltidsansatte vil det bli effekter gjennom endringer i sammensetning av disse og utviklingen i variable/uregelmessige tillegg som varierer med aktivitet.

Avsnittene under omtaler sammensetningseffekter i årslønnsveksten fra 2019 til 2020 og fra 2020 til 2021, og i lønn for noen utvalgte måneder i 2021 for forskjellige næringer, sammenlignet med tilsvarende måneder i 2020.

Tabell 2.2 Datagrunnlag og virkningen av permitteringer i beregninger av lønn per dato og årslønn

Datagrunnlag

Effekt av permitteringer

Årslønn i nasjonalregnskapet

Alle måneder i året

Bare permitteringer over tre måneder får effekt. Oppsigelser virker umiddelbart.

Årslønn i lønnsstatistikken

Alle måneder i året

Bare måneder med utbetalt lønn inngår, dvs. permitterte faller ut fra første måned.

Årslønn i Virke, Spekter, Staten og KS

KS: 1. desember

Virke: november

Spekter: 1. desember (novemberlønn)

Staten: oktober

Påvirket i den grad permitteringer/oppsigelser påvirker antall med lønn og gjennomsnittlig lønn på tellingstidspunktet.

Permitteringer kan likevel påvirke gjennom de andre komponentene i månedslønn, som måles som gjennomsnitt over året.

Virke: kun heltidsansatte.

Årslønn i NHO og finanstjenester

Alle måneder i året

Som for årslønn i lønnsstatistikken. Finanstjenester: kun heltidsansatte.

Per dato-tall fra lønnsstatistikken

November.

Tidligere var tellingstidspunktet september.

Arbeidsforhold er med bare når det er utbetalt lønn. Avtalt lønn er for september/november mens det er alle måneder hittil i året for de andre komponentene i månedslønn (bonus og uregelmessige tillegg). Permitteringer som var avsluttet med retur til arbeid før telling får ikke effekt på avtalt lønn, men kan påvirke månedslønn gjennom tillegg/bonus i gjennomsnitt for året.

Kvartalsstatistikken Antall arbeidsforhold og lønn, ARBLONN

Februar, mai, august, november.

Kvartalsstatistikken benytter bare data for de respektive tellingsmånedene.

Permitteringer som var avsluttet før tellingstidspunktet får ikke effekt.

Kontantlønn fra månedsstatistikk

Omfatter alle kontante ytelser fra arbeidsgiver herunder avtalt lønn, faste og uregelmessige tillegg, bonus, overtidsgodtgjørelse, sluttvederlag og andre kontante ytelser, før skatt.

Effekt umiddelbart i statistikken når utbetalinger faller bort. Etterbetalinger som er utestående fra tidligere perioder er med.

Månedlig statistikk om lønnssummer

Sum beløp for grunnlag for arbeidsgiveravgift og kontantlønn.

Grunnlag for arbeidsgiveravgift er summen av alle arbeidsgiveravgiftspliktige ytelser: alle kontantytelser, ulike naturalytelser og enkelte pensjonsforpliktelser.

Effekt umiddelbart i statistikken når utbetalinger faller bort, men noen elementer kan bestå gjennom permittering (f.eks. pensjonsforpliktelser). Etterbetalinger som er utestående fra tidligere perioder er med. Refusjoner vil påvirke beløpene, herunder refusjoner for sykefravær og forskuttert lønn under permittering og sykefravær. Reglene for å kunne kreve refusjon for forskuttert lønn ved permitteringer er endret i perioden fra mars 2020 til dags dato, det er ikke lenger mulig å kreve fradrag for forskutteringer av lønn ved permittering. Tiltaket med 4 prosent reduksjon i arbeidsgiveravgiften i mai og juni 2020 vil også påvirke disse beløpene.

Analysen av lønns- og sammensetningseffekter er her avgrenset til to dimensjoner, næring og yrke.3 Det vil være mange sammensetningseffekter som ikke fanges opp, framstillingen er altså ikke uttømmende. Det kunne også vært relevant å se på andre variabler, som kjønn, utdanning og alder. Kvartalsstatistikken over antall arbeidsforhold fra SSB viser bl.a. at jobbnedgangen var særlig stor blant unge i 2020, og tilsvarende har jobboppgangen blant disse vært stor gjennom 2021. Ifølge en rapport fra SSB er unge med lavt utdanningsnivå en dominerende gruppe blant lønnstakere i jobber med lav lønn,4 og bortfall av unge lønnstakere med lavere betalte jobber vil trekke gjennomsnittlig lønn opp. Effekten er motsatt når disse kommer tilbake i jobb. Se også omtalen av utviklingen i arbeidsmarkedet i kapittel 7. I avsnittene som følger beregnes ikke sammensetningseffekten av akkurat denne endringen, men forskyvninger av jobber mellom næringer vil også fange opp noe av dette.

Selv om sammensetningseffekter kan være små fra et år til et annet, vil de kunne akkumulere over tid og ha større betydning for lønnsveksten sett over en periode på flere år. For eksempel viser en rapport om lønnsutvikling i finansnæringen i perioden 2008–2020 vesentlige sammensetningseffekter som følge av en jevnt økende andel arbeidstakere med høy utdanning sammenlignet med arbeidstakere med lavere utdanningsnivå som går ut av næringen.5

Virkninger av forskyvninger mellom næringsgrupper i 2020 og 2021

Årslønnsveksten for alle næringer samlet var 3,7 prosent fra 2020 til 2021 ifølge lønnsstatistikken. Ved en dekomponering av årslønnsveksten i effekt av endringer i sysselsettingen mellom næringsgrupper (sammensetningseffekt) og annen vekst i gjennomsnittslønn (lønnseffekt) holdes etterbetalinger utenfor for å unngå utfordringer med periodisering av etterbetalingene. Fordi årslønnsveksten for 2021 er påvirket av etterbetalinger får vi en differanse mellom årslønnsveksten i tabell 2.1 hvor etterbetalinger inngår og figur 2.3 hvor etterbetalinger er holdt utenfor. Etterbetalinger fra lønnsoppgjør i 2020 som først ble utbetalt i starten av 2021 (januar til og med mars) utgjør noe i underkant av 0,2 prosentpoeng av årslønnsveksten i 2021. Resterende stammer fra etterbetalinger utbetalt senere i 2021 som følge av oppgjør i 2021. Dekomponeringen av årslønnsveksten uten etterbetalinger i figur 2.3 viser at 0,1 prosentpoeng av årslønnsveksten i 2021 skyldtes en sammensetningseffekt.

Figur 2.2 viser forløpet gjennom 2020 i de månedlige tallene bak årslønnsbegrepet, uten etterbetalinger, gitt ved endring fra samme måned i 2019. Analyser på data for 2018 og 2019 viser at sammensetningseffekten i hver måned i 2019 var på nivå med sammensetningseffektene i januar og februar i 2020 i figuren. Både sammensetningseffekten og lønnseffekten tok seg opp gjennom våren 2020, og falt deretter til et lavere nivå, før de økte mot slutten av året. Samlet i 2020 bidro sammensetningseffekten til å trekke opp årslønnsveksten med 0,5 prosentpoeng.

Figur 2.3 viser at størrelsen og retningen på sammensetningseffektene er forskjellige i 2021 sammenlignet med 2020. Starten av 2021 bar preg av strenge smitteverntiltak. Av figur 2.3 framgår det at sammensetningseffekten i de første månedene av 2021 trekker opp lønnsveksten fra tilsvarende måneder i 2020, som i stor grad var upåvirket av smitteverntiltak. Fra og med mai 2021 trekker sammensetningseffektene ned eller har nøytral virkning på lønnsveksten. Samlet i 2021 bidro sammensetningseffekten til å trekke opp årslønnsveksten med 0,1 prosentpoeng.

Figur 2.2 Årslønnsvekst uten etterbetalinger1 fra 2019 til 2020 og vekst i lønn per måned dekomponert i lønnseffekt og sammensetningseffekt. Endring i årslønn i alt og fra samme måned 2019. Prosent

Figur 2.2 Årslønnsvekst uten etterbetalinger1 fra 2019 til 2020 og vekst i lønn per måned dekomponert i lønnseffekt og sammensetningseffekt. Endring i årslønn i alt og fra samme måned 2019. Prosent

1 Virkningen og størrelsen på etterbetalinger påvirket ikke årslønnsveksten i 2020, og årslønnsveksten uten etterbetalinger sammenfaller dermed med årslønnsveksten i tabell 2.1.

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Beregningsutvalget

Figur 2.3 Årslønnsvekst uten etterbetalinger1 fra 2020 til 2021 og vekst i lønn per måned dekomponert i lønnseffekt og sammensetningseffekt. Endring i årslønn i alt og fra samme måned 2020. Prosent

Figur 2.3 Årslønnsvekst uten etterbetalinger1 fra 2020 til 2021 og vekst i lønn per måned dekomponert i lønnseffekt og sammensetningseffekt. Endring i årslønn i alt og fra samme måned 2020. Prosent

1 Differansen fra årslønnsveksten i tabell 2.1 skriver seg fra etterbetalinger, som holdes utenfor ved dekomponering av årslønnsveksten. Se note 6 i tabell 2.1 for nærmere beskrivelse.

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Beregningsutvalget

Tabell 2.3 viser bidraget til samlet lønnseffekt og sammensetningseffekt fra forskjellige næringer for mai og november. Et hovedtrekk er at det både i mai og november er noen næringer som bidrar til å trekke lønnsveksten ned gjennom en negativ sammensetningseffekt og noen næringer som bidrar til å trekke opp gjennom en positiv sammensetningseffekt. I mai 2021 var bidraget til den negative sammensetningseffekten størst fra overnatting og servering med 0,18 prosentpoeng, etterfulgt av forretningsmessig tjenesteyting, varehandel og helse- og sosialtjenester med til sammen 0,23 prosentpoeng. Motsatt bidro næringene informasjon og kommunikasjon og faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting og eiendomsdrift med å trekke opp samlet sammensetningseffekt med vel 0,2 prosentpoeng. I november 2021 er bidraget fra de fleste næringer til sammensetningseffekten redusert. Fremdeles var det overnatting og servering som bidro mest til å trekke ned sammensetningseffekten, mens endret sysselsetting i informasjon og kommunikasjon trakk opp. I de fleste næringene var bidraget til den underliggende lønnsveksten positiv, og samlet sett bidro de fleste næringer til å trekke opp gjennomsnittlig lønnsvekst i både mai og november. Unntaket er overnatting og servering, hvor den underliggende lønnsveksten ikke var sterk nok til å utligne den negative sammensetningseffekten.

Tabell 2.3 Bidrag til veksten i gjennomsnittlig lønn i alt, av lønnsvekst i næringsgrupper og endret sammensetning etter næringsgrupper.1 Mai 2020 til mai 2021 og november 2020 til november 2021. Heltidsekvivalenter.

Mai 2020 – mai 2021

November 2020 – november 2021

Lønnsbidrag

Sammesetningsbidrag

Samlet bidrag

Lønnsbidrag

Sammesetningsbidrag

Samlet bidrag

I alt

2,68

-0,22

2,46

4,26

-0,07

4,19

Jordbruk, skogbruk og fiske

0,03

0,00

0,03

0,04

-0,01

0,04

Bergverksdrift og utvinning

-0,02

0,04

0,02

0,11

0,03

0,14

Industri

0,31

0,00

0,31

0,33

0,00

0,33

Elektrisitet, vann og renovasjon

0,06

0,01

0,07

0,09

0,00

0,09

Bygge- og anleggsvirksomhet

0,34

-0,02

0,32

0,33

-0,02

0,31

Varehandel, reparasjon av motorvogner

0,66

-0,07

0,58

0,50

-0,02

0,48

Transport og lagring

0,10

-0,01

0,1

0,15

0,00

0,15

Overnattings- og serveringsvirksomhet

0,00

-0,18

-0,18

0,06

-0,17

-0,11

Informasjon og kommunikasjon

0,16

0,11

0,27

0,24

0,10

0,33

Finansiering og forsikring

0,12

0,04

0,16

0,14

0,02

0,16

Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift

0,49

0,10

0,59

0,46

0,09

0,55

Forretningsmessig tjenesteyting

0,10

-0,07

0,02

0,19

-0,05

0,14

Off.adm., forsvar, sosialforsikring

0,05

0,01

0,05

0,29

0,01

0,30

Undervisning

0,06

-0,02

0,03

0,35

0,00

0,34

Helse- og sosialtjenester

0,20

-0,08

0,11

0,87

-0,03

0,84

Personlig tjenesteyting

0,00

-0,06

-0,05

0,10

-0,02

0,08

Øvrige næringer

0,02

0,00

0,02

0,01

0,00

0,01

1 Bidrag i alt er sum over bidragene for hver næringsgruppe.

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Beregningsutvalget

Virkninger av forskyvninger mellom yrkesgrupper i 2021

I NOU 2021: 5 beskrives sammensetningseffekter innen næringsgrupper som følge av forskyvninger mellom yrkesgrupper i 2020. Det har også vært endringer i sammensetningen av de ansatte innen flere næringer i 2021. Når yrkesgrupper benyttes til dekomponering av lønnsveksten framkommer det at bidragene fra sammensetning kontra lønnsbidraget blir noe forskjellige fra dekomponeringen ved bruk av næring.

Figur 2.4 viser veksten i gjennomsnittlig månedslønn uten etterbetalinger fra november 2020 til november 2021 i alt og for enkelte næringer delt opp i en lønnseffekt og en sammensetningseffekt som følge av vektforskyvning mellom yrkesgrupper innen næringsgrupper. Næringer og yrker som er blitt særlig rammet av smitteverntiltakene, har til felles at de preges av mye kontakt med mennesker.6 Yrkesgruppen salgs- og serviceyrker omfatter yrker som i løpet av både 2020 og 2021 har bidratt mest til sammensetningseffektene når vi dekomponerer lønnsveksten med bruk av yrkesgrupper. Denne yrkesgruppen har jevnt over lavere lønnsnivå enn gjennomsnittet for alle arbeidsforhold. Sammensetningsbidraget fra salgs- og serviceyrker i november 2021 er negativt, noe som blant annet følger av økt antall jobber i yrkesgruppen sammenlignet med november 2020. Omvendt er det et positivt bidrag fra yrkesgruppene ledere og akademiske yrker. Det skyldes at disse yrkesgruppene i gjennomsnitt er høyere lønnet, og økt antall jobber blant disse vil trekke lønnsveksten opp. Mye av bidraget fra sistnevnte yrkesgrupper skriver seg blant annet fra næringer som faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting og eiendomsdrift som i liten grad har vært påvirket av smitteverntiltakene, og har hatt noe vekst i antall jobber i 2021. Tilsvarende gjelder også for næringen informasjons- og kommunikasjonstjenester.

I figur 2.5 framgår det at sammensetningseffekten er positiv som følge av forskyvninger mellom yrkesgrupper i overnatting og servering i februar 2021 sammenlignet med februar 2020. Det er særlig salgs- og serviceyrker, som er en betydelig yrkesgruppe innen overnatting og servering, som bidrar. I mai og senere i november endres sammensetningseffekten, slik at den bidrar til å trekke ned lønnsveksten i overnatting og servering. I næringene faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting og eiendomsdrift er sammensetningseffekten positiv i både februar, mai, august og november.

Figur 2.4 Bidrag til gjennomsnittlig lønnsvekst, ved dekomponering etter yrkesgrupper for utvalgte næringer og samlet fra november 2020 til november 2021, uten etterbetalinger1. Prosent

Figur 2.4 Bidrag til gjennomsnittlig lønnsvekst, ved dekomponering etter yrkesgrupper for utvalgte næringer og samlet fra november 2020 til november 2021, uten etterbetalinger1. Prosent

1 Etterbetalinger holdes utenfor ved dekomponering av lønnsveksten.

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Beregningsutvalget

Figur 2.5 Bidrag til gjennomsnittlig lønnsvekst, ved dekomponering etter yrkesgrupper for utvalgte næringer og samlet i utvalgte måneder i 2021 fra samme måned året før, uten etterbetalinger1. Prosent

Figur 2.5 Bidrag til gjennomsnittlig lønnsvekst, ved dekomponering etter yrkesgrupper for utvalgte næringer og samlet i utvalgte måneder i 2021 fra samme måned året før, uten etterbetalinger1. Prosent

1 Etterbetalinger holdes utenfor ved dekomponering av lønnsveksten.

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Beregningsutvalget

2.3 Lønnsutviklingen for kvinner og menn

I dette avsnittet presenteres tall for utviklingen i gjennomsnittlig lønnsforskjell mellom kvinner og menn målt for heltidsansatte eller per årsverk der deltidsansatte er regnet om til heltidsekvivalenter. Lønnsbegrepet er månedslønn per september/november. Også disse tallene kan være påvirket av betydelige sammensetningseffekter i 2020 og 2021.

Forskjeller i kvinners og menns yrkesdeltakelse, bransje-/sektortilknytning, utdanning, arbeidserfaring og kompetanse er fortsatt viktige faktorer bak lønnsforskjellene. Det samme er kjønnsdelingen i arbeidsmarkedet. Kvinner og menn arbeider i næringer og bransjer med ulik lønnsevne og avtaledekning, og de har ulike stillinger på arbeidsplassene. Både endret antall ansatte kvinner og menn og endring i ulikhetene mellom dem over tid, kan dermed påvirke lønnsforskjellene slik de måles her. Lønnsforskjellen mellom kvinner og menn kan også avspeile ulike former for lønnsdiskriminering. Kvantifisering av ulike bidrag til utviklingen i gjennomsnittlig lønnsforskjell krever egne analyser.

Lønnsforskjellen mellom alle sysselsatte kvinner og menn

Når en veier alle grupper sammen, får en et samletall som uttrykker de totale lønnsforskjellene mellom kvinner og menn i Norge. I tabell 2.4 presenteres tre ulike måter å beregne dette på: Gjennomsnittslønn for heltidsansatte, gjennomsnittlig lønn per årsverk og medianlønn for heltidsansatte. Medianlønn finner en ved å sortere lønnen for lønnstakere etter størrelse på lønnen og så finne lønnsnivået for personen i midten. Ved en slik beregningsmetode vil de høyeste og laveste lønnsnivåene være uten betydning.

Tabell 2.4 Kvinners gjennomsnittslønn (månedslønn per september/november) i forhold til menns for hhv. heltidsansatte, per årsverk og medianlønn2

Månedslønn*12

Menn

Kvinner

2012

2013

2014

2015

20154

2016

2017

2018

2019

20195

2020

2021

2021

2021

Gjennomsnittslønn per dato1 for heltidsansatte

88,3

87,9

88,4

87,7

87,0

87,6

88,1

88,5

88,9

89,4

89,3

89,6

662 520

593 880

Gjennomsnittslønn per dato1 per årsverk3

86,5

85,8

86,2

86,1

85,3

86,1

86,7

87,1

87,6

87,8

87,5

87,9

644 520

566 280

Medianlønn2 per dato1 for heltidsansatte

94,2

93,4

94,3

92,9

93,0

93,5

93,9

94,1

95,1

95,6

95,2

95,4

584 160

557 280

1 Månedslønn per september/november.

2 Medianlønn finner en ved å sortere lønnen for lønnstakere etter størrelse og så finne lønnsnivået for personen i midten.

3 Heltids- og deltidsansatte hvor deltidsansatte er omgjort til heltidsekvivalenter.

4 Brudd i statistikken i 2015.

5 Tellingstidspunktet er november. Tidligere var september tellingstidspunkt.

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Beregningsutvalget

Fra 2020 til 2021 minket forskjellen i gjennomsnittlig lønn mellom heltidsansatte kvinner og menn. Kvinnene tjente i gjennomsnitt 89,6 prosent av menns lønn i 2021, mot 89,3 prosent i 2020. Også når deltid inkluderes, er lønnsforskjellene redusert. Samlet er lønnsforskjellene mellom kvinner og menn større når deltid inkluderes.

Målt ved medianlønn falt de relative lønnsforskjellene mellom kvinner og menn med 0,2 prosentpoeng fra 2020 til 2021. Ved å sammenligne medianlønn i stedet for gjennomsnittslønn, er forskjellene mellom kvinner og menn mindre. Hovedårsakene til at vi har mindre lønnsforskjeller målt på denne måten, er at menn i større grad enn kvinner er å finne blant de med høyt lønnsnivå og at flere kvinner enn menn er å finne blant de med lavt lønnsnivå. I beregningene av gjennomsnittslønn betyr høye enkeltlønninger blant menn mer enn lave enkeltlønninger blant kvinner.

Sett over en lengre tidsperiode, var det for heltidsansatte en tilnærming fra 2008 til 2015 hvor lønnsforskjellen ble redusert med 1,4 prosentpoeng. Fra 2015 er det brudd i serien på grunn av innføringen av a-ordningen og i 2020 var det en omlegging av lønnsstatistikken, men i perioden fra 2015 til 2019 ble forskjellene videre redusert hvert år med til sammen 1,9 prosentpoeng. Når vi inkluderer deltidsansatte, ble forskjellen fra 2008 til 2015 redusert med 2,2 prosentpoeng. Her ble også forskjellene redusert hvert år fra 2015 til 2019. Ser vi på forskjellen i medianlønn mellom kvinner og menn, ble lønnsforskjellene redusert fra 2008 til 2015 med 1,7 prosentpoeng og ytterligere med 2,1 prosentpoeng fra 2015 til 2019.

Kvinner og menn fordeler seg ulikt på næringer med ulikt lønnsnivå, og dette bidrar til forskjellen i lønnsnivå mellom kvinner og menn under ett. I tillegg er det forskjeller i gjennomsnittslønnen for kvinner og menn innen næringer. For utviklingen av lønnsforskjeller mellom kvinner og menn fordelt etter næring vises det til tabell 4.11 (heltidsansatte) og tabell 4.12 (heltids- og deltidsansatte) i vedlegg 4.

Lønnsforskjellen mellom kvinner og menn etter utdanning

Tabell 2.5 viser kvinners lønn som andel av menns etter utdanningslengde for heltidsansatte. Fra 2020 til 2021 ble lønnsforskjellene mellom kvinner og menn målt etter utdanningslengde redusert for de med universitet eller høgskole til og med 4 år, og var om lag uendret for resterende utdanningsgrupper. At andelen kvinner blant ansatte med universitets- eller høgskoleutdanning har økt over tid, har bidratt til at lønnsforskjellene mellom menn og kvinner samlet er mer redusert enn innen enkelte utdanningslengder.

Tabell 2.5 Kvinners gjennomsnittslønn1 i forhold til menns etter lengste utdanning. Heltidsansatte2

Månedslønn*12

Andel kvinner2

Menn

Kvinner

20123

2013

2014

2015

20154

2016

2017

2018

2019

20195

2020

2021

2021

2021

2012

2021

Grunnskole

90,9

90,9

90,8

90,3

89,6

89,2

89,1

89,2

89,0

87,5

87,7

87,6

489 960

429 360

35

30

Videregående skole

84,7

84,1

83,9

83,4

83,2

83,6

83,8

83,6

83,6

83,1

83,3

83,4

625 320

521 520

34

29

– Herav fagutdanning

80,9

81,1

81,2

81,1

81,0

80,7

80,8

80,9

623 280

504 360

19

Universitet eller høgskole, t.o.m. 4 år

80,5

80,0

80,4

79,4

78,4

79,0

79,3

79,5

80,0

80,1

80,2

80,8

756 360

611 160

55

56

Universitet eller høgskole lengre enn 4 år

81,5

81,7

81,4

80,8

80,0

80,8

81,2

81,1

81,2

81,6

81,7

81,6

919 080

750 360

43

50

Alle heltidsansatte

88,3

87,9

88,4

87,7

87,0

87,6

88,1

88,5

88,9

89,4

89,3

89,6

662 520

593 880

41

40

1 Månedslønn per september/november.

2 I prosent av antall heltidsansatte/arbeidsforhold med heltid.

3 Fra og med 2012 er det inkludert utdanningskoder fra spørreundersøkelsen om utdanningsnivå blant innvandrere.

4 Brudd i statistikken i 2015.

5 Tellingstidspunktet er november. Tidligere var september tellingstidspunkt.

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Beregningsutvalget

Det er minst lønnsforskjell for de som har grunnskoleutdanning. Størst lønnsforskjell er det for ansatte med universitets- eller høgskoleutdanning til og med 4 år, men dette varierer mellom næringene, se vedleggstabell 4.13. For utviklingen i lønnsforskjeller mellom kvinner og menn fordelt etter utdanningslengde og hvor deltid er inkludert, vises det til tabell 4.14 i vedlegg 4.

Kvinner står for fire av ti arbeidsforhold med heltid. Deltidsarbeid er langt mer utbredt blant kvinner enn blant menn, og kvinner står for nær halvdelen av heltids- og deltidsarbeidsforhold under ett.

Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn etter alder

Figur 2.6 viser heltidsansatte kvinners lønn som andel av menns i gjennomsnitt etter alder, se også tabell 4.15 i vedlegg 4. Lønnsforskjellen mellom kvinner og menn er større enn gjennomsnittet for de over 40 år. Figur 2.7 viser gjennomsnittslønn for kvinner og menn etter alder i 2021. Dette er et tverrsnitt over alle fødselskohorter, og det kan ikke uten nærmere analyse slås fast om bildet av økende forskjeller med økende alder speiler mindre forskjeller i yngre generasjoner eller at forskjellene øker gjennom kvinners og menns yrkesløp.

Figur 2.6 Kvinners gjennomsnittslønn i prosent av menns etter alder. Heltidsansatte. Månedslønn per september/november

Figur 2.6 Kvinners gjennomsnittslønn i prosent av menns etter alder. Heltidsansatte. Månedslønn per september/november

Note: Brudd i statistikken i 2015. Nytt tellingstidspunkt fra 2019 (ny serie).

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Beregningsutvalget

Figur 2.7 Gjennomsnittslønn for kvinner og menn etter alder. Heltidsansatte. Månedslønn i kroner per november 2021, omregnet til lønn per år

Figur 2.7 Gjennomsnittslønn for kvinner og menn etter alder. Heltidsansatte. Månedslønn i kroner per november 2021, omregnet til lønn per år

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Beregningsutvalget

Lønnsforskjeller/inntektsforskjeller mellom kvinner og menn ellers i rapporten

Lønnsforskjeller og inntektsforskjeller mellom kvinner og menn er også omtalt i forbindelse med lønnsforskjeller i ulike forhandlingsområder (kapittel 1.3.8), lønnsutviklingen etter yrke (kapittel 2.4), lønnsutviklingen for ledere (kapittel 2.7), og lønnsfordeling og andel lavlønte (kapittel 2.8). I kapittel 10 vises fordeling av kapitalinntekter mellom kvinner og menn.

2.4 Lønn etter yrke

Yrkeskodene i dette avsnittet er basert på yrkesstandarden STYRK-08. Standarden bygger på de to klassifikasjonsprinsippene kompetansenivå og grad av spesialisering. Hvilken yrkeskode en stilling skal ha, bestemmes av arbeidsoppgavenes krav til kompetanse. Hovedregelen er at ansatte som utfører samme arbeidsoppgaver, skal ha samme yrkeskode.

I tabell 2.6 er det tatt utgangspunkt i heltidsansatte etter firesifret yrkeskode. Lærlinger inngår ikke i materialet. For å begrense datamengden ser en her kun på de yrker hvor det er minst 15 000 heltidsansatte, dvs. 15 000 arbeidsforhold med heltid. I tabellen er yrkene sortert etter antall arbeidsforhold.

Veksten i gjennomsnittslønnen for heltidsansatte fra november 2020 til november 2021 var 4,4 prosent. For yrkene i tabellen var det høyest lønnsvekst blant spesialsykepleiere (7,0 prosent) og lavest blant elektrikere (2,0 prosent). Lønnsutviklingen fra november 2020 til november 2021 må ses i sammenheng med lønnsutviklingen året før. Flere store yrkesgrupper med høy lønnsvekst i november 2021, hadde unormalt lav lønnsvekst i november 2020. Tilgang til og avgang fra et yrke gjennom året kan påvirke gjennomsnittslønnen i yrket. Lønnsforskjellene mellom kvinner og menn er små for yrker innen undervisning og barnehage, for helsefagarbeidere og for renholdere, mens forskjellene er størst for varehandelssjefer.

Tabell 2.6 Gjennomsnittslønn1 for heltidsansatte ekskludert lærlinger, etter yrke2

Lønnsvekst fra november året før, prosent

Månedslønn*12

Antall arbeidsforhold med heltid

Kvinners lønn som andel av menns, pst.

Andel kvinner pst.

Gj.snitt4 2017–2021

2020

2021

2021

2021

2021

2021

Høyere saksbehandlere i offentlig og privat virksomhet

3,0

1,5

3,7

646 320

72 343

89

63

Grunnskolelærere

2,6

0,6

5,0

588 840

61 498

99

74

Butikkmedarbeidere

4,0

4,1

4,5

444 600

47 539

87

51

Tømrere og snekkere

3,5

2,8

4,3

492 720

44 619

93

1

Kontormedarbeidere

3,2

1,7

4,2

525 720

39 381

92

75

Selgere (engros)

3,7

3,0

4,9

707 160

39 097

88

28

Barnehage- og skolefritidsassistenter mv.

3,0

0,8

4,4

422 520

37 766

98

84

Administrerende direktører

3,4

2,8

4,9

1 085 640

33 754

84

22

Sykepleiere

3,4

0,7

5,2

579 000

32 529

95

88

Førskolelærere

3,0

0,4

5,0

524 160

28 759

102

89

Lagermedarbeidere og material-forvaltere

3,2

2,0

4,7

504 000

28 569

94

15

Varehandelssjefer

3,9

2,9

6,8

671 040

28 488

78

47

Helsefagarbeidere

2,7

1,1

3,7

503 760

27 779

99

80

Systemanalytikere/-arkitekter

3,2

1,5

4,6

812 760

25 888

90

24

Renholdere i virksomheter

2,9

1,5

4,0

431 280

24 882

98

74

Elektrikere

2,6

2,3

2,0

576 240

24 788

90

2

Universitets- og høyskolelektorer/-lærere

2,5

1,7

2,5

658 680

24 496

93

51

Andre ingeniører

2,8

0,6

4,1

719 880

23 769

96

19

Lastebil- og trailersjåfører

2,7

2,0

2,8

483 720

23 282

96

3

Sivilingeniører (bygg og anlegg)

2,8

1,3

4,5

825 000

22 827

92

19

Lektorer mv. (videregående skole)

2,5

0,2

5,1

633 360

21 049

100

54

Andre administrative ledere

3,1

1,0

5,2

903 600

20 647

82

48

Operatører innen næringsmiddelproduksjon

3,0

1,3

4,5

463 080

20 574

93

35

Spesialsykepleiere

3,6

0,7

7,0

644 400

19 725

94

88

Andre programvare- og applikasjonsutviklere

3,5

2,6

4,3

785 880

18 406

93

21

Anleggsmaskin- og industrimekanikere

3,2

1,1

4,2

562 680

17 848

94

3

Bilmekanikere

3,1

3,1

3,7

506 400

17 697

96

2

Anleggsmaskinførere

3,1

1,7

3,4

530 280

17 468

92

2

Bygningsingeniører

2,9

1,5

4,3

703 800

16 727

94

17

Rørleggere og VVS-montører

3,1

2,1

3,8

549 840

15 906

95

1

Salgs- og markedssjefer

3,7

2,6

5,8

993 600

15 128

86

27

Alle yrker3

3,3

2,3

4,4

641 880

1 868 400

89

40

Memo: Alle yrker, inkludert lærlinger3

3,3

2,3

4,4

635 040

1 903 430

90

40

1 Månedslønn per november.

2 Gjelder yrker på firesifret nivå etter Standard for yrkesklassifisering (STYRK-08) med minst 15 000 arbeidsforhold på heltid. Disse yrkene omfattet i 2021 48 prosent av alle heltidsansatte.

3 Inkluderer også heltidsansatte i yrker hvor det er mindre enn 15 000 arbeidsforhold.

4 Geometrisk gjennomsnitt.

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Beregningsutvalget

2.5 Lønn etter utdanning

Det er store forskjeller på hvor mange ansatte som har henholdsvis lengre eller kortere utdanning i de forskjellige næringene, jf. figur 2.8 og vedleggstabell 4.16. For eksempel har 9 prosent av de ansatte i industrien universitets- eller høgskoleutdanning utover 4 år, mens det i staten er 38 prosent. Andelen med universitets- eller høgskoleutdanning til og med 4 år er 54 prosent i kommune/fylkeskommune, mens den er 15 prosent i industrien. Mens andelen med fagutdanning er 41 prosent i bygge- og anleggsvirksomhet, 35 prosent i industrien og 25 prosent i varehandel, er andelen under 10 prosent både i staten og i helseforetakene.

I enkelte næringer er andelen personer i noen av utdanningslengdene ganske liten. For eksempel innenfor skoleverket er det 2 prosent av de ansatte som kun har grunnskoleutdanning. I bygg og anlegg og i varehandel er det kun mellom 3 og 5 prosent som har universitets- eller høgskoleutdanning lengre enn 4 år. Det er i tillegg en ikke ubetydelig andel lønnstakere med uoppgitt utdanning, og denne andelen er særlig høy i bygge- og anleggsvirksomhet. Det er viktig å poengtere at statistikk for lønn etter næring og utdanningslengde ikke tar hensyn til yrkenes kompetansekrav.

Ansatte med universitets- og høgskoleutdanning over 4 år har økt mest som andel av de ansatte siden 2010, jf. figur 2.8. Andelen med videregående skole eksklusiv fagutdanning og andelen med grunnskole som høyeste utdanning er redusert i samme periode. Figuren viser kun utviklingen for heltidsansatte i noen næringer. Hadde vi inkludert deltidsansatte og tatt med flere næringer ville fordelingen mellom de ulike utdanningslengdene kunne blitt noe annerledes.

Lønnstakere med lang utdanning har i gjennomsnitt høyere lønnsnivå enn lønnstakere med kort utdanning. Antall år med utdanning er imidlertid ikke i seg selv bestemmende for lønn, som avhenger av en rekke faktorer. Figur 2.9 viser lønnsnivåer (målt i faste 2021-kroner) for perioden 2011–2021 etter utdanningslengder innen enkelte næringer.

Lønnsforskjellene mellom de ulike utdanningslengdene er størst i helseforetakene for næringene inkludert her. De er ellers større i privat enn i statlig og kommunal sektor. I helseforetakene, staten og i industrien er lønnsnivået for fagutdannede høyere enn for lønnstakere med videregående skole eksklusive fagutdanning, mens det motsatte er tilfelle i varehandel, finanstjenester og kommune/fylkeskommune. I industri og varehandel er fagutdannedes lønn nær gjennomsnittet, mens fagutdannede i det offentlige og i finanstjenester har lønn lavere enn gjennomsnittet.

Fra 2011 til 2021 (justert for bruddet i 2015 og omlegging av statistikken i 2020) ble den relative lønnsforskjellen mellom lengste og korteste utdanningslengde redusert eller var uendret innen de seks næringene i figuren.

Figur 2.8 Ansatte fordelt på utdanningslengde. Heltidsansatte. 2011–2021.1 Prosent

Figur 2.8 Ansatte fordelt på utdanningslengde. Heltidsansatte. 2011–2021.1 Prosent

1 Brudd i statistikken i 2015. Brudd i statistikken for kommune/fylkeskommune i 2020. Omlegging av statistikken i 2019/2020.

Kilde: Statistisk sentralbyrå og KS

Figur 2.9 Lønnsspredning etter utdanning.1,3,4,5,6 Lønn (månedslønn*12) for heltidsansatte i faste 2021-kroner2

Figur 2.9 Lønnsspredning etter utdanning.1,3,4,5,6 Lønn (månedslønn*12) for heltidsansatte i faste 2021-kroner2

1 Fra og med 2012 er opplysninger fra SSBs spørreundersøkelse om innvandrernes utdanningsnivå inkludert.

2 Deflatert med konsumprisindeksen.

3 Personer med fagutdanning og eksklusive fagutdanning er inkludert i gruppen videregående skole.

4 For kommune/fylkeskommune er tallene fra KS t.o.m. 2019. For nye 2019-tall og 2020 er tallene fra Statistisk sentralbyrå.

5 Brudd i statistikken i 2015. Brudd i statistikken for kommune/fylkeskommune i 2020. Omlegging av statistikken i 2019/2020.

6 Med unntak av tall fra kommune/fylkeskommune t.o.m. 2019 er månedslønnen basert på utdanningslengden fra året før.

Kilde: Statistisk sentralbyrå, KS og Beregningsutvalget

Tabell 2.7 viser lønnsnivå i 2021 og samlet lønnsvekst de seneste fem årene etter næring og utdanningsnivå. Som nevnt over er noen av gruppene forholdsvis små, jf. figur 2.8 og vedleggstabell 4.16. For små grupper vil veksten i gjennomsnittslønnen lett påvirkes av endringer i gruppen, og veksttallene for uoppgitt utdanning viser stor variasjon mellom de ulike næringene. Disse tallene må tolkes med forsiktighet. Tabell 4.16 i vedlegg 4 viser også årlig lønnsvekst 2012–2021.

Tabell 2.7 Gjennomsnittslønn1 i 2021 og samlet lønnsvekst 2016–2021 for heltidsansatte etter næring og utdanningslengde5

I alt

Grunnskole

Videregående skole

Av dette: Fagutdanning2

Universitet eller høgskole til og med 4 år

Universitet eller høgskole, lengre enn 4 år

Uoppgitt eller ingen fullført utdanning

Industri

Vekst, pst.

14,7

13,0

14,2

13,7

10,6

11,9

17,2

Nivå, kr

619 920

480 360

594 960

601 080

761 280

918 480

492 720

Bygge- og anleggsvirksomhet

Vekst, pst.

15,5

12,8

15,2

15,2

11,7

9,0

17,1

Nivå, kr

574 680

454 440

601 080

609 600

760 560

916 800

486 120

Varehandel

Vekst, pst.

19,1

18,3

17,4

17,1

15,4

17,1

21,9

Nivå, kr

593 160

490 680

585 240

582 360

701 520

828 600

504 840

Finanstjenester3

Vekst, pst.

18,7

14,8

19,2

19,3

12,1

16,2

34,6

Nivå, kr

894 480

661 920

742 320

701 520

885 360

1 072 680

1 160 160

Statsansatte

Vekst, pst.

15,2

14,7

16,0

15,3

14,7

13,2

13,5

Nivå, kr

659 400

519 240

594 600

596 760

647 760

719 400

608 640

Kommune og fylkeskommune4

Vekst, pst.

15,0

12,6

14,0

13,6

14,1

12,7

25,1

Nivå, kr

573 000

399 600

502 560

498 480

593 400

681 720

504 960

– herav skoleverket/undervisning4

Vekst, pst.

13,9

10,2

12,9

11,9

13,5

11,6

18,8

Nivå, kr

597 240

349 200

481 080

472 920

598 680

655 560

528 720

– ekskl. skoleverket/undervisning4

Vekst, pst.

16,1

12,8

14,0

13,8

15,0

14,1

20,7

Nivå, kr

561 360

406 200

504 840

501 000

589 800

704 280

500 400

Helseforetak

Vekst, pst.

17,7

12,7

14,0

13,4

16,7

15,3

14,9

Nivå, kr

678 720

427 440

512 760

536 160

607 320

935 400

690 840

1 Månedslønn per september/november/desember*12.

2 Som fagutdannet regnes: a) alle som har fagutdanning med godkjent fagbrev eller svenneprøve i henhold til Lov om fagopplæring i arbeidslivet som fullførte utdanning i henhold til register for befolkningens høyeste utdanning (BHU), og b) alle som har bestått teknisk fagskole som høyeste fullførte utdanning i henhold til register for BHU.

3 Omfatter bank og forsikring og annen finansiell tjenesteyting.

4 Kilde: KS t.o.m. 2019. F.o.m. 2020 er tallene fra Statistisk sentralbyrå. I undergruppe til kommuneforvaltningen benyttes næringsgruppen 85 Undervisning f.o.m. 2020. I endringstall for årene 2015–2019 brukes tall for skoleverket.

5 Med unntak av tall fra kommune og skoleverk t.o.m. 2019 er månedslønnen basert på utdanningslengden fra året før.

Kilde: Statistisk sentralbyrå og KS

2.6 Lønnsutviklingen for deltidsansatte

Tabell 2.8 viser lønnsutviklingen for deltidsansatte per heltidsekvivalent etter næringshovedområde fra 2020 til 2021. Tabellen viser også lønn for deltidsansatte som andel av lønn for heltidsansatte, og andel arbeidsforhold med deltid i lønnsstatistikken7.

Tabell 2.8 Lønn per heltidsekvivalent1 for deltidsansatte etter næring2, 2021. Lønnsvekst i prosent fra samme måned året før

Lønnsvekst

Lønnsnivå

Deltidsansattes lønn regnet om til heltidsekvivalenter, i prosent av heltidsansattes lønn

Andel arbeidsforhold med deltid, pst.

Industri

2,4

492 360

79,4

14

Bygge- og anleggsvirksomhet

0,3

521 640

90,5

13

Varehandel, reparasjon av motorvogner

2,8

422 160

71,2

44

Transport og lagring

2,8

478 200

78,6

25

Overnattings- og serveringsvirksomhet

3,1

371 040

86,4

55

Informasjon og kommunikasjon

3,3

576 960

71,8

13

Finansierings- og forsikringsvirksomhet

3,9

636 840

71,2

8

Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting

3,8

605 760

77,8

20

Forretningsmessig tjenesteyting

4,4

433 800

80,3

43

Helse- og sosialtjenester

4,1

526 800

90,2

55

Offentlig forvaltning:

Kommuner og fylkeskommuner

3,9

510 840

89,2

53

herav undervisning

3,8

497 400

83,3

39

Statlig forvaltning:

Helsetjenester (helseforetak)

5,3

608 520

89,7

36

Statlig forvaltning eksklusive helsetjenester (staten)

2,8

547 800

83,1

17

Alle næringer

2,9

492 600

77,6

35

1 Månedslønn per november*12. Månedslønnen for deltidsansatte er omregnet til lønn i heltidsstilling og vektet med timetallet delt på gjennomsnittlig arbeidstid for heltidsansatte.

2 Standard for næringsgruppering (SN 2007).

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Forskjellen i lønn mellom deltidsansatte og heltidsansatte knytter seg blant annet til faktorer som yrke, stilling, utdanning og alder. For eksempel kan en stor andel unge deltidsansatte bidra til forskjellen i gjennomsnittslønn mellom heltids- og deltidsansatte. Også andre forhold kan virke inn, for eksempel at deltidsansatte i enkelte næringer har høyere gjennomstrømning enn heltidsansatte og dermed lavere ansiennitet. I overnattings- og serveringsvirksomhet er det en høy andel deltidsansatte både under og over 25 år. I helseforetakene dominerer heltid blant dem over 25 år, mens det i andre helsetjenester er deltid som dominerer for dem over 25 år. Bak det samlede bildet av lik fordeling på heltid og deltid blant dem over 25 år i næringen helse- og sosialtjenester, ligger altså ulikheter næringsgruppene imellom.

Figur 2.10 Fordeling av arbeidsforhold etter alder og arbeidstid i utvalgte næringer. November 2021

Figur 2.10 Fordeling av arbeidsforhold etter alder og arbeidstid i utvalgte næringer. November 2021

1 Omfatter næringene Pleie og omsorg i institusjon og Sosialtjenester uten botilbud for eldre og funksjonshemmede.

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Figur 2.11 Deltidsansattes lønn (i heltidsekvivalenter), i prosent av heltidsansattes lønn1

Figur 2.11 Deltidsansattes lønn (i heltidsekvivalenter), i prosent av heltidsansattes lønn1

1 Månedslønn per september t.o.m. 2019. F.o.m. nye 2019-tall er referansemåneden november. Brudd i statistikken i 2015. Omlegging av statistikken i 2019/2020.

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Deltidsansatte hadde en gjennomsnittlig årlig lønn (månedslønn*12) per heltidsekvivalent i november 2021 på kr 492 600, og en vekst på 2,9 prosent fra samme tid 2020. Per november 2021 hadde alle heltidsansatte en gjennomsnittlig årlig lønn på kr 635 040, 4,4 prosent høyere enn i 2020.

Lønnen til deltidsansatte per heltidsekvivalent som andel av heltidsansattes lønn, varierte i 2021 fra 71,2 prosent for ansatte i finansierings- og forsikringsvirksomhet samt ansatte i varehandel, reparasjon av motorvogner til 90,5 prosent i bygg- og anleggsvirksomhet, med et gjennomsnitt for alle på 77,6 prosent.

I figur 2.11 presenteres deltidsansattes lønn i prosent av heltidsansatte for årene 2012 til 2021. På grunn av innføringen av a-ordningen er det et brudd i 2015. Det var sannsynligvis tidligere en overrapportering av vanlig arbeidstid på 37,5 timer per uke, og i tillegg fanger man nå bedre opp deltid enn det som var tilfellet i den utvalgsbaserte statistikken før 2015. Ny metode for beregning av arbeidstid fra 2020 (med tall fra 2019) gir bedre informasjon om arbeidstid i a-ordningen, og gjør det enklere å avgjøre hvem som arbeider heltid og deltid. Endringen medfører blant annet en økning i andelen som jobber heltid. Deltidsansattes lønn som andel av heltidsansattes lønn falt i 2021.

2.7 Lønnsutviklingen for ledere

Dette delkapitlet omhandler lønnsstatistikk for heltidsansatte administrerende direktører i privat sektor inklusive offentlig eide foretak. Administrerende direktører er ansatte med yrkeskode 1120 Administrerende direktør, iht. STYRK-08, og statistikken kan omfatte flere personer med lederfunksjoner i hvert foretak. Det benyttes samme lønnsbegrep som i tabell 1.1, dvs. månedslønn som er avtalt lønn med faste tillegg, uregelmessige tillegg og bonus.

I avsnittet Lønnsutviklingen for administrerende direktører inklusive opsjons- og naturalytelser, benyttes et utvidet lønnsbegrep der opsjons- og naturalytelser og overtidsbetaling er inkludert. I avsnittet Lønnsutviklingen for toppledere i offentlig forvaltning er lønnsbegrepet fast avtalt lønn (grunnlønn/regulativlønn), og faste og variable tillegg.

Lønnsveksten er regnet som endring mellom samme måned i to påfølgende år, og kan i det enkelte år ikke direkte sammenlignes med veksten i gjennomsnittlig årslønn fra det ene året til det andre slik den framkommer i tabell 1.1. Over tid vil det likevel bli stor grad av samsvar mellom disse to måtene å beregne lønnsveksten på.

Lønnsutviklingen eksklusive opsjons- og naturalytelser

Tabell 2.9 viser at veksten i gjennomsnittslønn fra november 2020 til november 2021 var 4,9 prosent for administrerende direktører i privat sektor i alt og 5,8 prosent i industrien alene, og 4,7 prosent for toppledere og administrerende direktører i offentlig forvaltning. Lønnsveksten for alle heltidsansatte lønnstakere var 4,4 prosent i samme periode.

Lønnsveksten for ledergruppene i tabellen varierer noe fra år til år. Det gjelder særlig i små grupper, der endringer i sammensetning lett kan slå ut i endret gjennomsnittslønn, og i grupper med stort innslag av bonusutbetalinger som kan variere noe. Et eksempel er direktører i utvinning av råolje og naturgass inkl. tjenesteyting, der gjennomsnittslønnen falt i 2016 og 2017, men økte betydelig i 2018 og 2019, drevet av økte bonusutbetalinger. Antallet direktører i denne næringen falt med 16 prosent fra 2015 til 2017, og økte med 15 prosent fra 2018 til 2020. I 2021 falt gjennomsnittslønnen med 0,9 prosent for direktører i denne næringen.

For administrerende direktører i privat sektor under ett steg gjennomsnittslønnen med 3,3 prosent per år i gjennomsnitt fra 2016 til 2021. Den høyeste veksten blant gruppene i tabellen i denne perioden finner vi i varehandel med 4,4 prosent og bygge- og anleggsvirksomhet med 3,9 prosent. Gjennomsnittlig årlig vekst fra 2016 til 2021 var 3,3 prosent for toppledere og administrerende direktører i offentlig forvaltning, og 3,1 prosent for heltidsansatte lønnstakere under ett. I samme periode økte lønningene i industrien med 3,0 prosent i gjennomsnitt per år for administrerende direktører og med 2,6 prosent for alle heltidsansatte.

Tabell 2.9 Gjennomsnittslønn (månedslønn per november) for heltidsansatte administrerende direktører i enkelte næringer i privat sektor1. Eksklusive opsjons- og naturalytelser.

Lønnsvekst fra samme måned året før, prosent

Lønnsnivå kroner

2021

Kvinners gjennomsnittslønn i prosent av menns

2021

Antall

2021

Andel kvinner, pst.

2021

Gj.snitt3 2016–2021

2019

2020

2021

Utvinning av råolje og naturgass inkl. tjenesteyting4

3,2

10,2

1,5

-0,9

2 646 720

-

196

10,2

Industri

3,0

3,1

0,3

5,8

1 255 200

93,5

3162

12,7

Bygge- og anleggsvirksomhet

3,9

4,9

3,5

4,7

963 120

109,9

4557

5,1

Varehandel, reparasjon av motorvogner

4,4

3,5

5,7

7,5

1 041 000

82,1

5270

17,3

Transport og lagring

2,6

2,9

0,2

3,1

1 356 360

108,4

1375

11,4

Overnattings- og serveringsvirksomhet

3,1

3,4

1,0

5,6

656 400

88,4

2528

41,7

Informasjon og kommunikasjon

3,4

2,7

1,2

7,3

1 390 080

99,6

2218

18,5

Finansierings- og forsikringsvirksomhet5

3,3

2,4

2,6

3,3

2 158 440

89,9

786

25,8

Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting

3,1

1,5

1,9

4,3

1 058 760

89,1

4256

22,3

Forretningsmessig tjenesteyting

3,3

3,1

3,5

3,7

1 007 760

86,3

1863

23,1

Alle næringer i privat sektor

3,3

3,1

2,9

4,9

1 082 760

83,5

32662

21,6

Memo: Offentlig forvaltning2

3,3

4,1

-0,2

4,7

1 214 400

94,0

1 946

43,0

1 Privat sektor inklusive offentlig eide foretak. Omfatter ikke helseforetak.

2 Omfatter yrkene toppledere i offentlig administrasjon og administrerende direktører i offentlig forvaltning inklusive helseforetakene. Heltidsansatte.

3 Geometrisk gjennomsnitt.

4 Økte bonusutbetalinger trakk veksten i månedslønn mye opp både i 2018 og 2019. Veksten i avtalt lønn alene var 0,7 prosent i 2019 og 4,4 prosent i 2018. Gjennomsnittlig bonus var 688 080 kr i 2020.

5 En nedgang i bonusutbetalinger trakk veksten i månedslønn mye ned i 2019. Veksten i avtalt lønn alene var 7,3 prosent i 2019. Gjennomsnittlig bonus var 275 880 kr i 2020.

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Blant administrerende direktører i privat sektor i 2021 utgjorde gjennomsnittslønnen for kvinner 83,5 prosent av gjennomsnittslønnen for menn, 0,2 prosentpoeng mer enn i 2020. Lønnsforskjellen var størst i varehandel mv. og i forretningsmessig tjenesteyting. I informasjon og kommunikasjon var gjennomsnittslønnen tilnærmet lik, og i transport og lagring og bygge- og anleggsvirksomhet var den høyere for kvinner enn for menn. I disse næringene er imidlertid andelen og antallet kvinnelige administrerende direktører lave.

For alle næringer samlet var nær 22 prosent av de administrerende direktørene kvinner. Andelen kvinner var lavest i bygge- og anleggsvirksomhet og høyest i overnattings- og serveringsvirksomhet, blant næringene i privat sektor i tabellen. Andelen kvinnelige toppledere og administrerende direktører er betydelig høyere i offentlig forvaltning enn i privat sektor, og forskjellen mellom kvinners og menns gjennomsnittslønn er mindre.

Lønnsutviklingen inklusive opsjons- og naturalytelser

Tabell 2.10 viser at gjennomsnittslønnen inklusive opsjons- og naturalytelser for administrerende direktører økte med 4,8 prosent fra november 2020 til november 2021.

Tabell 2.10 Gjennomsnittslønn1 inklusive opsjons- og naturalytelser for administrerende direktører2. Vekst fra samme måned året før i prosent

2012

2013

2014

20152

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Lønnsnivå 2021

Herav opsjons- og naturalytelser

Adm. direktører

0,0

3,0

0,7

-

1,9

2,5

3,2

2,8

3,2

4,8

1 106 400

21 200

1 Månedslønn per november inkl. overtid*12 med tillegg av opsjons- og naturalytelser. Lønnsbegrepet omfatter avtalt lønn, uregelmessige tillegg, bonus, overtid samt opsjons- og naturalytelser. Årlig vekst t.o.m. 2019 er per september.

2 Til og med 2014: Administrerende direktører og andre med lederfunksjoner i foretak med 10 eller flere ansatte. Fra og med 2015: Basert på a-ordningen, og omfatter alle administrerende direktører. Privat sektor inklusive offentlig eide foretak. Omfatter ikke helseforetak.

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Mange som telles som administrerende direktør i statistikken leder forholdsvis små foretak og utfører antagelig ikke de oppgavene eller har det ansvaret en vanligvis forbinder med en administrerende direktør. Tabell 2.12 viser lønnsnivå og lønnsvekst for administrerende direktører etter foretaksstørrelse. Det inngår vel 32 500 administrerende direktører i statistikken. Vel 14 500 er direktører i foretak med 1–9 ansatte, mens i underkant av 1 800 er direktører i foretak med 100–249 ansatte og nær 3 200 er direktører i de aller største foretakene.

I tabell 2.11 er administrerende direktører rangert etter stigende lønnsnivå og inndelt i desiler. Tabellen viser at lederne i desil 10 hadde en gjennomsnittslønn på 3 030 000 kroner per november 2021. Opsjons- og naturalytelser for denne gruppen var 157 500 kroner.

Det gjennomsnittlige lønnsnivået er lavest i de minste foretakene. Det kan være flere årsaker til dette, herunder næringsvise forskjeller i foretaksstørrelser og forskjeller i sammensetningen av lederne, blant annet gjennom at statistikken omfatter flere personer med lederfunksjoner i hvert foretak. Utover at gjennomsnittlig årlig vekst er størst for administrerende direktører i de aller største foretakene de siste fem årene, er det liten sammenheng mellom foretaksstørrelse og årlig vekst i gjennomsnittlig lønn i denne perioden.

Gjennomsnittlig lønnsnivå for kvinnelige administrerende direktører var per november 2021 83,2 prosent av lønnsnivået for mannlige administrerende direktører. Den relative gjennomsnittslønnen var 79,6 prosent i 2016 og har økt hvert år siden. Lønnsforskjellen er størst i foretakene med mellom 100 og 249 ansatte, der vi også finner den høyeste lønnsveksten for administrerende direktører fra 2020 til 2021. For kvinnelige administrerende direktører i alt økte gjennomsnittslønnen fra november 2020 til november 2021 med 5,4 prosent, mens økningen for menn var 4,9 prosent.

Andelen kvinner blant administrerende direktører har økt fra 19,1 prosent i 2016 til 21,6 prosent i 2021. Andelen kvinner er størst i de aller største foretakene.

Tabell 2.11 Gjennomsnittslønn1 etter desiler for administrerende direktører2 i 2021. Inklusive opsjons- og naturalytelser. Vekst i prosent fra året før

Desiler

Lønnsnivå

Lønnsvekst fra året før

Opsjons- og naturalytelser

1

442 600

5,2

1 100

2

562 900

6,2

1 700

3

629 900

3,8

2 800

4

713 900

4,1

3 700

5

802 300

4,4

4 900

6

918 800

4,0

5 800

7

1 071 400

4,5

7 700

8

1 272 600

3,9

9 100

9

1 618 700

4,4

18 000

10

3 030 000

6,1

157 500

I alt

1 106 400

4,8

21 200

1 Månedslønn inkl. overtid *12 med tillegg av opsjons- og naturalytelser per november. Lønnsbegrepet omfatter avtalt lønn, uregelmessige tillegg, bonus, overtid samt opsjons- og naturalytelser.

2 Privat sektor inklusive offentlig eide foretak. Omfatter ikke helseforetak.

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Tabell 2.12 Gjennomsnittslønn1 inklusive opsjons- og naturalytelser for administrerende direktører etter foretaksstørrelse2. Vekst fra samme måned året før i prosent

Antall ansatte i foretaket

Antall adm. direktører

2021

Samlet lønnsnivå1

2021

Herav: Opsjons- og naturalytelser

2021

Lønnsvekst fra november året før

Kvinners gjennomsnittslønn i prosent av menns

2021

Andel kvinner, pst.

2021

2021

Gj.snitt 2016–2021

1–9

14 828

854 000

6 500

5,3

3,6

81,9

20,9

10–24

7 083

1 011 600

18 000

4,7

3,1

81,4

19,9

25–99

5 813

1 315 300

20 700

2,8

3,5

79,7

19,5

100–249

1 759

1 737 200

69 400

8,9

3,1

73,4

23,6

250 og over

3 179

1 763 400

71 600

5,3

3,8

78,4

31,1

Alle

32 662

1 106 400

21 200

4,8

3,4

83,2

21,6

1 Månedslønn inkl. overtid*12 med tillegg av opsjons- og naturalytelser per november. Lønnsbegrepet omfatter avtalt lønn, uregelmessige tillegg, bonus, overtid samt opsjons- og naturalytelser.

2 Privat sektor inklusive offentlig eide foretak. Omfatter ikke helseforetak.

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Lønnsutviklingen for toppledere i offentlig forvaltning

Statistikken for toppledere i offentlig forvaltning er delt opp på følgende måte, som presentert i tabell 2.13:

 • Kommuner og fylkeskommuner: Øverste administrative leder (rådmenn).

 • Staten: Øverste leder i virksomheter i det statlige tariffområdet (angitt som virksomhet i hovedtariffavtalen i staten).

 • Offentlig forvaltning i alt: Kommuner og fylkeskommuner, staten og administrerende direktør i næringen Helsetjenester i statsforvaltningen (før 2016 de regionale helseforetakene, herunder også de forskjellige helseforetakene) vektet sammen.

Det er små grupper det er beregnet lønnsvekst for. Endringer i antallet som er med i gruppene, kan derfor gi forholdsvis store utslag i beregnet lønnsvekst.

Veksten i gjennomsnittlig lønn for toppledere i offentlig forvaltning under ett var 3,5 prosent fra 2020 til 2021. For toppledere i kommuner og fylkeskommuner var lønnsveksten 3,6 prosent. For toppledere i staten var lønnsveksten 3,3 prosent. For tiårsperioden fra 2011 til 2021 var gjennomsnittlig årlig lønnsvekst for toppledere 3,9 prosent i staten, 4,2 prosent i kommuner/fylkeskommuner og 4,0 prosent i offentlig forvaltning under ett.

Tabell 2.13 Gjennomsnittslønn1 per dato for toppledere i offentlig forvaltning. Lønnsvekst fra samme måned året før i prosent

Kommuner og fylkeskommuner2

Staten3

Offentlig forvaltning, i alt4

2012

5,3

3,5

4,4

2013

4,9

5,0

4,6

2014

4,7

2,4

3,9

2015

4,4

7,9

5,5

2016

4,4

4,85

4,75

2017

3,7

4,8

3,8

2018

4,26

2,1

3,5

2019

4,46

4,1

4,1

2020

2,57

0,9

1,8

2021

3,6

3,38

3,5

Lønnsnivå 2021

1 188 200

1 440 100

1 299 700

Antall personer 2021

365

184

576

1 Omfatter fast avtalt lønn (grunnlønn/regulativlønn) og faste og variable tillegg. Gjennomsnittslønn er definert som månedslønn per september (staten) eller desember (kommuner og fylkeskommuner) multiplisert med 12.

2 Beregnet av KS med utgangspunkt i PAI-registeret, kommunenøkkelen og direkte henvendelser til kommuner og fylkeskommuner.

3 Beregnet av Kommunal- og distriktsdepartementet basert på data fra SSB.

4 Beregnet på grunnlag av kolonnene for Kommuner og fylkeskommuner og Staten samt den høyest lønnede administrerende direktøren i hvert foretak i næringen Helsetjenester i statsforvaltningen, slik foretak er identifisert i foretaks- og virksomhetsregisteret i SSB.

5 Brudd i statistikken. I 2016 og 2017 omfattes den som antas være toppleder i hvert foretak i staten basert på yrkeskode og lønn. I TBUs rapport for 2015 omfattet statistikken den høyest lønte heltidsansatte i hvert foretak. Veksttallene for 2015–2016 er basert på metoden i 2016. Øverste leder er identifisert ved stillingskode for årene før 2014.

6 Ikke inkludert prosjektrådmenn. I forbindelse med kommunesammenslåinger er det i enkelte kommuner tilsatt en prosjektrådmann i tillegg til fungerende rådmann. Dersom prosjektrådmennene også inkluderes ville lønnsveksten vært 5,3 prosent i 2018 og 4,4 prosent i 2019.

7 For kommuner som ble slått sammen i 2020 er bare rådmann i ny kommune (prosjektrådmann) inkludert.

8 Lønnsveksten i 2021 må ses i sammenheng med lønnsveksten i 2020. Pga. pandemien ble tarifforhandlingene i staten i 2020 gjennomført på høsten i stedet for på våren. Som følge av dette kan enkelte ledere ha fått lønnstillegg i 2020, som først ble innrapportert og registrert i 2021. Lønnsveksten kan derfor antas å være for lav i 2020, men tilsvarende for høy i 2021.

Kilde: Beregningsutvalget, Statistisk sentralbyrå og KS

Toppledere i offentlig forvaltning omfatter også en mindre gruppe av administrerende direktører i helsetjenester i statsforvaltningen. Lønnsnivået for denne gruppen var i november 2021 1 850 900 kroner, og gjennomsnittslønnen økte med 5,6 prosent fra 2020 til 2021. Lønnsveksten for denne gruppen var 2,8 prosent i gjennomsnitt per år for perioden fra 2011 til 2021.

Per desember 2021 var gjennomsnittslønnen for toppledere i kommuner og fylkeskommuner 1 188 200 kroner. I staten tjente topplederne i gjennomsnitt 1 440 100 kroner per september 2021.

2.8 Lønnsfordelingen

Tallene som presenteres i dette avsnittet omfatter en sammenveiing av lønnen for alle8 lønnstakere basert på et materiale fra SSB. Lønnsbegrepet er det samme som benyttes i tabell 1.1, dvs. fast avtalt lønn, uregelmessige tillegg og bonus, men eksklusiv overtid. Det gis et bilde av lønnsfordelingen på et gitt tidspunkt, mens lønn for den enkelte varierer over yrkesløpet.

Lærlinger tjener typisk mellom 30 og 80 prosent av begynnerlønnen for faglærte i samme yrke, i henhold til en avtalt lønnsstige. Det kan gi et skjevt bilde av lønningene nederst i fordelingen å inkludere lærlinger. Figur 2.12 viser fordelingen av samlet lønn for ansatte eksklusive lærlinger i 2021. Data for lønnsfordeling eksklusive lærlinger foreligger bare fra og med 2017. Vedleggstabell 4.19 viser fordelingen i årene 2017–2021 når lærlinger holdes utenfor datagrunnlaget.

Tabell 2.14 viser lønnsfordelingen både med og uten lærlinger inkludert. Gjennomsnittlig lønn blir høyere i alle desiler når lærlinger holdes utenfor, men mest i laveste desil. Når en tar ut lærlinger reduseres lønnsspredningen for menn noe mer enn for kvinner.

Tabellen viser hvor stor del av samlet lønnssum de ulike lønnsgruppene (desilene) mottar. I 2021 mottok de 10 prosentene med lavest lønn (desil 1) 5,5 prosent av samlet lønnssum, mens de 10 prosentene med høyest lønn (desil 10) mottok 19,9 prosent (eksklusiv lærlinger). Det er små endringer i disse andelene de seneste årene.

På grunn av omlegging av statistikken i 2015 er tallene for årene etter 2015 ikke direkte sammenlignbare med årene før. Tallserien fra 2006 fram til og med 2015 viser en forskyvning i lønnsfordelingen mot høyere andeler av samlet lønn til gruppene (desilene) med de høyeste lønningene. Se også omtalen i NOU 2016: 6 Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2016.

Tabell 2.14 Fordelingen av samlet lønn per heltidsekvivalent

Alle ansatte

Ansatte uten lærlinger

Andel1

Lønnsnivå3

Årlig vekst4

Andel1

Lønnsnivå3

2011

20162

2021

2021

2011–2021

2021

2021

Alle

100,0

100

100

609 500

3,0

100

615 200

Desil 1

5,5

5,3

5,3

320 400

2,0

5,5

340 000

Desil 2

6,9

6,7

6,7

409 300

2,8

6,8

415 300

Desil 3

7,6

7,4

7,4

451 400

2,9

7,4

455 700

Desil 4

8,1

8,1

8,0

490 000

2,9

8,0

494 100

Desil 5

8,7

8,7

8,7

530 100

3,0

8,7

533 600

Desil 6

9,4

9,4

9,4

571 800

3,1

9,3

575 200

Desil 7

10,1

10,2

10,2

618 800

3,1

10,1

621 900

Desil 8

11,1

11,1

11,2

684 500

3,2

11,2

687 800

Desil 9

12,9

13,0

13,1

799 600

3,3

13,1

803 600

Desil 10

19,7

20,1

20,0

1 219 200

3,0

19,9

1 224 700

Gini-koeffisient

0,198

0,208

0,209

0,204

Persentil 91

1,5

1,5

1,5

905 760

3,2

1,5

909 700

Persentil 92

1,5

1,5

1,5

934 800

3,1

1,5

939 200

Persentil 93

1,6

1,6

1,6

966 720

3,1

1,6

971 100

Persentil 94

1,6

1,7

1,6

1 004 280

3,1

1,6

1 008 700

Persentil 95

1,7

1,7

1,7

1 050 840

3,0

1,7

1 055 900

Persentil 96

1,8

1,8

1,8

1 110 360

3,0

1,8

1 115 600

Persentil 97

1,9

2,0

1,9

1 187 400

3,0

1,9

1 192 300

Persentil 98

2,1

2,1

2,1

1 289 280

3,0

2,1

1 294 800

Persentil 99

2,4

2,4

2,4

1 466 760

3,0

2,4

1 472 700

Persentil 100

3,5

3,7

3,7

2 275 440

3,0

3,7

2 287 000

Menn

100,0

100,0

100

644 520

2,9

100

652 800

Desil 1

5,2

5,1

5,0

323 160

2,0

5,4

349 600

Desil 2

6,6

6,3

6,5

417 360

2,7

6,5

425 900

Desil 3

7,3

7,1

7,2

461 280

2,8

7,2

467 300

Desil 4

7,9

7,8

7,8

500 400

2,8

7,8

506 200

Desil 5

8,5

8,5

8,4

543 960

2,8

8,4

549 600

Desil 6

9,2

9,2

9,2

592 920

2,9

9,2

598 100

Desil 7

10,1

10,1

10,1

651 720

3,0

10,1

657 200

Desil 8

11,3

11,4

11,4

735 000

3,1

11,3

740 800

Desil 9

13,4

13,5

13,5

870 360

3,0

13,4

876 500

Desil 10

20,5

21,1

20,9

1 348 560

2,8

20,8

1 357 300

Gini-koeffisient

0,218

0,229

0,227

0,221

Kvinner

100,0

100,0

100

566 280

3,2

100

569 200

Desil 1

6,0

5,7

5,6

318 240

2,1

5,8

330 600

Desil 2

7,4

7,1

7,1

400 200

2,8

7,1

403 600

Desil 3

8,0

8,0

7,8

441 240

2,9

7,8

443 400

Desil 4

8,6

8,5

8,4

476 880

3,1

8,4

479 200

Desil 5

9,2

9,1

9,1

516 360

3,2

9,1

518 200

Desil 6

9,8

9,8

9,8

552 120

3,2

9,7

553 700

Desil 7

10,4

10,5

10,4

590 880

3,3

10,4

592 200

Desil 8

11,2

11,3

11,3

637 320

3,4

11,2

638 600

Desil 9

12,3

12,5

12,6

714 120

3,6

12,6

715 600

Desil 10

17,2

17,6

17,9

1 014 480

3,8

17,9

1 016 700

Gini-koeffisient

0,160

0,171

0,178

0,175

1 Andel av samlet lønnssum i prosent.

2 Brudd i statistikken i 2015.

3 Gjennomsnittlig årlig lønn (månedslønn*12) per november. Per heltidsekvivalent.

4 Gjennomsnittlig årlig vekst i prosent. Geometrisk gjennomsnitt.

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Over de seneste ti årene har veksten i gjennomsnittslønn vært minst i den laveste desilen og størst i den øvre delen av fordelingen. Unntaket er den øverste desilen, der veksten i gjennomsnittslønn har vært som gjennomsnittet i perioden. For kvinner har veksten i den øverste desilen vært sterkere enn gjennomsnittet, mens for menn har den vært svakere enn gjennomsnittet. Mens gjennomsnittslønnen i den laveste desilen har økt med 2,0 prosent målt som årlig rate i perioden, har veksten for alle vært 3,0 prosent (inkludert lærlinger). I samme periode har gjennomsnittlig årsvekst i konsumprisindeksen vært 2,1 prosent. Siden personer vil kunne bevege seg mellom lønnsgrupper i perioden, kan ikke utviklingen i lønnsfordelingen si noe direkte om lønnsutviklingen for den enkelte.

Figur 2.12 Lønnsnivå1 og andel av samlet lønnssum2 per desil og for de øverste persentilene i lønnsfordelingen, heltidsekvivalenter, uten lærlinger. 2021

Figur 2.12 Lønnsnivå1 og andel av samlet lønnssum2 per desil og for de øverste persentilene i lønnsfordelingen, heltidsekvivalenter, uten lærlinger. 2021

1 Gjennomsnittlig årlig lønn (månedslønn*12) per november. Per heltidsekvivalent.

2 Andel av samlet lønnssum i prosent.

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Tabell 2.14 viser en oppsplitting av desil 10 i persentiler. Persentil 100 (prosenten med høyest lønn) hadde en gjennomsnittslønn på 2 287 000 kroner og mottok 3,7 prosent av samlet lønn i 2021 (eksklusiv lærlinger). Andelen av samlet lønn som de øverste persentilene mottar er stort sett uendret de seneste ti årene (justert for brudd), jf. også at veksten i gjennomsnittslønn fra 2011 til 2021 varierer lite mellom persentilene.

Gini-koeffisienten er et summarisk mål på ulikhet og antar verdier mellom 0 og 1. Verdien 0 tilsier at inntektene er helt likt fordelt, mens en Gini-koeffisient lik 1 tilsier at én person mottar all inntekt. Fra 2020 til 2021 økte lønnsspredningen, både samlet og for kvinner og menn hver for seg. I 2021 var Gini-koeffisienten 0,204 (eksklusiv lærlinger), og figur 2.13 viser utviklingen over tid. Lønnsspredningen for kvinner og menn under ett økte gjennomgående på 2000-tallet til 2015. Fra 2015 til 2020 var Gini-koeffisienten om lag uendret samlet og for menn. Blant kvinner økte lønnsspredningen noe også i denne perioden.

Spredningen i lønn målt ved Gini-koeffisienten (eksklusiv lærlinger) er større blant menn enn kvinner; 0,221 for menn og 0,175 for kvinner i 2021. På den annen side har spredningen, målt som prosentvis økning i Gini-koeffisienten, økt mer blant kvinner enn blant menn over tid. Dette ser en også ved at veksten i gjennomsnittslønn over de siste ti årene har vært særlig stor for de øverste desilene blant kvinner.

Figur 2.13 Gini-koeffisienten for lønnstakere

Figur 2.13 Gini-koeffisienten for lønnstakere

Note: Brutto månedslønn for alle ansatte (heltidsekvivalenter). Brudd i statistikken i 2015 og 2017. Statistikken er basert på a-ordningen fra 2015 og fra 2017 benyttes tall eksklusive lærlinger, samt nytt tellingstidspunkt i november.

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Tabell 2.15 viser fordelingen av lønn blant ansatte i privat sektor og i offentlig forvaltning. Gjennomsnittlig er lønnsnivået for de lavest lønte høyere i det offentlige enn i privat sektor, og de høyest lønte har høyest lønnsnivå i privat sektor. I offentlig forvaltning i 2021 mottok desil 1 6,3 prosent av samlet lønnssum, mens desil 10 mottok 16,6 prosent (eksklusiv lærlinger). I privat sektor mottok desil 1 5,3 prosent av samlet lønnssum, mens desil 10 mottok 21,1 prosent. At lønnsspredningen er større i privat sektor enn i offentlig forvaltning ses også ved at Gini-koeffisienten er 0,225 i privat sektor og 0,146 i offentlig forvaltning. Virkningen av å holde lærlinger utenfor materialet er om lag den samme for offentlig forvaltning og privat sektor.

Lønnsspredningen økte fra 2008 til 2015 i både privat og offentlig sektor, målt ved Gini-koeffisienten. Det er små endringer etter 2015. Over de seneste ti årene har veksten i gjennomsnittslønn vært minst i den laveste desil i begge sektorer, mens lønningene har økt mest i de øverste desilene. Veksten i desil 10 i privat sektor er likevel ikke høyere enn gjennomsnittlig vekst i privat sektor.

Tabell 2.15 Fordelingen av samlet lønn per heltidsekvivalent for alle ansatte, etter sektor. Prosent og kroner

Alle ansatte

Ansatte uten lærlinger

Andel1

Lønnsnivå3

Årlig vekst4

Andel1

Lønnsnivå3

2011

20162

2021

2021

2011–2021

2021

2021

Offentlig forvaltning

Alle

100

100

100

592 900

3,1

100

596 500

Desil 1

6,9

6,0

6,0

355 900

2,3

6,3

374 500

Desil 2

7,8

7,6

7,5

443 700

2,8

7,5

447 100

Desil 3

8,4

8,2

8,2

485 700

2,9

8,2

488 700

Desil 4

8,9

8,8

8,8

521 900

3,0

8,8

523 800

Desil 5

9,3

9,4

9,3

552 200

3,0

9,3

553 800

Desil 6

9,8

9,9

9,8

583 200

3,1

9,8

584 600

Desil 7

10,3

10,4

10,4

616 400

3,1

10,4

617 600

Desil 8

10,9

11,1

11,1

657 100

3,2

11,0

658 300

Desil 9

11,9

12,2

12,2

725 200

3,4

12,2

726 600

Desil 10

15,7

16,4

16,7

987 600

3,6

16,6

989 700

Gini-koeffisient

0,128

0,149

0,152

0,146

Privat sektor

Alle

100

100

100

617 500

3,0

100

624 300

Desil 1

5,2

5,0

5,0

309 100

1,9

5,3

329 000

Desil 2

6,6

6,4

6,4

395 600

2,7

6,4

402 100

Desil 3

7,2

7,1

7,1

437 200

2,9

7,1

441 900

Desil 4

7,8

7,7

7,7

473 400

2,9

7,7

478 000

Desil 5

8,4

8,3

8,3

513 900

2,9

8,3

518 600

Desil 6

9,1

9,1

9,1

562 400

3,1

9,1

567 200

Desil 7

10

10,0

10,1

621 500

3,2

10,0

626 200

Desil 8

11,3

11,4

11,4

707 000

3,2

11,4

712 200

Desil 9

13,6

13,6

13,7

843 700

3,1

13,6

849 200

Desil 10

20,8

21,4

21,2

1 311 200

3,0

21,1

1 318 700

Gini-koeffisient

0,223

0,233

0,232

0,225

1 Andel av samlet lønnssum i prosent.

2 Brudd i statistikken i 2015.

3 Gjennomsnittlig årlig lønn (månedslønn*12) per november. Per heltidsekvivalent.

4 Gjennomsnittlig årlig vekst i prosent. Geometrisk gjennomsnitt.

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Kvinner er i større grad enn menn i de laveste desilene av lønnsfordelingen, se tabell 2.16. Her er fordelingen først beregnet for heltidsekvivalenter for kvinner og menn under ett, og deretter er det telt opp hvordan henholdsvis kvinner og menn fordeler seg på desilene. I 2021 var 60,6 prosent av kvinnene og 51,0 prosent av mennene i desilene 1–5. Samtidig var 11,4 prosent av kvinnene og 22,9 prosent av mennene i de to øverste desilene. Med unntak av økningen i andelen kvinner og menn i nederste lønnsdesil, er det små endringer i disse andelene fra 2020 til 2021.

Tabell 2.16 Andelen av kvinner og menn i hver desil av lønnsfordelingen1, heltidsekvivalenter. Prosent

Kvinner

Menn

2019

2020

2021

2021, uten lærlinger

2019

2020

2021

2021, uten lærlinger

Desil 1

15,9

16,6

17,2

18,5

12,2

12,2

12,6

12,5

Desil 2

12,7

12,6

12,8

12,5

10,7

10,6

10,6

10,4

Desil 3

11,4

11,3

11,1

10,7

9,1

9,1

9,3

9,3

Desil 4

9,6

9,4

9,3

9,2

9,6

9,8

9,9

9,8

Desil 5

10,2

10,5

10,2

10,2

8,8

8,4

8,6

8,5

Desil 6

10,4

10,3

10,1

10,1

8,2

8,2

8,3

8,3

Desil 7

9,8

9,7

9,5

9,3

8,7

8,7

8,6

8,7

Desil 8

8,8

8,6

8,4

8,3

9,3

9,5

9,3

9,4

Desil 9

6,6

6,4

6,6

6,5

11

11,1

10,8

10,9

Desil 10

4,6

4,7

4,8

4,7

12,3

12,4

12,1

12,2

Alle

100

100

100

100

100

100

100

100

1 Månedslønn per november.

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Nesten tre av fire lærlinger er menn. Det medvirker til at det er flere kvinner og færre menn nederst i fordelingen når lærlinger holdes utenom. Tall inkludert lærlinger i tabell 2.17 viser at kvinner er underrepresentert i de øverste desilene i lønnsfordelingen, og overrepresentert i de nederste. For menn er det motsatt.

Tabell 2.17 Andel kvinner og menn i hver desil i lønnsfordelingen1, heltidsekvivalenter inkludert lærlinger. 2021

Kvinner

Menn

Desil 1

52,5

47,5

Desil 2

49,4

50,6

Desil 3

49,1

50,9

Desil 4

43,2

56,8

Desil 5

48,9

51,1

Desil 6

49,6

50,4

Desil 7

47,2

52,8

Desil 8

42,2

57,8

Desil 9

33,1

66,9

Desil 10

24,3

75,7

Alle

44,7

55,3

1 Månedslønn per november.

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Lavlønn

I forbindelse med tariffoppgjørene har det vært benyttet ulike grenser for utmåling av lavlønnstillegg. Det har også vært brukt ulike prinsipper for omfanget av de lavlønnstillegg som er gitt. Ofte har avtaleområdets gjennomsnitt vært avgjørende, ved andre anledninger bedriftens eller den enkeltes lønnsnivå.

En mye benyttet lavlønnsgrense har vært 85 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn i tariffområdet LO-NHO-området. Dette ville tilsvare kr 445 740 for et fullt årsverk uten overtid i 2021. Målt slik var 18 prosent av alle heltidsansatte lønnstakere lavtlønte i 2021, jf. tabell 2.18. For kvinner er andelen 20 prosent og for menn 18 prosent. Disse andelene har vært rimelig stabile senere år.

Tabell 2.18 Andel lavtlønte1, beregnet lavlønnsnivå1, gjennomsnittlig og median2 årlig lønn3 for heltidsansatte. Prosent og kroner

2012

2013

2014

2015

20154

2016

2017

2018

2019

2020

2021

I alt

17

17

17

17

18

18

18

18

19

19

18

Menn

16

16

16

16

17

17

17

17

18

18

18

Kvinner

19

19

20

19

19

19

19

19

20

21

20

Lavlønnsnivå1

345 400

356 800

366 400

376 000

377 100

384 600

394 200

406 300

421 800

430 600

445 740

Gjennomsnitt

491 700

510 200

525 200

540 200

540 480

549 600

562 920

579 360

600 120

608 160

635 040

Median2

442 000

457 300

472 200

485 400

483 360

493 920

506 160

520 800

540 000

547 320

571 000

1 Målt som lønnsnivå lavere enn 85 prosent av gjennomsnittlig lønnsnivå for industriarbeidere i LO-NHO-området.

2 Medianlønn er lønnen for lønnstakeren i midten av fordelingen, når lønnstakerne er sortert etter lønn.

3 Månedslønnen per september/november*12.

4 Brudd i statistikken i 2015.

Kilde: Statistisk sentralbyrå

I gruppen av lavlønte for et enkelt år, vil en andel skiftes ut påfølgende år. Det gjelder imidlertid ikke alle ifølge et arbeid utført ved Fafo (Svarstad og Dapi, 2022).9 Av lavlønte i 2019, målt på tilsvarende måte som i tabell 2.18, var om lag en tredel i alderen 24–66 år «varig lavlønte»10. Majoriteten av varig lavlønte var å finne i privat sektor, og en lavere andel var dekket av tariffavtale enn det som er vanlig for lønnstakere i sektoren. Andelene med kun grunnskole som lengste utdanning og annet fødeland enn Norge, var betydelig høyere enn blant lønnstakerne generelt.

Fotnoter

1.

SSB har publisert statistikk for november måned og med ny metode for beregning av arbeidstid tilbake til 2016, med mindre endringer i lønnsnivåer og sammensetning på heltid og deltid. Endringen i månedslønn fra november et år til neste er tilnærmet den samme som målt med september som tellingstidspunkt. I denne rapporten er tidsseriene for lønnsvekst ikke endret tilbake i tid. Lønnsnivåer for 2020 og 2021 er per november og endringer i lønn fra 2019 til 2020 og fra 2020 til 2021 er fra november til november, mens endringer i lønn for tidligere år er målt fra september til september. I noen tilfeller vises relative lønninger i 2019 målt med både tidligere og ny statistikk.

2.

https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/lonnsveksten-bremset-opp-gjennom-2020

3.

Metoden for dekomponering er beskrevet i Brasch, T. von, Grini, H. Johnsen, M. B., Vigtel, T. C. (2020) updated september 2021. An exact additive decomposition of the weighted arithmetic mean. Statistics Norway: Discussion Papers (no 944).

4.

Grini, K.H. og Johnsen, M.B. (2021). Jobbene med lavest lønn. Hvem har jobbene og hvor lenge er folk i slike jobber. Rapport 2021:1. Oslo: Statistisk sentralbyrå.

5.

Hjertø, F. G og Lange, A. A. (2022) Finans og frontfaget. Et tydeligere bilde av finansnæringens lønnsforhold og lønnsdrivere. Rapport fra Finans Norge, februar 2022.

6.

Grini, K. H., Johnsen, M. B. og Konci, E. (2021) Arbeidslivet og smitteverntiltak – hva har skjedd etter 12. mars 2020? Rapport: 2021/18. Oslo: Statistisk sentralbyrå

7.

Dette må ikke forveksles med sysselsatte ifølge sysselsettingsstatistikken.

8.

I datamaterialet er lønnen til deltidsansatte omregnet til hva den ville vært hvis de jobbet heltid. Lønn per heltidsekvivalent for de deltidsansatte kan da slås sammen med lønnen for de heltidsansatte slik at man kan beregne gjennomsnittlig lønn per heltidsekvivalent for alle ansatte.

9.

Svarstad, E. og Dapi, B. (2022) De varig lavlønte – omfang og kjennetegn. Fafo-rapport 02:2022.

10.

En person er varig lavlønt dersom hun/han har status som lavlønt de siste fem årene, eller har status som lavlønt minst tre av de fem siste årene i kombinasjon med å ikke være lønnstaker. Personer som har lønn over lavlønnsgrensa en eller flere ganger i perioden karakteriseres ikke som varig lavlønte.

Til forsiden