Ot.prp. nr. 1 (2008-2009)

Skatte- og avgiftsopplegget 2009 - lovendringer

Til innholdsfortegnelse

15 Øke reindriftsfradraget

15.1 Innledning

Departementet foreslår å øke det særskilte inntektsfradraget for reineiere. Forslaget innebærer at det generelle fradraget økes til 54 200 kroner og at det prosentvise fradraget heves til 32 prosent. Det maksimale, samlede fradraget, (fradragstaket) foreslås økt til 142 000 kroner.

15.2 Gjeldende rett

Ved fastsettelse av positiv, alminnelig inntekt fra reindriftsvirksomhet har reineier, i samsvar med skatteloven § 8-1 sjette ledd, krav på et reindriftsfradrag på inntil 36 000 kroner. Av reindriftsinntekt over 36 000 kroner blir det i tillegg gitt et fradrag på 19 prosent opp til et samlet, maksimalt fradrag på 71 500 kroner. Fradraget ble sist endret med virkning fra og med 2006, jf. Ot.prp. nr. 77 (2005-2006).

15.3 Departementets vurderinger og forslag

I forbindelse med reindriftsforhandlingene våren 2008 ble det varslet at reindriftsfradraget skal økes i 2009. Departementet legger på denne bakgrunn frem forslag om at det generelle reindriftsfradraget økes med 18 200 kroner til 54 200 kroner. Videre foreslås prosentfradraget av overskytende reindriftsinntekt økt fra 19 prosent til 32 prosent. Det samlede, maksimale fradraget foreslås hevet med 70 500 kroner til 142 000 kroner.

Det vises til forslag om endring av skatteloven § 8-1 sjette ledd første og annet punktum. I annet punktum har departementet presisert den gjeldende forståelse om at prosentfradraget beregnes av den del av reindriftsinntekten som overstiger det generelle reindriftsfradraget.

15.4 Administrative og økonomiske konsekvenser

Økningen av reindriftsfradraget anslås å redusere provenyet med om lag 4 millioner kroner påløpt og 3 millioner kroner bokført i 2009. Forslaget vil ikke ha administrative konsekvenser.

Til dokumentets forside