Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Om forholdet til Stortinget

Til innholdsfortegnelse

Vedlegg 2

Oversikt over innstillinger til Stortinget om endringer i Stortingets forretningsorden

Oversikt over innstillinger til Stortinget om endringer i Stortingets forretningsorden

Nedenfor gis det en oversikt over innstillinger til Stortinget om endringer i Stortingets forretningsorden fra 1965 og fremover.

Etter innstillingene er det tatt inn en tekst i parentes utarbeidet av Statsministerens kontor som angir stikkord for de viktigste temaene som er behandlet i dokumentet. Teksten i parentes gir ikke en uttømmende oversikt over endringene som er foreslått i det enkelte dokument.

Innst. S. nr. 65 (1965–66), S.tid. s. 1832–1883

Innstilling fra utenriks- og konstitusjonskomiteen om endring i Stortingets forretningsorden (Medlemmer av protokollkomiteen skal også være medlemmer av fagkomiteene, en mer generell utforming av de prinsippene som bør gjelde for saksfordelingen på komiteene.)

Innst. S. nr. 133 (1965–66), S.tid. s. 2723–2749

Tilleggsinnstilling fra utenriks- og konstitusjonskomiteen om endring i Stortingets forretningsorden (Vurdering av endringsforslag og henstillinger som ble fremsatt under debatten av Innst. S. nr. 65 (1965–66) – se sak ovenfor)

Innst. S. nr. 156 (1966–67), S.tid. s. 3901

Innstilling fra utenriks- og konstitusjonskomiteen om endring i Stortingets forretningsorden (Opphevelse av egen bestemmelse om gjennomgang av hemmelige statsrådsprotokoller, det årlige trakatatforelegget skal behandles av utenriks- og konstitusjonskomiteen.)

Innst. S. nr. 117 (1967–68), S.tid. s. 3343–3380

Innstilling fra finanskomiteen om endringer i Stortingets forretningsorden (Finanskomiteen skal gi foreløpig innstilling om nasjonalbudsjettet og statsbudsjettet (Budsjett-innst. S. I))

Innst. S. nr. 153 (1971–72), S.tid. s. 2513

Innstilling fra Stortingets presidentskap om opphevelse av forretningsordenens bestemmelse om frist for fremsettelse av proposisjoner og meldinger og om ny bestemmelse om vårsesjonens varighet

Innst. S. nr. 2 (1972–73), S.tid. s. 28–48

Innstilling fra Stortingets presidentskap om endringer i Stortingets forretningsorden (komitéordningen) (Opphevelse av protokollkomiteen og overføring av dens arbeidsoppgaver til fagkomiteene, endringer i saksfordelingen mellom fagkomiteene.)

Innst. S. nr. 273 (1973–74 ),S.tid. s. 3481–3487

Innstilling fra Stortingets presidentskap om endringer i Stortingets forretningsorden (Frist for innlevering av spørsmål til spørretime, spørreren gis adgang til å gi kort bemerkning i tilknytning til statsrådens svar.)

Innst. S. nr. 312 (1973–74), S.tid. s. 3487–3490

Innstilling fra finanskomiteen om visse endringer i Stortingets forretningsorden (Behandlingen av trygdebudsjettet.)

Innst. S. nr. 439 (1976–77), S.tid. s. 4656–4666

Innstilling fra Stortingets presidentskap om endringer i Stortingets forretningsorden (Oppfølging og vurdering av forslag fra reglementskomiteen, blant annet:

–behandlingsmåten for forslag fremsatt av stortingsrepresentanter

– adgangen til å få ordet ved møtets slutt

– kongelig melding om regjeringens svar på anmodninger fra Stortinget og Odelstinget

– endringer i komitéordningen

– tidspunkt for spørretime

– spørsmål om fastsettelse av frister for besvarelse av interpellasjoner og grunngitte spørsmål

– komitéhøringer (blant annet spørsmål om delegasjon av innkallingsrett til komité))

Innst. S. nr. 110 (1978–79), S.tid. s. 1928–1931

Innstilling fra Stortingets presidentskap om opprettelse av administrasjonsstyre i Stortinget mv.

Innst. S. nr. 266 (1980–81), S.tid. s. 4375–4388

Innstilling fra Stortingets presidentskap om endringer i Stortingets forretningsorden (Oppfølging og vurdering av forslag fra reglementskomiteen, blant annet:

–oppnevning av en kontrollkomité

–behandling av saker som gjelder flere komiteers saksområde

–saksfordelingen mellom fagkomiteene

–forretningsordenens midlertidige karakter

–varapresidenter og settepresidenter

–behandling av forslag som inneholder anmodning til regjeringen oversendt fra Odelstinget

–utformingen av grunngitte spørsmål og spørretime-spørsmål)

Innst. S. nr. 156 (1981–82), S.tid. s. 2733–2739

Innstilling fra Stortingets presidentskap om endringer i Stortingets forretningsorden (Utforming av forslag og frist for fremsettelse av forslag som ikke er utformet i komitéinnstillingen.)

Innst. S. nr. 98 (1984–85), S.tid. s. 2473–2498

Innstilling fra Stortingets presidentskap om endringer i Stortingets forretningsorden

(Oppfølging og vurdering av forslag fra reglementskomiteen, blant annet:

– behandling av private forslag

– kontrollkomiteen avgjør selv om den skal forelegge utkast til innstilling for fagkomiteene til uttalelse

– taletidsfordeling og rekkefølgen av talere

– vurdering av innføring av åpne komitéhøringer

– spørretime og grunngitte spørsmål

– representanter som ikke er til stede i salen når presidenten erklærer at en sak er opptatt til votering, deltar ikke i avstemningen

– komitémøter samtidig med møter i plenum

– Stortingets møtetider

– samling av voteringene til slutt i hvert møte

– tidspunkt for fastsetting og utsending av dagsorden og ukeprogram

– tidsrommet fra avgivelse av innstilling til behandling

– forståelsen av forbudet mot ny behandling i samme stortingssesjon av en avgjort sak

– valg av medlemmer til styrer og råd mv.

– opphevelse av bestemmelse om egen stortingsmelding om regjeringens svar på realitetsanmodninger fra Stortinget)

Innst. S. nr. 238 (1984–85), S.tid. s. 4151–4152

Innstilling fra Stortingets presidentskap om endringer i Stortingets forretningsorden (Bestemmelser om Stortingets fullmaktskomité.)

Innst. S. nr. 232 (1988–89), S.tid. s. 4695–4736

Innstilling fra Stortingets presidentskap om endringer i Stortingets forretningsorden (Oppfølging og vurdering av forslag fra reglementskomiteen, blant annet:

– bestemmelse om at komiteene ikke kan behandle andre saker enn de som er oversendt fra Stortinget eller Odelstinget, med de unntak som følger av forretningsordenen (komiteenes myndighet)

– vurdering av innføring av åpne komitéhøringer

– mulighet for partigrupper som ikke er representert i en komité, til å få den samme informasjonen som komitémedlemmene

– arbeidsplanen – tidsfrister for komiteens innstillinger

– behandlingen av Budsjett-Innst. S. III

– votering over forslag som er fremsatt i tilknytning til en sak

– samling av regjeringens uttalelser i anledning forslag som er oversendt Stortinget uten realitetsvotering utgis to ganger i året

– samling av voteringene i slutten av møtet

– valg som foretas av Stortinget

– behandlingen av spørretimespørsmål

– behandlingen av interpellasjoner

– ny bestemmelse om redegjørelse fra regjeringen

– debatter

– bestemmelse om årlig melding om behandlingen av private forslag som er oversendt regjeringen uten realitetsvotering

– avvikling av ordning med grunngitte spørsmål

– innstilling kan ikke tas opp til behandling før 48 timer er gått etter at den er omdelt.)

Innst. S. nr. 215 (1989–90), S.tid. s. 4025

Innstilling fra Stortingets presidentskap om midlertidig tilføyelse i Stortingets forretningsorden som følge av at Stortingets høytidelige oppløsning er bortfalt

Innst. S. nr. 145 (1991–92), S.tid. s. 3405–3440

Innstilling fra Stortingets presidentskap om endringer i Stortingets forretningsorden (Oppfølging og vurdering av forslag fra reglementskomiteen, blant annet:

– komitéstrukturen (blant annet opprettelsen av kontroll- og konstitusjonskomiteen)

– forretningsordenens regler om partigrupper

– endringer som følge av bortfall av Stortingets høytidelige oppløsning.)

Innst. S. nr. 112 (1993–94), S.tid. s. 3321–3329

Innstilling fra Stortingets presidentskap om hvilket organ i Stortinget som skal ha konsultasjoner med Regjeringen om EØS-saker

Innst. S. nr. 205 (1993–94), S.tid. s. 4569–4572

Innstilling fra Stortingets presidentskap vedørende § 13 a i Stortingets forretningsorden (Saker som er brakt frem i konsultasjonsorganet, skal legges frem for Stortinget i møte når utenrikskomiteen krever det.)

Innst. S. nr. 8 (1995–96), S.tid. s. 219–256

Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om forslag om endring av Stortingets forretningsorden – åpne komitéhøringer (Innføring av prøveordning om at Stortingets komiteer kan beslutte at høringer helt eller delvis skal holdes for åpne dører.)

Innst. S. nr. 211 (1995–96), S.tid. s. 3803–3808

Innstilling fra Stortingets presidentskap om endringer i Stortingets forretningsorden (spørsmål og interpellasjoner) (Behandling av forslag fra utredningsgruppe for å vurdere spørsmålsordningen i Stortinget, blant annet:

– innføring av spørsmål til skriftlig besvarelse

– innføring av muntlig spørretime.)

Innst. S. nr. 298 (1995–96), S.tid. s. 4766

Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om endring av Stortingets forretningsorden § 12 annet ledd nr. 2 og nr. 3 (Endring i ansvarsdelingen mellom finanskomiteen og familie-, kultur- og administrasjonskomiteen.)

Innst. S. nr. 192 (1996–97), S.tid. s. 3484–3519

Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen vedrørende Grunnloven § 75 h. Forslag om endring av Stortingets forretningsorden § 48 og § 49 (Forklaring i henhold til et innkallingsvedtak i Stortinget kan mottas av den komiteen som har til behandling den saken som den innkalte skal forklare seg om.)

Innst. S. nr. 243 (1996–97), S.tid. s. 4412–4416

Innstilling fra Stortingets presidentskap om reformer av Stortingets behandling av stats- og nasjonalbudsjettet (Endringer i forretningsorden som følge av omleggingen av Stortingets budsjettbehandling.)

Innst. S. nr. 276 (1996–97), S.tid. s. 4412–4416

Innstilling fra Stortingets presidentskap om endringer i Stortingets forretningsorden m.v.) (Blant annet:

– forlengelse av prøveordning med åpne komitéhøringer

– vurdering av de nye spørreordningene

– saker om Stortingets forretningsorden legges til Presidentskapets arbeidsområde

– samling av voteringer til slutten av møtet

– frist for innlevering av private forslag

– frist for innlevering av forslag til Lagtinget

– ubehandlede private forslags stilling ved utgangen av valgperioden.)

Innst. S. nr. 168 (1998–99), S.tid. s. 3254–3256

Innstilling fra Stortingets presidentskap om endringer i Stortingets forretningsorden (Blant annet:

arbeidsfordelingen mellom komiteene

– kongelige proposisjoner og meldinger som ikke er ferdig behandlet i den valgperioden der de ble satt frem

– representantenes taushetsplikt

– innføring av årlig stortingsmelding om oppfølgingen av stortingsvedtak som inneholder en anmodning til regjeringen, og om behandlingen av private forslag som er vedtatt oversendt regjeringen til utredning og uttalelse

– stortingsrepresentantene kan innhente uttalelser fra departementene om forslag oversendt regjeringen uten realitetsvotering (opphevelse av bestemmelse om regjeringens brev til Stortinget om slike forslag)

– adgang til å gi innstilling om en del av en sak

– behandlingsmåten for forslag fremsatt i tilknytning til en sak som ikke har vært komitébehandlet

– forlengelse av prøveordning med åpne komitéhøringer.)

Innst. S. nr. 247 (1998–99) ,S.tid. s. 4269

Innstilling fra Stortingets presidentskap om å oppheve § 31 annet ledd i Stortingets forretningsorden (Opprettelse av inkurie ved behandling av Innst. S. nr. 168 (1999–99).)

Innst. S. nr. 174 (2000–2001), S.tid. s. 2263–2265

Innstilling fra Stortingets presidentskap om evaluering av Stortingets behandling av stats- og nasjonalbudsjettet (Budsjettreformen videreføres uten tidsbegrensning.)

Muntlig Innst. (2000–2001), S.tid. s. 2531–2532

Muntlig innstilling fra Stortingets presidentskap (En representant kan stille ett spørsmål i en ordinær spørretime.)

Innst. S. nr. 284 (2000–2001), S.tid. s. 3531–3537

Innstilling fra Stortingets presidentskap om åpne høringer og om forslag fra stortingsrepresentantene Lars Sponheim og Gunnar Kvassheim om mer åpenhet i stortingskomiteenes arbeid og en registreringsordning for lobbyvirksomhet i Stortinget (Behandling av delutredning om åpne høringer fra et utvalg til å utrede Stortingets kontrollfunksjon, blant annet:

– ordningen med åpne høringer gjøres permanent

– reglement for åpne kontrollhøringer

– kunngjøring av innkallinger til åpne høringer.)

Innst. S. nr. 285 (2000–2001), S.tid. s. 3530–3531

Innstilling fra Stortingets presidentskap om endringer i Stortingets forretningsorden (Blant annet:

– innbringelse for Stortinget av saker fra den utvidete utenrikskomité

– tidspunkt for offentliggjøring av komitéinnstillinger

– grunnlovsforslag – fremsettelse i møte og separat trykking

– behandling av private forslag

– avstemningsmåten ved valg, særlig av presidenter og visepresidenter

– fristen for innlevering av spørsmål til ordinær spørretime.)

Innst. S. nr. 91 (2001–2002), S.tid. s. 1741–1744

Innstilling fra Stortingets presidentskap om endringer i Stortingets forretningsorden – åpne komitéhøringer (Ikke adgang til å holde åpne høringer når det er møte i Stortinget eller avdelingene, kunngjøring av åpne høringer.)

Innst. S. nr. 187 (2002–2003), S.tid. s. 2735–2738

Innstilling fra Stortingets presidentskap om endringer i Stortingets forretningsorden og Bevilgningsreglementet (Blant annet:

– grunner for avvising av spørsmål til ordinær spørretime

– trontaledebatten og tidspunktet for fremleggelse av budsjettproposisjonen om høsten

– taletiden i replikkordskifter

– valgt sekretær i komiteene

– elektronisk distribusjon av innstillinger.)

Innst. S. nr. 210 (2002–2003 ),S.tid. s. 2969–2986

Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om rapport til Stortinget fra utvalget til å utrede Stortingets kontrollfunksjon. Stortingets kontroll med regjering og forvaltning. (Oppfølging av innstilling fra Frøiland-utvalget, herunder:

– innføring av mindretallsrettigheter for kontroll- og konstitusjonskomiteens medlemmer

– ny bestemmelse om Stortingets adgang til å nedsette granskingskommisjoner

– ny bestemmelse om gjennomføring av Stortingets innsynsrett etter Grunnloven § 75 f

– ny bestemmelse om fremgangsmåte når en representant ber om innsyn i regjeringens og forvaltningens saksdokumenter)

Innst. S. nr. 255 (2002–2003), S.tid. s. 3266–3270

Innstilling fra Stortingets presidentskap om forslag fra utvalg nedsatt for å foreta en gjennomdrøfting av ulike forhold og godtgjørelser knyttet til vervet som stortingsrepresentant (Nedre grense for fravær før det kan innvilges permisjon.)

Innst. S. nr. 188 (2004–2005), S.tid. s. 2431–2436

Innstilling fra Stortingets presidentskap om endringer i Stortingets forretningsorden – komitéstrukturen, spørreinstituttet, arbeidsordningskomiteen, arbeidet i komiteene mv. (Blant annet tiltak for å få en mer rasjonell flyt i saksbehand-lingen i Stortinget/avdelingene, oppfølging av innstilling for å vurdere Stortingets komitéstruktur og oppfølging av utvalg for å vurdere Stortingets spørreinstitutt, blant annet behandling av spørsmål om:

– frister for komiteene til å avgi innstilling og utsettelse av fristavgivelse

– ikke gjeninnføre en adgang til å fremsette forslag under interpellasjonsdebatter

– Presidenskapets innhenting av oversikt over saker som skal fremmes for Stortinget

– endring i komitéstrukturen.)

Innst. S. nr. 230 (2005–2006), S.tid. s. 2882

Innstilling fra Stortingets presidentskap om endringer i Stortingets forretningsorden mv. (endret betegnelse på private forslag og endring av Stortingets møtetid mv.) (Endring av betegnelsen på selvstendige forslag som fremsettes av stortingsrepresentantene fra «private forslag» til «representantforslag», forlengelse av Stortingets formiddagsmøter med én time.)

Innst. S. nr. 107 (2006–2007), S.tid. s. 2000–2008, 2023

Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen angående representantforslag fra stortingsrepresentantene Carl I. Hagen, Inge Lønning, Berit Brørby, Lodve Solholm og Ågot Valle om endringer i Stortingets forretningsorden (behandling av saker om konstitusjonelt ansvar) (Endringer i forberedelse av saker som gjelder brudd på konstitusjonelle plikter som følge av reform av riksrettsordningen, blant annet bestemmelser om:

– kontroll- og konstitusjonskomiteens rolle som forberedende organ

– Stortingets ansvarskommisjon.)

Innst. S. nr. 264 (2006–2007), S.tid. s. 3553, 3596

Innstilling fra Stortingets presidentskap om en endring i Stortingets forretningsorden (Opphevelse av bestemmelse om egen stortingsmelding om embetsutnevninger.)

Innst. S. nr. 38 (2007–2008), S.tid. s. 819–820, 833–834

Innstilling fra Stortingets presidentskap om endringer i Stortingets forretningsorden – europapolitikken

(Endringer som følge av Stortingets behandling av Europameldingen (St. meld. nr. 23 (2005–2006), blant annet:

– EØS-utvalget endrer navn til Europautvalget

– fagkomiteene kan vedta å avgi skriftlig uttalelse til Europautvalget innenfor sine fagområder

– dokumenter som Europautvalget får tilsendt fra regjeringen, sendes også til de respektive fagkomiteene

– fagkomiteene kan stille skriftlige spørsmål til regjeringen om dokumenter som gjelder EU/EØS-saker

– offentliggjøring av referater fra Europautvalget.)

Innst. S. nr. 72 (2008–2009), S.tid s. 1645

Innstilling fra Stortingets presidentskap om Register for stortingsrepresentantenes verv og økonomiske interesser (Bestemmelse om obligatorisk registreringsordning for stortingsrepresentanters verv og økonomiske interesser.)

– senest én uke før innstilling skal avgis, kan saksordføreren kreve at komiteen stiller bestemte skriftlige spørsmål til vedkommende regjeringsmedlem om en sak som er til behandling i komiteen

– adgang til å bringe avslag på krav om høring som er fremsatt av et mindretall på minst en tredjedel av komitemedlemmene, inn for Presidentskapet til avgjørelse.)

Innst. S. nr. 256 (2008–2009), S.tid s. 3308–3311

Innstilling fra Stortingets presidentskap om endringer i Stortingets forretningsorden (endringer i komitéstrukturen)

(Blant annet:

– økt adgang for partigruppene til å endre komitéplasseringen av sine medlemmer i løpet av stortingsperioden

– alle partigrupper skal ha plikt til å ha medlemmer i kontroll- og konstitusjonskomiteen, men små partier kan kreve at deres medlem i komiteen også blir medlem av en annen fagkomité

– utenriks- og forsvarskomiteen slås sammen til én komité.)

Innst. S. nr. 288 (2008–2009), S.tid s. 3472–3473

Innstilling fra Stortingets presidentskap om endringer i Stortingets forretningsorden mv. når Odelstinget og Lagtinget bortfaller (Endringer som følge av grunnlovsvedtak 20. februar 2007 om å endre grunnloven slik at Stortinget ikke lenger skal inndeles i to avdelinger – Odelstinget og Lagtinget.)

Innst. S. nr. 61 S (2009–2010), S.tid s. 719, 754

Innstilling fra Stortingets presidentskap om endringer i Stortingets forretningsorden mv. (Forsvarsministeren gis anledning til å be om møte i den utvidete utenriks- og forsvarskomiteen i saker som gjelder viktige beredskapsmessige spørsmål, og dessuten enkelte korrigeringer i forretningsordenen.)

Innst. S. nr. 358 S (2009–2010), S.tid s. 4217, 4218, 4270

Innstilling fra Stortingets presidentskap om endringer i Stortingets forretningsorden (Justering av saksfordeling mellom komiteer og presidentskapets myndighet i saker som behandles i flere komiteer)

Innst. S. nr. 188 S (2010–2011)

Innstilling fra Stortingets presidentskap om endringer i Stortingets forretningsorden (Komitélederens myndighet til å innkalle varamedlemmer til komitésamlinger når Stortinget er samlet, men ikke har møter i plenum.)

Innst. S. nr. 199 S (2010–2011)

Innstilling fra Stortingets presidentskap om endringer i Stortingets forretningsorden vedrørende møteavviklingen (Blant annet:

– adgang til å holde åpne høringer samtidig som det er møte i plenum

– møtestart på fredager kl. 09.00

– frist for å levere inn ulike forslag til behandling flyttes til kl. 08.30.)

Innst. S. nr. 226 S (2010–2011)

Innstilling fra Stortingets presidentskap om endringer i Stortingets forretningsorden vedrørende registeret for stortingsrepresentantenes verv og økonomiske interesser og i Reglement om register for stortingsrepresentatenes verv og økonomiske interesser (registrering av vararepresentanter) ( Registreringsordningen gjøres gjeldende for alle møtende vararepresentanter.)

Innst. S. nr 318 S (2010–2011)

Innstilling fra Stortingets presidentskap om endringer i Stortingets forretningsorden om den utvidete utenriks- og forsvarskomité

(Presisering av saksområder til komiteen og innføring av adgang for justisministeren til å be om at den utvidete utenriks- og forsvarskomité sammenkalles for å drøfte viktige spørsmål vedrørende terrorberedskap.)

Innst. S. nr. 445 S (2010–2011)

Innstilling fra Stortingets presidentskap om endring i Stortingets forretningsorden vedrørende spørsmål til skriftlig besvarelse ( Adgangen til å stille spørsmål til skriftlig besvarelse utvides med to uker i august måned.)

Innst. S. nr. 446 S (2010–2011)

Innstilling fra Stortingets presidentskap om endringer i Stortingets forretningsorden – behandling av anmodningsforslag som fremmes i tilknytning til lovforslag ( Anmodningsvedtak som er fremmet under behandlingen av et lovforslag skal som hovedregel behandles sammen med lovforslaget ved første gangs behandling av dette.)

Innst. 165 S (2011–2012)

Innstilling fra Stortingets presidentskap om endring i Stortingets forretningsorden vedrørende permisjoner (Den nedre grensen på fem dager for representantene oppheves.)

Innst. 350 S (2011–2012)

Innstilling fra Stortingets presidentskap om språklig og teknisk revisjon av Stortingets forretningsorden (Den nye versjonen er språklig og lovteknisk fullstendig omarbeidet i forhold til den gamle versjonen. Innholdsmessig er reglene i hovedsak uforandret.)

Innst. 259 S (2012–2013 )

Innstilling fra Stortingets presidentskap om innholdsmessig revisjon av Stortingets forretningsorden (Blant annet:– diverse presiseringer og endringer i de forskjellige komiteers ansvarsområder

– innføring av adgang for den utvidete utenriks- og forsvarskomité til å beslutte fellesmøter med andre komiteer

– ny bestemmelse om at den enkelte komité inntil to ganger i hver stortingssesjon kan ta opp en sak til debatt i Stortinget uten at de har en sak til behandling

– dobbeltstemme til komitéleder ved stemmelikhet

– en tredjedel av medlemmene i en komité kan kreve at det skal avholdes høringsmøter, men et mindretall på en tredjedel kan bringe beslutningen inn for presidentskapet for avgjørelse

– en tredjedel av komiteens medlemmer kan kreve at komiteen sender brev til en statsråd med anmodning om statsrådens uttalelse til et representantforslag

– vedtaksformene for avgjørelsen av et representantforslag er presisert

– endring i adgangen til å avvise representantforslag

– nye regler om behandling av forslag om utsettelse av saker eller om å sende den tilbake til komité

– åpning for at finanskomiteen kan avgi innstilling om Innst. 3 S om skatter og avgifter senere enn finansinnstillingen

– oppmykning av adgang til å avvise interpellasjoner om et enkeltforslag som tidligere er tatt opp

– åpnet for at hver representant kan stille to spørsmål til skriftlig besvarelse pr. uke selv om de også innleverer spørsmål i den ordinære spørretimen.)

Innst. 20 S (2013–2014)

Innstilling fra Stortingets presidentskap om endringer i Stortingets forretningsorden og reglementet for åpne kontrollhøringer – enkelte mindre presiseringer og rettinger av henvisningsfeil

Til toppen
Til dokumentets forside