Regjeringens forhold til Stortinget

Til innholdsfortegnelse

16 Vedlegg: Liste over nyttige publikasjoner

Alminnelige statsrettslige fremstillinger

  • Johs. Andenæs/Arne Fliflet, Statsforfatningen i Norge, 11. utg., Universitetsforlaget (2017)
  • Benedikte Moltemyr Høgberg, Statsrett – kort fortalt, 2. utg., Universitetsforlaget (2016)
  • Eivind Smith, Konstitusjonelt demokrati, 4. utg., Fagbokforlaget (2017)
  • Jørgen Aall, Rettsstat og menneskerettigheter, 5. utg. Fagbokforlaget (2018)
  • Fredrik Sejersted, Kontroll og konstitusjon, Cappelen (2002)

Kommentarer til Grunnloven

  • Ola Mestad og Dag Michalsen, Grunnloven – historisk kommentarutgave 1814-2016 (kommer)
  • Arne Fliflet, Grunnloven kommentarutgave, Universitetsforlaget (2005)
  • Eirik Holmøy vik (red.), Tolkinga av Grunnlova: Om forfatningsutviklinga 1814 – 2014, Pax Forlag (2013)

Andre nyttige publikasjoner

Til forsiden