Ot.prp. nr. 1 (2008-2009)

Skatte- og avgiftsopplegget 2009 - lovendringer

Til innholdsfortegnelse

18 Avvikling av kommunal selskapsskatt

I skatteopplegget for 2009 foreslår Regjeringen å avvikle den kommunale selskapsskatten fra 2009. I skatteloven er det fullmaktsbestemmelser som blant annet innebærer at Stortinget kan pålegge skatt til det felleskommunale skattefondet og fastsette satsen for denne, jf. henholdsvis § 1-2 tredje ledd og § 15-2 annet ledd. Ved avviklingen av den kommunale selskapsskatten blir disse bestemmelsene overflødige. Departementet foreslår derfor å endre § 1-2 tredje ledd og å oppheve 15-2 annet ledd i skatteloven, slik at bestemmelsene i skatteloven om det felleskommunale skattefondet fjernes. Det vises til forslag om endring i skatteloven § 1-2 tredje ledd og i § 15-2. Nærmere omtale av avviklingen av den kommunale selskapsskatten fra 2009 er inntatt i St.prp. nr. 1 (2008-2009) Skatte-, avgifts- og tollvedtak punkt 2.4.

Til dokumentets forside