Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Om forholdet til Stortinget

Til innholdsfortegnelse

Vedlegg 1

Liste over alminnelige statsrettslige fremstillinger og andre nyttige publikasjoner

Enkelte alminnelige statsrettslige fremstillinger

Johs. Andenæs/Arne Fliflet, «Statsforfatningen i Norge», 10. utg.(Universitetsforlaget 2006)

Benedikte Moltumyr Høgberg, «Statsrett – kort fortalt» (Universitetsforlaget 2013)

Fredrik Sejersted, «Kontroll og konstitusjon» (Cappelen 2002)

Eivind Smith, «Konstitusjonelt demokrati», 3. utg. (Fagbokforlaget 2015)

Jørgen Aall, «Rettsstat og menneskerettigheter» (Fagbokforlaget, 2011)

Kommentarer til Grunnloven

Mads Andenæs m.fl. «Grunnloven vår» (Universitetsforlaget 2012)

Arne Fliflet, «Grunnloven kommentarutgave» (Universitetsforlaget 2005)

Eirik Holmøyvik (red.), «Tolkingar av Grunnlova: Om forfatningsutviklinga 1814 – 2014» (Pax Forlag, 2013)

Andre nyttige publikasjoner

«Om r-konferanser – Forberedelse av saker til regjeringskonferanse»– Statsministerens kontor, publikasjonsnr. B-0504 B

«Om statsråd – forberedelse av saker til statsråd»– Statsministerens kontor, publikasjonsnr. B-0501 B

«Foreleggelse av saker for regjeringsadvokaten»– Statsministerens kontor, publikasjonsnr. B-0509 B

«Utredningsinstruksen med veileder i utredningsarbeid»– Fornyings- og administrasjonsdepartementet, publikasjonsnr. P-0885 B

«Håndbok i EU/EØS-arbeid»– Utenriksdepartementet

«Lovteknikk og lovforberedelse» – Veiledning om lov- og forskriftsarbeid– Justisdepartementet, publikasjonsnr. G-0027 B

«Lovlig språk» – Om språk og stil i lover og annet regelverk– Justisdepartementet, publikasjonsnr. G-0120, 2. utgave 1995

Kunngjøring i Norsk Lovtidend– Rundskriv fra Justisdepartementet, publikasjonsnr. G-148/92

«Utenfor og innenfor – Norges avtaler med EU»– NOU 2012: 2 Utredning fra utvalg oppnevnt av Utenriksdepartementet 7. januar 2010 (Europautredningen), avgitt til Utenriksdepartementet 17. januar 2012

Dokument 16 (2011–2012) – Rapport til Stortingets presidentskap fra Menneskerettighetsutvalget om menneskerettigheter i Grunnloven, avgitt 19. desember 2011

Innst. 169 S (2012–2013)– Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om rapport til Stortingets presidentskap fra Menneskerettighetsutvalget om menneskerettigheter i Grunnloven, 18. desember 2012

Til toppen
Til dokumentets forside