Ot.prp. nr. 1 (2008-2009)

Skatte- og avgiftsopplegget 2009 - lovendringer

Til innholdsfortegnelse

4 Oppheving av skattebegrensning til 80 prosent av alminnelig inntekt

4.1 Innledning og sammendrag

Skatteloven kapittel 17 inneholder særskilte regler om begrensning av skatten ved lav alminnelig inntekt eller liten skatteevne. Skattebegrensningsregelen i skatteloven § 17-10 innebærer at formuesskatten skal settes ned dersom formuesskatt og skatt på alminnelig inntekt samlet sett overstiger 80 prosent av skattyters alminnelige inntekt. Det er i all hovedsak de mest velstående som får redusert skatten som følge av denne skattebegrensningen. Departementet foreslår derfor å oppheve skatteloven §§ 17-10 og 17-11 fra og med inntektsåret 2009.

4.2 Gjeldende rett

Hvis skattyters samlede skatter ved endelig ligning overstiger 80 prosent av alminnelig inntekt (fradratt tillegg i alminnelig inntekt etter skatteloven § 10-42), skal formuesskatt til staten og kommunen settes ned slik at nevnte grense ikke overskrides, jf. skatteloven § 17-10. Skatt av nettoformue over 1 mill. kroner kan likevel ikke settes ned under 0,8 prosent av den overskytende formuen. For ektefeller som lignes under ett og meldepliktige samboere gjelder samme regel for inntekt som lignes under ett, og for skatten av denne inntekten og felleslignet formue, jf. skatteloven § 17-11.

4.3 Departementets vurderinger og forslag

Departementet foreslår å oppheve skatteloven §§ 17-10 og 17-11 fra og med inntektsåret 2009. Skattebegrensningsregelen innebærer at formuesskatten skal settes ned dersom formuesskatt og skatt på alminnelig inntekt samlet sett overstiger 80 prosent av skattyters alminnelige inntekt. Regelen gir dermed nedsatt skatt for skattytere med høy skattepliktig formue relativt til alminnelig inntekt. Det er i all hovedsak de mest velstående som får redusert skatten som følge av denne regelen. I 2006 var de samlede nedsettelsene etter §§ 17-10 og 17-11 om lag 830 mill. kroner. Halvparten av denne summen tilfalt de hundre mest formuende. Forslaget vil først og fremst berøre dem med størst formuer. Opphevingen kan ses i sammenheng med innstrammingen i forbindelse med statsbudsjettet for 2008 da minimumssatsen ble hevet fra 0,6 prosent til 0,8 prosent av nettoformue over 1 mill. kroner. Forslaget er nærmere omtalt i St.prp. nr. 1 (2008-2009) Skatte-, avgifts- og tollvedtak.

Det vises til foreslåtte endringer i skatteloven §§ 17-10 og 17-11.

4.4 Økonomiske og administrative konsekvenser

Å fjerne skattebegrensningsreglene i skatteloven §§ 17-10 og 17-11 anslås isolert å øke provenyet med 520 mill. kroner påløpt i 2009.

4.5 Ikrafttredelse

Departementet foreslår at endringen trer i kraft med virkning fra og med inntektsåret 2009.

Til dokumentets forside