Ot.prp. nr. 1 (2008-2009)

Skatte- og avgiftsopplegget 2009 - lovendringer

Til innholdsfortegnelse

28 Endring i dokumentavgiftsloven

28.1 Dokumentavgiftsfritak for samboere

I dokumentavgiftsloven § 8 er det fra 1. januar 2007 fritak for dokumentavgift ved overføring av fast eiendom mellom samboere ved samlivsbrudd, jf. Ot.prp. nr. 1 (2006-2007) Skatte- og avgiftsopplegget 2007 - lovendringer punkt 24.2. Med samlivsbrudd menes i denne sammenheng et endelig opphør av samboerskapet. Fritaket er begrenset til å gjelde parets felles bolig. Eiendom utover deres felles bolig, for eksempel fritidseiendom omfattes ikke. Fritaket gis kun ved samlivsbrudd mellom samboere, i betydningen av to personer som lever sammen i et ekteskapslignende eller partnerskapslignende forhold. Dette avgrenser fritaket mot andre samboerformer hvor likhetshensynet til ekteskapet ikke gjør seg gjeldende. I tillegg er det oppstilt to alternative vilkår, enten felles folkeregistrert adresse i minst to år forut for samlivsbruddet, eller at paret venter, har eller har hatt felles barn.

Ved endringen ble det presisert at vilkårene også gjaldt ved den ene samboerens død. Etter en nærmere vurdering har departementet funnet at et slikt krav kan oppfattes som urimelig strengt. Det foreslås derfor å endre § 8 slik at kravet til to års felles folkeregistrert adresse ikke gjelder ved dødsfall. Dette innebærer at det er tilstrekkelig at paret på tidspunktet for dødsfallet har felles folkeregistrert adresse i den felles bolig.

Utvidelsen av fritaket antas å ikke innebære økonomiske og administrative konsekvenser av betydning.

Departementet foreslår at lovendringen trer i kraft 1. januar 2009.

Til dokumentets forside