Regjeringens forhold til Stortinget

Til innholdsfortegnelse

14 Hvem undertegner brev til Stortinget?

14.1 Brev sendes elektronisk

Brev til Stortinget sendes som hovedregel kun elektronisk. Brevene lagres i pdf-format som oversendes per epost. Det bør anvendes pdf-format som tilfredsstiller kravene til universell utforming.

Det kan benyttes elektronisk signatur i stedet for håndskrevet underskrift. Dersom statsråden er avsender av brevet, må det på forespørsel kunne dokumenteres at statsråden har godkjent innholdet i brevet. Dette skjer fortrinnsvis ved at statsråden godkjenner dokumentet i det elektroniske saksbehandlingssystemet. Er statsråden på reise e.l. kan svaret godkjennes ved at statsråden bekrefter innholdet i svaret via e-post. Eposten lagres på saken. Det skal fremgå tydelig av brevet at det er signert elektronisk. Opplysningsplikten etter Grunnloven § 82 gjelder tilsvarende, se punkt 9.3 og 9.4.

14.2 Brev til en stortingskomite

Det er normalt statsråden som undertegner brev adressert til Stortingets komiteer. Se punkt 12.3 om hvem som kan kommunisere på komiteens vegne, og punkt 10.4 om innholdet i slike brev.

Er det ikke mulig for statsråden å besvare et brev innenfor fristen Stortinget har satt, må departementet be om utsatt frist. Spørsmålet om fristutsettelse tas opp med komitesekretæren via brev, e-post eller muntlig.

14.3 Brev fra flere statsråder

Dersom spørsmålet berører flere statsråder, kan det gis et samlet svar fra ett departement. Det kan enten gjøres ved at det tas inn en tekst i sitats form fra den statsråden som ikke undertegner brevet, eller ved at det går et brev fra den mest berørte statsråden hvor det opplyses at svaret er utarbeidet i samråd med den andre statsråden.

14.4 Brev til finanskomiteen om statsbudsjettet

Spørsmål fra partifraksjonene på Stortinget om statsbudsjettet besvares normalt av Finansdepartementet. Svaret utarbeides i nødvendig utstrekning i samarbeid med fagdepartementet ved at det tas inn tekst i sitats form fra fagdepartementet. Svaret stiles til den aktuelle partifraksjonen og undertegnes av finansministeren eller en statssekretær i Finansdepartementet etter fullmakt.

14.5 Brev med informasjon om planlagte proposisjoner og meldinger

Statsministerens kontor sender to ganger i året brev til Stortinget med en oversikt over de proposisjoner og meldinger som regjeringen planlegger å legge frem i en bestemt periode, se Stortingets forretningsorden § 47. Brevet adresseres til Stortingets administrasjon og undertegnes administrativt ved Statsministerens kontor.

Dersom det oppstår endringer i fremleggelsestidspunktene, meddeles det direkte fra det enkelte departement i brev til Stortingets ekspedisjonskontor (ekspkont.postmottak@stortinget.no). Brevet undertegnes administrativt etter det vanlige fullmaktsforholdet i departementet, se Reglement for departementenes organisasjon og saksbehandling § 12. Statsministerens kontor skal alltid ha kopi av slike brev.

14.6 Brev til enkeltrepresentanter, partigrupper og komitefraksjoner

Enkeltrepresentanter, partigrupper på Stortinget eller komitefraksjoner henvender seg tidvis til departementene uten at de opptrer på Stortingets eller komiteens vegne. Opplysningsplikten gjelder ikke for svar på slike henvendelser, se punkt 9.8.

Slike henvendelser står rettslig sett i samme stilling som med henvendelser fra publikum for øvrig, herunder at de skal besvares uten ugrunnet opphold, jf. forvaltningsloven § 11 a. Svaret undertegnes etter de vanlige fullmaktsforholdene i departementet, og trenger ikke undertegnes av politisk ledelse, se Reglement for departementenes organisasjon og saksbehandling § 12. Alle svar skal imidlertid klareres med politisk ledelse.

Dersom spørsmålet knytter seg til en sak som er til behandling på Stortinget, er det god praksis at departementet sender kopi av svaret til den aktuelle stortingskomiteen ved saksordføreren. Departementet har imidlertid ingen plikt til det, og dette har heller ikke betydning for oppfyllelse av opplysningsplikten.

Til forsiden