Ot.prp. nr. 1 (2008-2009)

Skatte- og avgiftsopplegget 2009 - lovendringer

Til innholdsfortegnelse

25 Endring av selvangivelsesfristen i svalbardskatteloven

25.1 Innledning og sammendrag

Finansdepartementet foreslår å endre svalbardskatteloven § 4-4 annet ledd slik at fristen for å levere selvangivelse etter svalbardskatteloven i større grad enn i dag tilpasses fristene for å levere selvangivelse for inntekt og formue som er skattepliktig til fastlandet.

Endringen innebærer at fristen for å levere selvangivelse etter svalbardskatteloven endres fra utgangen av februar til utgangen av april i året etter inntektsåret.

Forslaget har sin bakgrunn i at ordningen med forhåndsutfylt selvangivelse er utvidet til også å omfatte personlige skattytere som er skattepliktige som bosatt på Svalbard, og som samtidig står registrert i norsk folkeregister.

25.2 Bakgrunn

Personer og selskaper som er skattemessig bosatt/hjemmehørende på Svalbard skal i utgangspunktet svare skatt av hele sin formue og inntekt til Svalbard. De kan imidlertid også være skattepliktige til fastlandet for visse formuesposter og inntekter. Skatteplikten til fastlandet omfatter formue i og inntekt av fast eiendom på fastlandet, lønn og annen godtgjørelse for arbeid opptjent under midlertidig opphold på fastlandet og inntekt av næringsvirksomhet på fastlandet. Når slik lønnsinntekt og inntekt av næringsvirksomhet beskattes ved annen norsk ligning, er inntektene unntatt fra skatteplikt til Svalbard. Tilsvarende er formue i og inntekt av fast eiendom som ligger utenfor Svalbard, ikke skattepliktig til Svalbard.

De fleste lønnsmottakere på Svalbard skattlegges etter en egen lønnstrekkordning. Lønnstrekkordningen innebærer at arbeidsgiver mv. trekker skatt ved utbetaling av lønn og pensjoner mv., som et endelig skatteoppgjør. Skattytere som bare har inntekt som går inn under lønnstrekkordningen er unntatt fra plikten til å levere selvangivelse, jf. svalbardskatteloven § 4-4 første ledd.

Selskaper og personer som er skattepliktige til Svalbard for formue eller inntekt som faller utenom lønnstrekkordningen, skal i utgangspunktet levere selvangivelse etter reglene i svalbardskatteloven. Når skattyter i tillegg er skattepliktig til fastlandet for visse formuesposter og/eller inntekter må det også leveres selvangivelse for dette, jf. ligningsloven § 4-2 nr. 1 bokstav a.

Med virkning fra 1. januar 2008 ble ordningen med forhåndsutfylt selvangivelse på fastlandet utvidet til også å omfatte personlig næringsdrivende (enkeltpersonforetak). I denne forbindelse ble det også åpnet for bruk av forhåndsutfylt selvangivelse på Svalbard. Forhåndsutfylt selvangivelse på Svalbard ble tatt i bruk for første gang i 2008, ved innlevering av selvangivelse for inntektsåret 2007.

Det er bare personer som er skattepliktige som bosatt på Svalbard i henhold til svalbardskatteloven og som samtidig står registrert i norsk folkeregister, som får tilsendt forhåndsutfylt selvangivelse på Svalbard. Disse skattyterne skal levere den samme forhåndsutfylte ligningsoppgaven - «Selvangivelse for næringsdrivende mv» - som personlig næringsdrivende leverer på fastlandet. I tillegg skal de levere et «Tilleggsskjema for Svalbard» som ikke er forhåndsutfylt.

Selvangivelsen vil bli forhåndsutfylt med alle kjente grunnlagsdata, både opplysninger om formue og inntekt som er skattepliktig til Svalbard og formue og inntekt som er skattepliktig til fastlandet. Disse skattyterne trenger således ikke å levere en egen selvangivelse for inntekter og/eller formuesposter som er skattepliktig til fastlandet, slik som tidligere. Skattyter må foreta endringer på den forhåndsutfylte selvangivelsen og sende den med vedlagt tilleggsskjema til skattekontoret. Skattytere som er skattemessig bosatt på Svalbard kan ikke levere forhåndsutfylt selvangivelse elektronisk.

Personer som er skattepliktige til Svalbard for formue eller inntekt som faller utenom lønnstrekkordningen, og som ikke er registrert i norsk folkeregister, skal levere en egen selvangivelse som er utformet for denne gruppen av skattytere. Heller ikke denne selvangivelsen kan leveres elektronisk.

25.3 Gjeldende rett

Personer og selskaper mv. som er skattepliktige til Svalbard skal i henhold til svalbardskatteloven § 4-4 annet ledd levere selvangivelse med vedlegg til skattekontoret innen utgangen av februar i året etter inntektsåret. På bakgrunn av at den forhåndsutfylte selvangivelsen til personer bosatt på Svalbard først kunne sendes ut i begynnelsen av april 2008, fastsatte Finansdepartementet i forskrift 15. februar 2008 nr. 146 om endring i forskrift om skatt til Svalbard, at selvangivelse for inntektsåret 2007 skulle leveres innen 30. april 2008.

Frist for å levere selvangivelse for inntekt og formue som er skattepliktig til fastlandet følger av ligningsloven § 4-7 og forskrift 26. januar 2004 nr. 304 om leveringsfrist for selvangivelse på papir. Selvangivelsen for selskaper og selvstendig næringsdrivende (enkeltpersonforetak) skal leveres innen utgangen av mai, mens andre personlige skattytere skal levere selvangivelsen innen utgangen av april i året etter inntektsåret, jf. ligningsloven § 4-7 nr. 1.

I forskrift om leveringsfrist for selvangivelse på papir § 1 er det særskilt bestemt at selskaper mv. som leverer selvangivelsen på papir har frist til utgangen av mars, mens personlig skattytere som leverer forhåndsutfylt selvangivelse for næringsdrivende på papir har frist til utgangen av april i året etter inntektsåret.

25.4 Departementets vurderinger og forslag

En stor del av dem som er skattepliktige som bosatt på Svalbard har tilknytning til det norske fastlandet. Mange av disse har også formue og inntekt som er skattepliktig til fastlandet. Personer som er skattepliktige til Svalbard for formue eller inntekt som faller utenom lønnstrekkordningen leverer selvangivelse etter reglene i svalbardskatteloven. Tidligere måtte det i tillegg leveres en egen ligningsoppgave over inntekter og formuesposter som er skattepliktig til fastlandet. Ordningen med forhåndsutfylt selvangivelse for personer bosatt på Svalbard innebærer at det bare skal leveres én selvangivelse som omfatter både svalbardforhold og fastlandsforhold, og er dermed en forenkling for mange skattytere.

Forhåndsutfylt selvangivelse sendes ut i begynnelsen av april, og februarfristen etter svalbardskatteloven kan derfor ikke opprettholdes for personer bosatt på Svalbard som mottar forhåndsutfylt selvangivelse. For denne skattytergruppen er det videre nødvendig å samordne selvangivelsesfristen etter svalbardskatteloven med fristen for innlevering av forhåndsutfylt selvangivelse for inntekt og formue som er skattepliktig til fastlandet, siden det bare skal leveres én selvangivelse som omfatter både svalbardforhold og fastlandsforhold.

Den forhåndsutfylte selvangivelsen for personer bosatt på Svalbard kan ikke leveres elektronisk. Personlige skattytere som leverer forhåndsutfylt selvangivelse for næringsdrivende mv. på papir, har frist til å levere selvangivelse for inntekt og formue som er skattepliktig til fastlandet innen utgangen av april, jf. forskrift om leveringsfrist for selvangivelse på papir § 1 annet ledd. På denne bakgrunn foreslår departementet at innleveringsfristen for selvangivelse etter svalbardskatteloven endres fra utgangen av februar til utgangen av april i året etter inntektsåret.

I utgangspunktet er det bare nødvendig å endre fristen for å levere selvangivelse etter svalbardskatteloven for de skattyterne som omfattes av ordningen med forhåndsutfylt selvangivelse. Slik departementet ser det, er det imidlertid unødvendig kompliserende å ha ulike selvangivelsesfrister for personer og selskaper som er skattepliktige til Svalbard. Videre antas det å være en fordel for skattyterne at selvangivelsesfristen i svalbardskatteloven i større grad enn i dag tilpasses det som gjelder for inntekt og formue som er skattepliktig til fastlandet. Det foreslås derfor at fristen for å levere selvangivelse etter svalbardskatteloven i alle tilfelle endres fra utgangen av februar til utgangen av april i året etter inntektsåret. Det vises til utkast til endringer i svalbardskatteloven § 4-4 annet ledd.

Departementet legger til grunn at forslaget ikke vil få økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning.

25.5 Ikrafttredelse

Departementet foreslår at lovendringen trer i kraft fra 1. januar 2009, med virkning for innlevering av selvangivelse fra og med inntektsåret 2008.

Til dokumentets forside