Ot.prp. nr. 1 (2008-2009)

Skatte- og avgiftsopplegget 2009 - lovendringer

Til innholdsfortegnelse

20 Oppheving av bestemmelser om tilskudd til folketrygden fra kommuner og fylkeskommuner

I lov 28. februar 1997 nr. 19 (folketrygdloven) er det i § 23-9 gitt anvisning på at kommunene og fylkeskommunene skal betale tilskudd til folketrygden. Dette tilskuddet skal fastsettes i prosent av samlet pensjonsgivende inntekt i kommunen eller fylkeskommunen. Størrelsen på tilskuddet skal etter bestemmelsen fastsettes av Stortinget.

Slikt tilskudd ble fastsatt til og med for inntektsåret 1991, da Stortinget satte tilskuddene til 0,42 prosent for kommuner og 0,11 prosent for fylkeskommuner.

Siden inntektsåret 1992 har Stortinget imidlertid hvert år satt disse tilskuddene til 0. Bestemmelsen anses følgelig ikke lenger å være aktuell, og det foreslås derfor at den oppheves. Det vises til forslag om oppheving av folketrygdloven § 23-9.

Etter folketrygdloven § 24-1 femte ledd skal Skattedirektoratet beregne tilskuddet når ligningen er avsluttet. Heller ikke denne bestemmelsen har noen praktisk betydning når tilskudd ikke fastsettes, og foreslås derfor opphevet. Det vises til forslag om oppheving av folketrygdloven § 24-1 femte ledd.

Etter § 8-2 første ledd i skattebetalingsloven skal tilskuddet videre komme til fradrag i de beløpene som tilkommer kommunen og fylkeskommunen ved fordelingen mellom skattekreditorene. Også denne bestemmelsen er uten praktisk betydning når tilskudd ikke fastsettes, og foreslås følgelig opphevet. Det vises til forslag om å oppheve § 8-2 første ledd i skattebetalingsloven.

Det foreslås at endringene trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2009.

Til dokumentets forside