Ot.prp. nr. 1 (2008-2009)

Skatte- og avgiftsopplegget 2009 - lovendringer

Til innholdsfortegnelse

27 Merverdiavgiftsunntak for adgangsbilletter til datatreff mv.

27.1 Merverdiavgift for adgangsbilletter til datatreff og lignende arrangementer rettet mot barn og ungdom

27.1.1 Innledning

Departementet foreslår endring i merverdiavgiftsloven § 5b første ledd nr. 5 slik at adgangsbilletter til datatreff og lignende arrangementer rettet mot barn og ungdom unntas fra merverdiavgift.

Forslaget til lovendring har sin bakgrunn i Finansdepartementets vedtak 18. august 2008 i saken om merverdiavgiftsberegning av adgangsbilletter til datatreffet The Gathering. Arrangementet ble av Skatt Midt-Norge ansett ikke å være omfattet av unntaksbestemmelsen i merverdiavgiftsloven § 5b første ledd nr. 5, med den følge at adgangsbillettene til arrangementet skulle avgiftsberegnes. Departementet var enig i skattekontorets tolkning av loven, men fant likevel å kunne dispensere fra avgiftsplikten med hjemmel i merverdiavgiftsloven § 70. Departementet følger nå opp ved å foreslå en lovfesting og dessuten en generalisering av vedtakets innhold.

27.1.2 Gjeldende rett

Da man i forbindelse med merverdiavgiftsreformen i 2001 innførte generell avgiftsplikt på omsetning av tjenester ble det samtidig gjort enkelte unntak. For tjenesteområdene innenfor kultur- og idrettssektoren ble det i NOU 1990:11 (Storvikutvalget) opprinnelig lagt fram forslag om bare å gjøre unntak for tjenester i form av retten til å overvære teater-, opera-, og ballettforestillinger. Begrunnelsen var at dette er tjenesteområder som i særlig grad mottar offentlig støtte og avgiftsgrunnlaget ved billettsalget blir derfor langt lavere enn verdien av den tjenesten som blir omsatt. Avgiftsplikt med motsvarende fradragsrett ville derfor gi et negativt proveny til statskassen. Ut fra likhetshensyn og for å unngå vanskelige avgrensningsspørsmål valgte likevel Regjeringen Stoltenberg også å unnta utstillinger i galleri og museum samt konserter og idrettsarrangementer. For en nærmere omtale av begrunnelsen vises det til Ot.prp. nr. 2 (2000-2001) Merverdiavgiftsreformen. I forbindelse med Stortingets behandling av lovproposisjonen ble unntaket ytterligere utvidet til også å omfatte sirkusforestillinger, fornøyelsesparker og opplevelsessentra, se Innst. O. nr. 24 (2000-2001) Innstilling fra finanskomiteen om lov om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift. Senere er unntaket utvidet til også å omfatte formidling av billetter til arrangementer som nevnt, se Ot.prp. nr. 1 (2001-2002) Skatte- og avgiftsopplegget 2002 - lovendringer. Fra 1. januar 2005 ble unntaket for kinoforestillinger tatt ut som et ledd i omlegging av merverdiavgiftsreglene for kino- og filmbransjen, se Ot.prp. nr. 1 (2004-2005) Skatte- og avgiftsopplegget 2005 - lovendringer. På den annen side ble unntaket fra 1. januar 2006 utvidet til også å omfatte adgang til dansetilstelninger med levende musikk, se Ot.prp. nr. 1 (2005-2006) Skatte- og avgiftsopplegget 2006 - lovendringer. Striptease ble gjennom lovendring med virkning fra 1. juli 2007 eksplisitt holdt utenfor unntaket, se Ot.prp. nr. 61 (2006-2007) Om endringar i skatte- og avgiftslovgivninga mv.

Datatreff er i dag ikke eksplisitt nevnt i unntaksbestemmelsen, og det finnes heller ingen uttalelser i forarbeidene som kan gi sikker rettledning ved tolkningen av om slike arrangementer er omfattet av unntaket i merverdiavgiftsloven § 5b første ledd nr. 5. I Finansdepartementets § 70-vedtak legger imidlertid departementet vekt på at The Gathering har en så stor grad av likhet med de eksplisitt oppregnede, unntatte arrangementene at det antas at det ikke kan ha vært lovgivers intensjon å holde slike arrangementer utenfor unntaket. Som en oppfølging av departementets vedtak foreslås nå en lovendring. Endringen vil innebære at det vil følge direkte av loven at det ikke skal beregnes merverdiavgift på adgangsbilletter til datatreff og lignende arrangementer rettet mot barn og ungdom.

27.1.3 Departementets vurderinger og forslag

I departementets forslag vil begrepet datatreff være en samlebetegnelse på en rekke typer arrangementer med den fellesnevner at deltakerne deler interessen for data. Slike arrangementer vil kunne ha hovedfokus på ulike aktiviteter som dataspilling eller det mer kreative innen databruk, som for eksempel grafikk, musikk eller programmering. Et datatreff vil videre kjennetegnes ved at deltakerne betaler adgangsbilletten for selv å kunne delta aktivt i det som skjer. Dette i motsetning til for eksempel en datamesse/salgsmesse for datautstyr der adgangsbilletten primært er en betaling for å overvære det som skjer. Slike arrangementer vil dermed fortsatt være avgiftspliktige. Dette vil gjelde selv om det eksempelvis skulle være mulighet for testing av forskjellig utstyr på en slik messe.

Departementet peker på at begrepet datatreff knytter seg til arrangementets art og ikke til lokalet der det finner sted. Datatreff arrangeres i dag i mange ulike typer lokaler som for eksempel gymsaler, samfunnshus, idrettshaller, skolebygg eller lignende.

Departementet foreslår at unntaket ikke skal begrenses til å gjelde datatreff, men også gjelde lignende arrangementer. Dette vil eksempelvis kunne være ulike spilltreff der deltakerne kommer sammen for å dyrke sin interesse for spill. Alt fra rollespill til brettspill, samlekortspill eller miniatyrspill vil være omfattet. Det vil også her være en forutsetning for unntakets anvendelse at deltakerne betaler for selv å delta aktivt i det som skjer.

Det er ulike arrangementer som vil være unntatt fra plikten til å beregne merverdiavgift på adgangsbillettene. Et arrangement kjennetegnes i denne sammenheng ved en begrenset varighet. Dette i motsetning til faste og varige aktivitetstilbud der man også betaler en adgangsbillett for å delta. Eksempler på slike kan være skytespillene Megazone eller Paintball. Slike aktiviteter vil ved løpende drift ikke utgjøre et arrangement som er omfattet av unntaket, og vil dermed fortsatt være merverdiavgiftspliktig.

Departementet foreslår å begrense unntaket til å gjelde arrangementer rettet mot barn og ungdom. I vurderingen av hva som er et slikt arrangement skal det tas utgangspunkt i den eller de aktiviteter som utøves på arrangementet. Dersom dette er aktiviteter som etter sin art typisk utøves av barn eller ungdom, vil arrangementet i utgangpunktet være unntatt avgiftsplikt. Det skal altså ikke være avgjørende for unntakets anvendelse at det i det konkrete tilfelle kan være enkelte voksne deltakere til stede på arrangementet.

I likhet med de andre unntatte tjenestene i merverdiavgiftsloven § 5b første ledd nr. 5 legger departementet til grunn at også formidling av adgangsbilletter til datatreff og lignende arrangementer rettet mot barn og ungdom skal være unntatt merverdiavgift.

Et grunnleggende vilkår for bli ansett som merverdiavgiftspliktig, og dermed skulle avgiftsberegne sin omsetning, er at man driver i næring, jf. merverdiavgiftsloven § 10. Departementet antar at en rekke datatreff og lignende arrangementer ikke vil oppfylle dette kravet. For disse arrangementene får dermed lovendringen ingen realitetsbetydning. Disse arrangementene vil allerede etter dagens regler være unntatt fra plikten til å beregne merverdiavgift på sine adgangsbilletter.

Unntaket fra merverdiavgift for adgangsbilletter til datatreff og lignende arrangementer rettet mot barn og ungdom innebærer at det ikke skal beregnes utgående merverdiavgift på omsetningen av slike billetter. På den annen side innebærer unntaket at arrangørene av denne typen arrangementer ikke har rett til å fradragsføre inngående merverdiavgift på anskaffelser til bruk i denne delen av virksomheten. Dersom arrangøren i tillegg til omsetningen av adgangsbilletter har avgiftspliktig omsetning, vil den inngående avgiften måtte fordeles forholdsmessig mellom den avgiftspliktige og den ikke avgiftpliktige delen av virksomheten. Kun den delen som knytter seg til den avgiftspliktige delen av virksomheten vil være fradragsberettiget.

Departementet viser til forslag til lovendring.

27.1.4 Økonomiske og administrative konsekvenser

I Norge er omfanget av datatreff og lignende arrangementer av vesentlig størrelse trolig begrenset. Departementet legger til grunn at lovendringen vil ha beskjedne provenykonsekvenser.

For avgiftsmyndighetene vil forslaget ha små administrative konsekvenser.

27.1.5 Ikrafttredelse

Departementet foreslår at lovendringen trer i kraft 1. januar 2009.

Til dokumentets forside