Regjeringens forhold til Stortinget

Til innholdsfortegnelse

13 Hvem kommuniserer med Stortinget?

13.1 Innledning

Proposisjoner og meldinger fra regjeringen kan kun fremmes for Stortinget gjennom vedtak fattet av Kongen i statsråd, se kapittel 1. Tema i dette kapitelet er hvem i den utøvende makt som står for den øvrige kommunikasjonen med Stortinget.

13.2 Statsråden

Kommunikasjon med Stortingets organer skjer som hovedregel gjennom statsråden, enten ved at statsråden møter i Stortinget eller sender brev til Stortinget. Dette speiler at regjeringen har det konstitusjonelle og parlamentariske ansvaret overfor Stortinget, herunder for oppfyllelse av opplysningsplikten.

13.3 Departementsansatte

Ansatte i departementene har verken et konstitusjonelt eller parlamentarisk ansvar overfor Stortinget. De ansatte er imidlertid bundet av lojalitetsplikten overfor statsråden og kan instrueres av politisk ledelse. Departementsansatte skal derfor som hovedregel ikke kommunisere med stortingsrepresentanter, stortingskomiteer eller presidentskapet uten at dette er avklart med statsråden. Kontakten kan ikke gå ut over det statsråden har samtykket til. Unntak gjelder for avklaring av rent praktiske spørsmål vedrørende oversendelser e.l. Departementsansattes deltagelse i høringer og andre møter med stortingskomiteer omtales særskilt i punkt 6.7.

Det hender at en stortingsrepresentant tar direkte kontakt med en departementsansatt for å få opplysninger om en sak Stortinget har til behandling. For å unngå tvil om hva som etterspørres og for å sikre notoritet, bør stortingsrepresentanten anmodes om å sende henvendelsen skriftlig. På tilsvarende måte bør svarene på henvendelsen gis skriftlig. Alle henvendelser som innebærer utøvelse av skjønn skal henvises til politisk ledelse. Embetsverket kan normalt svare på henvendelser som kun innebærer å gi faktiske opplysninger som er allment tilgjengelige, men skal i forkant av svaret likevel informere politisk ledelse om henvendelsen og forslag til svar.

Som ledd i den praktiske gjennomføringen av arbeidet i departementet, kommuniserer departementsansatte jevnlig med administrasjonen på Stortinget. Alminnelig kontakt om oversendelser, beramminger og lignende trenger ikke forelegges politiske ledelse.

13.4 Ansatte i underliggende organer

Ansatte i underliggende organer har verken et konstitusjonelt eller parlamentarisk ansvar overfor Stortinget, men har, på linje med departementsansatte, en lojalitetsplikt overfor statsråden og kan instrueres av departementet. Henvendelser fra Stortinget til underliggende organer skal derfor som utgangspunkt skje gjennom departementet. Ansatte i underliggende organer skal ikke ha direkte kontakt med Stortinget og Stortingets organer uten at dette først er avklart med statsråden, og statsråden kan sette rammer for innholdet i kontakten. Deltagelse i høringer og andre møter med stortingskomiteer omtales særskilt i punkt 6.7.

Noen underliggende organer har forutsetningsvis en spesielt frittstående stilling. Dette gjelder organer som Barneombudet, Eldreombudet og Likestillings- og diskrimineringsombudet. Hensynet til ombudenes selvstendige stilling tilsier at de i større grad enn regulære underliggende organer kan ytre seg overfor Stortinget, både etter henvendelse fra en komite og av eget tiltak, uten å innhente statsrådens tillatelse på forhånd. Ombudene har svakere lojalitetsplikt overfor statsråden, og det kan derfor ikke kreves at de synspunktene de fremsetter skal være i samsvar med synet til den til enhver tid sittende regjering. Hensynet til den ansvarlige statsråden kan imidlertid tilsi at ombudene informerer statsråden om slike henvendelser, for eksempel ved at departementet får en kopi av ombudets svar.

13.5 Særlig om komitereiser

Det forekommer at stortingskomiteer som ledd i en komitereise ønsker å møte representanter for et underliggende organ. Stortingskomiteer har ingen rett til å kreve slike møter, men det er praksis for at statsråden ikke motsetter seg det så fremt det underliggende organet selv ønsker å delta. Invitasjoner til møter med underliggende organer skal i alminnelighet skje gjennom ansvarlig departement, og departementet skal i alle tilfeller varsles av komiteen. Statsråden har rett til å være til stede på møtet.

13.6 Særlig om enkeltrepresentanters reiser

Hvis enkeltrepresentanter ønsker å besøke et underliggende forvaltningsorgan for å skaffe seg fagkunnskap, og henvender seg direkte til det underliggende organet eller dens ulike organisasjonsnivå for å avtale besøk uten å gå via departementet, skal følgende retningslinjer følges:

  • Hensikten med besøket må være å skaffe seg generell fagkunnskap om organets ansvarsområde. Informasjonen som kan gis, vil være informasjon som kunne ha vært gjort tilgjengelig for allmennheten. Temaene som drøftes må avgrenses mot synspunkt på politiske veivalg som kan sette de ansatte i organet en vanskelig situasjon opp mot lojalitetsplikten, jf. Etiske retningslinjer for statstjenesten.
  • I møter der hensikten er å få fagkunnskap, er det ikke naturlig at media er tilstede. Dersom enkeltrepresentanten likevel ønsker at media skal være tilstede, skal dette være forhåndsavtalt med organet. Det er organet som avgjør om media kan være tilstede.
  • Slike besøk bør ikke foregå samtidig med at Stortinget eller komiteen enkeltrepresentanten sitter i, har til behandling en sak som angår organets ansvarsområde. Når en komite har en sak til behandling, bør besøk til berørte underliggende organer skje i form av komitebesøk. Dersom noen representanter likevel ønsker å besøke et organ i en slik periode, må henvendelsen gå gjennom departementet.
  • Forespørselen om besøk skal komme god tid i forveien. Organet som får forespørselen, må selv kunne vurdere om den har kapasitet og anledning til å ta imot stortingsrepresentanten. Ledelsen i organet avgjør hvilke ansatte som deltar på møtet.
  • Alle besøk av stortingsrepresentanter skal varsles fra det underliggende organet til departementet så raskt som mulig. Dette gjelder uavhengig av om besøket skjer på direktoratsnivå, regionkontornivå eller lokalkontornivå.
  • Etaten skal i etterkant av besøket lage en overordnet oppsummering av besøket, herunder hvilket tema som ble berørt.
Til forsiden