Regjeringens forhold til Stortinget

Til innholdsfortegnelse

3 Statsrådenes deltagelse i Stortingets debatter

3.1 Hva debatteres i Stortinget?

I Stortinget debatteres innstillinger fra stortingskomiteene basert på saker de har hatt til behandling, interpellasjoner og muntlige redegjørelser. I tillegg debatteres trontalen, meldingen om rikets tilstand og regjeringserklæringen. Nesten alle vedtak i Stortinget blir foranlediget av en debatt. Debattene er, i motsetning til møter i stortingskomiteene, som hovedregel åpne. Gjennom deltagelse i Stortingets debatter kan stortingsrepresentantene redegjøre for sine standpunkter, stille spørsmål til regjeringens forslag, og regjeringen ved møtende statsråder gis mulighet til å redegjøre nærmere for sitt syn.

3.2 Statsråders rett til å møte i Stortinget

Det følger av Grunnloven § 74 annet ledd at statsministeren og statsrådene har rett til å møte i Stortinget. Når statsråder deltar i Stortingets debatter, har de samme rettigheter og plikter etter Stortingets forretningsorden som stortingsrepresentanter, men de har ikke stemmerett, jf. Stortingets forretningsorden § 57. Hvis Stortinget benytter innkallingsretten etter Grunnloven § 75 h, har statsråden også en møteplikt, se punkt 6.2.

3.3 Når statsråder forventes å møte i Stortinget

Det er fast praksis for at minst én statsråd må være til stede i salen når Stortinget behandler komiteinnstillinger som gjelder regjeringens proposisjoner eller meldinger. Dette er normalt ansvarlig statsråd. Ansvarlig statsråd forventes også å stille når Stortinget behandler andre saker som angår vedkommendes ansvarsområde, for eksempel ved behandling av innstillinger til representantforslag.

I lovsaker deltar som regel ansvarlig statsråd ved førstegangs behandling. Ved annengangs behandling er det gjennomgående ikke debatt eller voteringer, og ansvarlig statsråd forventes kun å delta dersom det er fremsatt en lovanmerkning, se punkt 1.2. Dersom den ansvarlige statsråden ikke er til stede, er det vanlig at statsråden som hadde den forutgående saken i Stortinget blir sittende gjennom behandlingen av lovforslaget.

Det forutsettes at regjeringens medlemmer deltar i de større alminnelige debattene i Stortinget, enten ved å holde innlegg eller ved å være til stede i salen. Dette gjelder i første rekke trontaledebatten, debatten om regjeringserklæringen, finansdebatten og debatten om revidert nasjonalbudsjett. Spørsmål om statsråders deltagelse i slike debatter avklares mellom regjeringspartiets/regjeringspartienes gruppesekretariat(er) på Stortinget og politisk stab ved Statsministerens kontor.

Kontroll- og konstitusjonskomiteen behandler en rekke type saker som ikke har direkte tilknytning til en proposisjon eller melding fra regjeringen (se nærmere om komiteen i punkt 6.5.1). Det oppstår derfor særlige spørsmål om når statsrådene forventes å delta under Stortingets behandling av innstillinger fra komiteen. Dersom det er fremsatt kritikk i innstillingen fra kontroll- og konstitusjonskomiteen, forventes det at ansvarlig statsråd møter. Dette gjelder særlig dersom kritikken kommer fra partier som representerer et flertall på Stortinget.

I saker som gjelder behandlingen av årsrapporter eller særskilte meldinger fra Stortingets eksterne kontrollorgan, er det viktig at departementene allerede når rapporten tilgjengeliggjøres vurderer om det er behov for å iverksette tiltak, og om nødvendig løfte saken for regjeringen, se Om r-konferanser.

I henhold til praksis avgir kontroll- og konstitusjonskomiteen innstillinger om:

  • Gjennomgangen av statsrådets protokoller (se Om Kongen i statsråd punkt 4). Rettes det i innstillingen kritikk mot en statsråd, forventes det at vedkommende møter i stortingsdebatten. Kommer det ikke kritikk, blir det normalt heller ikke debatt. Regjeringens tilstedeværelse kan da dekkes ved at en statsråd, som allerede er i Stortinget i anledning behandlingen av en annen sak, sitter i salen under behandlingen.
  • Regjeringens årlige melding til Stortinget om anmodnings- og utredningsvedtak. Regjeringens samlede deltagelse i debatten koordineres av Statsministerens kontor. Generelt møter de statsrådene som har flest saker som omtales i innstillingen, eventuelt de statsråder det er reist kritikk mot. Kommer det ikke kritikk i innstillingen, blir det normalt heller ikke debatt på Stortinget. Regjeringens tilstedeværelse kan da dekkes ved at en statsråden, som allerede er i Stortinget i anledning behandlingen av en annen sak, sitter i salen under behandlingen.
  • Grunnlovsforslag. Justis- og beredskapsministeren, som ansvarlig for koordineringen av regjeringens arbeid med Grunnloven, bør møte til debatten. I den utstrekning grunnlovsforslagene ligger an til å bli vedtatt og i betydelig grad berører andre statsråders fagområder, kan det være naturlig at også de møter.
  • Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for foregående regnskapsår (Dokument 1). Det forventes at finansministeren er til stede ved debatten. Videre bør de ansvarlige statsråder som mottar kritikk i innstillingen vurdere om kritikken er av en slik karakter den tilsier tilstedeværelse. Er kritikken sterk, bør statsråden møte. Statsministerens kontor koordinerer statsrådenes tilstedeværelse.
  • Riksrevisjonens forvaltningsrevisjoner (Dokumentserie 3). Det forventes at den ansvarlige statsråden er til stede under debatten. Berører saken flere statsråders ansvarsområder, må det vurderes hvem kritikken retter seg mot, og på den bakgrunn tas det stilling til om flere statsråder bør stille under debatten.
  • Sivilombudets årsmelding (Dokument 4). Justis- og beredskapsministeren bør være til stede under debatten.
  • Særskilte meldinger fra Sivilombudet til Stortinget (Dokumentserie 4). Dersom enkeltstatsråder får kritikk i innstillingen fra komiteen, bør de være til stede under debatten.
  • Årsmeldinger og eventuelle særskilte meldinger fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (Dokumentserie 7). Justis- og beredskapsministeren og/eller forsvarsministeren bør være tilstede under debatten.

Utenriks- og forsvarskomiteen avgir innstilling i saker som angår Ombudsmannsnemnda for Forsvaret. Ombudet avgir årlige meldinger til Stortinget (Dokument 5). Forsvarsministeren bør være til stede under debatten.

Justiskomiteen avgir innstilling i saker som angår Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter. Nasjonal institusjon for menneskerettigheter avgir årsmelding til Stortinget (Dokument 6). Justis- og beredskapsministeren bør være til stede under debatten.

3.4 Håndtering av statsråders fravær

Ansvarlig møteplanlegger i Stortingets administrasjon kontakter statsrådsforværelset i det aktuelle departementet om planlagt tidspunkt for behandling av saken i Stortinget.

Hvis ansvarlig statsråd unntaksvis ikke har anledning til å møte selv, må vedkommende sørge for at en annen statsråd møter i Stortinget under behandling av saken. Dette kan for eksempel være statsråden som har den foregående eller etterfølgende saken i Stortinget. Statsråden orienterer i forkant vedkommende komiteleder i brevs form, se punkt 14.2. Stortingssekretariatet sendes kopi av brevet.

Til forsiden