NOU 2022: 4

Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2022

Til innholdsfortegnelse

4 Tabellvedlegg

Tabell 4.1 Skattesatser og beløpsgrenser for inntektsårene 2013–2022

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

a. Trygdeavgift pst.

Lønnsinntekt, pst.

7,8

8,2

8,2

8,2

8,2

8,2

8,2

8,2

8,2

8,0

Primærnæringsinntekt1, pst.

11,0

11,4

11,4

11,4

11,4

11,4

11,4

11,4

11,4

11,2

Annen næringsinntekt, pst.

11,0

11,4

11,4

11,4

11,4

11,4

11,4

11,4

11,4

11,2

Pensjonsinntekt

4,7

5,1

5,1

5,1

5,1

5,1

5,1

5,1

5,1

5,1

b. Trinnskatt (toppskatt t.o.m. 2015)

Trinn 1

Sats, pst.

0,44

0,93

1,4

1,9

1,9

1,7

1,7

Innslagspunkt

159 800

164 100

169 000

174 500

180 800

184 800

190 350

Trinn 2

Sats, pst.

1,7

2,41

3,3

4,2

4,2

4,0

4,0

Innslagspunkt

224 900

230 950

237 900

245 650

254 500

260 100

267 900

Trinn 3 (tidl. trinn 1 i toppskatten)

Sats2, pst.

9,0

9,0

9,0

10,7

11,52

12,4

13,2

13,2

13,2

13,4

Innslagspunkt

509 600

527 400

550 550

565 400

580 650

598 050

617 500

639 750

651 250

643 800

Trinn 4 (tidl. trinn 2 i toppskatten)

Sats, pst.

12,0

12,0

12,0

13,7

14,52

15,4

16,2

16,2

16,2

16,4

Innslagspunkt

828 300

857 300

885 600

909 500

934 050

962 050

964 800

999 550

1 021 550

969 200

Trinn 5

Sats, pst.

17,4

Innslagspunkt

2 000 000

Skatter på alminnelig inntekt

c. Kommune, fylkes- og fellesskatt

Finnmark og Nord-Troms, pst.

24,5

23,5

23,5

21,5

20,5

19,5

18,5

18,5

18,5

18,5

Landet ellers, pst.

28,0

27,0

27,0

25,0

24,0

23,0

22,0

22,0

22,0

22,0

d. Maksimale marginale skattesatser

Lønnsinntekt (ekskl. arbeidsgiveravgift), pst.

47,8

47,2

47,2

46,9

46,7

46,6

46,4

46,4

46,4

47,4

Primærnæringsinntekt1, pst.

51,0

50,4

50,4

50,1

49,9

49,8

49,6

49,6

49,6

50,6

Annen næringsinntekt, pst.

51,0

50,4

50,4

50,1

49,9

49,8

49,6

49,6

49,6

50,6

Standardfradrag mv.

e. Personfradrag

Klasse 1, kr

47 150

48 800

50 400

51 750

53 150

54 750

56 550

51 300

52 450

58 250

Klasse 2, kr3

94 300

72 000

74 250

76 250

78 300

f. Minstefradrag for lønnsinntekt

Sats, pst.

40,0

43,0

43,0

43,0

44,0

45,0

45,0

45,0

46,0

46,0

Øvre grense, kr

81 300

84 150

89 050

91 450

94 750

97 610

100 800

104 450

106 750

109 950

Nedre grense, kr

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

31 800

g. Minstefradrag for pensjonsinntekt

Sats, pst.

26,0

27,0

29,0

29,0

31,0

31,0

31,0

31,0

37,0

40,0

Øvre grense, kr

68 050

70 400

72 200

73 600

81 200

83 000

85 050

87 450

88 700

90 800

Nedre grense, kr

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

h. Særskilt fradrag i arbeidsinntekt4, kr

31 800

31 800

31 800

31 800

31 800

31 800

31 800

31 800

31 800

i. Særfradrag for uførhet, kr

32 000

32 000

j. Særskilt skattefradrag for pensjonister

Maksimalt beløp, kr

30 300

30 000

30 800

29 880

29 940

29 950

30 000

32 330

32 620

33 400

Innslagspunkt trinn 1, kr

170 750

175 900

180 800

184 800

188 700

193 250

198 200

204 150

206 050

210 950

Nedtrappingssats trinn 1, pst.

15,3

15,3

15,3

15,3

15,3

15,3

15,3

16,7

16,7

16,7

Innslagspunkt trinn 2, kr

259 800

266 900

273 650

278 950

284 350

290 700

297 900

306 300

310 700

318 600

Nedtrappingssats trinn 2, pst.

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

j.Skattebegrensningsregelen5

Avtrappingssats, pst.

55,0

55,0

55,0

55,0

55,0

55,0

55,0

55,0

55,0

55,0

Skattefri nettoinntekt

Enslige, kr

127 000

131 400

135 700

139 400

143 150

147 450

147 450

147 450

147 450

147 450

Gifte6, kr

116 700

120 800

124 800

128 150

131 600

135 550

135 550

135 550

135 550

135 550

l. Foreldrefradrag (for barn under 12 år)

Øvre grense, ett barn, kr

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

Tillegg per barn utover det første, kr

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

n. Barnetrygd7

Sats per barn 6–17 år, kr

11 640

11 640

11 640

11 640

11 640

11 640

12 480

12 648

12 648

12 648

Sats per barn 0–5 år, kr

11 640

11 640

11 640

11 640

11 640

11 640

12 480

13 848

17 448

20 112

Ekstra barnetrygd i Finnmark og Nord-Troms, kr8

3 840

1 Næringsdrivende innenfor fiske og fangst samt barnepass i eget hjem (barn under 12 år eller med særlig behov for omsorg og pleie) har 8,0 prosent trygdeavgift på næringsinntekten. Lavere trygdeavgiftssats for fiske og fangst har sammenheng med at disse næringene betaler produktavgift som blant annet skal dekke differansen mellom 8,0 prosent og 11,2 prosent trygdeavgift.

2 For skattytere i Nord-Troms og Finnmark er satsen 11,2 prosent i 2020.

3 Skatteklasse 2 er avviklet fra 2018. Gjaldt tidligere for skattytere med forsørgeransvar for ektefelle.

4 Skattyter må velge mellom minstefradrag og særskilt fradrag i arbeidsinntekt (lønnsfradrag).

5 Fra 2015 gjelder skattebegrensningsregelen kun pensjon eller overgangsstønad til en tidligere familiepleier eller gjenlevende ektefelle.

6 Gifte uføre som mottar ektefelletillegg, har en skattefri nettoinntekt som tilsvarer det dobbelte av den skattefrie nettoinntekten for øvrige gifte, dvs. 271 100 kroner i 2020.

7 Enslige forsørgere får barnetrygd for ett barn mer enn det de har (utvidet barnetrygd). Enslige forsørgere med full overgangsstønad og utvidet barnetrygd får dessuten 7 920 kroner ekstra dersom de har barn fra 0–3 år.

8 Avviklet fra 1. april 2014.

Kilde: Finansdepartementet

Tabell 4.2 Utvikling i grunnbeløpet (G), minstepensjonene for enslige og ektepar og pensjonen til enslige uføre1. Kroner og målt i antall G

Årlig minstepensjon for enslig

Årlig minstepensjon for ektepar

Årlig minsteytelse i uføretrygden for enslige2

Grunnbeløpet

Kroner

Antall G

Kroner

Antall G

Kroner

Antall G

01.05.09–30.04.103

72 881

143 568

1,97

265 272

3,64

143 568

1,97

01.05.10–30.04.114

75 641

151 272

2,00

279 864

3,70

151 272

2,00

01.05.11–30.04.125

79 216

157 639

1,99

291 644

3,68

158 424

2,00

01.05.12–30.04.13

82 122

162 615

1,98

300 850

3,66

164 256

2,00

01.05.13–30.04.14

85 245

167 963

1,97

310 744

3,65

170 496

2,00

01.05.14–31.12.14

88 370

173 274

1,96

320 570

3,63

176 736

2,00

01.01.15–30.04.15

88 370

173 274

1,96

320 570

3,63

219 1586

2,48

01.05.15–30.04.16

90 068

175 739

1,95

325 132

3,61

223 369

2,48

01.05.16–31.08.16

92 576

179 748

1,94

332 548

3,59

229 588

2,48

01.09.16–30.04.177

92 576

183 748

1,98

341 530

3,69

229 588

2,48

01.05.17–31.08.17

93 634

184 766

1,97

343 422

3,67

232 212

2,48

01.09.17–30.04.188

93 634

188 766

2,02

345 422

3,69

232 212

2,48

01.05.18–30.04.19

96 883

194 192

2,00

355 350

3,67

240 270

2,48

01.05.19–31.08.19

99 858

198 818

1,99

363 816

3,64

247 648

2,48

01.09.19–30.04.209

99 858

202 818

2,03

363 816

3,64

247 648

2,48

01.05.20–30.04.21

101 351

208 690

2,06

367 174

3,62

251 350

2,48

01.05.21–30.06.21

106 399

219 878

2,07

386 858

3,64

263 870

2,48

01.07.21–30.04.22

106 399

224 878

2,11

386 858

3,64

263 870

2,48

1 For tidligere år se NOU 2017: 10 Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2017.

2 Fra 2015 er minsteytelsen per år i uføretrygden 2,48 G for enslige og 2,28 G for gifte og samboende. Fra 1.9.2016 er minsteytelsen per år 2,33 G for gifte og samboende uføretrygdede som mottar en omregnet uførepensjon. Personer som er født uføre eller har blitt uføre før fylte 26 år er garantert en minsteytelse på 2,66 G (samboende) eller 2,91 G (enslige).

3 Heving av særtilleggssatsen fra 1.5.2009. Ordinær sats utgjør 97 prosent av grunnbeløpet.

4 Heving av særtilleggssatsen fra 1.5.2010. Ordinær sats utgjør 100 prosent av grunnbeløpet.

5 Fra og med 1.5.2011 er satsene for minste pensjonsnivå for alderspensjonister regulert i samsvar med lønnsveksten og deretter justert for effekten av levealdersjusteringen, mens minstepensjon for uførepensjonister er regulert i samsvar med grunnbeløpet (lønnsveksten).

6 Fra 1.1.2015 er uførepensjon endret til uføretrygd og blir skattlagt som lønn. For å føre videre nivået etter skatt, er minstesatsene økt.

7 Fra 1.9.2016 økte grunnpensjonen til gifte og samboende pensjonister fra 0,85 G til 0,90 G. Minste pensjonsnivå for gifte alderspensjonister økte, og minste pensjonsnivå for enslige alderspensjonister ble økt med 4 000 kr per år.

8 Fra 1.9.2017 ble minste pensjonsnivå for enslige økt med 4 000 kr per år, og minste pensjonsnivå for gifte/samboere ble økt med 1 000 kr per år.

9 Fra 1.9.2019 ble minste pensjonsnivå for enslige økt med 4 000 kr per år.

Kilde: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Tabell 4.3 Timelønnskostnader i industrien hos Norges handelspartnere i nasjonal valuta.1 Prosentvis vekst fra året før

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Sverige

5,3

2,1

2,6

2,1

1,6

1,1

3,1

3,6

-0,8

2,9

Tyskland

4,3

2,9

2,6

2,2

2,4

2,7

2,3

2,5

1,3

0,6

Danmark

1,9

1,9

2,0

1,1

1,7

1,5

2,5

3,2

2,1

3,4

Nederland

3,3

0,8

2,7

-0,5

-0,9

2,4

2,4

2,2

2,1

4,3

Storbritannia

2,6

1,4

1,0

1,3

3,7

2,7

2,6

0,9

USA

0,5

2,2

1,5

2,1

3,2

Sør-Korea

8,3

5,0

2,9

2,5

4,6

Kina

Polen

5,2

3,5

6,1

3,6

4,7

6,4

7,9

6,9

5,6

8,1

Belgia

2,5

2,0

2,6

1,7

-1,2

1,3

1,6

2,1

1,7

1,3

Finland

3,0

2,6

1,2

2,1

1,0

-1,8

1,0

0,6

-0,4

4,3

Italia

2,8

2,9

2,4

2,6

0,5

0,5

1,3

3,4

2,8

-2,3

Frankrike

4,3

1,6

1,7

1,4

1,4

1,8

2,4

2,0

2,6

0,3

Singapore

5,2

5,7

5,3

4,6

3,9

Spania

2,5

1,2

0,4

-0,7

0,5

0,9

0,8

2,0

4,1

-0,9

Canada

2,2

2,7

1,3

3,1

1,4

Japan

-1,2

0,1

1,4

0,1

0,8

Litauen

9,9

8,8

5,9

5,2

12,7

Brasil

8,2

7,8

8,5

4,8

8,3

Russland

Tsjekkia

3,3

2,4

3,7

3,5

2,4

8,4

8,7

7,9

4,9

3,9

Sveits

7,1

2,0

1,2

-1,0

1,3

Tyrkia

7,6

11,7

12,5

13,5

19,2

Estland

8,9

7,6

6,5

6,0

5,8

6,2

6,4

6,8

3,1

4,6

Taiwan

1,8

0,6

2,8

5,2

4,8

Norges handelspartnere2

3,8

2,4

2,5

1,9

2,2

2,1

2,9

3,0

1,3

2,7

Memo:

Norge

4,9

5,1

3,1

2,9

1,6

2,3

2,5

3,6

0,7

3,0

1 Tallene for årene 2011–2016 er fra Conference Board. For 2017–2021 benyttes tall for vekst i arbeidskraftkostnadsindekser fra Eurostat. For Nederland foreligger det ikke tall for 2021. For Nederland benyttes derfor vekst fra 1–3. kvartal 2020 til 1–3. kvartal 2021 som et anslag på 2021. Tallene for Norge er fra nasjonalregnskapet.

2 Ved beregning av tall for Norges handelspartnere benyttes utvalgets konkurransevekter, jf. tabell 8.1.

Kilde: Conference Board, Eurostat og Statistisk sentralbyrå

Tabell 4.4 Lønnskostnader per ansatt i hele økonomien hos Norges handelspartnere i nasjonal valuta. Prosentvis vekst fra året før1

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Sverige

2,0

2,3

2,7

2,6

2,0

3,8

3,0

2,6

4,0

3,0

Tyskland

1,9

2,9

2,8

2,3

2,6

2,9

3,4

0,4

3,1

3,9

Danmark

1,6

1,5

1,7

1,3

1,7

1,6

1,9

2,3

4,0

3,1

Nederland

1,8

1,7

-0,3

1,6

1,0

1,9

2,9

4,7

1,5

2,0

Storbritannia

3,4

0,8

1,0

3,1

3,1

2,6

4,1

2,2

5,0

4,6

USA

1,5

2,7

2,7

0,9

3,0

3,5

3,1

7,2

5,8

4,7

Sør-Korea

3,0

2,4

4,4

3,4

3,5

4,5

3,4

1,1

0,6

2,6

Kina

Polen

1,7

2,3

2,1

4,8

5,8

8,1

7,3

3,7

5,5

5,6

Belgia

2,4

1,0

0,1

0,6

1,9

1,8

2,0

-1,5

3,8

4,6

Finland

1,4

0,9

1,4

0,9

-1,1

1,3

1,3

0,8

3,1

3,3

Italia

0,8

0,2

0,9

0,4

0,5

1,9

1,3

-5,2

5,5

2,3

Frankrike

1,8

1,2

1,1

1,2

2,0

1,7

0,0

-2,9

5,4

4,4

Singapore

Spania

0,1

0,1

1,0

-0,1

0,7

1,6

2,3

-1,4

3,1

3,2

Canada

3,0

3,1

2,1

-0,6

2,0

3,8

2,0

4,0

2,8

3,3

Japan

-0,4

0,8

0,3

1,0

0,6

1,3

0,8

-0,8

1,3

1,8

Litauen

5,3

4,6

5,8

6,4

9,4

7,9

10,6

7,4

11,1

8,5

Brasil

Russland

Tsjekkia

0,0

2,8

3,1

4,0

7,2

8,1

7,2

3,2

4,4

2,6

Sveits

1,1

-0,3

-0,3

-0,5

0,5

1,0

1,6

-0,7

3,3

1,6

Tyrkia

Estland

5,8

6,5

3,6

6,2

7,1

10,4

8,8

4,7

6,4

8,3

Taiwan

Norges handelspartnere2

1,9

2,0

2,1

2,1

2,4

3,2

3,1

2,0

3,8

3,5

Memo:

Norge

4,4

3,0

2,7

1,3

2,0

3,2

4,0

1,6

5,0

2,5

Euroområdet4

1,4

1,4

1,6

1,3

1,9

2,4

2,3

-0,8

3,9

3,5

OECD

1,7

2,1

2,1

1,6

2,6

3,3

2,9

2,5

3,6

3,3

1 Tallene for 2021 og 2022 er anslag.

2 Ved beregning av tall for Norges handelspartnere benyttes Beregningsutvalgets konkurransevekter, jf. tabell 8.1.

Kilde: OECD Economic Outlook (Publisert desember 2021)

Tabell 4.5 Netto lønnskostnadsandel for industrien i Norge og utvalgte land. Prosent

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Norge

85,4

86,6

85,0

84,0

86,5

82,7

85,5

88,1

85,8

86,2

Sverige

72,7

75,0

74,5

65,9

68,1

68,8

69,5

69,1

Tyskland

77,2

79,3

77,2

76,3

74,0

74,1

76,4

79,4

85,6

Finland

85,1

79,7

76,7

72,9

70,7

62,6

65,0

65,5

64,0

Danmark

74,9

70,8

70,0

66,6

63,3

62,3

61,8

59,3

57,1

Nederland

66,6

69,6

69,9

64,1

63,5

60,9

60,3

61,9

63,2

Frankrike

87,1

86,6

86,1

82,2

82,9

83,5

84,5

81,8

93,5

Polen

53,5

56,6

54,2

51,0

53,7

58,5

60,4

61,8

61,1

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Eurostat

Tabell 4.6 Lønnsomhetsmål i industrien. Prosent

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Driftsmargin

Norge

4,1

4,6

4,3

5,0

4,4

4,8

4,7

4,1

3,3

3,4

Belgia

3,6

3,3

3,3

3,8

5,2

5,3

5,3

5,3

5,2

4,7

Frankrike

3,2

2,6

2,8

2,6

4,0

4,4

4,7

3,7

3,7

2,7

Italia

2,6

2,1

2,7

3,2

4,1

4,6

4,7

4,5

4,3

3,7

Spania

2,5

2,0

2,2

2,8

4,4

5,0

5,1

4,6

4,2

2,2

Tsjekkia

7,1

9,2

8,8

9,7

10,1

7,4

7,2

7,4

7,1

Tyskland

4,8

4,1

3,6

4,2

2,8

3,9

4,3

3,2

2,5

Østerrike

5,4

5,0

4,7

4,9

5,0

5,8

6,2

5,7

5,5

Totalrentabilitet

Norge

4,6

5,7

5,5

6,7

6,7

7,3

7,9

7,8

6,1

6,6

Belgia

6,1

6,7

5,0

5,3

6,1

5,8

5,6

9,9

7,1

6,3

Frankrike

5,7

5,3

5,0

6,1

7,0

6,9

7,0

5,8

5,7

4,0

Italia

3,7

3,1

3,5

4,8

4,8

5,4

5,6

5,7

5,5

3,5

Spania

5,7

3,0

3,3

6,9

4,8

6,7

7,1

6,8

6,3

4,6

Tsjekkia

14,9

16,5

16,2

16,5

17,9

12,1

11,6

13,3

13,1

Tyskland

7,3

6,6

6,0

6,5

5,7

6,2

6,5

5,8

4,6

Østerrike

8,5

8,7

7,8

7,7

8,2

8,7

9,0

8,4

8,0

Egenkapitalandel

Norge

42,9

42,3

44,1

44,6

47,0

50,9

49,8

51,6

52,6

51,7

Belgia

51,4

47,9

48,0

48,1

46,2

44,8

45,1

45,5

48,0

49,9

Frankrike

36,1

37,9

37,7

36,7

36,7

37,2

38,9

37,8

38,0

38,6

Italia

31,9

32,9

34,2

35,6

37,5

39,6

39,4

40,3

42,4

43,6

Spania

41,7

41,8

41,7

41,9

42,8

43,2

44,2

45,8

46,0

46,3

Tsjekkia

48,1

57,1

55,1

52,5

55,2

53,7

55,1

55,4

56,9

Tyskland

32,0

32,6

33,1

33,9

32,4

34,1

33,6

32,7

32,5

Østerrike

35,7

37,3

38,8

38,8

39,5

39,2

38,7

38,8

39,1

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Banque de France (BACH-databasen)

Tabell 4.7 Husholdninger. Inntekter og utgifter. Milliarder kroner

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020*

2021*

Inntekter:

1 499,0

1 582,6

1 642,8

1 754,8

1 765,3

1 823,3

1 890,1

1 979,5

2 028,4

2 137,3

Lønn

1 027,1

1 082,6

1 124,4

1 159,8

1 187,8

1 227,2

1 286,0

1 352,2

1 362,3

1 447,9

Blandet inntekt1/ driftsresultat

104,8

107,2

110,6

124,4

123,8

124,8

119,3

113,3

110,2

111,6

Herav: Tjenester fra egen bolig

35,5

36,8

38,8

43,8

42,7

39,0

39,6

43,0

41,7

38,2

Formuesinntekter

61,7

66,5

74,3

109,8

80,5

82,5

88,5

100,3

97,4

111,3

Herav: Mottatt aksjeutbytte

34,5

38,1

45,8

89,7

67,2

68,6

73,4

81,4

82,2

102,4

Offentlige stønader, inkl. pensjon

381,1

398,2

422,2

450,1

467,6

481,6

492,6

511,3

566,4

581,6

Andre inntekter (netto)

-75,7

-71,9

-88,7

-89,3

-94,5

-92,8

-96,3

-97,7

-107,9

-115,0

Utgifter:

424,0

447,3

456,1

471,5

463,7

476,0

493,8

523,1

523,3

536,9

Skatt på inntekt og formue

314,1

331,2

336,4

361,5

360,6

367,5

383,0

400,0

415,6

442,2

Formuesutgifter

110,0

116,1

119,7

110,0

103,2

108,5

110,7

123,1

107,7

94,6

Korreksjon for indirekte målte banktjenester

53,7

63,1

62,5

61,7

61,4

68,8

65,7

68,9

75,3

70,0

Disponibel inntekt

1 128,7

1 198,3

1 249,2

1 345,3

1 363,0

1 416,1

1 462,0

1 525,2

1 580,4

1 670,4

1 Blandet inntekt er den delen av driftsresultatet som tilfaller husholdningssektoren. Dette inkluderer også beregnet avkastning av boligkapitalen.

* Foreløpige tall.

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Tabell 4.8 Nettonasjonalprodukt og faktorinntekt. Milliarder kroner

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020*

2021*

Nettonasjonalprodukt

2 502,9

2 586,3

2 617,9

2 555,6

2 528,9

2 712,5

2 938,7

2 912,7

2 708,9

3 404,4

– Netto produksjonsskatter

283,4

296,2

307,7

317,0

332,0

351,9

367,8

372,9

355,5

383,1

= Faktorinntekt

2 219,6

2 290,0

2 310,2

2 238,6

2 196,9

2 360,6

2 570,9

2 539,9

2 353,5

3 021,3

– Lønnskostnader

1 307,2

1 383,0

1 442,2

1 485,8

1 510,4

1 559,7

1 638,8

1 733,2

1 734,9

1 835,1

= Driftsresultat

912,4

907,0

867,9

752,7

686,6

800,9

932,1

806,6

618,5

1 186,2

– Driftsresultat i olje- og gassutvinning inkl. rørtransport

492,3

456,8

390,2

270,1

183,1

291,1

405,0

277,2

135,4

636,1

Driftsresultat i øvrige næringer

420,1

450,2

477,7

482,7

503,5

509,8

527,1

529,4

483,1

550,1

* Foreløpige tall

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Tabell 4.9 Lønnskostnader for noen hovedgrupper av næringer. Milliarder kroner

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020*

2021*

Alle næringer

1 307,2

1 383,0

1 442,2

1 485,8

1 510,4

1 559,7

1 638,8

1 733,2

1 734,9

1 835,1

Offentlig forvaltning

392,1

415,1

437,4

457,5

474,4

496,0

519,8

545,2

556,7

581,4

Ideelle organisasjoner, boligtjenester, eget bruk

32,3

34,2

36,0

38,5

40,7

42,8

44,8

47,5

47,9

51,8

Markedsrettet virksomhet1

882,8

933,7

968,8

989,8

995,3

1 021,0

1 074,3

1 140,5

1 130,3

1 201,8

Olje- og gassutvinning inkl. rørtransport

37,1

40,7

41,7

39,6

38,2

37,1

39,0

41,8

42,2

43,3

Markedsrettet virksomhet1 Fastlands-Norge

831,3

878,1

915,6

938,3

945,8

972,7

1 023,9

1 087,2

1 077,7

1 148,4

Industri

137,0

144,1

149,8

148,3

144,3

143,7

148,9

158,0

155,4

161,8

Verkstedindustri og skipsbyggingsindustri mv.

71,6

77,3

82,0

78,8

72,4

69,0

71,4

77,8

75,4

77,2

Råvarebasert industri

26,0

26,7

27,1

28,0

29,3

30,6

32,0

33,2

33,1

34,6

Øvrige industrinæringer

39,4

40,1

40,7

41,5

42,6

44,2

45,5

46,9

46,9

50,0

Øvrig markedsrettet virksomhet i Fastlands-Norge

694,3

734,0

765,8

790,0

801,5

829,0

875,0

929,2

922,3

986,6

1 Markedsrettet virksomhet er samlingen av produksjonsenheter som henter mer enn 50 prosent av sine inntekter fra salg i markedet.

* Foreløpige tall

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Tabell 4.10 Beregnet årslønnsvekst1 fra året før. Supplement til tabell 1.1 i kapittel 1

År

Arbeidere i NHO-bedrifter2:

Arbeidere i alt

Industriarbeidere

Nærings- og nytelsesmiddelindustri

Treindustri

Kjemisk prosessindustri

Verksted- og metallindustri

Bygg- og anleggsvirksomhet

Transportsektoren i alt

I alt

Byggevirksomhet

2012

3,7

4,1

3,9

3,6

4,0

4,5

2,9

3,0

4,2

2013

4,1

3,5

3,9

2,3

2,8

4,1

3,9

3,6

3,8

2014

3,0

3,0

3,3

2,5

3,3

3,0

3,3

3,4

3,0

2015

2,6

2,5

2,9

1,8

2,4

2,9

3,0

2,5

3,2

2016

1,5

2,0

2,2

1,5

2,3

2,1

2,2

2,6

1,6

2017

2,4

2,6

2,2

3,1

1,9

2,3

2,5

2,7

2,8

2018

2,8

2,8

2,9

2,5

2,8

2,8

2,5

2,8

2,8

2019

3,1

3,1

2,9

3,2

3,1

3,3

2,6

2,7

3,1

2020

2,3

2,0

2,2

2,2

2,6

1,7

2,3

2,2

2,7

2021

3,4

2,8

2,7

3,2

3,0

2,8

2,5

2,5

2,5

2011–2021

33,1

32,2

33,2

29,1

32,0

33,7

31,4

31,8

33,9

Gj. sn. per år10

2,9

2,8

2,9

2,6

2,8

2,9

2,8

2,8

3,0

Årslønn 2021

532 600

524 400

504 100

474 300

571 800

534 900

567 800

559 800

501 200

År

Arbeidere i NHO-bedrifter2

Funksjonærer i NHO-bedrifter

Industrien i NHO-bedrifter i alt

Finanstjenester4

Varehandel

Landtransport

Hotell og rest.3

I alt

Industrifunk.

I alt

Virkebedrifter

2012

5,7

3,0

4,2

4,1

4,2

3,4

3,2

3,3

2013

5,1

3,3

4,3

4,3

3,9

6,1

3,4

4,0

2014

3,0

3,1

3,3

3,2

3,3

3,2

1,6

3,5

2015

2,9

2,4

2,9

2,5

2,5

4,3

3,2

3,3

2016

2,6

1,59

2,1

2,2

1,9

2,5

2,8

2,5

2017

2,6

2,79

2,7

2,7

2,4

3,8

2,8

3,1

2018

2,1

2,89

2,2

2,8

2,6

3,2

2,6

2,7

2019

3,0

3,69

3,0

3,0

3,1

3,411

3,5

3,0

2020

2,5

1,7

2,3

2,1

2,2

2,9

3,8

3,6

2021

2,8

3,415

2,8

3,1

3,1

3,7

4,7

4,713

2011–2021

37,3

31,1

34,0

34,4

33,3

43,1

36,5

39,3

Gj. sn. per år10

3,2

2,7

3,0

3,0

2,9

3,7

3,2

3,4

Årslønn 2021

480 100

412 100

791 800

838 800

666 300

742 900

557 400

584 600

År

Forretningsm. tjenesteyting

Staten6

Kommunene7

Spekter-bedrifter

I alt

Undervisningsansatte

Øvrige ansatte

Helseforetakene5

Øvrige bedrifter

2012

3,0

4,1

4,1

4,0

4,1

3,7

4,2

2013

3,6

3,5

3,7

3,2

3,9

3,8

3,6

2014

2,4

3,4

3,27

2,37

3,7

3,4

3,3

2015

2,5

2,8

3,37

3,97

3,2

2,7

2,7

2016

1,4

2,4

2,5

2,5

2,5

2,08

2,4

2017

2,4

2,3

2,5

2,3

2,6

3,68

2,4

2018

3,0

2,7

2,9

2,8

3,0

3,4

2,9

2019

3,8

3,812

3,5

3,0

3,7

3,4

3,3

2020

2,6

1,812

1,7

1,214

1,914

1,8

1,9

2021

4,0

2,8

2,6

2,3

2,8

3,6

2,9

2011–2021

32,7

33,8

34,4

31,1

36,2

36,2

33,8

Gj.sn. per år10

2,9

3,0

3,0

2,7

3,1

3,1

3,0

Årslønn 2021

515 200

641 300

558 100

604 800

544 600

653 800

596 000

1 Veksttallene er per årsverk for arbeidere og funksjonærer i NHO-bedrifter, staten, kommunene og Spekter-bedrifter. For de andre er veksttallene for heltidsansatte med unntak av varehandel i alt og forretningsmessig tjenesteyting fra og med 2010.

2 Gjelder for arbeidere med gjennomsnittlig avtalefestet normalarbeidstid, for dagarbeidere betyr dette 37,5 t/uke.

3 Omfatter månedslønte, prosentlønte og timelønte arbeidstakere. Årslønnsnivået er et gjennomsnitt for fastlønte og prosentlønte.

4 Heltidsansatte i medlemsvirksomheter (arbeidsgivermedlemmer) i Finans Norge utenom ledere. Endringer i bonusutbetalinger påvirker lønnsveksten i enkelte år.

5 Beregnet på Spekters tallmateriale for 2009 og fra 2010 beregnet på tallmateriale fra Statistisk sentralbyrå.

6 Eksklusiv de statlig eide helseforetakene. Fra og med 2015 er datagrunnlaget basert på a-ordningen.

7 For ansatte i konflikt i 2014 ble virkningstidspunkter forskjøvet. Dette trakk årslønnsvekstanslaget i 2014 ned med 0,2 prosentpoeng i hele kommunesektoren og med 0,9 prosentpoeng for undervisningsansatte. Konflikten har trukket opp årslønnsveksten i 2015 for kommuneansatte med 0,2 prosentpoeng og for undervisningsansatte med 0,9 prosentpoeng. For øvrige ansatte er ikke årslønnsveksten påvirket.

8 For ansatte i konflikt i 2016 ble virkningstidspunktet forskjøvet. Dette trakk ned årslønnsvekstanslaget i 2016 med 0,4 prosentpoeng og trakk opp anslaget i 2017 med 0,4 prosentpoeng. Deler av lønnsoppgjøret i 2016 ble også først utbetalt i 2017, noe som ytterligere trakk ned årslønnsvekstanslaget i 2016 og ytterligere trakk opp anslaget i 2017. Strukturendringer trakk i samme retning.

9 For identiske personer var lønnsveksten om lag 3 prosent i 2016, 4,3 prosent i 2017, 4,2 prosent i 2018 og 4,8 prosent i 2019.

10 Geometrisk gjennomsnitt.

11 Beregnet ut fra korrigert lønnsnivå for 2019 på grunn av endringer i innrapportering av yrkeskoder fra noen medlemmer av Finans Norge.

12 Vekst i faste og variable tillegg bidro til økt årslønnsvekst med 0,4 prosentpoeng i 2019, se boks 1.1 i kapittel 1. Årslønnsveksten i det statlige tariffområde ekskl. forsvaret er 1,5 prosent i 2020. Vekst i faste og variable tillegg bidrar til økt årslønnsvekst med 0,3 prosentpoeng i 2020.

13 Bonusutbetalinger trakk årslønnsveksten i varehandel opp med 1,4 prosentpoeng.

14 Økt antall årsverk i stillingskode «7960 – lærer uten godkjent utdanning», trakk lønnsveksten for undervisningspersonell ned med om lag 0,3 prosentpoeng. Overføring av ansatte fra Statens vegvesen til fylkeskommunene trakk lønnsveksten for øvrige opp med om lag 0,1 prosentpoeng.

15 Det har vært en kraftig nedgang i andel årsverk for avtalen, og frafall av antall ansatte er nærmere 50 prosent. De identiske ansatte har en vekst på 4,6 prosent fra 2020–2021.

Kilde: Statistisk sentralbyrå, Beregningsutvalget og KS

Tabell 4.11 Kvinners gjennomsnittslønn1 i forhold til menns etter næring. Heltidsansatte

Månedslønn*12

Andel kvinner2

Menn

Kvinner

2012

2013

2014

2015

20153

2016

2017

2018

2019

20197

2020

2021

2021

2021

2021

Jordbruk, skogbruk og fiske

99,7

96,7

96,9

94,7

89,1

88,2

86,4

88,4

87,8

88,1

88,5

88,5

569 880

504 480

21

Bergverksdrift og utvinning

93,8

94,1

92,2

95,3

95,5

96,7

98,1

100,1

99,8

101,0

100,4

101,3

919 320

930 840

19

Industri

90,6

91,7

91,2

91,6

92,2

93,1

93,9

94,5

94,8

93,8

94,2

94,5

627 120

592 800

20

Elektr. forsyning mv.

93,9

95,4

95,4

95,7

93,6

93,9

93,9

93,7

93,6

94,0

94,3

94,3

829 560

782 400

24

Vann, avløp, renovasjon

107,9

106,3

107,5

106,1

106,3

107,2

106,5

107,6

109,0

109,6

108,9

109,6

559 320

613 200

18

Bygge- og anleggsvirksomhet

102,4

103,4

102,8

104,2

103,9

104,3

104,7

105,4

105,7

107,7

107,6

107,3

573 240

614 880

7

Varehandel mv.

84,6

85,3

85,3

84,7

87,7

87,6

88,1

88,3

88,5

86,2

86,8

87,5

619 080

541 680

33

Transport og lagring

91,3

89,9

91,3

91,8

90,2

91,6

92,3

93,2

93,1

93,3

95,2

94,5

614 160

580 200

17

Overnattings- og serveringsvirksomhet

93,0

92,6

93,6

90,9

93,9

94,3

95,2

95,7

95,8

93,2

93,2

92,0

447 240

411 480

50

Informasjon og kommunikasjon

84,9

85,7

85,8

86,2

85,9

86,4

87,2

87,2

87,8

87,6

88,2

88,3

831 600

734 280

28

Finansierings- og forsikringsvirksomhet

70,7

71,5

71,0

71,4

69,6

70,2

70,2

70,8

72,9

73,2

74,2

74,0

1 013 040

749 160

45

Omsetning og drift av fast eiendom

84,6

87,8

83,9

84,5

83,1

83,5

83,2

82,5

85,8

84,6

85,2

84,8

829 200

703 200

33

Faglig, vit. og teknisk tjenesteyting

78,5

78,8

79,8

80,0

80,3

81,7

82,3

82,7

83,1

82,9

83,7

83,1

836 400

695 040

40

Forretningsmessig tjenesteyting

93,4

91,6

92,9

92,8

90,4

92,3

93,1

92,9

93,2

93,4

91,5

92,3

554 880

511 920

34

Offentlig adm. og forsvar mm.

92,2

91,4

91,5

88,7

87,9

88,5

88,6

89,2

89,2

89,7

90,0

90,3

693 120

626 040

50

Undervisning

94,8

94,9

95,1

94,1

93,8

94,3

94,4

94,7

94,8

94,7

94,8

95,3

625 200

595 680

64

Helse- og sosialtjenester

85,7

85,2

86,3

86,2

84,2

85,2

84,7

85,0

85,6

85,3

85,5

85,9

656 640

563 760

78

Kultur, underholdning og fritid

89,0

88,7

90,6

92,0

92,3

93,1

93,3

93,6

93,6

90,4

90,8

91,0

578 040

526 080

47

Annen tjenesteyting

77,9

76,1

76,9

78,5

82,7

83,3

84,1

84,7

85,0

83,7

85,5

86,4

643 680

556 200

60

Kommune/fylkeskommune i alt4

93,8

93,7

94,0

94,1

94,1

94,6

94,8

94,8

95,3

93,8

94,0

94,5

596 400

563 400

71

Skoleverket/undervisning4,5

97,0

97,2

97,3

97,3

97,3

97,3

97,7

97,9

98,1

97,0

97,3

97,6

607 200

592 920

69

Øvrige ansatte4

92,5

92,2

92,5

92,6

92,6

93,2

93,4

93,4

94,0

92,4

92,4

93,0

590 760

549 600

71

Staten (ekskl. helseforetak)

92,2

91,6

89,7

88,8

89,0

89,3

89,5

90,1

89,7

89,9

90,2

90,4

692 400

626 040

49

Helseforetak6

81,4

82,2

82,3

83,0

79,7

80,8

80,7

81,6

81,7

81,8

82,0

82,6

776 160

640 800

72

Alle næringer (heltidsansatte)

88,3

87,9

88,4

87,9

86,9

87,6

88,1

88,5

88,9

89,4

89,3

89,6

662 520

593 880

40

1 Månedslønn per september/november/desember.

2 I prosent av antall arbeidsforhold med heltid.

3 Brudd i statistikken i 2015.

4 Basert på tallmateriale fra KS t.o.m. 2019. F.o.m. nye 2019-tall er tallene fra SSB. I undergruppe til kommuneforvaltningen benyttes næringsgruppen 85 Undervisning f.o.m. nye 2019-tall.

5 Skoleverket inkluderer alle ansatte og ikke bare undervisningspersonale.

6 Fra og med 2015 (a-ordningen) er helseforetakene basert på datamateriale fra næringen Helsetjenester under Statlig forvaltning.

7 Tellingstidspunktet er november. Tidligere var september tellingstidspunkt.

Kilde: Statistisk sentralbyrå, KS og Beregningsutvalget

Tabell 4.12 Kvinners gjennomsnittslønn1 i forhold til menns etter næring. Heltids- og deltidsansatte hvor deltid er omgjort til heltidsekvivalenter

Månedslønn*12, 2021

2012

2013

2014

2015

20152

2016

2017

2018

2019

20195

2020

2021

Menn

Kvinner

Jordbruk, skogbruk og fiske

97,9

95,0

95,9

93,9

89,0

88,0

86,8

88,1

87,7

88,2

88,0

87,8

542 400

476 400

Bergverksdrift og utvinning

93,1

93,3

91,7

94,8

95,3

96,1

97,7

99,7

99,6

100,5

99,9

100,8

914 280

921 960

Industri

89,4

90,2

90,0

90,5

90,0

90,5

91,3

92,0

92,4

92,3

92,7

93,0

620 880

577 440

Elektrisitetsforsyning mv.

92,2

93,6

93,3

93,8

91,7

91,9

92,0

92,2

92,0

92,8

93,0

93,4

825 840

771 720

Vann, avløp, renovasjon

106,5

104,5

106,0

105,4

104,9

105,5

105,0

106,0

107,5

108,3

107,5

108,6

556 200

603 960

Bygge- og anleggsvirksomhet

100,5

101,0

100,8

102,2

101,8

102,4

102,8

103,7

104,0

104,6

104,5

104,1

570 840

594 360

Varehandel mv.

82,1

82,7

82,7

82,2

82,4

82,8

83,0

83,3

83,4

83,4

83,5

83,7

594 960

497 880

Transport og lagring

90,4

89,3

90,7

91,0

89,7

90,9

91,5

92,3

92,3

92,6

94,2

93,8

599 040

561 600

Overnattings- og serveringsvirksomhet

91,4

91,0

91,8

90,0

92,1

92,0

92,6

93,4

93,7

93,4

93,1

92,1

430 680

396 480

Informasjon og kommunikasjon

84,5

85,4

85,4

85,4

84,8

85,5

86,2

86,3

87,0

86,8

87,5

87,6

821 520

719 400

Finansierings- og forsikringsvirksomhet

69,9

70,6

70,4

70,6

68,7

69,3

69,4

70,2

72,2

72,8

73,9

73,6

1 005 240

739 800

Omsetning og drift av fast eiendom

83,4

86,0

82,6

82,6

82,2

82,0

81,9

81,6

84,0

83,5

84,2

83,4

797 040

664 560

Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting

77,7

77,8

79,0

79,3

79,2

80,7

81,4

81,7

82,2

82,3

83,0

82,4

825 000

679 560

Forretningsmessig tjenesteyting

92,1

90,5

91,6

90,7

90,4

91,6

92,0

91,2

91,8

91,5

89,5

90,4

532 800

481 440

Offentlig administrasjon og forsvar mm.

90,8

90,0

88,3

88,1

87,0

87,6

87,9

88,7

88,6

89,1

89,4

89,8

686 880

616 920

Undervisning

93,1

93,2

93,6

92,7

92,7

93,1

93,3

93,9

94,0

94,1

94,2

94,7

605 520

573 720

Helse- og sosialtjenester

86,9

86,7

87,6

87,8

87,5

88,6

87,9

88,1

88,8

87,9

88,0

88,2

622 800

549 600

Kultur, underholdning og fritid

88,5

88,1

89,8

90,3

89,7

90,4

90,8

90,9

91,0

90,8

91,2

91,3

547 560

499 920

Annen tjenesteyting

76,9

75,5

76,2

77,1

82,2

83,0

83,5

84,0

84,3

83,8

85,1

86,1

614 760

529 320

Kommuneforvaltningen i alt3

92,5

92,5

92,7

92,9

92,9

93,3

93,6

93,6

94,1

93,9

94,1

94,5

576 480

544 680

Skoleverket/undervisning3

94,7

95,1

95,4

95,6

95,6

96,1

96,3

98,1

98,3

96,4

96,8

97,1

585 840

568 920

Øvrige ansatte3

92,2

91,8

91,9

92,1

92,1

92,5

92,7

92,9

93,4

93,2

93,2

93,6

571 920

535 440

Staten (ekskl. helseforetak)

91,5

90,9

89,2

88,6

88,5

89,0

89,3

89,9

89,6

89,8

90,1

90,4

685 200

619 320

Helseforetak4

82,2

83,0

83,6

83,6

80,6

81,7

81,4

82,1

82,3

82,1

82,5

82,9

760 320

630 120

Alle næringer (heltids- og deltidsansatte)

86,5

85,8

86,2

86,1

85,3

86,1

86,7

87,1

87,6

87,8

87,5

87,9

644 520

566 280

1 Månedslønn per september/november/desember.

2 Brudd i statistikken i 2015.

3 Basert på tall fra KS t.o.m. 2019. For nye 2019-tall og 2020 er tallene fra SSB. I undergruppe til kommuneforvaltningen benyttes næringsgruppen 85 Undervisning f.o.m. nye 2019-tall.

4 På grunn av innføringen av a-ordningen er det brudd i statistikken i 2015. Fra og med 2015 baserer statistikken for helseforetakene seg på næringen Helsetjenester under Statlig forvaltning.

5 Tellingstidspunktet er november. Tidligere var september tellingstidspunkt.

Kilde: Statistisk sentralbyrå, Beregningsutvalget og KS

Tabell 4.13 Kvinners gjennomsnittslønn1 i forhold til menns fordelt på utdanning, herunder fagutdanning og næring5. Heltidsansatte

Månedslønn*12

Antall arbeidsforhold med heltid

Andel kvinner 2021

2012

2013

2014

2015

20154

2016

2017

2018

2019

20196

2020

2021

Menn 2021

Kvinner 2021

I alt 2019

I alt 20196

I alt 2020

I alt 2021

Menn 2021

Kvinner 2021

Universitet eller høyskole, t.o.m. 4 år

90,9

90,9

90,8

90,3

89,6

89,2

89,1

89,2

89,0

87,5

87,7

87,6

489 960

429 360

224 201

257 590

247 953

254 676

179 458

75 218

30

Industri

92,6

92,9

92,5

92,9

93,8

93,4

93,9

94,4

94,3

93,5

93,0

93,3

486 720

454 320

29 508

33 242

32 787

33 472

26 905

6 567

20

Bygge- og anleggsvirksomhet

101,0

103,8

102,1

103,9

105,4

102,6

102,7

101,1

101,7

103,5

102,3

100,0

454 320

454 440

31 796

40 062

40 733

41 795

39 391

2 404

6

Varehandel, mv.

87,1

87,0

88,6

87,0

90,9

90,8

91,2

91,4

91,3

86,3

87,1

87,8

510 120

448 080

44 766

50 624

48 289

48 493

33 292

15 201

31

Finansierings- og forsikrings-virksomhet

82,1

80,1

83,4

86,3

81,3

83,2

81,7

84,4

84,3

78,0

82,2

83,6

721 320

602 760

1 895

1 856

1 846

1 850

922

928

50

Staten eksklusive helseforetak

93,4

92,0

89,3

87,6

92,0

92,5

92,5

94,5

93,8

94,8

94,6

94,1

534 240

502 920

6 260

6 364

6 416

6 074

3 170

2 904

48

Helseforetak

95,1

95,9

94,8

96,0

95,3

95,1

94,7

94,9

94,7

94,1

92,8

90,1

458 520

413 160

3 518

3 426

3 493

3 581

1 126

2 455

69

Kommune og fylkeskommune i alt2,3

91,6

91,6

91,9

92,4

92,4

92,9

92,4

92,2

92,5

88,5

88,5

88,1

431 160

379 800

20 617

20 552

20 433

20 340

7 838

12 502

61

– Herav skoleverket/under-visning2

97,0

97,4

97,6

96,5

96,5

98,1

98,4

97,6

98,1

98,2

100,1

99,4

350 520

348 360

2 128

2 415

2 346

2 360

907

1 453

62

Videregående skole

84,7

84,1

83,9

83,4

83,2

83,6

83,8

83,6

83,6

83,1

83,3

83,4

625 320

521 520

622 875

652 003

644 711

661 943

466 857

195 086

29

Industri

89,0

89,1

89,5

89,2

89,9

90,3

90,6

90,9

90,7

89,9

90,2

90,1

604 920

545 040

89 259

93 998

92 838

93 475

77 915

15 560

17

Bygge- og anleggsvirksomhet

94,8

95,5

94,4

93,9

94,3

94,7

94,6

94,8

94,6

94,7

95,2

95,0

602 640

572 760

92 845

102 960

105 622

109 815

104 354

5 461

5

Varehandel, mv.

83,1

84,1

83,5

82,8

84,8

85,0

85,1

84,9

84,8

83,1

83,7

84,0

614 760

516 240

101 202

104 479

102 836

104 505

73 294

31 211

30

Finansierings- og forsikrings-virksomhet

78,0

78,5

78,5

79,1

78,4

77,5

78,5

78,3

79,9

79,9

80,1

79,5

832 080

661 440

11 308

11 219

10 976

10 702

5 069

5 633

53

Staten eksklusive helseforetak

90,9

89,3

86,7

85,4

85,3

85,7

85,4

86,3

85,7

85,7

86,0

86,0

629 880

541 920

32 117

32 289

32 347

31 406

18 824

12 582

40

Helseforetak

87,4

87,8

88,5

87,7

86,2

86,5

86,1

86,2

85,7

85,6

86,4

85,1

567 600

483 240

14 819

14 529

14 926

15 630

5 476

10 154

65

Kommune og fylkeskommune i alt2,3

94,1

93,7

93,6

93,2

93,2

93,4

93,9

93,9

93,4

89,4

89,2

89,3

539 400

481 560

55 920

67 231

69 011

70 790

25 710

45 080

64

– Herav skoleverket/under-visning2

96,3

96,3

96,2

95,2

95,2

95,6

96,3

96,6

95,9

92,7

93,4

92,6

504 960

467 760

6 112

6 589

6 625

6 754

2 435

4 319

64

Videregående skole, herav fagutdanning

80,9

81,1

81,2

81,1

81,0

80,7

80,8

80,9

623 280

504 360

345 907

359 973

363 028

375 516

305 355

70 161

19

Industri

88,1

88,0

88,2

87,3

88,2

88,8

89,2

89,8

89,6

88,9

89,2

89,1

608 400

542 160

62 399

65 103

64 768

65 372

58 091

7 281

11

Bygge- og anleggsvirksomhet

90,0

90,6

90,0

88,4

90,0

89,8

90,1

91,3

90,0

90,5

90,9

90,5

611 040

552 720

71 811

79 262

81 106

84 553

82 460

2 093

2

Varehandel, mv.

86,0

86,6

85,2

84,2

86,0

86,1

86,2

85,9

85,5

84,6

84,9

85,1

597 240

508 080

49 429

50 221

50 573

51 909

43 249

8 660

17

Finansierings- og forsikrings-virksomhet

80,8

81,4

82,1

82,5

80,7

81,7

81,0

79,2

80,1

81,3

81,2

79,6

761 520

606 240

1 572

1 533

1 581

1 626

998

628

39

Staten eksklusive helseforetak

88,7

87,1

84,9

82,8

83,0

83,1

82,6

83,5

83,6

83,1

84,0

84,5

621 600

525 240

11 006

11 135

11 206

11 242

8 347

2 895

26

Helseforetak

86,7

88,0

85,9

89,0

87,3

87,8

87,8

87,9

87,8

87,8

88,5

87,5

568 200

496 920

6 616

6 546

6 815

7 146

3 930

3 216

45

Kommune og fylkeskommune i alt2,3

95,7

95,3

95,0

94,8

94,8

94,9

94,4

94,5

94,7

86,9

86,8

86,7

537 960

466 680

21 138

35 468

37 771

39 710

17 713

21 997

55

– Herav skoleverket/under-visning2

94,5

94,2

93,9

92,8

92,8

93,3

93,1

94,1

94,6

88,0

88,3

88,4

506 280

447 600

3 368

3 320

3 443

3 643

1 577

2 066

57

Universitet eller høyskole, t.o.m. 4 år

80,5

80,0

80,4

79,4

78,4

79,0

79,3

79,5

80,0

80,1

80,2

80,8

756 360

611 160

529 707

534 429

542 941

564 711

246 015

318 696

56

Industri

83,2

84,2

82,5

83,4

82,7

83,7

84,2

84,3

84,6

84,3

85,3

85,5

797 160

681 240

26 938

27 632

27 828

28 636

19 772

8 864

31

Bygge- og anleggsvirksomhet

86,5

87,5

86,4

85,2

86,4

86,1

86,3

87,0

86,7

88,6

89,9

89,8

778 080

698 760

14 708

15 295

15 846

16 678

12 970

3 708

22

Varehandel, mv.

77,9

77,3

79,5

77,1

79,8

79,8

79,2

79,8

79,9

78,9

79,4

79,7

770 520

614 400

33 660

34 446

34 769

36 724

20 506

16 218

44

Finansierings- og forsikrings-virksomhet

70,2

71,2

70,3

70,5

68,5

68,9

69,1

69,9

72,4

73,1

74,1

74,1

999 600

740 760

18 942

19 117

19 677

20 390

11 393

8 997

44

Staten eksklusive helseforetak

92,4

91,3

88,7

87,6

87,5

87,5

87,5

87,7

87,4

87,5

87,7

87,6

690 480

604 680

53 409

53 676

57 465

58 850

29 570

29 280

50

Helseforetak

94,8

94,2

94,2

94,0

93,7

93,4

93,3

93,5

93,8

93,8

93,8

93,6

640 200

598 920

40 797

40 316

42 020

43 866

9 020

34 846

79

Kommune og fylkeskommune i alt2,3

94,6

94,3

94,3

94,3

94,3

94,5

94,5

94,4

94,9

93,3

93,5

94,1

621 000

584 640

132 884

164 437

167 844

170 186

41 362

128 824

76

– Herav skoleverket/under-visning2

97,9

97,9

97,8

97,8

97,8

97,8

97,8

97,9

98,0

96,5

96,8

97,3

610 440

593 760

61 572

70 846

70 551

70 029

20 828

49 201

70

Universitet eller høyskole, lengre enn 4 år

81,5

81,7

81,4

80,8

80,0

80,8

81,2

81,1

81,2

81,6

81,7

81,6

919 080

750 360

265 809

265 592

280 961

297 786

150 332

147 454

50

Industri

82,1

83,2

82,3

83,8

82,0

83,5

84,0

84,1

84,5

84,1

84,6

84,6

966 480

817 680

14 968

15 088

15 768

16 535

11 206

5 329

32

Bygge- og anleggsvirksomhet

85,1

91,0

85,4

88,8

84,9

83,1

83,0

84,3

82,3

85,1

88,0

89,1

944 040

841 320

4 840

5 019

5 479

5 876

4 320

1 556

26

Varehandel, mv.

80,8

81,2

82,9

81,5

83,7

82,6

83,3

82,9

83,0

83,7

81,3

82,8

906 120

750 000

9 608

9 496

10 219

10 940

5 509

5 431

50

Finansierings- og forsikrings-virksomhet

76,0

77,4

75,9

73,1

72,7

73,7

74,3

74,3

75,5

76,5

77,4

76,3

1 182 480

902 520

9 349

9 422

10 390

10 931

6 643

4 288

39

Staten eksklusive helseforetak

90,7

90,6

89,7

88,7

88,5

88,8

89,4

89,8

89,6

89,9

90,2

90,4

759 480

686 880

59 344

58 934

61 484

63 166

28 324

34 842

55

Helseforetak

80,7

80,4

80,7

82,3

78,6

79,2

79,2

79,6

79,8

80,2

79,9

80,2

1 072 080

859 440

23 420

23 160

24 421

25 752

9 195

16 557

64

Kommune og fylkeskommune i alt2,3

93,9

94,3

94,4

94,4

94,4

94,9

95,0

95,1

95,0

93,1

93,0

93,3

714 360

666 600

28 463

41 262

45 105

48 275

15 383

32 892

68

– Herav skoleverket/under-visning2

96,4

96,9

97,0

97,1

97,1

97,5

97,6

97,8

98,0

97,1

97,2

97,2

668 280

649 800

15 918

19 064

20 624

22 322

6 976

15 346

69

Uoppgitt utdanning

88,3

90,7

90,9

92,7

93,5

94,0

95,7

96,2

528 360

508 080

133 387

163 725

123 474

124 316

99 832

24 484

20

Industri

92,4

94,3

95,3

95,9

95,5

94,6

93,6

95,0

497 160

472 200

15 014

20 797

15 322

15 530

12 799

2 731

18

Bygge- og anleggsvirksomhet

101,2

103,5

98,9

97,7

101,2

101,8

101,4

102,8

485 760

499 560

30 614

40 883

33 211

33 672

32 813

859

3

Varehandel, mv.

91,9

91,6

93,1

92,9

95,0

94,5

96,2

97,4

507 840

494 520

10 784

11 950

8 900

8 550

6 607

1 943

23

Finansierings- og forsikrings-virksomhet

67,3

67,7

57,8

61,3

62,0

60,9

65,1

67,8

1 297 440

879 600

1 005

1 061

960

1 117

750

367

33

Staten eksklusive helseforetak

93,7

92,0

90,7

92,0

92,2

93,0

93,9

94,2

624 960

588 840

4 032

4 488

4 118

4 583

2 504

2 079

45

Helseforetak

80,4

80,8

80,3

81,9

78,2

79,4

82,0

82,3

773 520

636 720

1 015

1 071

911

975

386

589

60

Kommune og fylkeskommune i alt2,3

92,1

91,7

91,9

91,2

91,2

93,7

93,9

93,6

526 920

493 080

4 434

3 893

2 763

2 767

977

1 790

65

– Herav skoleverket/under-visning2

96,0

94,7

96,1

95,2

96,1

100,0

99,0

99,5

530 280

527 880

919

677

480

448

166

282

63

1 Månedslønn per september/november/desember.

2 Kilde: KS t.o.m. 2019. For 2020 og nye 2019-tall er tallene fra Statistisk Sentralbyrå. I undergruppe til kommuneforvaltningen benyttes næringsgruppen 85 Undervisning f.o.m. nye 2019-tall.

3 Ansatte i kraftforsyning og vann og avløp er ikke med i statistikkgrunnlaget.

4 Brudd i statistikken i 2015, med unntak av kommune/fylkeskommune og skoleverket.

5 For næringene industri, bygg- og anleggsvirksomhet, varehandel og finansierings- og forsikringsvirksomhet, er tallene kun for ansatte i privat sektor og off. eide foretak.

6 Tellingstidspunktet er november. Tidligere var september tellingstidspunkt. Metode for beregning av arbeidstid er også endret.

Kilde: Statistisk sentralbyrå, Beregningsutvalget og KS

Tabell 4.14 Kvinners gjennomsnittslønn1 i forhold til menns etter lengste utdanning. Heltids- og deltidsansatte hvor deltid er omgjort til heltidsekvivalenter

Månedslønn*12

Andel kvinner, pst.

Menn

Kvinner

2012

2013

2014

2015

20152

2016

2017

2018

2019

20193

2020

2021

2021

2021

2021

Grunnskole

90,1

90,1

90,1

89,7

89,2

89,4

89,4

89,3

89,1

88,6

88,5

88,2

477 120

420 960

45

Videregående skole

83,0

82,7

82,3

82,1

81,8

82,3

82,3

82,2

82,2

82,1

82,1

82,1

612 240

502 680

43

Universitet/høgskole, t.o.m. 4 år

80,6

79,8

80,2

79,6

78,8

79,4

79,8

80,0

80,5

80,6

80,7

81,3

736 440

598 560

61

Universitet/ høgskole lengre enn 4 år

81,1

81,2

80,9

80,6

79,7

80,3

80,9

80,8

80,9

81,5

81,5

81,5

904 200

736 680

51

Heltids- og deltidsansatte i alt

86,5

85,8

86,4

86,1

85,3

86,1

86,7

87,1

87,6

87,8

87,5

87,9

644 520

566 280

48

1 Månedslønn per september/november.

2 Brudd i statistikken i 2015.

3 Tellingstidspunktet er november. Tidligere var september tellingstidspunkt.

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Beregningsutvalget

Tabell 4.15 Kvinners gjennomsnittslønn1 i forhold til menns fordelt på aldersgrupper. Heltidsansatte

Månedslønn*12

Andel kvinner, prosent

Menn

Kvinner

2012

2013

2014

2015

20152

2016

2017

2018

2019

20193

2020

2021

2021

2021

2021

–24 år

91,7

91,6

91,4

93,3

92,9

93,0

93,0

93,6

93,9

91,2

91,5

91,5

400 560

366 480

34

25–29 år

93,1

92,6

92,5

92,7

93,2

94,3

94,3

94,7

95,2

94,9

94,9

95,4

537 360

512 640

42

30–34 år

92,4

91,3

92,2

91,0

91,0

91,5

92,2

92,3

92,6

92,8

92,8

93,3

605 520

564 720

42

35–39 år

89,0

88,9

89,4

88,6

88,0

89,0

89,3

89,8

90,1

91,1

90,6

90,9

657 120

597 600

41

40–44 år

88,1

87,5

88,0

87,1

85,9

86,4

87,0

87,7

88,3

89,5

89,2

89,4

702 240

627 480

41

45–49 år

86,9

86,9

87,3

86,2

85,1

85,7

86,1

86,4

86,7

87,7

87,3

87,5

735 600

643 920

41

50–54 år

84,9

84,5

85,2

85,4

83,7

85,0

85,4

86,0

86,1

87,0

86,8

87,0

748 920

651 360

41

55–59 år

83,4

82,7

83,4

82,9

81,7

82,4

83,3

84,0

84,8

85,5

85,9

86,6

747 600

647 160

40

60 år og over

82,5

82,5

82,7

82,4

82,0

83,2

83,5

83,6

83,8

84,2

84,3

84,6

743 160

628 800

36

I alt

88,3

87,9

88,4

87,7

86,9

87,6

88,1

88,5

88,9

89,4

89,3

89,6

662 520

593 880

40

1 Månedslønn per september/november.

2 Brudd i statistikken i 2015.

3 Tellingstidspunktet er november. Tidligere var september tellingstidspunkt.

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Beregningsutvalget

Tabell 4.16 Gjennomsnittslønn1 for heltidsansatte etter næring2 og utdanningslengde3. Vekst fra året før i prosent

Andeler4

Vekst i prosent fra samme tidspunkt året før

Samlet vekst fra 2016 til 2021

Månedslønn *12 2021

2021

2012

2013

2014

2015

20169

2017

2018

2019

202012

2021

Industri i alt11

100

3,4

4,0

2,7

2,6

1,3

2,4

2,9

3,3

1,4

3,9

14,7

619 920

Grunnskole

18

2,9

3,8

3,0

1,2

2,6

2,2

3,1

3,1

0,6

3,3

13,0

480 360

Videregående skole

50

4,1

3,9

3,0

2,2

1,4

2,4

3,1

3,6

0,7

3,7

14,2

594 960

av dette: Fagutdanning5

35

4,3

3,6

3,2

2,6

1,4

2,1

3,1

3,5

0,6

3,7

13,7

601 080

Universitet eller høyskole, t.o.m. 4 år

15

3,7

3,0

2,3

2,4

1,4

2,4

2,7

2,0

-0,1

3,1

10,6

761 280

Universitet eller høyskole, lengre enn 4 år

9

3,7

2,7

0,9

1,7

0,6

2,8

2,7

2,5

-0,7

4,2

11,9

918 480

Uoppgitt eller ingen fullført utdanning

8

4,2

3,1

3,3

2,0

-0,3

2,6

2,4

3,7

2,8

4,8

17,2

492 720

Bygge- og anleggsvirksomhet i alt11

100

3,0

3,2

2,9

3,0

3,4

2,7

2,8

3,0

2,5

3,7

15,5

574 680

Grunnskole

20

4,4

2,6

3,8

1,2

4,2

2,4

2,3

2,6

1,7

3,1

12,8

454 440

Videregående skole

53

4,1

3,6

3,5

2,4

2,6

3,0

3,3

3,0

1,7

3,3

15,2

601 080

av dette: Fagutdanning5

41

4,3

3,8

3,7

2,6

2,6

3,0

3,2

2,9

1,9

3,4

15,2

609 600

Universitet eller høyskole, t.o.m. 4 år

8

4,2

3,6

2,7

4,0

2,9

2,3

2,1

2,6

1,0

3,3

11,7

760 560

Universitet eller høyskole, lengre enn 4 år

3

8,2

-1,0

5,1

1,2

2,0

2,2

1,1

3,2

-1,2

3,6

9,0

916 800

Uoppgitt eller ingen fullført utdanning

16

0,3

5,9

2,2

3,3

3,0

2,5

2,6

3,7

2,6

4,6

17,1

486 120

Varehandel i alt11

100

3,3

3,5

1,6

3,3

2,7

2,8

2,7

3,4

3,8

5,1

19,1

593 160

Grunnskole

23

3,3

3,9

2,2

4,5

2,8

2,2

2,8

3,5

3,7

5,0

18,3

490 680

Videregående skole

50

4,2

3,2

2,4

3,3

2,4

2,8

2,6

3,3

2,8

4,8

17,4

585 240

av dette: Fagutdanning5

25

4,2

3,3

4,2

2,5

2,5

2,7

2,8

3,4

2,6

4,6

17,1

582 360

Universitet eller høyskole, t.o.m. 4 år

18

5,4

3,2

-0,2

2,1

1,8

2,6

1,9

2,6

2,8

4,6

15,4

701 520

Universitet eller høyskole, lengre enn 4 år

5

4,6

1,4

0,7

1,0

1,0

2,0

2,3

3,5

3,2

5,0

17,1

828 600

Uoppgitt eller ingen fullført utdanning

4

1,4

3,3

1,6

6,4

3,6

2,4

2,5

4,2

5,6

5,5

21,9

504 840

Finanstjenester i alt6,11

100

0,4

4,6

4,2

4,0

3,1

2,8

3,3

4,5

2,4

4,6

18,7

894 480

Grunnskole

4

3,6

6,4

0,2

3,7

2,0

3,0

1,8

6,2

-0,2

3,3

14,8

661 920

Videregående skole

24

1,8

4,9

3,8

4,5

3,6

1,9

3,6

6,0

2,5

3,9

19,2

742 320

av dette: Fagutdanning5

4

1,2

4,7

3,4

3,7

2,7

3,5

3,3

5,8

1,6

3,9

19,3

701 520

Universitet eller høyskole, t.o.m. 4 år

45

-1,0

3,7

3,9

2,2

1,8

1,6

2,4

2,9

1,1

3,7

12,1

885 360

Universitet eller høyskole, lengre enn 4 år

24

0,1

4,2

4,4

4,4

0,9

1,4

3,1

3,5

1,8

5,4

16,2

1 072 680

Uoppgitt eller ingen fullført utdanning

2

-0,4

8,8

1,3

8,0

16,6

19,6

-4,0

1,6

14,1

1,1

34,6

1 160 160

Statsansatte i alt

100

4,5

3,6

3,2

2,9

1,7

2,7

2,3

4,4

1,4

3,6

15,2

659 400

Grunnskole

4

4,2

3,7

3,6

3,7

0,3

2,9

1,7

4,3

1,9

3,1

14,7

519 240

Videregående skole

19

4,5

4,0

3,1

3,4

1,4

2,9

2,2

4,8

1,7

3,5

16,0

594 600

av dette: Fagutdanning5

7

4,5

4,1

3,6

3,9

1,9

3,0

2,4

4,2

1,2

3,6

15,3

596 760

Universitet eller høyskole, t.o.m. 4 år

36

4,0

3,6

3,0

2,2

1,5

2,7

2,5

4,2

1,4

3,1

14,7

647 760

Universitet eller høyskole, lengre enn 4 år

38

5,1

2,7

2,9

2,2

1,0

2,4

2,0

3,7

0,8

3,8

13,2

719 400

Uoppgitt eller ingen fullført utdanning

3

2,6

4,1

4,1

3,9

2,3

1,6

1,7

3,8

3,3

2,6

13,5

608 640

Kommune og fylkeskommune7

100

6,0

1,8

4,6

2,3

2,7

3,0

2,3

3,7

0,7

4,6

15,0

573 000

Grunnskole

7

5,5

2,6

4,3

2,6

3,1

3,1

1,9

3,0

0,7

3,4

12,6

399 600

Videregående skole

23

6,0

1,7

4,4

2,0

2,4

2,5

2,2

4,1

0,4

4,2

14,0

502 560

av dette: Fagutdanning5

13

5,9

1,2

4,3

2,2

2,1

2,6

2,0

3,4

0,7

4,2

13,6

498 480

Universitet eller høyskole, t.o.m. 4 år

54

5,8

1,4

4,3

2,1

2,5

2,7

2,0

3,7

0,3

4,6

14,1

593 400

Universitet eller høyskole, lengre enn 4 år

15

5,4

1,4

4,3

2,1

2,0

2,6

1,9

3,2

0,3

4,1

12,7

681 720

Uoppgitt eller ingen fullført utdanning

1

5,6

2,5

5,3

2,8

4,3

3,6

3,6

6,3

3,8

5,6

25,1

504 960

Herav:

– Skoleverket i alt/undervisning7

100

5,7

1,4

4,4

2,1

2,5

2,7

2,1

3,3

0,4

4,8

13,9

597 240

Grunnskole

2

5,8

2,7

4,2

2,2

2,4

2,4

1,9

1,9

0,4

3,2

10,2

349 200

Videregående skole

7

4,8

3,4

4,5

1,8

2,4

2,4

1,9

4,2

-0,3

4,2

12,9

481 080

av dette: Fagutdanning5

4

6,0

1,6

4,2

3,1

2,0

2,3

1,6

3,3

-0,1

4,3

11,9

472 920

Universitet eller høyskole, t.o.m. 4 år

69

5,7

1,2

4,3

1,9

2,4

2,6

2,0

3,3

0,3

4,8

13,5

598 680

Universitet eller høyskole, lengre enn 4 år

22

6,0

0,8

4,9

1,8

1,9

2,3

1,7

2,9

-0,2

4,3

11,6

655 560

Uoppgitt eller ingen fullført utdanning

0

4,4

2,9

2,5

1,0

3,8

4,2

3,2

3,1

2,5

4,6

18,8

528 720

-– Kommune og fylkeskommune ekskl. skoleverket/undervisning7

100

6,2

2,0

4,8

2,5

2,8

3,3

2,5

4,0

0,9

4,5

16,1

561 360

Grunnskole

9

5,5

2,6

4,3

2,7

3,2

3,2

1,8

3,1

0,7

3,4

12,8

406 200

Videregående skole

30

6,2

1,5

4,4

2,1

2,4

2,5

2,2

4,0

0,5

4,2

14,0

504 840

av dette: Fagutdanning5

17

5,9

1,1

4,4

2,0

2,2

2,6

2,1

3,4

0,8

4,1

13,8

501 000

Universitet eller høyskole, t.o.m. 4 år

48

6,0

1,8

4,4

2,4

2,6

3,0

2,2

4,2

0,3

4,6

15,0

589 800

Universitet eller høyskole, lengre enn 4 år

12

4,6

2,6

3,3

2,3

1,9

2,9

2,4

3,6

0,6

3,9

14,1

704 280

Uoppgitt eller ingen fullført utdanning

1

5,9

2,5

5,9

3,1

4,4

3,5

3,7

7,3

-1,0

5,9

20,7

500 400

Helseforetak8

100

3,7

2,6

3,9

2,2

1,5

4,2

4,3

2,0

0,9

5,2

17,7

678 720

Grunnskole

4

2,8

3,0

2,6

0,3

2,0

2,4

4,7

-0,4

1,5

3,9

12,7

427 440

Videregående skole

17

3,8

3,7

3,5

2,3

2,5

2,6

4,0

0,9

1,8

3,9

14,0

512 760

av dette: Fagutdanning5

8

6,1

3,6

4,1

3,7

1,1

2,4

2,6

3,9

1,0

3,7

13,4

536 160

Universitet eller høyskole, t.o.m. 4 år

49

4,5

4,0

2,6

4,0

2,9

2,1

3,2

4,5

1,9

5,5

16,7

607 320

Universitet eller høyskole, lengre enn 4 år

29

4,3

4,9

1,2

3,0

0,6

-0,610

4,6

2,7

1,9

5,2

15,3

935 400

Uoppgitt eller ingen fullført utdanning

1

5,4

6,8

1,0

2,4

11,8

0,6

1,7

5,5

1,1

2,1

14,9

690 840

Alle næringer

100

3,9

3,5

3,7

3,1

2,7

1,8

2,4

2,9

3,6

4,4

16,6

635 040

Grunnskole

13

3,0

3,2

3,4

2,7

2,1

2,3

2,1

2,5

3,3

3,7

14,5

472 080

Videregående skole

35

3,9

2,9

4,2

3,2

2,7

1,7

2,4

3,0

3,5

3,9

15,3

594 720

av dette: Fagutdanning5

20

1,2

2,4

3,0

3,5

3,9

14,9

600 960

Universitet eller høyskole, t.o.m. 4 år

30

3,5

3,2

2,9

3,2

1,7

1,2

2,2

2,8

3,3

4,2

14,1

674 400

Universitet eller høyskole, lengre enn 4 år

16

4,4

1,8

3,0

2,4

1,9

0,3

2,1

2,6

3,3

4,5

13,8

835 440

Uoppgitt eller ingen fullført utdanning

7

2,8

2,1

2,9

0,9

2,8

0,4

2,5

2,3

4,3

5,4

20,2

524 280

1 Månedslønn per september/november/desember.

2 Standard for næringsgruppering (SN2007).

3 Standard for utdanningsgruppering (NUS2000). Med unntak av tall fra kommune og skoleverk t.o.m. 2019, er månedslønnen basert på utdanningslengden registrert året før.

4 Andeler arbeidsforhold med heltid. Prosent.

5 Som fagutdannet regnes: a) alle som har fagutdanning med godkjent fagbrev eller svenneprøve i henhold til Lov om fagopplæring i arbeidslivet som fullførte utdanning i henhold til register for befolkningens høyeste utdanning (BHU), og b) alle som har bestått teknisk fagskole som høyeste fullførte utdanning i henhold til register for BHU.

6 Omfatter bank og forsikring og annen finansiell tjenesteyting.

7 Kilde: KS t.o.m. 2019. For 2020 er tallene fra Statistisk Sentralbyrå. I undergruppe til kommuneforvaltningen benyttes næringsgruppen 85 Undervisning f.o.m. 2020-tall.

8 Fra og med lønnsveksttallet for 2016 baserer statistikken for Helseforetakene seg på næringen «Helsetjenester» under Statlig forvaltning.

9 Lønnsveksttallet fra og med 2016 er basert på datamaterialet fra a-ordningen unntatt for kommunene jf. tabellnote 7.

10 For ansatte i konflikt i helseforetakene i 2016 ble virkningstidspunktet for lønnstillegg forskjøvet. Derfor er ikke lønnstillegget inkludert i lønnstallet for 2016. Dette, i tillegg til strukturelle endringer, har bidratt til at lønnsveksten for ansatte med mer enn 4 år lengre utdanning var negativ i 2016.

11 Inkluderer privat sektor og offentlig eide foretak.

12 Tellingstidspunktet er november. Tidligere var september tellingstidspunkt.

Kilde: Statistisk sentralbyrå og KS

Tabell 4.17 Gjennomsnittlig kapitalinntekt1 for yrkestilknyttede2. Desilfordelt etter inntekt etter skatt. Andeler i prosent og nivå i 2020-kroner. 2010 og 2020

2020 Desil

Renteinntekter

Aksjeutbytte3

Realisasjonsgevinst/tap

Andre kapitalinntekter

Kapitalinntekter i alt

Nivå i 2020-kroner

Andel

1

1 900

2 200

-20 500

-600

-16 900

-4,7

2

1 500

300

-900

500

1 400

0,4

3

1 800

300

-500

800

2 300

0,6

4

2 000

400

-400

1 000

3 100

0,9

5

2 200

600

-300

1 500

4 000

1,1

6

2 400

900

-100

2 000

5 200

1,4

7

2 700

1 600

200

2 900

7 400

2,0

8

3 100

3 300

900

4 600

12 000

3,3

9

3 900

8 700

2 800

7 700

23 100

6,4

10

9 100

213 700

74 700

22 500

320 100

88,5

Herav desil 10 delt opp i persentilene:

91/92

5 700

18 100

4 000

10 700

38 500

2,6

93/94

6 300

27 700

6 400

12 800

53 200

3,6

95/96

7 200

44 700

10 800

15 900

78 600

5,3

97/98

9 100

94 200

23 800

21 300

148 400

10,1

99

12 700

237 100

60 200

31 700

341 700

11,6

100

35 800

1 413 100

453 500

64 900

1 967 300

66,8

Alle desiler

3 100

23 200

5 600

4 300

36 200

100,0

2010 Desil

1

3 100

1 000

-13 700

600

-11 000

-4,1

2

2 100

200

-800

400

2 400

0,9

3

2 400

300

-600

500

3 100

1,2

4

2 700

400

-500

700

3 900

1,5

5

3 000

500

-400

800

4 700

1,7

6

3 300

700

-400

1 100

5 800

2,2

7

3 800

1 200

-300

1 500

7 400

2,8

8

4 500

2 300

0

2 400

11 200

4,2

9

6 000

5 800

1 100

4 100

20 800

7,7

10

14 900

110 900

39 500

15 300

220 000

82,0

Herav desil 10 delt opp i persentilene:

91/92

7 700

11 700

2 700

5 900

34 100

3,1

93/94

8 700

16 900

4 100

7 300

45 100

4,1

95/96

10 300

27 100

7 300

9 500

66 000

6,0

97/98

13 400

54 100

16 600

13 400

118 700

10,8

99

19 600

124 000

37 900

20 700

246 300

11,2

100

49 000

765 600

295 600

60 000

1 425 500

64,8

Alle desiler

4 600

12 300

2 400

2 700

26 800

100,0

1 Kapitalinntekter er her definert som brutto renteinntekter, utbytte, netto realisasjonsgevinster og inntekt ved utleie.

2 Yrkestilknyttede er definert som personer med de sosioøkonomiske statusene lønnstaker og selvstendig næringsdrivende med yrkesinntekt inkl. dagpenger, sykepenger og foreldrepenger på minst 60 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Disse utgjorde 1 962 332 personer i 2010 og 2 173 548 personer i 2020.

3 Omfatter skattepliktig utbytte samt skattefritt utbytte og gevinst.

Kilde: Statistisk sentralbyrås inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger

Tabell 4.18 Sammensetning av inntekt innenfor de ulike desilene for pensjonister og trygdede1. Andel i prosent av samlet inntekt før skatt der ikke annet framgår. Nivå i 2020-kroner. Desilfordelt etter inntekt etter skatt. 2010 og 2020

2020 Desil

Lønnsinntekt2

Næringsinntekt

Kapitalinntekt3

Dagpenger, sykepenger og foreldrepenger

Overføringer4

Samlet gj.sn inntekt før skatt, nivå

Skatt mm.

Inntekt etter skatt

1

3,2

-0,9

-7,9

0,9

104,6

160 500

9,8

90,2

2

1,5

-0,1

0,9

0,5

97,1

229 100

8,7

91,3

3

1,8

0,0

1,1

0,5

96,7

258 600

10,6

89,4

4

1,9

0,1

1,2

0,4

96,4

286 600

13,1

86,9

5

2,4

0,1

1,4

0,4

95,7

311 400

14,6

85,4

6

2,8

0,2

1,5

0,5

95,0

339 100

16,1

83,9

7

2,9

0,2

1,8

0,5

94,6

371 600

17,6

82,4

8

3,3

0,4

2,1

0,5

93,7

411 400

19,1

80,9

9

5,2

0,7

3,1

0,7

90,3

474 500

21,0

79,0

10

8,1

1,5

20,5

0,7

69,2

805 300

26,5

73,5

Alle

4,1

0,5

5,5

0,6

89,3

364 800

18,0

82,0

2010 Desil

1

2,9

-1,3

-6,3

0,8

103,9

135 900

13,2

86,8

2

2,1

0,0

2,8

0,7

94,4

194 400

9,3

90,7

3

2,2

0,1

2,8

0,7

94,2

220 700

9,6

90,4

4

2,3

0,1

2,4

0,6

94,6

244 400

10,4

89,6

5

2,9

0,1

2,5

0,6

93,8

271 000

12,4

87,6

6

3,2

0,2

2,5

0,6

93,5

298 900

14,2

85,8

7

3,6

0,2

2,8

0,7

92,7

329 900

15,9

84,1

8

4,3

0,3

3,2

0,9

91,4

368 500

17,5

82,5

9

5,7

0,5

3,8

1,0

89,0

425 500

19,0

81,0

10

8,1

1,3

15,3

0,6

74,7

673 300

24,6

75,4

Alle

4,5

0,4

5,2

0,7

89,2

316 300

16,5

83,5

1 Omfatter personer med sosioøkonomisk status pensjonist/trygdet. Dette var en gruppe på 1 125 257 personer i 2010 og 1 324 201 personer i 2020.

2 Lønnsinntekt er definert som kontantlønn og naturalytelser.

3 Kapitalinntekter er her definert som brutto renteinntekter, utbytte, netto realisasjonsgevinster og inntekt ved utleie.

4 Overføringer eksklusiv dagpenger, sykepenger og foreldrepenger.

Kilde: Statistisk sentralbyrås inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger

Tabell 4.19 Fordelingen av samlet lønn per heltidsekvivalent for ansatte uten lærlinger

Andel1

Lønnsnivå

Årlig vekst

2017

2018

2019

2020

2021

20212

2017–20213

Alle

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

615 200

3,3

Desil 1

5,6

5,6

5,6

5,6

5,5

340 000

3,0

Desil 2

6,8

6,8

6,8

6,8

6,8

415 300

3,1

Desil 3

7,5

7,4

7,4

7,4

7,4

455 700

3,1

Desil 4

8,1

8,0

8,0

8,1

8,0

494 100

3,2

Desil 5

8,7

8,7

8,7

8,7

8,7

533 600

3,2

Desil 6

9,4

9,3

9,4

9,4

9,3

575 200

3,2

Desil 7

10,1

10,1

10,1

10,1

10,1

621 900

3,2

Desil 8

11,2

11,2

11,2

11,2

11,2

687 800

3,3

Desil 9

13,0

13,0

13,1

13,1

13,1

803 600

3,4

Desil 10

19,7

19,8

19,8

19,7

19,9

1 224 700

3,6

Gini-koeffisient

0,200

0,201

0,202

0,201

0,204

Persentil 91

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

909 700

3,4

Persentil 92

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

939 200

3,4

Persentil 93

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

971 100

3,4

Persentil 94

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1 008 700

3,3

Persentil 95

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1 055 900

3,4

Persentil 96

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

1 115 600

3,4

Persentil 97

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

1 192 300

3,5

Persentil 98

2,1

2,1

2,1

2,1

2,1

1 294 800

3,4

Persentil 99

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

1 472 700

3,5

Persentil 100

3,6

3,6

3,6

3,6

3,7

2 287 000

4,4

Menn

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

652 800

3,2

Desil 1

5,4

5,4

5,4

5,4

5,4

349 600

3,1

Desil 2

6,5

6,5

6,5

6,5

6,5

425 900

3,2

Desil 3

7,2

7,2

7,2

7,2

7,2

467 300

3,1

Desil 4

7,8

7,8

7,8

7,8

7,8

506 200

3,1

Desil 5

8,5

8,4

8,4

8,5

8,4

549 600

3,1

Desil 6

9,2

9,2

9,2

9,2

9,2

598 100

3,1

Desil 7

10,1

10,1

10,1

10,1

10,1

657 200

3,1

Desil 8

11,3

11,3

11,4

11,4

11,3

740 800

3,2

Desil 9

13,4

13,4

13,5

13,4

13,4

876 500

3,2

Desil 10

20,6

20,7

20,6

20,5

20,8

1 357 300

3,5

Gini-koeffisient

0,218

0,219

0,219

0,218

0,221

Kvinner

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

569 200

3,4

Desil 1

5,9

5,9

5,9

5,9

5,8

330 600

3,0

Desil 2

7,2

7,2

7,1

7,1

7,1

403 600

3,0

Desil 3

7,9

7,9

7,9

7,9

7,8

443 400

2,9

Desil 4

8,5

8,5

8,4

8,5

8,4

479 200

3,2

Desil 5

9,1

9,1

9,1

9,1

9,1

518 200

3,3

Desil 6

9,8

9,7

9,8

9,7

9,7

553 700

3,3

Desil 7

10,4

10,4

10,4

10,4

10,4

592 200

3,3

Desil 8

11,2

11,2

11,2

11,2

11,2

638 600

3,4

Desil 9

12,5

12,5

12,5

12,5

12,6

715 600

3,6

Desil 10

17,4

17,6

17,7

17,7

17,9

1 016 700

4,0

Gini-koeffisient

0,167

0,169

0,171

0,171

0,175

1 Andel av samlet lønnssum i prosent.

2 Gjennomsnittlig årlig lønn (månedslønn*12) per november. Per heltidsekvivalent.

3 Gjennomsnittlig årlig vekst i prosent.

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Til forsiden