Ot.prp. nr. 1 (2008-2009)

Skatte- og avgiftsopplegget 2009 - lovendringer

Til innholdsfortegnelse

21 Artistskatt - forskuddstrekk, innberetning og arbeidsgiveravgift

21.1 Innledning

Fra og med inntektsåret 2007 skal artister som blir skattemessig bosatt i Norge, skattlegges etter de alminnelige regler om begrenset skattepliktige fra og med inntektsåret forut for det året vedkommende blir skattemessig bosatt her. Dette følger av § 1 annet ledd i lov av 13. desember 1996 nr. 87 om skatt på honorar til utenlandske artister m.v. (artistskatteloven). Tidligere ble trukket artistskatt i det året artisten bare hadde begrenset skatteplikt til Norge i utgangspunktet regnet som endelig.

Det ble lagt til grunn i Ot.prp. nr. 61 (2006-2007) at endringen i artistskatteloven § 1 annet ledd ikke ville medføre at oppgaveplikt etter ligningsloven og plikten til å svare arbeidsgiveravgift skal virke tilbake i tid, slik som for skatteplikten. Det ble imidlertid varslet at departementet på et senere tidspunkt ville vurdere om også disse pliktene skal gjelde tilbake i tid.

Videre varslet departementet i Ot.prp. nr. 61 (2006-2007) at en ville vurdere om de alminnelige reglene om forskuddstrekk i skattebetalingsloven skal komme til anvendelse i de tilfeller hvor det foreligger omstendigheter som gjør det klart at artisten vil bli lignet etter de alminnelige skattereglene. Dette for å unngå problemene med at den artistskatt som er trukket ikke vil dekke den utlignede skatten, og dermed medføre restskatt for artisten.

Departementet foreslår nå å presisere § 11 i artistskatteloven, slik at den gir en klar hjemmel til å kunne gi forskriftsbestemmelser om oppgaveplikt, med tilhørende arbeidsgiveravgiftsplikt, tilbake i tid, i de tilfeller artisten skattlegges etter de alminnelige regler om begrenset skattepliktige for inntektsåret forut for det året vedkommende blir skattemessig bosatt her.

Når det gjelder trekkplikt, foreslår departementet ikke en løsning som antydet i Ot.prp. nr. 61 (2006-2007), men heller at det innføres en adgang for artisten til å kreve at arbeidsgiver gjennomfører trekk etter artistskatteloven med en høyere sats enn det som følger av artistskatteloven § 7, jf. § 4, og det årlige skattevedtaket.

21.2 Departementets vurderinger og forslag

Ovennevnte endring i den materielle skatteplikten ble blant annet begrunnet med at de tidligere reglene førte til at visse skattytere hadde mulighet til å bli skattlagt mer lempelig enn andre som ble skattemessig bosatt i Norge, og at dette var uheldig.

Endringen har sikret større grad av skattemessig likebehandling av skattyterne.

Tilsvarende likebehandling av arbeidsgiverne er derimot ikke gjennomført. Etter folketrygdloven § 23-2 første ledd er det lønn mv. som arbeidsgiver plikter å innberette som utgjør grunnlaget for beregning av arbeidsgiveravgift. Melding etter artistskatteloven § 6 anses imidlertid ikke som innberetning etter folketrygdloven § 23-2 første ledd, og utløser derfor ikke arbeidsgiveravgiftsplikt. Innberetningsplikt etter ligningsloven § 6-2, som innebærer at det også oppstår arbeidsgiveravgiftsplikt, gjelder fra og med det inntektsåret vilkårene for skattemessig bosetting etter skatteloven § 2-1 annet ledd blir oppfylt.

Etter gjeldende regler vil derfor ikke arbeidsgivere til utenlandske artister ha plikt til å svare arbeidsgiveravgift av lønn mv. for året forut for bosettingsåret, selv om artisten som følge av den etterfølgende skattemessige bosettingen blir ansett begrenset skattepliktig for denne inntekten.

For å oppnå arbeidsgiveravgiftsmessig likebehandling av arbeidsgivere, mener departementet at ligningslovens bestemmelser om lønnsoppgave mv. bør gjøres gjeldende fra og med det inntektsår/tidspunkt artisten tar opphold som fører til skattemessig bosetting det påfølgende år. Nærmere bestemmelser om dette kan mest hensiktsmessig gis i forskrift med hjemmel i artistskatteloven.

Gjeldende forskriftshjemmel i artistskatteloven § 11 antas ikke å omfatte en slik utvidelse av oppgavepliktene med tilsvarende utvidelse av arbeidsgiveravgiftsplikten. Det foreslås derfor en endring i denne bestemmelsen for å etablere et sikkert lovgrunnlag for slik innberetningsplikt.

I arbeidet med forskriftsbestemmelser vil departementet vurdere om det bør oppstilles enkelte unntak fra arbeidsgiveravgiftsplikt i disse tilfellene, eksempelvis for arbeidsgivere som kun har hatt artisten ansatt en enkeltstående kortere periode forut for at vilkårene for skattemessig bosetting blir konstatert oppfylt.

Når det gjelder trekkplikt, følger det av skattebetalingsloven § 5-5 annet ledd at skattyteren kan reise krav om at arbeidsgiver foretar forskuddstrekk med et høyere beløp enn det som følger av skattekortet. Bestemmelsene i skattebetalingsloven kommer i utgangspunktet også til anvendelse for artistskatt med mindre annet følger av artistskatteloven, jf. artistskatteloven § 12 annet ledd. For artister bygger trekkberegningen ikke på skattekort, men trekket gjennomføres med en fast prosentsats i henhold til Stortingets årlige skattevedtak. For å åpne for at en slik mulighet for høyere trekk etter krav fra skattyter også for artistskatt, vil departementet fastsette en tilsvarende plikt for arbeidsgivere for artister i forskrift med hjemmel i artistskatteloven. Gjeldende § 11 i artistskatteloven antas å kunne gi hjemmel for en slik bestemmelse. En slik løsning, som vil være frivillig for artisten, vil innebære at artister som er kjent med, eller antar at de vil bli skattepliktig etter artistskatteloven § 1 annet ledd, vil ha mulighet til å unngå store restskattekrav ved å kreve at arbeidsgiver øker trekket.

Hensynet til å unngå store restskatter kan etter departementets vurdering isolert sett tilsi at de ordinære forskuddsreglene bør gis anvendelse for artister som må antas senere å bli skattemessig bosatt i Norge. En slik løsning vil imidlertid komplisere systemet noe og departementet har derfor kommet til at en først bør få noe erfaring med hvordan en frivillig ordning som skissert over fungerer.

De varslede forskriftsbestemmelsene om innberetningsplikt vil tre i kraft fra og med inntektsåret 2009. Det vil si at det oppstår innberetningsplikt og arbeidsgiveravgiftsplikt for lønn mv. til artister, som blir skattemessig bosatt i Norge i 2010 og senere, fra og med inntektsåret før. Det tas sikte på at adgangen for artister til å kreve høyere trekk vil gjelde fra og med inntektsåret 2009.

21.3 Økonomiske og administrative konsekvenser

Når forskriftsbestemmelsene om innberetningsplikt trer i kraft, vil den samlede skattebelastningen for arbeidsgiver og artist, som påfølgende inntektsår blir skattemessig bosatt i Norge, tilsvare den samlede skattebelastningen for andre skattytere som bosetter seg i Norge og deres arbeidsgivere.

I forhold til gjeldende regler vil arbeidsgiver få en ekstra økonomisk belastning i form av arbeidsgiveravgiftsplikt også for innflyttingsåret.

Den foreslåtte ordningen med adgang til høyere trekk på anmodning fra skattyter antas ikke å ha vesentlige økonomiske og administrative konsekvenser.

Departementet antar at forslaget, med de varslede forskriftsendringene, vil få begrensede provenymessige konsekvenser.

Til dokumentets forside