NOU 2022: 4

Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2022

Til innholdsfortegnelse

6 Lønn og lønnskostnader

I dette vedlegget beskrives sammenhenger mellom enkelte begreper for lønn og lønnskostnader og utviklingen i disse, jf. omtale i Holden III-utvalgets utredning NOU 2013: 13.

Begreper

Årslønn i nasjonalregnskapet omfatter avtalt lønn med faste tillegg inklusive etterbetalinger, feriepengetillegg, bonus og uregelmessige tillegg knyttet til arbeidets art, mens naturallønn, overtidslønn og sluttvederlag ikke er inkludert. For en lønnstaker er dette lønnen en normalt vil motta i løpet av kalenderåret hvis det arbeides full tid uten fravær og betalt overtid. Se også definisjonen i vedlegg 2.

Lønn per årsverk omfatter alle lønnsutbetalinger til en arbeidstaker, også naturallønn, overtid, sluttvederlag og opsjoner knyttet til individuelle avtaler. Feriepenger føres til året de er påløpt.

Lønnskostnadene er summen av direkte og indirekte lønnskostnader. Lønnskostnadene inkluderer i prinsippet direkte lønnskostnader (alle lønnsutbetalinger inklusive overtidsgodtgjørelse og lønn under sykdom, permisjoner mv. som betales av arbeidsgiver) og indirekte lønnskostnader (som arbeidsgiveravgift, faktiske og beregnede pensjonsutgifter betalt av arbeidsgiver).

Timelønnskostnadene som omtales i kapittel 8, utgjør i hovedsak samlede lønnskostnader regnet per utførte timeverk. Antall utførte timeverk er fratrukket fravær som ferie, permisjon og sykefravær, men inkluderer overtid. Endringer i disse vil dermed påvirke timelønnskostnadene, men ikke årslønn slik den er definert. Endringer vil bestå av årlig variasjon i antall arbeidsdager, fravær og overtid, men også mer permanente endringer i arbeidstids- og feriebestemmelser. Arbeidsgivers bidrag til pensjonsordninger er, i tillegg til arbeidstid, av størst betydning for forskjellen mellom lønn og lønnskostnad per utførte timeverk.

Nærmere om sammenhengen mellom timelønnskostnader og årslønn i alle næringer under ett

Det følger av definisjonene ovenfor at bl.a. følgende forhold kan bidra til ulik utvikling i timelønnskostnader og årslønn:

  • endringer i overtid

  • endringer i sykefravær

  • endringer i antall virkedager, f.eks. pga. endringer i bevegelige helligdager og skuddår

  • endringer i arbeidsgiveravgift og pensjonspremier

  • endret sats for feriepenger

I tillegg vil forskyvninger i sysselsettingen mellom ulike regioner med forskjellig arbeidsgiveravgift bidra til at de samlede timelønnskostnadene for en lønnstakergruppe utvikler seg forskjellig fra årslønnen.

Tabell 6.1 gir en illustrasjon på hvordan ulike faktorer har bidratt til avvik mellom årlig vekst i årslønn og i lønnskostnader per utførte timeverk i Norge siden 2012. Flere virkedager fra 2019 til 2020 bidro til å trekke ned lønnskostnader per time sammenlignet med årslønn med 1 prosentpoeng, mens antall virkedager var uendret fra 2020 til 2021. Endringer i posten andre arbeidskraftkostnader bidro til å trekke ned lønnskostnader per time sammenlignet med årslønn med 0,3 prosentpoeng. Avviket mellom årlig vekst i årslønn og i lønnskostnader per utførte timeverk har vært størst når endringer i antall virkedager og andre arbeidskraftkostnader har trukket i samme retning. Tallene for 2020 og 2021 er beheftet med usikkerhet som følge av at anslagene for utvikling i overtid, skiftarbeid og trygde- og pensjonspremier bygger på et foreløpig kildemateriale.

Tabell 6.1 Ulike faktorers bidrag til avvik mellom årslønn og lønnskostnader per utførte timeverk for alle grupper. Bidrag i prosentpoeng

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020*

2021*

Lønnskostnader per time, prosent

4,7

5,1

2,8

2,4

1,1

2,9

3,2

3,9

2,4

3,2

Årslønn, prosent

4,0

3,9

3,1

2,8

1,7

2,3

2,8

3,5

3,1

3,5

Avvik i prosentpoeng1

0,7

1,2

-0,3

-0,4

-0,6

0,6

0,4

0,4

-0,7

-0,3

Anslag på bidrag til avvik i prosentpoeng.2 Endring i:

– Antall virkedager

0,4

0,8

-0,4

-0,4

-0,4

0,8

0,3

0,0

-1,0

0,0

– Sykedager

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

– Overtid

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

– Naturrallønn

0,0

0,0

-0,1

-0,1

0,0

-0,1

0,0

0,0

-0,1

0,0

– Andre arbeidskraftkostnader (inkl. strukturendringer)

0,3

0,4

0,2

0,1

-0,2

-0,1

0,1

0,4

0,4

-0,3

Antall virkedager

252

250

251

252

253

251

250

250

253

253

* Foreløpige tall.

1 Positivt avvik innebærer at timelønnskostnadene øker mer enn årslønn.

2 Flere virkedager bidrar til lavere timelønnskostnader sammenlignet med årslønn. Økt overtid og naturallønn bidrar motsatt. Økt sykefravær bidrar normalt også til å øke timelønnskostnadene relativt til årslønn. Avrunding betyr at summen av komponentene kan være forskjellig fra samlet avvik.

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Beregningsutvalget

Tabell 6.2 Antall virkedager

2020

2021

2022

2023

2024

2025

253

253

253

251

251

250

Sammenheng mellom lønn per årsverk og årslønn

Tabell 6.3 gir en sammenligning av nivået på årslønn og lønn per årsverk for enkelte næringer i privat sektor og offentlig forvaltning slik disse størrelsene er beregnet i nasjonalregnskapet. Også lønnskostnader per årsverk er angitt.

Offentlig forvaltning vil her bestå av statsforvaltningen og kommuneforvaltningen, dvs. offentlig administrasjon, offentlige utdanningsinstitusjoner, helseforetak mv. Nasjonalregnskapet avstemmes mot offentlige regnskaper (statlig og kommunal forvaltning). Dette kan gi en annen avgrensning enn i lønnsstatistikken, der offentlig forvaltning utelukkende er definert ut fra næringskoder og sektorkoder.

Når det gjelder lønn og lønnskostnader, er det viktig å være klar over at virksomhetene i staten, helseforetakene og kommuneforvaltningen benytter litt forskjellige regnskapsprinsipper i regnskapsføringen. Dette slår tydeligst ut i føringen av pensjonskostnader. Nasjonalregnskapet utnytter regnskapsinformasjonen slik den kommer til uttrykk gjennom Statistisk sentralbyrås regnskaper for offentlig forvaltning. Flere virksomheter innenfor statsforvaltningen betaler ikke premie for sine ansatte til Statens pensjonskasse (SPK). For disse virksomhetene benyttes pensjonskostnader beregnet av SPK, med utgangspunkt i karakteristika ved de ansatte og deres arbeidsforhold (alder, kjønn, ansiennitet, lønnsnivå mv.). Fram til hovedrevisjonen av nasjonalregnskapet i 2014 ble underskuddet i SPK inkludert i pensjonskostnadene.

Lønn per årsverk er lavere enn årslønn i offentlig forvaltning (se tabell 6.3 og 6.4). Dette skyldes at summen av overtidslønn og naturallønn ikke er tilstrekkelig til å dekke opp for tapet av lønn knyttet til sykefravær. Det er særlig det lave nivået på naturallønn i offentlig forvaltning som gir dette resultatet. I næringene i privat sektor er lønn per årsverk stort sett høyere enn årslønn. I industrien var lønn per årsverk 5,4 prosent høyere enn årslønnen i 2021, mens forskjellen var 1,1 prosent i finansierings- og forsikringsvirksomhet. I gjennomsnitt for alle næringer var lønn per årsverk knapt høyere (0,7 prosent) enn årslønnen i 2021, mot ingen forskjell i 2020. Overnattings- og serveringsvirksomhet skiller seg ut med 11,7 prosent lavere lønn per årsverk enn årslønn i 2021. Forskjellen er likevel mindre enn i 2020, hvor lønn per årsverk falt betydelig fra 2019 til 2020, mens årslønnen økte. Dette reflekterer at permitterte i nasjonalregnskapets årslønnsbegrep regnes som sysselsatte de første tre månedene av permitteringsperioden og tilordnes lønn, se definisjoner i vedlegg 2. Derfor ble veksten i utbetalt lønn per årsverk lavere enn veksten i beregnet årslønn, og da negativ i Overnattings- og serveringsvirksomhet. I 2021 er veksten i utbetalt lønn per årsverk sterkere enn veksten i beregnet årslønn.

Boks 6.1 Reviderte tall for lønn og sysselsetting

I november 2021 ble tilbakegående tallserier fra arbeidskraftregnskapet i nasjonalregnskapet endret. Endringene var i hovedsak knyttet til nivåene for årsverk og timeverk. Det var også noen små justeringer i nivåene for sysselsatte personer og for lønnssum. Nivået på lønnskostnadene er ikke endret.

Bakgrunnen for endringen i årsverk og timeverk er at nye beregninger av stillingsprosenter for lønnsjobber rapportert inn til a-ordningen, er tatt i bruk. Kvaliteten på stillingsprosentene i de første rapporteringene til a-meldingen var ikke tilfredsstillende og medførte at Statistisk sentralbyrå måtte erstatte deler av materialet med egne beregninger. Fra høsten 2020 anses kvaliteten på rapportering av stillingsprosenter å være god, og disse er nå innarbeidet i tidsseriene for både årsverk og timeverk. Dette førte til at samlede årsverk og timeverk bakover i tid er oppjustert med om lag 2,7 prosent per år. De næringsvise tallene viser at endringene er størst for overnatting og servering, forretningsmessig tjenesteyting og bygge- og anleggsvirksomhet. For offentlig forvaltning er revisjonene ubetydelige.

Nivåene for samlede årsverk og timeverk er med oppjusteringen nær nivåene som forelå før hovedrevisjonen i 2019 (se boks 7.1 i NOU 2021: 5). Oppjusteringen av antall årsverk medfører at nivået på lønn- og lønnskostnader per årsverk reduseres. Det samme gjelder for lønnskostnader per utførte timeverk. Årslønn er ikke endret, og følgelig vil forholdstallene mellom lønn per årsverk og årslønn også endres.

Utviklingen i lønn og lønnskostnader

Lønnskostnadene per årsverk i gjennomsnitt for alle grupper var 24,6 prosent høyere enn lønn per årsverk i 2021, jf. tabell 6.4. I industrien var forskjellen 22,6 prosent. Forskjellen mellom lønnskostnader og lønn har vært noe høyere i offentlig forvaltning og var 29,4 prosent i 2021. Tabell 6.5 viser at den prosentvise årlige veksten i lønn og lønnskostnader per årsverk steg fra 2016 til 2019, falt fra 2019 til 2020, for deretter å øke igjen i 2021. Tabell 6.7 viser at dette fulgte av økt vekst i både lønn, arbeidsgiveravgift og pensjonskostnader mv. i 2021. Utviklingen i lønnskostnader i 2019 og 2020 er preget av en stor økning i pensjonskostnader mv. i 2019, særlig i industrien, se tabell 6.7.

I tabell 6.6 er lønnskostnadene per årsverk fordelt på lønn, arbeidsgiveravgift og pensjonskostnader mv. I gjennomsnitt utgjør lønnen rundt 80 prosent, arbeidsgiveravgiften nær 12 prosent og pensjonskostnader mv. resten. I industrien utgjorde lønnen 81,6 prosent og pensjonskostnadene mv. 7,0 prosent i 2021. I offentlig forvaltning utgjorde lønnen 77,3 prosent av samlede lønnskostnader, og pensjonskostnader mv. 11,5 prosent. Totalt, i industrien og i offentlig forvaltning var andelen til pensjonskostnader noe høyere i slutten enn i begynnelsen av den siste tiårsperioden.

Figur 6.1 Lønn per årsverk og timeverk i offentlig forvaltning sammenlignet med lønn per årsverk og timeverk i industrien. Lønn per årsverk/timeverk i industrien=100

Figur 6.1 Lønn per årsverk og timeverk i offentlig forvaltning sammenlignet med lønn per årsverk og timeverk i industrien. Lønn per årsverk/timeverk i industrien=100

* Foreløpige tall

Kilde: Nasjonalregnskapet, Statistisk sentralbyrå

Figur 6.2 Lønnskostnad per årsverk og timeverk i offentlig forvaltning sammenlignet med lønnskostnad per årsverk og timeverk i industrien. Lønnskostnad per årsverk/timeverk i industrien=100

Figur 6.2 Lønnskostnad per årsverk og timeverk i offentlig forvaltning sammenlignet med lønnskostnad per årsverk og timeverk i industrien. Lønnskostnad per årsverk/timeverk i industrien=100

* Foreløpige tall

Kilde: Nasjonalregnskapet, Statistisk sentralbyrå

I figur 6.1 sammenlignes lønn per årsverk i offentlig forvaltning med tilsvarende i industrien. Det er forskjell i antall utførte timer bak årsverkene i ulike næringer. Derfor viser figuren også det relative forholdet mellom lønn i offentlig forvaltning og i industrien når man regner per utførte timeverk. Til tross for nedgang i 2021, har lønn per årsverk i offentlig forvaltning relativt til industrien økt med 2,8 prosentpoeng fra 2016 til 2021, til 90,2 prosent. Lønn per timeverk i offentlig forvaltning utgjorde 95,7 prosent av lønn per timeverk i industrien i 2021, 0,7 prosentpoeng lavere enn året før. Dette følger av at lønn per årsverk og lønn per timeverk i offentlig forvaltning økte med henholdsvis 2,6 og 2,4 prosent, mens veksten i industrien var henholdsvis 3,6 og 3,2 prosent.

En tilsvarende sammenligning av lønnskostnader per årsverk og per timeverk for offentlig forvaltning og industri er vist i figur 6.2. Over den siste tiårsperioden, har lønnskostnadene per årsverk i forvaltningen økt fra 90,8 prosent til 95,3 prosent av lønnskostnadene i industrien. Også lønnskostnader per timeverk har økt i offentlig forvaltning sammenlignet med industrien, og utgjorde 1,0 prosentpoeng mer enn lønnskostnadene per timeverk i industrien i 2021.

Tabell 6.3 Lønnsnivå og lønnskostnader per årsverk. 1 000 kroner

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020*

2021*

Totalt

Årslønn

472,0

490,6

505,6

519,8

528,9

541,0

556,3

575,7

593,5

614,3

Lønn per årsverk

479,9

499,6

514,0

528,0

535,7

546,1

561,9

581,2

593,5

618,4

Lønnskostnader per årsverk

597,5

623,0

642,4

660,0

668,1

680,4

701,4

728,3

741,1

770,5

Industri

Årslønn

478,4

497,1

513,0

526,9

535,7

547,1

560,7

578,8

593,8

612,8

Lønn per årsverk

517,7

536,3

553,2

567,3

575,9

585,8

599,9

619,6

623,6

645,9

Lønnskostnader per årsverk

631,5

656,3

679,2

696,4

707,9

718,4

735,9

763,8

765,9

791,7

Varehandel og reparasjon av motorvogner

Årslønn

425,2

440,0

451,4

465,4

476,9

490,8

502,0

519,5

537,7

562,4

Lønn per årsverk

434,8

452,8

463,7

478,0

489,5

502,8

518,0

538,1

543,8

574,6

Lønnskostnader per årsverk

527,3

548,9

560,4

575,9

589,1

604,9

624,1

649,9

657,9

695,5

Bygge- og anleggsvirksomhet

Årslønn

453,6

469,4

482,5

496,2

507,7

520,7

534,9

549,8

569,6

589,0

Lønn per årsverk

468,4

486,3

499,6

514,3

525,8

540,3

554,1

569,2

576,5

601,9

Lønnskostnader per årsverk

559,1

579,2

594,0

611,2

625,5

643,5

661,0

680,2

690,4

721,6

Overnattings- og serveringsvirksomhet

Årslønn

337,9

348,5

356,2

365,8

373,5

382,4

394,7

411,3

421,6

438,9

Lønn per årsverk

313,1

323,6

330,7

339,8

342,8

347,7

363,1

383,4

350,5

387,7

Lønnskostnader per årsverk

366,2

378,3

386,4

396,1

399,2

404,6

423,2

448,7

411,5

454,4

Finansierings- og forsikringsvirksomhet

Årslønn

656,0

692,7

725,4

752,8

775,1

792,5

817,1

846,0

870,5

901,0

Lønn per årsverk

658,2

694,3

727,4

755,9

781,0

802,2

834,7

854,9

882,7

911,2

Lønnskostnader per årsverk

873,4

917,6

966,1

1002,6

1027,8

1037,3

1079,1

1109,9

1136,2

1182,0

Offentlig forvaltning

Årslønn

460,6

477,8

494,0

509,5

521,3

534,9

551,3

570,7

585,0

600,8

Lønn per årsverk

444,5

461,4

476,6

492,2

503,6

515,4

531,4

548,2

568,4

582,9

Lønnskostnader per årsverk

573,5

598,6

622,6

643,7

655,8

673,4

695,8

721,7

741,6

754,5

* Foreløpige tall.

Kilde: Nasjonalregnskapet, Statistisk sentralbyrå

Tabell 6.4 Forholdet mellom årslønn, lønn per årsverk og lønnskostnader per årsverk

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020*

2021*

Totalt

Årslønn (1 000 kroner)

472,0

490,6

505,6

519,8

528,9

541,0

556,3

575,7

593,5

614,3

Lønn per årsverk/Årslønn * 100

101,7

101,8

101,7

101,6

101,3

100,9

101,0

101,0

100,0

100,7

Lønnskostnader per årsverk /Lønn per årsverk * 100

124,5

124,7

125,0

125,0

124,7

124,6

124,8

125,3

124,9

124,6

Industri

Årslønn (1 000 kroner)

478,4

497,1

513,0

526,9

535,7

547,1

560,7

578,8

593,8

612,8

Lønn per årsverk/Årslønn * 100

108,2

107,9

107,8

107,7

107,5

107,1

107,0

107,0

105,0

105,4

Lønnskostnader per årsverk /Lønn per årsverk * 100

122,0

122,4

122,8

122,8

122,9

122,6

122,7

123,3

122,8

122,6

Varehandel og reparasjon av motorvogner

Årslønn (1 000 kroner)

425,2

440,0

451,4

465,4

476,9

490,8

502,0

519,5

537,7

562,4

Lønn per årsverk/Årslønn * 100

102,3

102,9

102,7

102,7

102,6

102,4

103,2

103,6

101,1

102,2

Lønnskostnader per årsverk /Lønn per årsverk * 100

121,3

121,2

120,8

120,5

120,4

120,3

120,5

120,8

121,0

121,0

Bygge- og anleggsvirksomhet

Årslønn (1 000 kroner)

453,6

469,4

482,5

496,2

507,7

520,7

534,9

549,8

569,6

589,0

Lønn per årsverk/Årslønn * 100

103,3

103,6

103,6

103,6

103,6

103,8

103,6

103,5

101,2

102,2

Lønnskostnader per årsverk /Lønn per årsverk * 100

119,4

119,1

118,9

118,9

119,0

119,1

119,3

119,5

119,8

119,9

Overnattings- og serveringsvirksomhet

Årslønn (1 000 kroner)

337,9

348,5

356,2

365,8

373,5

382,4

394,7

411,3

421,6

438,9

Lønn per årsverk/Årslønn * 100

92,7

92,9

92,8

92,9

91,8

90,9

92,0

93,2

83,1

88,3

Lønnskostnader per årsverk /Lønn per årsverk * 100

117,0

116,9

116,8

116,6

116,4

116,4

116,6

117,0

117,4

117,2

Finansierings- og forsikringsvirksomhet

Årslønn (1 000 kroner)

656,0

692,7

725,4

752,8

775,1

792,5

817,1

846,0

870,5

901,0

Lønn per årsverk/Årslønn * 100

100,3

100,2

100,3

100,4

100,8

101,2

102,2

101,1

101,4

101,1

Lønnskostnader per årsverk /Lønn per årsverk * 100

132,7

132,1

132,8

132,6

131,6

129,3

129,3

129,8

128,7

129,7

Offentlig forvaltning

Årslønn (1 000 kroner)

460,6

477,8

494,0

509,5

521,3

534,9

551,3

570,7

585,0

600,8

Lønn per årsverk/Årslønn * 100

96,5

96,6

96,5

96,6

96,6

96,4

96,4

96,1

97,2

97,0

Lønnskostnader per årsverk /Lønn per årsverk * 100

129,0

129,7

130,6

130,8

130,2

130,7

130,9

131,7

130,5

129,4

* Foreløpige tall.

Kilde: Nasjonalregnskapet, Statistisk sentralbyrå

Tabell 6.5 Gjennomsnittlig vekst i årslønn, lønn per årsverk og lønnskostnader per årsverk. Prosentvis vekst fra året før

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020*

2021*

Gjennom-snitt1

Totalt

Årslønn

4,1

3,9

3,1

2,8

1,8

2,3

2,8

3,5

3,1

3,5

3,1

Lønn per årsverk

4,3

4,1

2,9

2,7

1,5

1,9

2,9

3,4

2,1

4,2

3,0

Lønnskostnader per årsverk

4,7

4,3

3,1

2,7

1,2

1,8

3,1

3,8

1,8

4,0

3,0

Industri

Årslønn

4,3

3,9

3,2

2,7

1,7

2,1

2,5

3,2

2,6

3,2

2,9

Lønn per årsverk

4,3

3,6

3,2

2,5

1,5

1,7

2,4

3,3

0,7

3,6

2,7

Lønnskostnader per årsverk

4,9

3,9

3,5

2,5

1,6

1,5

2,4

3,8

0,3

3,4

2,8

Varehandel og reparasjon av motorvogner

Årslønn

3,5

3,5

2,6

3,1

2,5

2,9

2,3

3,5

3,5

4,6

3,2

Lønn per årsverk

3,3

4,1

2,4

3,1

2,4

2,7

3,0

3,9

1,1

5,7

3,2

Lønnskostnader per årsverk

3,8

4,1

2,1

2,8

2,3

2,7

3,2

4,1

1,2

5,7

3,2

Bygge- og anleggsvirksomhet

Årslønn

3,5

3,5

2,8

2,8

2,3

2,6

2,7

2,8

3,6

3,4

3,0

Lønn per årsverk

3,6

3,8

2,7

2,9

2,2

2,8

2,6

2,7

1,3

4,4

2,9

Lønnskostnader per årsverk

4,0

3,6

2,6

2,9

2,3

2,9

2,7

2,9

1,5

4,5

3,0

Overnattings- og serveringsvirksomhet

Årslønn

3,0

3,1

2,2

2,7

2,1

2,4

3,2

4,2

2,5

4,1

2,9

Lønn per årsverk

3,2

3,4

2,2

2,7

0,9

1,4

4,4

5,6

-8,6

10,6

2,5

Lønnskostnader per årsverk

3,5

3,3

2,1

2,5

0,8

1,4

4,6

6,0

-8,3

10,4

2,5

Finansierings- og forsikringsvirksomhet

Årslønn

0,7

5,6

4,7

3,8

3,0

2,2

3,1

3,5

2,9

3,5

3,3

Lønn per årsverk

3,6

5,5

4,8

3,9

3,3

2,7

4,1

2,4

3,3

3,2

3,7

Lønnskostnader per årsverk

5,1

5,1

5,3

3,8

2,5

0,9

4,0

2,9

2,4

4,0

3,6

Offentlig forvaltning

Årslønn

4,4

3,7

3,4

3,1

2,3

2,6

3,1

3,5

2,5

2,7

3,1

Lønn per årsverk

4,3

3,8

3,3

3,3

2,3

2,3

3,1

3,2

3,7

2,6

3,2

Lønnskostnader per årsverk

4,8

4,4

4,0

3,4

1,9

2,7

3,3

3,7

2,8

1,7

3,3

* Foreløpige tall.

1 Gjennomsnittlig årlig vekst 2011–2021. Geometrisk gjennomsnitt.

Kilde: Nasjonalregnskapet, Statistisk sentralbyrå

Tabell 6.6 Lønnskostnader per årsverk i 1 000 kroner, og fordeling på kostnadstype i prosent

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020*

2021*

Totalt

Lønnskostnader per årsverk

597,5

623,0

642,4

660,0

668,1

680,4

701,4

728,3

741,1

770,5

– Lønn

80,3

80,2

80,0

80,0

80,2

80,3

80,1

79,8

80,1

80,3

– Arbeidsgiveravgift

11,5

11,4

11,4

11,4

11,4

11,3

11,3

11,3

11,4

11,5

– Pensjonskostnader mv.

8,2

8,4

8,6

8,6

8,4

8,4

8,6

8,9

8,5

8,3

Markedsrettet virksomhet Fastlands-Norge

Lønnskostnader per årsverk

597,0

622,0

639,9

656,7

664,5

674,6

694,7

721,3

730,5

768,5

– Lønn

82,0

82,0

81,9

82,0

82,1

82,3

82,2

81,9

82,1

82,0

– Arbeidsgiveravgift

11,6

11,6

11,6

11,6

11,5

11,5

11,5

11,5

11,5

11,6

– Pensjonskostnader mv.

6,4

6,4

6,4

6,4

6,4

6,2

6,3

6,5

6,4

6,4

Industri

Lønnskostnader per årsverk

631,5

656,3

679,2

696,4

707,9

718,4

735,9

763,8

765,9

791,7

– Lønn

82,0

81,7

81,5

81,5

81,4

81,5

81,5

81,1

81,4

81,6

– Arbeidsgiveravgift

11,5

11,5

11,5

11,5

11,4

11,4

11,4

11,4

11,4

11,4

– Pensjonskostnader mv.

6,5

6,8

7,0

7,0

7,2

7,1

7,1

7,5

7,2

7,0

Varehandel og reparasjon av motorvogner

Lønnskostnader per årsverk

527,3

548,9

560,4

575,9

589,1

604,9

624,1

649,9

657,9

695,5

– Lønn

82,5

82,5

82,8

83,0

83,1

83,1

83,0

82,8

82,7

82,6

– Arbeidsgiveravgift

11,9

11,7

11,7

11,6

11,6

11,6

11,6

11,6

11,7

11,7

– Pensjonskostnader mv.

5,7

5,8

5,5

5,4

5,3

5,3

5,4

5,6

5,7

5,7

Overnattings- og serveringsvirksomhet

Lønnskostnader per årsverk

366,2

378,3

386,4

396,1

399,2

404,6

423,2

448,7

411,5

454,4

– Lønn

85,5

85,5

85,6

85,8

85,9

85,9

85,8

85,4

85,2

85,3

– Arbeidsgiveravgift

11,3

11,3

11,3

11,3

11,3

11,3

11,3

11,4

11,5

11,6

– Pensjonskostnader mv.

3,2

3,1

3,1

2,9

2,8

2,8

2,9

3,1

3,3

3,1

Offentlig forvaltning

Lønnskostnader per årsverk

573,5

598,6

622,6

643,7

655,8

673,4

695,8

721,7

741,6

754,5

– Lønn

77,5

77,1

76,5

76,5

76,8

76,5

76,4

76,0

76,6

77,3

– Arbeidsgiveravgift

11,2

11,1

11,1

11,1

11,1

10,8

11,0

11,0

11,1

11,2

– Pensjonskostnader mv.

11,3

11,9

12,4

12,4

12,1

12,6

12,7

13,1

12,3

11,5

* Foreløpige tall.

Kilde: Nasjonalregnskapet, Statistisk sentralbyrå

Tabell 6.7 Utviklingen i lønnskostnader per årsverk fordelt på kostnadstype. Prosentvis vekst fra året før

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020*

2021*

Totalt

Lønnskostnader per årsverk

4,7

4,3

3,1

2,7

1,2

1,8

3,1

3,8

1,8

4,0

– Lønn

4,3

4,1

2,9

2,7

1,5

1,9

2,9

3,4

2,1

4,2

– Arbeidsgiveravgift

5,5

3,6

3,3

2,5

1,0

0,8

3,4

4,1

2,0

4,8

– Pensjonskostnader mv.

8,4

6,7

5,3

3,0

-0,6

2,1

4,5

7,4

-1,8

0,6

Markedsrettet virksomhet Fastlands-Norge

Lønnskostnader per årsverk

4,6

4,2

2,9

2,6

1,2

1,5

3,0

3,8

1,3

5,2

– Lønn

4,1

4,2

2,8

2,7

1,3

1,8

2,8

3,5

1,4

5,1

– Arbeidsgiveravgift

5,1

3,6

3,2

2,5

0,8

1,3

2,8

4,0

1,3

5,8

– Pensjonskostnader mv.

10,2

5,3

3,2

1,9

1,0

-1,8

5,5

7,3

-0,7

4,9

Industri

Lønnskostnader per årsverk

4,9

3,9

3,5

2,5

1,6

1,5

2,4

3,8

0,3

3,4

– Lønn

4,3

3,6

3,2

2,5

1,5

1,7

2,4

3,3

0,7

3,6

– Arbeidsgiveravgift

5,7

4,1

3,4

2,7

1,0

0,9

2,5

3,8

0,2

3,6

– Pensjonskostnader mv.

10,7

7,9

7,6

2,2

4,2

-0,2

2,6

9,9

-3,8

0,7

Varehandel og reparasjon av motorvogner

Lønnskostnader per årsverk

3,8

4,1

2,1

2,8

2,3

2,7

3,2

4,1

1,2

5,7

– Lønn

3,3

4,1

2,4

3,1

2,4

2,7

3,0

3,9

1,1

5,7

– Arbeidsgiveravgift

5,0

2,9

2,1

1,8

1,9

2,6

3,3

4,4

1,5

6,1

– Pensjonskostnader mv.

8,8

6,1

-2,5

0,2

1,6

2,3

5,2

7,2

3,5

5,3

Overnattings- og serveringsvirksomhet

Lønnskostnader per årsverk

3,5

3,3

2,1

2,5

0,8

1,4

4,6

6,0

-8,3

10,4

– Lønn

3,2

3,4

2,2

2,7

0,9

1,4

4,4

5,6

-8,6

10,6

– Arbeidsgiveravgift

3,3

3,4

2,1

2,5

0,5

1,0

4,8

7,4

-7,7

10,9

– Pensjonskostnader mv.

11,1

1,8

0,1

-4,4

-1,3

0,5

9,0

13,6

-2,9

4,3

Offentlig forvaltning

Lønnskostnader per årsverk

4,8

4,4

4,0

3,4

1,9

2,7

3,3

3,7

2,8

1,7

– Lønn

4,3

3,8

3,3

3,3

2,3

2,3

3,1

3,2

3,7

2,6

– Arbeidsgiveravgift

6,0

3,5

4,2

3,5

1,8

0,1

4,7

4,0

3,8

2,9

– Pensjonskostnader mv.

7,2

9,2

8,5

3,9

-0,7

7,1

3,6

6,9

-3,6

-4,4

* Foreløpige tall.

Kilde: Nasjonalregnskapet, Statistisk sentralbyrå

Til forsiden