Høring NOU 2023: 27 Et nytt system for kvalitetsutvikling – for elevenes læring og trivsel

Kunnskapsdepartementet sender med dette NOU 2023: 27 Et nytt system for kvalitetsutvikling – for elevenes læring og trivsel på høring

Status: Under behandling

Høringsfrist: 20.02.2024

Vår ref.: 23/4567

Høring NOU 2023: 27 Et nytt system for kvalitetsutvikling – for elevenes læring og trivsel

Kunnskapsdepartementet sender med dette NOU 2023: 27 Et nytt system for kvalitetsutvikling – for elevenes læring og trivsel på høring.

Regjeringen oppnevnte 1. april 2022 et utvalg som skulle gjennomgå kvalitetsvurderingssystemet i skolen. Utvalgte leverte sin utredning – NOU 2023: 27 Et nytt system for kvalitetsutvikling – for elevenes læring og trivsel – til kunnskapsministeren 13. november 2023. Utvalget foreslår flere tiltak for et nytt og helhetlig kvalitetsutviklingssystem som skal fremme elevenes læring og trivsel. For en nærmere omtale av utvalgets mandat og sammensetning, se NOU 2023: 1 kapittel 2.

Kunnskapsdepartementet sender med dette utredningen på høring. Høringsfristen er 20. februar 2024

Utvalget leverte også en utredning 31. januar 2023 – NOU 2023: 1. Utredningen er tilgjengelig på NOU 2023: 1 - regjeringen.no. Dette var et kunnskapsgrunnlag og danner bakgrunnen for NOU 2023: 27. Kunnskapsgrunnlaget er formelt sett ikke en del av høringen, men det er likevel mulig å gi kommentarer til dette hvis det er ønskelig.

Andre relevante høringsprosesser
Kunnskapsdepartementet inviterer til fire regionale høringskonferanser;

 • Bergen 16.01.24
 • Trondheim 18.01.24
 • Tromsø 30.01.24
 • Oslo 01.02.24

Mer informasjon om konferansene og påmelding kommer blant annet på Kunnskapsdepartementets nettsider.

Høringsinstanser
Høringsinstansene må gjerne videresende høringen til underliggende etater/virksomheter, medlemsorganisasjoner og lignende, og eventuelt også informere om høringen på sin nettside, i nyhetsbrev, sosiale medier eller liknende.

Fylkeskommuner og kommuner må gjerne videresende høringen til egne skoler, invitere til innspill og koordinere de ulike innspillene før de oversendes Kunnskapsdepartementet i en felles høringsuttalelse. På samme måte ber vi universiteter og høgskoler om å koordinere eventuelle innspill fra ulike fakulteter og fagmiljøer.

Vi oppfordrer alle til å sende inn høringssvar så snart som mulig, slik at Kunnskapsdepartementet kan begynne oppsummeringen av uttalelsene. Alle som ønsker det, kan sende inn høringsuttalelse. Dette gjelder også privatpersoner og aktører som ikke er ført opp på adresselisten for denne høringen.

Oppbygging av utredningen og strukturering av høringsinnspillene
Utredningen er delt inn i kapitler etter tema. Hvert kapittel avsluttes med en punktvis oppsummering av utvalgets forslag. Kunnskapsdepartementet ber om at dere refererer tydelig til punktene med forslag når dere gir tilbakemelding. Vi understreker at hele utredningen er på høring, ikke kun de punktvise forslagene. Det kan også gis innspill av mer generell karakter både til innholdet i det enkelte kapittel og til utredningen i sin helhet.

Innsending av høringssvarene
Høringsuttalelser skal sendes digitalt på regjeringen.no. Dette gjøres under "Send inn høringssvar" på https://www.regjeringen.no/id2996152.

Høringsuttalelsene er offentlige og vil bli publisert på Kunnskapsdepartementets side på regjeringen.no.Med hilsen

Borghild Lindhjem-Godal (e.f.)
avdelingsdirektør                                                       

                                                                                    Nils-Jakob Herleiksplass
                                                                                    seniorrådgiver 

 

 

 • Departementene
 •  Fylkeskommunene
 •  Kommunene
 •  Private høyskoler uten statstilskudd med eksamen
 •  Private høyskoler med statstilskudd
 •  Statlige universiteter og høyskoler
 •  Statsforvalterne
 • 22.juli-senteret
 •  
 • Agder kunstfagskole
 • Akademikerforbundet
 • Ansgar Teologiske Høgskole
 • AOF Vestland
 • Arkitektenes Fagforbund
 • Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
 • Asker Kunstfagskole
 • Atlantis Medisinske Høgskole
 • Barratt Due musikkinstitutt
 • Bergen Arkitekthøgskole
 • Bibliotekarforbundet
 • Bårdar Akademiet AS
 • Campus BLÅ Fagskole AS
 • Centric IT Academy
 • Creo – forbundet for kunst og kultur
 • De nasjonale forskningsetiske komiteene
 • Designinstituttet
 • Det norske Diakonforbund
 • Det tverrfaglige kunstinstitutt
 • Din Kompetanse AS
 • Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse
 • Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
 • DuVerden
 • Dykkerutdanningen ved Høgskulen på Vestlandet
 • Einar Granum kunstfagskole
 • Emergence School of Leadership
 • European Helicopter Center AS
 • Faglige råd v/Utdanningsdirektoratet
 • Fagskolen Aldring og helse
 • Fagskolen AOF Norge
 • Fagskolen for bokbransjen
 • Fagskolen i Agder
 • Fagskolen i Møre og Romsdal
 • Fagskolen i Nord
 • Fagskolen i Vestfold og Telemark
 • Fagskolen i Vestland
 • Fagskolen i Viken
 • Fagskolen Innlandet
 • Fagskolen Kristiania
 • Fagskolen Oslo
 • Fagskolen TISIP
 • Fellesorganisasjonen
 • Fjellhaug Internasjonale Høgskole
 • Folkeuniversitetets Fagskole AS
 • Forskerforbundet
 • Gokstad Akademiet AS
 • Hald Internasjonale Senter
 • Handelshøyskolen BI
 • Helse- og oppvekstfag
 • Idéfagskolen
 • INSPIRIA science center
 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
 • ISAAC Norge (International Society For Augmentative And Alternative Communication)
 • Jusutdanning AS
 • Jærmuseet
 • Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)
 • Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling KBT
 • Kompetansesenter for høyere yrkesfaglig utdanning AS
 • Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene (KIM)
 • Kristne Friskolers Forbund
 • Kristne friskolers forbund (KFF)
 • KRM Tekniske Fagskole AS
 • Kunst i skolen
 • Kunst og design i skolen
 • Kunstskolene
 • Landsforeningen for barnevernsbarn
 • Landsforeningen for oppsøkende sosialt ungdomsarbeid
 • Landslaget for Fysisk Fostring i Skolen (LFF)
 • Landslaget for udelt og fådelt skole (LUFS)
 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)
 • Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Longyearbyen lokalstyret
 • Lovisenberg diakonale høgskole
 • Lukas fagskole og kurssenter
 • Lykkelige barn- nettverket for foreldre med høyt begavede barn v/ Ieva Fredriksen
 • Lærernes Yrkesforbund
 • Medlearn AS
 • Menighetsbibelskolen
 • Menko Undervisning AS
 • Mesterbrevnemnda
 • MF vitenskapelig høyskole for teologi religion og samfunn
 • Minoritetsspråklig ressursnettverk (MIR)
 • Montessori Norge
 • Musikernes fellesorganisasjon (MFO)
 • Nasjonal Senter for flerkulturell opplæring (NAFO)
 • Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)
 • Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen
 • Naturviterne
 • NHO Håndverk
 • NIFU
 • NKI AS
 • Nordland Fagskole
 • Nordland kunst- og filmfagskole
 • Nordnorsk vitensenter
 • Norges Fagakademi AS
 • Norges Farmaceutiske Forening
 • Norges Forskningsråd
 • Norges Friluftsfagskole AS
 • Norges grønne fagskole - Vea
 • Norges Handelshøyskole
 • Norges Handicapforbund
 • Norges idrettshøgskole
 • Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon
 • Norges Juristforbund
 • Norges musikkhøgskole
 • Norges Røde Kors
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Noroff Fagskole AS
 • Noroff høyskole
 • Norsk barnebokinstitutt
 • Norsk barnevernlederorganisasjon (NOBO)
 • Norsk fagskole for lokomotivførere
 • Norsk Forbund for fjernundervisning og fleksibel utdanning (NFF)
 • Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU)
 • Norsk foreldrelag for funksjonshemmede
 • Norsk Fosterhjemsforening 
 • Norsk Fotofagskole
 • Norsk Gestaltinstitutt AS Høgskole
 • Norsk handverksutvikling (NHU)
 • Norsk innvandrerforum
 • Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)
 • Norsk jernbaneskole
 • Norsk Kulturskoleråd
 • Norsk Kulturåd
 • Norsk Lektorlag
 • Norsk psykologforening
 • Norsk senter for flerkulturell verdiskapning
 • Norsk Skolelederforbund
 • Norsk Studentorganisasjon (NSO)
 • Norsk Sykepleierforbund
 • Norsk Teknisk Museum
 • Norsk tjenestemannslag
 • Norsk utenrikspolitisk institutt
 • Norske fag- og friskolers Landsforbund (NFFL)
 • NORTRAIN Norwegian Drilling Academy AS
 • Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
 • Opplysningstjenesten for hjemmeundervisning
 • OSM Aviation Academy AS
 • Parat
 • Pilot Flight Academy AS
 • Politidirektoratet
 • Private barnehagers landsforbund (PBL)
 • Riksarkivet
 • Riksrevisjonen
 • Rådet for fysisk helse
 • Samarbeidsforum for etiske fag c/o Musikk skolen
 • Samarbeidsforum for funksjonshemmedes fellesorganisasjon (SAFO)
 • Sametinget
 • Samfunnsviterne
 • Samfunnsøkonomene
 • Samisk høgskole
 • Samisk videregående skole
 • Samnemda for NF og NKF
 • Samordna opptak
 • Senter for interkulturell kommunikasjon
 • Sikt Kunnskapssektorens tjenesteleverandør
 • Sivilombudsmannen
 • Skolelederforbundet
 • Skolenes landsforbund
 • Skrivekunstakademiet
 • Språkrådet
 • SRY v/Utdanningsdirektoratet
 • STAFO
 • Statens lånekasse for utdanning
 • Statens råd for funksjonshemmede
 • Statistisk sentralbyrå (SSB)
 • Statped
 • Steinerhøyskolen
 • Steinerskoleforbundet
 • Studieforbundet AOF Norge
 • Studiested Haugesund
 • Studiested Stavanger
 • Sysselmannen på Svalbard
 • Tekna
 • Treider Fagskoler
 • Trøndelag høyere yrkesfagskole
 • Tunsberg Medisinske Skole
 • Ungdom & fritid
 • Unge funksjonshemmede
 • Ungt Entreprenørskap Norge
 • Unio
 • Universitets- og høgskolerådet
 • Utdanningsdirektoratet
 • Utdanningsforbundet
 • Utlendingsdirektoratet (UDI)
 • VilVite – Bergen Vitensenter
 • Vitensenteret i Trondheim
 • Vitensenteret Innlandet
 • Voksenopplæringsforbundet (VOFO)
 • Voksne for barn
 • VOX – voksenopplæringsinstituttet
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)
 • Ytre kunstfagskole