Regjeringens forhold til Stortinget

Til innholdsfortegnelse

4 Muntlige redegjørelser fra statsråder til Stortinget

4.1 Hva er en muntlig redegjørelse?

Muntlige redegjørelser er taler holdt av statsråder til Stortinget i plenum. Redegjørelser er den eneste måten regjeringen på eget initiativ kan informere eller innhente Stortingets reaksjon, foruten gjennom proposisjon eller melding. Regjeringen har ingen konstitusjonell plikt til å gi Stortinget muntlige redegjørelser, men når regjeringen først velger å gi en redegjørelse, kan denne bidra til å oppfylle regjeringens opplysningsplikt. Forbudet mot å gi uriktige eller villedende opplysninger gjelder ved slike redegjørelser, se punkt 9.4.

4.2 Når kan muntlige redegjørelser benyttes?

Muntlige redegjørelser kan benyttes når regjeringen har behov for å orientere Stortinget om dagsaktuelle saker. Det er først og fremst aktuelt når en statsråd raskt må gi Stortinget viktig informasjon. Det planlegges derfor i utgangspunktet ikke for årlige redegjørelser innenfor ulike politikkområder. Det finnes imidlertid noen unntak. Det er i dag praksis for at det holdes én årlig utenrikspolitisk redegjørelse og to årlige redegjørelser om EØS-samarbeidet. Gjennom anmodningsvedtak nr. 602 (2015-2016) har Stortinget bedt regjeringen holde en årlig likestillingspolitisk redegjørelse. I perioder har det også vært holdt en årlig utviklingspolitisk redegjørelse. Denne har også vært inkludert i den utenrikspolitiske redegjørelsen.

Muntlige redegjørelser skal normalt ikke brukes til å varsle ny politikk. Det gjøres gjennom en melding eller proposisjon til Stortinget.

Stortinget kan ikke pålegge en statsråd å gi en redegjørelse med mindre Stortinget benytter innkallingsretten etter Grunnloven § 75 h (se punkt 6.2).

4.3 Forberedelse av muntlige redegjørelser

Stortingets presidentskap må samtykke til at det gis en muntlig redegjørelse. Anmodningen fremsettes av statsråden gjennom et brev stilet til Stortingets presidentskap. Brevet sendes til Stortingets postmottak (postmottak@stortinget.no), se punkt 14.1.

Før statsråden innhenter samtykke, skal spørsmålet legges fram for regjeringen. For faste redegjørelser er dette ikke nødvendig. Etter at statsråden har innhentet presidentskapets samtykke, skal selve redegjørelsen klareres i et r-notat, se Om r-konferanser punkt 2.8.

4.4 Gjennomføring av muntlige redegjørelser

Gjennomføringen av muntlige redegjørelser er regulert i Stortingets forretningsorden § 45.

Lengden av redegjørelsen må tilpasses temaet, men vanlig lengde er 20 til 30 minutter. Redegjørelsen må ikke overstige én time.

Manuset sendes elektronisk til Stortingets ekspedisjonskontor (ekspkont.postmottak@stortinget.no) samme morgen som redegjørelsen skal holdes. Øverst i manuskriptet inntas det forbehold om at framføringen kan avvike fra manus – det er kun det statsråden fremfører muntlig som har betydning for oppfyllelsen av opplysningsplikten. Ekspedisjonskontoret utleverer ikke eksemplarer av redegjørelsen før vedkommende statsråd er på talerstolen for å holde redegjørelsen.

Muntlige redegjørelser følges normalt av debatt. På bakgrunn av debatten kan redegjørelsen enten besluttes vedlagt protokollen (saken er da avsluttet), føres opp til behandling i et senere møte eller oversendes til en stortingskomite. Besluttes redegjørelsen oversendt til en komite, vil komiteen behandle saken og avgi innstilling. Debatteres redegjørelsen i et senere møte, kan det fremsettes forslag om anmodningsvedtak.

Til forsiden