Ot.prp. nr. 1 (2008-2009)

Skatte- og avgiftsopplegget 2009 - lovendringer

Til innholdsfortegnelse

16 Skattefritak på arbeidsinntekt til barn under 13 år

16.1 Innledning

Departementet foreslår en endring i skatteloven, slik at arbeidsinntekt inntil 10 000 kroner til barn under 13 år blir skattefri. Forslaget innebærer fjerning av dagens skattebelastning på mindre arbeidsinntekter før tenårene inntrer.

16.2 Gjeldende rett

Alle, også barn under 13 år, kan ha skattefri lønn på inntil 1000 kroner i året fra samme arbeidsgiver. Denne frigrensen er noe høyere ved arbeid i skattefri organisasjon eller i privat husholdning. Er lønnen høyere enn frigrensen, er den skattepliktig i sin helhet.

Barn på 13 år eller mer lignes særskilt for egen lønnsinntekt, og har da egne fradrag mv. som fritar de første snaut 40 000 kroner fra beskatning, jf. blant annet skatteloven § 2-14 fjerde ledd. Det er dette som gir grunnlag for frikort (fritak for skattetrekk) innen denne eldre aldersgruppen, selv om lønnen teknisk sett er skattepliktig.

Barn under 13 år lignes sammen med foreldrene. Det betyr at den inntekten de har, legges på toppen av foreldrenes inntekt. Det gis eget minstefradrag i slik felleslignet lønnsinntekt, men ingen andre fradrag mv. i den, jf. skatteloven § 2-32 annet ledd. Som følge av minstefradraget fritas i 2008 inntil 31 800 kroner av barnets inntekt for alminnelig 28 prosent skatt. Men foreldrene blir ilagt trygdeavgift på 3 prosent av hele barnets lønn, og toppskatt i tilfelle deres egen inntekt gjør at barnets lønn på toppen av denne blir liggende på toppskattenivå. For 2008 vil derfor en slik felleslignet barnelønn bli ilagt skatt på minimum 3 prosent, maksimum 15 prosent, avhengig av foreldres inntektsnivå (forutsatt at foreldrene ikke har skattebegrensning på grunn av trygd og lav inntekt).

I prinsippet er det derfor ikke grunnlag for frikort ved forskuddsutskrivningen for barn under 13 år. Likevel praktiseres det utskriving av frikort i stor utstrekning, dels av praktiske grunner, dels for ikke å redusere barnets glede ved å motta sin lille lønn ubeskåret. Resultatet blir da imidlertid ofte restskatt for foreldrene.

16.3 Departementets vurdering og forslag

I utgangspunktet anses fellesligning for å ha en god begrunnelse i en forsørgersituasjon. Fellesligning innebærer en sammenslåing av forsørgers og den forsørgedes skatteforhold. De gjeldende fribeløp, fradrag og satser kan da føre til høyere samlet skatt og avgift enn ved særskilt ligning av den forsørgede. Dette skyldes at selv en lav inntekt ikke gir samme grunn til 0 i skatt når det er en forsørget person som har inntekten. Det er heller ikke ønskelig at barn under tenårene skal stimuleres til å ta lønnsarbeid i samme omfang som det tenåringer kan ta uten skatt.

Etter departementets syn er regelverket likevel for strengt når den skattefrie grensen kun er 1000 kroner for barn under 13 år, mens barn over 13 år skattefritt kan tjene snaut 40 000 kroner. På denne bakgrunn foreslår departementet at det gis en viss skattelette for gruppen under 13 år.

Denne skattytergruppen, barn under 13 år med lønnet arbeid, er ikke stor, og det er ønskelig at endringer i regelverket på dette området ikke medfører store ligningsmessige og systemmessige endringer og utfordringer. Departementet vil derfor ikke foreslå endringer i selve ligningsmåten av foreldre og barn.

En administrativt enkel løsning er å innføre et skattefritak for lønnsinntekt til barn under 13 år, inntil en passende beløpsgrense. Beløpsgrensen bør ikke settes for høyt, da et høyt nivå kan oppfattes som en stimulering til barnearbeid. Den alminnelige frikortgrensen som gjelder for barn over 13 år, snaut 40 000 kroner, anses på denne bakgrunn å være for høy.

En beløpsgrense på 10 000 kroner i året er mer passende. Også med dette lavere nivået antar departementet at stort sett alle reelle lønnsinntekter for denne gruppen vil omfattes av fritaket.

Departementet foreslår på denne bakgrunn et skattefritak for lønnsinntekt på inntil 10 000 kroner for barn under 13 år. Forslaget innebærer ingen endringer i ligningsmåten, og barnet skal fortsatt lignes sammen med foreldrene. Det må imidlertid opprettes en egen kode på lønns- og trekkoppgaven for arbeidsgiveres innberetning av inntekt til barn under 13 år, slik at ligningsmyndighetene kan skille ut denne inntekten ved ligning av foreldrene. Lønn fra ulike arbeidsgivere skal vurderes samlet. Dersom samlet lønnsinntekt for barnet er høyere enn 10 000 kroner, blir det overskytende skattepliktig og lignes sammen med foreldrenes inntekt etter hovedregelen. Dette overskytende, skattepliktige beløp blir da også beregningsgrunnlag for det egne minstefradraget i barnets inntekt ved denne fellesligningen.

For å komme inn under fritaksregelen må det kreves en konkret arbeidsprestasjon av barnet. Begrepet «arbeidsinntekt» i lovutkastet skal forstås med denne begrensning, i motsetning til den videre forståelse av begrepet i skatteloven ellers. Passive honorarer, for eksempel for reklamefotografering av spebarn, vil derfor falle utenfor skattefritaket. Ut fra denne begrensningen har departementet ikke funnet det nødvendig med noen særskilt, nedre aldersgrense for fritaket, eller å avgrense mot inntekt fra foreldres bedrift mv.

Skattefri lønn inntil 10 000 kroner fra en arbeidsgiver vil ikke hindre skattefritak for lønn inntil 1000 kroner fra en annen arbeidsgiver.

Forslaget antas ikke å få administrative og provenymessige konsekvenser av betydning.

Det vises til utkast til ny bokstav o i skatteloven § 5-15 første ledd.

16.4 Ikrafttredelse

Det foreslås at endringen trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2009.

Til dokumentets forside