Ot.prp. nr. 1 (2008-2009)

Skatte- og avgiftsopplegget 2009 - lovendringer

Til innholdsfortegnelse

29 Oppretting og oppdatering av lovtekst

29.1 Skatteloven

29.1.1 § 2-1 ellevte ledd

Etter skatteloven § 2-1 ellevte ledd kan departementet i forskrift gi utfyllende regler for gjennomføringen av bestemmelsen i åttende ledd. Ved en inkurie er det henvist til åttende ledd og ikke til tiende ledd. Departementet viser til forslag om oppretting av skatteloven § 2-1 ellevte ledd. Opprettingen foreslås å tre i kraft straks med virkning fra inntektsåret 2008.

29.1.2 § 2-35 annet ledd bokstav b

I skatteloven § 2-35 annet ledd bokstav b første punktum er «unntak» ved en inkurie feilstavet. Departementet viser til forslag om oppretting av skatteloven § 2-35 annet ledd bokstav b første punktum.

29.1.3 § 5-60

Bestemmelsen har regler om begrensninger i fradragsretten for renter ved tilbakebetaling av skatt etter avregning. I annet punktum gjøres det unntak for rentegodtgjørelse ved for mye innbetalt skatt etter petroleumsskatteloven § 7 nr. 5. Ved ikrafttredelsen av ny skattebetalingslov fra 1. januar 2009 vil petroleumsskatteloven § 7 nr. 5 bli opphevet. Departementet anser at det derfor er nødvendig med en presisering i § 5-60 annet punktum om at unntaket fra beskatning ikke omfatter rentegodtgjørelse av krav på petroleumsskattens område. Det vises til forslag til endring av skatteloven § 5-60 annet punktum. Det foreslås at bestemmelsen settes i kraft fra 1. januar 2009, samtidig med ikrafttredelsen av ny skattebetalingslov.

29.1.4 § 6-47 første ledd bokstav b

Etter skatteloven § 6-46 fjerde ledd kan arbeidsgiver kreve fradrag når premie, tilskudd eller innskudd til pensjonsordninger etter innskudd- og foretakspensjonsloven er innbetalt innen tre måneder etter utgangen av inntektsåret. Det samme skal gjelde for arbeidstaker som gis fradrag etter skatteloven § 6-47 første ledd bokstav b. Ved en inkurie er det en henvisning fra denne bestemmelsen til § 6-46 tredje ledd og ikke til § 6-46 fjerde ledd. Departementet viser til forslag om oppretting av skatteloven § 6-47 første ledd bokstav b.

29.1.5 § 8-11 første ledd bokstav e, f og g

Det ble ved lov 14. desember 2007 nr. 107 vedtatt at selskap innenfor rederiskatteordningen kan eie driftsmidler som benyttes i tilknyttet virksomhet som nevnt i skatteloven § 8-13 første ledd bokstav a og b, med unntak for driftsmidler som nevnt i skatteloven 14-41 bokstav h og i og annen fast eiendom, jf. skatteloven § 8-11 første ledd bokstav h. Endringen har gjort det nødvendig med justeringer i henvisningene til hvilke eiendeler selskap som nevnt i skatteloven § 8-11 første ledd bokstav e til g kan eie.

Det vises til forslag til endring av skatteloven § 8-11 første ledd bokstav e, f og g. Endringene foreslås å tre i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2007.

29.1.6 §§ 8-13 første ledd og 8-16 første ledd og annet ledd

Det ble ved lov 9. desember 2005 nr. 113 vedtatt endringer i rederiskatteordningen som blant annet innebærer at flyttbare innretninger for bruk i petroleumsvirksomhet i form av rigger, produksjonsskip mv. ikke lenger er lovlige eiendeler innenfor rederiskatteordningen, jf. skatteloven § 8-11 første ledd bokstav b. Det ble ved denne lovendringen ikke foretatt nødvendige justeringer i skatteloven §§ 8-13 første ledd og 8-16 første og annet ledd, der begrepet flyttbar innretning fortsatt brukes. Departementet foreslår at flyttbar innretning endres til hjelpefartøy i disse bestemmelsene.

Det vises til forslag til endringer av skatteloven §§ 8-13 første ledd og 8-16 første og annet ledd. Endringene foreslås å tre i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2008.

29.1.7 § 10-50

Ved lov 29. juni 2007 nr. 81 (samvirkeloven) ble det gjort endringer i skatteloven § 10-50, jf. samvirkeloven § 163 nr. 34. Endringene trådte i kraft 1. januar 2008, jf. samvirkeloven § 162 og kgl. res. 23. november 2007 nr. 1287.

Ved en feil ble det ved endringene ved lov 29. juni 2007 nr. 81 tatt utgangspunkt i skatteloven § 10-50 slik den skal lyde etter endringene ved lov 15. desember 2006 nr. 81. Endringene ved lov 15. desember 2006 nr. 81 er imidlertid ikke trådt i kraft, og skal tre i kraft først fra den tid Kongen bestemmer. Det foreslås å rette opp denne feilen.

29.1.8 § 14-1 annet ledd

Bestemmelsen regulerer tidfestingen av inntekt når skatteplikten er avhengig av bostedet og skattyteren er bosatt i riket bare en del av året. For regler om opphør av bostedsskatteplikt i løpet av inntektsåret henvises det i bestemmelsen til skatteloven § 2-1 annet og femte ledd og § 2-3 første ledd d.

Skatteloven § 2-3 første ledd d gjelder bare for personer som er skattemessig bosatt i utlandet. Tidfestingsregelen i § 14-1 annet ledd er derfor ikke aktuell for denne gruppen skattytere. Departementet foreslår at henvisning til skatteloven § 2-3 første ledd d tas ut av denne bestemmelsen.

Ved en feil ble skatteloven § 14-1 annet ledd ikke justert i forbindelse med endringene av bostedsskattereglene, jf. lov av 6. juni 2003 nr 36. Bestemmelsen henviser til bostedsskattereglene slik de lød før endringene. Regler om bosted i riket bare en del av året finnes nå i skatteloven § 2-1 annet til sjette ledd. Departementet viser til forslag om oppretting § 14-1 annet ledd.

Opprettingene har ingen materiell betydning og foreslås å tre i kraft straks med virkning fra inntektsåret 2008.

29.1.9 Endring i skatteloven som følge av revisjon av skattevedtaket

I forslaget til Stortingets skattevedtak for inntektsåret 2009 er det sammen med årlige beløpsjusteringer mv. gjennomført en mindre teknisk revisjon. Denne har til hensikt å gjøre vedtaket mer oversiktlig og brukervennlig. Enkelte av bestemmelsene har til en viss grad gjenspeilet at vedtaket tidligere kun omfattet statsskatt og at skatteloven av 1911 opprinnelig bare regulerte skatt til kommunene. Noen av bestemmelsene har også hatt en form som var påvirket av at det tidligere var et eget forskuddsvedtak i tillegg til det endelige skattevedtaket. Vedtaket har fått en form som er bedre tilpasset de gjeldende rammebetingelsene. Forslaget til Stortingets skattevedtak for inntektsåret 2009 er inntatt i St.prp. nr. 1 (2008-2009) Skatte-, avgifts- og tollvedtak.

På bakgrunn av ovennevnte forslag til revisjon av skattevedtaket, foreslås det å tilføye et nytt niende ledd i skatteloven § 15-4. Bestemmelsen er en videreføring av likelydende bestemmelse i § 1-3 annet ledd i Stortingets årlige skattevedtak for inntektsåret 2008. Den tilsvarende bestemmelsen i skattevedtaket foreslås derfor ikke videreført i årets vedtak. Det vises til forslag til nytt niende ledd i skatteloven § 15-4.

29.2 Ligningsloven

29.2.1 § 3-13 nr. 2 bokstav b

I Ot.prp. nr. 35 (2003-2004) ble det fremmet forslag om å innføre nytt regelverk om register over opplysninger om valutaveksling og overføring av betalingsmidler inn og ut av Norge. I den forbindelse ble det foreslått å fjerne henvisningen til «valutaregulering» i ligningsloven § 3-13 nr. 2 bokstav b. Se Ot.prp. nr. 35 (2004-2005) s. 44. Forslaget ble vedtatt ved lov 28. mai 2004 nr. 29.

Ved lov 21. desember 2005 nr. 124 ble ligningsloven § 3-13 nr. 2 bokstav b endret som følge av lov om obligatorisk tjenestepensjon. Endringen gikk ut på at bestemmelsen fikk tilføyet alternativet obligatorisk tjenestepensjon. Se Ot.prp. nr. 10 (2005-2006) s. 55 og s. 73. Andre endringer var ikke tilsiktet. Ved en feil ble imidlertid alternativet «valutaregulering» på nytt tilføyet i bestemmelsen.

Departementet foreslår at bestemmelsen endres slik at henvisningen til «valutaregulering» fjernes. Det vises til forslag til endring i ligningsloven § 3-13 nr. 2 bokstav b. Det foreslås at endringen trer i kraft straks.

29.2.2 § 6-2 nr. 1 bokstav b

I Ot.prp. nr. 104 (2004-2005) ble det fremmet forslag om å gjøre visse endringer i regelverket for ytelser ved svangerskap, fødsel og adopsjon. Det ble i denne forbindelse foreslått å innføre begrepet foreldrepenger til erstatning for begrepene fødselspenger og adopsjonspenger. Det vises til Ot.prp. nr. 104 (2004-2005) punkt 2.2. Forslaget ble vedtatt ved lov 21. april 2006 nr. 10.

Lovendringen berørte blant annet lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltningen (ligningsloven) § 6-2 nr. 1 bokstav b, hvor betegnelsene «fødselspenger» og «omsorgspenger ved adopsjon» ble erstattet med betegnelsen «foreldrepenger».

Ved lov 26. oktober 2007 nr. 97 ble ligningsloven § 6-2 nr. 1 bokstav b endret som følge av visse endringer i sosialtjenesteloven. Endringen gikk ut på at bestemmelsen fikk tilføyet alternativet «kvalifiseringsstønad etter sosialtjenesteloven». Se Ot.prp. nr. 70 (2006-2007) punkt 8.1.2. Andre endringer i bestemmelsen var ikke tilsiktet. Ved en feil ble imidlertid betegnelsen «foreldrepenger» endret tilbake til «fødselspenger» og «omsorgspenger ved adopsjon».

Departementet foreslår at bestemmelsen endres slik at betegnelsene «fødselspenger» og «omsorgspenger ved adopsjon» erstattes med betegnelsen «foreldrepenger». Det vises til forslag til endring i ligningsloven § 6-2 nr. 1 bokstav b. Det foreslås at endringene trer i kraft straks.

29.2.3 § 6-10 nr. 4

Ved lov 9. mai 2008 nr. 21 ble det fastsatt endringer i ligningsloven § 6-10 om rapportering av oppdragstakere og arbeidstakere. Lovendringene trådte i kraft 1. september 2008. Det følger av § 6-10 nr. 4 at departementet kan bestemme at begrensningene i rapporteringsplikten etter § 6-10 nr. 1 ikke skal gjelde oppdrag til enkelte grupper oppdragstakere og arbeidstakere som deltar på oppdrag. Det fremgår av forarbeidene, Ot.prp. nr. 31 (2007-2008) kapittel 7.11 og Innst. O. nr. 46 (2007-2008) kapittel 7.1.9, at bestemmelsen er en videreføring av forskrift 30. desember 1983 nr. 1980 § 1 nr. 2 som ga skattekontoret kompetanse til å beslutte at det for enkelte år, enkelte grupper av arbeidstakere eller enkelte oppdragstakere skal inngis opplysninger selv om disse var unntatt fra rapporteringsplikt etter andre bestemmelser i forskriften.

Adgangen til å fatte vedtak om såkalt utvidet rapporteringsplikt har særlig blitt benyttet ved større bygge- og anleggsprosjekter mv. der det er behov for at skattemyndighetene har god oversikt over hvilke oppdragstakere og arbeidstakere som utfører arbeid.

Etter at endringene i ligningsloven § 6-10 trådte i kraft 1. september 2008, vil den utvidede rapporteringsplikten først og fremst kunne omfatte oppdrag til oppdragstakere som ikke er bosatt eller hjemmehørende i utlandet og deres arbeidstakere. Etter departementets vurdering bør det fremgå tydeligere av lovteksten at adgangen til å fatte vedtak om utvidet rapporteringsplikt vil gjelde oppdrag til slike oppdragstakere. Departementet foreslår derfor en presisering av lovteksten i ligningsloven § 6-10 nr. 4.

29.3 Skattebetalingsloven

29.3.1 § 1-1 tredje ledd bokstav b

Skattebetalingsloven § 1-1 regulerer lovens virkeområde. Forsinkelsesavgift etter ligningsloven § 10-1 er ikke spesifikt nevnt i denne bestemmelsen. Det er imidlertid ikke tvilsomt at meningen har vært at ny lov også skal omfatte slike krav. Det kan reises tvil om forsinkelsesavgift kan innfortolkes i kravstyper som nevnt i § 1-1 tredje ledd. Departementet foreslår at denne kravstypen gis klar forankring i lovteksten.

Det vises til forslag til endring av § 1-1 tredje ledd bokstav b.

29.3.2 § 5-4 annet ledd

Skattebetalingsloven § 5-4 annet ledd pålegger aksjeselskap, allmennaksjeselskap samt likestilt selskap og sammenslutning som utbetaler skattepliktig utbytte til utenlandsk aksjonær å foreta forskuddstrekk. Det fremgår av Ot.prp. nr. 83 (2004-2005) at bestemmelsen tilsvarer gammel lovs § 5A. Den praktiske regelen i § 5A om at en ikke skal hensynta skjermingsfradraget ved forskuddstrekk er ikke medtatt i ny lov. Bestemmelsen kom inn i § 5A i juni 2005 fordi det ikke er mulig å gi skjermingsfradrag med virkning for den enkelte berettigede aksjonær ved forskuddsutskrivingen. Tilsvarende endring av bestemmelsen i den nye skattebetalingsloven, som viderefører § 5A, ble ikke gjennomført. For å videreføre gjeldende rett anser departementet det nødvendig å endre bestemmelsen i den nye skattebetalingsloven.

Det vises til forslag til endring av § 5-4 annet ledd.

29.3.3 § 5-10

Bestemmelsen har regler om gjennomføring av forskuddstrekk. Det er behov for å gi forskriftsbestemmelser om hvordan beregning av forskuddstrekket etter tabell og prosentkort skal gjennomføres. Det foreslås derfor en forskriftsbestemmelse i § 5-10 nytt fjerde ledd som gir departementet mulighet til å gi regler til utfylling av paragrafen.

Det vises til forslag til § 5-10 nytt fjerde ledd.

29.3.4 § 6-5 fjerde ledd

Bestemmelsen regulerer skattekontorets fastsettelse av forskuddsskatt for upersonlige skattytere. Som en konsekvens av omorganiseringen av skatteetaten ble det gjort en rekke endringer i begrepsbruken. Se Ot.prp.nr. 1 (2006-2007). En av disse er at ligningskontoret nå er en del av skattekontoret. Dette ble ikke rettet opp i § 6-5 fjerde ledd annet punktum hvor det fortsatt står likningskontoret. Dette bør derfor rettes til skattekontoret.

Det vises til forslag til endring av § 6-5 fjerde ledd annet punktum.

29.3.5 § 7-1 første ledd

Skattebetalingsloven § 7-1 første ledd annet punktum regulerer hvilken skatteoppkrever som er ansvarlig for skattyters avregning. Dette er regulert ved henvisning til den kommunen hvor ligningen skjer etter ligningsloven § 8-6. I forbindelse med omorganiseringen av skatteetaten ble ligningsloven § 8-6 endret slik at det ikke lenger fremgår av § 8-6 hvor ligningen skal skje. Bestemmelsen gir nå bare uttrykk for at ligningen foretas ved det skattekontoret departementet bestemmer. Samtidig ble også bestemmelser i skattebetalingslovene av 1952 og 2005 hvor ligningsmyndigheten var forutsatt stedbundet eller lagt til spesifikt angitt kontorenhet endret. Tilsvarende må gjøres i ny skattebetalingslov § 7-1 første ledd. Skattebetalingsloven § 7-1 første ledd annet punktum foreslås endret slik at reguleringen av hvilken skatteoppkrever som foretar skattyters avregning knyttes til den kommune skattyter er skattepliktig til. Dette gjøres ved at det i § 7-1 første ledd annet punktum tas inn en henvisning til skatteloven §§ 3-1 og 3-4 om skattested i stedet for nåværende henvisning til ligningsloven § 8-6. For upersonlige skattytere som nevnt i skatteloven § 3-2 foreligger det ikke skatteplikt til kommunen, og det bør tas inn bestemmelse om at avregningen for disse skattyterne foretas av skatteoppkreveren i kontorkommunen. For upersonlige skattytere som nevnt i skatteloven § 3-2 som har flere eller ingen kontorer bør det tas inn en bestemmelse om at departementet kan bestemme hvor avregningen i slike tilfeller skal foretas.Det vises til forslag til endring av § 7-1 første ledd.

29.3.6 § 10-22 første ledd

Bestemmelsen regulerer forfallsfristene for betaling av petroleumsskatt. Første ledd bestemmer forfallsfristene for terminskatt. Ved lov 27. juni 2008 nr. 56 om endringar i lov 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster m.v. ble forfallsfristene for terminskatter endret, se Ot.prp. nr. 59 (2007-2008) s. 14. De nye fristene for betaling er nå 1. august, 1. oktober og 1. desember i inntektsåret, samt 1. februar, 1. april og 1. juni i det påfølgende år. Departementet viser videre til at det i proposisjonen uttales at departementet vil gjøre nødvendige tilpassninger i skattebetalingsloven § 10-22. Departementet foreslår at dette gjøres nå.

Det vises til forslag til endring av § 10-22 første ledd.

29.3.7 § 10-40 første ledd bokstav b

Bestemmelsen regulerer forfallsfristen for betaling av vektårsavgiften for kjøretøy som er registrert i motorvognregistret. Slik avgift betales i to terminer med forfall henholdsvis 20. februar og 20. august. Denne forfallsbestemmelsen gjelder imidlertid bare for kjøretøy som er registrert henholdsvis per 1. januar og 1. juli. Dette fremkommer ikke klart av loven i dag. Vektårsavgift for nye kjøretøy eller avregistrerte kjøretøy som påregistreres i løpet av terminen, forfaller til betaling etter hovedregelen i første ledd. Dette er en videreføring av den ording som gjaldt før ikrafttredelsen av den nye skattebetalingsloven. Nærmere regler om beregningen og utskrivingen av vektårsavgiften fremgår av § 2 i forskrift om vektårsavgift.

Departementet foreslår at det presiseres i bestemmelsen at første ledd bokstav b bare gjelder for kjøretøy som er registrert per 1. januar og 1. juli.

Det vises til forslag til endring av § 10-40 første ledd bokstav b.

29.3.8 § 10-40 første ledd ny bokstav d

Skattebetalingsloven § 10-51 regulerer forfallstidspunkter for andre skatte- og avgiftskrav. Bokstav f har blant annet bestemmelser om forfallstidspunktet for tileggsskatt etter ligningsloven § 10-2 og tileggsavgift etter merverdiavgiftsloven § 73. Bestemmelsen viser også til tilleggsavgift etter lov 19. mai 1933 om særavgifter § 3 og § 4 første ledd.

Avgift etter særavgiftsloven § 4 første ledd er ikke formelt en tilleggsavgift. Forfallstidspunktet er dermed i utgangspunktet omfattet av § 10-40 første ledd som bestemmer at avgiften forfaller til betaling samtidig med at avgiftsplikten oppstår. Departementet mener at det er mer naturlig at bestemmelser om forfall for denne type avgift systematisk plasseres som et unntak til § 10-40. Forslaget innebærer ingen materiell endring.

Det vises til forslag til § 10-40 første ledd ny bokstav d og endring av § 10-54 bokstav d.

29.3.9 § 10-51

Bestemmelsen regulerer forfallstidspunktet for ulike typer skatte- og avgiftskrav som ikke er omfattet av de øvrige bestemmelsene i kapittel 10. Forsinkelsesavgift etter ligningsloven § 10-1 er ikke uttrykkelig nevnt i bestemmelsen. Departementet foreslår at det gis spesifikt angitt forfallsbestemmelse for forsinkelsesavgiften i skattebetalingsloven § 10-51 bokstav c ved at denne gis et tillegg for forsinkelsesavgift etter ligningsloven § 10-1.

Skattebetalingsloven § 10-51 bokstav f har bestemmeleser om forfallstid for tilleggsskatt og ulike typer tilleggsavgift. Tilleggsavgift til arbeidsgiveravgift ilagt etter folketrygdloven § 24-4 tredje ledd er ikke særskilt nevnt. I folketrygdloven § 24-4 tredje ledd vises det til at ligningslovens regler om tilleggsskatt gjelder. Tilleggsskatt etter ligningsloven § 10-1 omfattes av skattebetalingsloven § 10-51 bokstav f. Departementet mener den eventuelle uklarhet om tilleggsavgift etter folketrygdloven omfattes av bokstav f avklares ved en endring av bestemmelsen slik at dette fremkommer direkte.

Det vises til forslag til endringer i § 10-51 bokstav c og f.

29.3.10 § 16-20 første ledd

Bestemmelsen regulerer ansvar for forskuddstrekk og utleggstrekk og innebærer at skatteoppkreverne og skattekontorene kan rette et økonomisk krav mot arbeidsgivere og andre som er pliktig til å foreta trekk, dersom disse ikke foretar forskuddstrekk, utleggstrekk eller oppgjør. Bestemmelsen viderefører gjeldende skattebetalingslov § 49. Den objektive trekkansvarsregelen for kildeskatt på utbytte til utenlandsk aksjonær i gjeldende skattebetalingslov § 49 nr. 1 annet ledd er ikke blitt videreført fullt ut, da regelen etter ny lov § 16-20 er subjektiv slik at unnlatelse av å foreta trekk ikke medfører trekkansvar dersom den trekkpliktige godtgjør at trekkmisligholdet ikke skyldes forsømmelighet eller mangel på tilbørlig aktsomhet. Dette var ikke en tilsiktet endring og departementet foreslår at bestemmelsen endres slik at den viderefører gjeldende rett på området.

Det vises til forslag til § 16-20 første ledd nytt fjerde punktum.

29.3.11 § 19-3 nr. 11 om endringer i ligningsloven § 2-5 bokstav b

Ligningsloven § 2-5 bokstav b bestemmer at skatteoppkrevere samt tjenestemenn ved deres kontorer er utlukket fra å være medlem av nemder som nevnt i ligningsloven §§ 2-1 og 2-4. Som en følge av omorganiseringen av skatteetaten ble ligningsloven § 2-5 bokstav b endret. Se Ot.prp. nr 1 (2006-2007) s. 20. Ordlyden ble endret til skatteoppkrevere samt tjenestemenn ved deres kontorer. Skattebetalingsloven § 19-3 nr. 11 innebærer en endring av ligningsloven § 2-5 bokstav b som ikke tar hensyn til endringen i forbindelse med omorganiseringen. Endringen av bestemmelsen i skattebetalingsloven blir dermed feil. Etter endringen i forbindelse med omorganiseringen er det imidlertid ikke nødvendig å endre ligningsloven § 2-5 ved ikrafttredelse av ny skattebetalingslov, og departementet foreslår derfor at denne endringsbestemmelsen oppheves.

Det vises til forslag til endring av § 19-3 nr.11.

29.3.12 § 19-3 nr. 13 om endringer i svalbardskatteloven

29.3.12.1 Svalbardskatteloven § 5-1

Bestemmelsen har regler om skatt til Svalbard som er fastsatt ved ligning. Som en følge av omorganiseringen av skatteetaten ble bestemmelsens annet ledd endret. Se Ot.prp. nr. 1 (2006-2007). Skattebetalingsloven § 19-3 nr. 11 innebærer en endring av svalbardskatteloven § 5-1 som ikke tar hensyn til endringen i forbindelse med omorganiseringen. Etter endringen i forbindelse med omorganiseringen er det imidlertid ikke nødvendig å endre Svalbardskatteloven § 2-5 ved ikrafttredelse av ny skattebetalingslov og, departementet foreslår derfor at denne endringsbestemmelsen oppheves.

Det vises til forslag til endringer av § 19-3 nr. 13 første avsnitt.

29.3.12.2 Svalbardskatteloven § 5-2

Bestemmelsen regulerer skatt fastsatt ved lønnstrekk. Som en konsekvens av endringen av skattesystemet for Svalbard ble bestemmelsen endret. Se Ot.prp. nr. 1 (2007-2008) kapittel 17. Tidligere tredje til sjette ledd har nå blitt fjerde til åttende ledd. Departementet foreslår nå en endring som innebærer at riktig del av bestemmelsen blir endret når ny skattebetalingslov får virkning for skatt til Svalbard fra 1. januar 2009.

Det vises til forslag til endringer av § 19-3 nr. 13 annet til og med femte avsnitt.

29.3.13 § 19-3 nr. 14 om endringer i artistskatteloven § 11

Som følge av ny skattebetalingslov § 19-3 nr. 14 kommer det til en ny § 11 i artistkatteloven som har regler om oppgaveplikt for artistskatt. Bestemmelsen regulerer det som i dag følger av § 4-1 i forskrift 17. desember 1997 nr. 1400 til utfylling og gjennomføring av reglene i lov om skatt på honorar til utenlandske artister mv. Som en konsekvens av omorganiseringen av skatteetaten har begrepsbruken blitt endret. I den nye § 11 i artistskatteloven bestemmes det at oppgjørsblankett skal sendes Rogaland skattefutkontor. Dette må endres til skattekontoret. Videre bestemmes det i første ledd at sentralskattekontoret utsteder oppgjørsblankett. Også dette må endres til skattekontoret.

Det vises til forslag til endring av § 19-3 nr. 14.

29.3.14 § 19-3 nr. 16 om endringer i skatteloven § 6-40 femte ledd

Skatteloven § 6-40 regulerer fradragsrett for renter av alle typer gjeld, men har i annet til femte ledd enkelte unntak. Femte ledd viser til skattebetalingsloven § 11-2. Skattebetalingsloven § 11-2 har et videre anvendelsesområde enn skattkrav. Departementet viser til at det ikke har vært meningen at bestemmelsen i skatteloven § 6-40 femte ledd skal ha et videre anvendelsesområde enn den har i dag. Departementet viser til at den korresponderende bestemmelsen i skatteloven § 5-60 er begrenset til skattekrav. De to bestemmelsene bør ha samme rekkevidde. Henvisningen til skattebetalingsloven § 11-2 i skatteloven § 6-40 må derfor innskrenkes til at den skal gjelde ved for lite innbetalt skatt. Skattebetalingsloven § 11-2 fjerde ledd omfatter videre renter av petroleumsskatt. Det er ikke meningen at disse rentene skal være unntatt fradragsrett etter skatteloven § 6-40. Departementet foreslår derfor at det i femte ledd i § 6-40 fremkommer et unntak for renter ved for lite betalt skatt etter petroleumsskatteloven.

Det vises til forslag til endring av § 19-3 nr. 16.

29.4 Tolloven

29.4.1 § 3-7

Bestemmelsen har som overskrift «Meldeplikt ved avreise fra tollområdet - særskilt eksporttillatelse». Betegnelsen «særskilt eksporttillatelse» benyttes imidlertid ikke av tollmyndighetene i denne sammenheng, og den gir derfor liten eller ingen veiledning i praksis. Det foreslås at tilføyelsen utgår, slik at paragrafoverskriften lyder: «Meldeplikt ved avreise fra tollområdet».

29.4.2 § 4-10

Bestemmelsen har som over overskrift «Deklareringsplikt ved innførsel - ufortollet vare». Uttrykket «ufortollet vare» benyttes ikke av tollmyndighetene i denne sammenheng, og betegnelsen kan derfor i praksis misforstås. Det foreslås at tilføyelsen utgår, slik at paragrafoverskriften lyder: «Deklareringsplikt ved innførsel».

29.4.3 § 4-11

Bestemmelsen har som overskrift «Deklareringsplikt ved utførsel - særskilt eksporttillatelse». Uttrykket «særskilt eksporttillatelse» benyttes ikke lenger av tollmyndighetene, og den gir derfor liten eller ingen veiledning i praksis. Det foreslås at tilføyelsen utgår, slik at paragrafoverskriften lyder: «Deklareringsplikt ved utførsel».

29.4.4 § 4-13

Bestemmelsen gjelder tillatelse til bruk av elektronisk datautveksling ved deklarering mv. Det foreslås endring av skrivefeil i tredje ledd, der «vareførsellovgivningen» rettes til «vareførselslovgivningen».

29.4.5 § 5-2

Bestemmelsen gjelder fritak for toll for vare til bruk om bord i transportmiddel i ervervsmessig virksomhet. Det foreslås tilføyet ordene «eller selges» i første ledd bokstav a, slik at det klart fremgår av lovteksten at det brukskriteriet som loven oppstiller, ikke skal tolkes slik at det ikke omfatter salg. Lovbestemmelsen er en videreføring av fritaksbestemmelsen i tolltariffens innledende bestemmelser § 11 nr. 4 første ledd, med tilnærmet samme ordlyd. Myndighetspraksis gjennom flere tiår, og de tillatelser som har vært gitt etter annet ledd i nevnte paragraf i tolltariffens innledende bestemmelser, har lagt til grunn at fritaksbestemmelsens uttrykk «til bruk» skal forstås slik at også salgstilfellene er omfattet. Endringen i lovens ordlyd innebærer følgelig ingen materiell endring, verken av fritaksbestemmelsens rekkevidde eller at tollmyndighetenes praksis må legges om. Paragrafoverskriften foreslås endret tilsvarende, ved at «mv.» tilføyes etter «bruk».

29.4.6 § 5-3

Bestemmelsen gjelder tollfritak for vare til bruk for fremmede makters representasjoner og internasjonale organisasjoner. Det foreslås inntatt en ny fritaksbestemmelse i § 5-3, slik at varer bestemt for visse internasjonale samarbeidsprosjekter finansiert sammen med annen stat, blir fritatt for toll. Eksempler på slike internasjonale samarbeidsprosjekter har vært bygging av broanlegg ved Svinesund og Ørje, finansiert både av den svenske og den norske stat. Tidligere har slike prosjekter vært fritatt for toll ved enkeltvedtak truffet av Finansdepartementet, men hensynet til god oversikt og sammenheng i lovverket tilsier at det bør gis hjemmel for dette i formell lov. Et lovhjemlet tollfritak vil også innebære et tilsvarende fritak for merverdiavgift på varer og tjenester til slike prosjekter. Dette svarer til praksis etter gjeldende rett. Fritaket innarbeides som ny bokstav d) i oppregningen i første ledd. Paragrafoverskriften endres ved at den tilføyes «mv.».

29.4.7 § 12-3

Bestemmelsen gjelder underretnings- og hjelpeplikt overfor tollmyndighetene. Det foreslås at skrivefeil i annet ledd rettes, slik at ordet «vareførsellovgivningen» endres til «vareførselslovgivningen».

29.4.8 § 12-9

Bestemmelsen gjelder undersøkelse mv. i beskyttelsestiltakssaker for landbruksvarer. Det foreslås rettet feil i leddnummerering, slik at annet ledd gis betegnelsen «(2)», og tredje ledd gis betegnelsen «(3)».

29.4.9 § 12-12

Bestemmelsen gjelder frister for endring av tollmyndighetenes vedtak. Det foreslås at skrivefeil i femte ledd rettes, slik at ordet «forskift» endres til «forskrift».

29.5 Øvrige lover

29.5.1 Straffeprosessloven § 67

Bestemmelsen gjelder politiets adgang til å avgjøre spørsmålet om tiltale etter en rekke, nærmere angitte straffebestemmelser i forskjellige lover. I bestemmelsens annet ledd er det i oppregningen også vist til tolloven av 1966 § 66. Ettersom tolloven av 1966 vil oppheves når ny lov om toll og vareførsel settes i kraft, vil det være nødvendig å endre henvisningen i straffeprosessloven § 67, slik at denne viser til den tilsvarende straffebestemmelse i den nye tolloven § 16-7.

29.5.2 Motorkjøretøyavgiftsloven § 10

Bestemmelsen gjelder tollmyndighetenes taushetsplikt vedrørende arbeid knyttet til motorkjøretøyavgiftsloven, og fastslår at for slikt arbeid gjelder § 8 i tolloven av 1966. Ettersom tolloven av 1966 vil oppheves når ny lov om toll og vareførsel settes i kraft, vil det være nødvendig å endre henvisningen i motorkjøretøyavgiftsloven § 10, slik at denne viser til den tilsvarende taushetspliktbestemmelse i den nye tolloven § 12-1.

Til dokumentets forside