Ot.prp. nr. 1 (2008-2009)

Skatte- og avgiftsopplegget 2009 - lovendringer

Til innholdsfortegnelse

14 Øke fiskerfradraget og lempe på 130-dagersregelen

Etter skatteloven § 6-60 første ledd kan fiskere og fangstfolk på nærmere vilkår kreve et særskilt fradrag på 30 prosent av netto arbeidsinntekt fra fiske og fangst. I forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2008 ble fiskerfradraget økt fra 80 000 kroner til 115 000 kroner. Regjeringen foreslår å øke fiskerfradraget ytterligere til 150 000 kroner. Økningen må ses i sammenheng med omleggingen av nettolønnsordningen for sjøfolk som ble gjennomført i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2008. Forslaget er nærmere omtalt i St.prp. nr. 1 (2008-2009) Skatte-, avgifts- og tollvedtak punkt 2.2.8. Det vises til forslag til endring i skatteloven § 6-60 første ledd. Endringen foreslås å tre i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2009.

Regjeringen vil videre lempe på vilkårene for å kvalifisere til fiskerfradrag, slik at kravet om minst 130 dagers deltakelse i fiske eller fangst skal gjelde tilsvarende som 130-dagerskravet for fradrag for sjøfolk etter skatteloven § 6-61 med tilhørende forskrifter og praksis.

I dag er vilkåret om at 130-dagerskravet må oppfylles innenfor det enkelte kalenderår absolutt for fiskere, i motsetning til for sjøfolk. Det betyr at oppstartsår og avslutningsår for en lengre, eventuell årelang fiskeperiode kan falle utenfor fradragsretten. Det samme gjelder enkeltår hvor fiskeperioden på grunn av turnusordninger eller lignende er satt opp med mindre enn 130 dager, eller det var planlagt en lang nok fiskeperiode, men hvor denne perioden blir avbrutt og redusert av ulike grunner.

Endringen vil gå ut på at også en kortere, faktisk fiskeperiode enn 130 dager et år kan kvalifisere til fiskerfradrag, dersom ett av to særlige vilkår er oppfylt. Det ene vilkåret er at den kortere perioden er startåret eller avslutningsåret for en lengre fiskeperiode som ifølge avtaler i gjennomsnitt forutsatte over 130 dager fiske om bord i året. Det andre vilkåret er at den kortere perioden var forutsatt å skulle vare lenge nok, men ble avbrutt av uforutsette omstendigheter. I avbruddstilfellene må fiskeren kunne dokumentere den forutsatte, lengre varighet gjennom arbeids- eller oppdragsavtale. For fisker med ansvar for fartøyet som fisket skal uføres fra (selvstendig næringsdrivende), må den forutsatte lengre varighet dokumenteres gjennom eksempelvis driftsopplegg for fartøyet.

Fradragsbegrensningen vil her ligge i at når den faktiske fiskeperioden er kort, vil også den fiskerinntekt som fradraget beregnes av, være mindre.

En viderefører det gamle vilkåret om at fiske eller fangst må være skattyterens fulle beskjeftigelse (hovedbeskjeftigelse) i perioden. Dette tilsvarer vilkåret om at bare sjøfolk med hovedbeskjeftigelse om bord skal ha det særskilte fradraget for sjøfolk.

Lempningen i kravet til fiskeperiode gjennomføres med virkning fra og med inntektsåret 2009 gjennom endring i forskrift av 19. november 1999 nr. 1158.

Til dokumentets forside