Ot.prp. nr. 1 (2008-2009)

Skatte- og avgiftsopplegget 2009 - lovendringer

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Finansdepartementet legger med dette frem forslag til:

 • lov om endring i lov 19. juni 1959 nr. 2 om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter

 • lov om endringer i lov 19. juni 1964 nr. 14 om avgift på arv og visse gaver

 • lov om endringer i lov 10. juni 1666 nr. 5 om toll (tolloven)

 • lov om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift

 • lov om endringer i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane

 • lov om endringer i lov 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster m.v.

 • lov om endring i lov 12. desember 1975 nr. 59 om dokumentavgift

 • lov om endringer i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven)

 • lov om endring i lov 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker (straffeprosessloven)

 • lov om endring i lov 29. november 1996 nr. 68 om skatt til Svalbard

 • lov om endring i lov 13. desember 1996 nr. 87 om skatt på honorar til utenlandske artister m.v.

 • lov om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven)

 • lov om endring i lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven)

 • lov om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven)

 • lov om endringer i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven)

 • lov om endringer i lov 14. desember 2007 nr. 107 om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven)

 • lov om endringer i lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven)

I proposisjonen inngår:

 • Forslag til endringer i lovbestemte beløpsgrenser

 • Forslag til lovendringer i forbindelse med formuesverdsettelse av næringseiendom

 • Forslag om å oppheve reglene om skattebegrensning til 80 prosent av alminnelig inntekt

 • Forslag til endringer i arveavgiftsloven mv.

 • Forslag om innstramming i fritaksmetoden

 • Forslag om delvis avvikling av låneforbudet i rederiskatteordningen

 • Forslag om å innføre regler om skattlegging av gevinster ved uttak fra norsk beslutningsområde

 • Forslag til endringer i skattereglene for kraftforetak

 • Forslag om å oppheve skattefritak for gjensidige brann- og husdyrforsikringsselskap mv.

 • Forslag om å innføre av fradrag for gjeldsrenter for arbeidstakere og personlig næringsdrivende fra andre EØS-stater

 • Forslag til endringer i eigedomsskattelova mv.

 • Forslag til endringer i avskrivningsreglene for faste tekniske installasjoner i bygg

 • Forslag om å øke fiskerfradraget og å lempe på 130-dagersregelen

 • Forslag om å øke reindriftsfradraget

 • Forslag om å innføre skattefritak på arbeidsinntekt til barn under 13 år

 • Forslag til presisering av forholdet mellom pensjonsbegrepet og personinntektsbegrepet i skatteloven

 • Forslag om å avvikle kommunal selskapsskatt

 • Forslag om å utvide forskriftshjemmelen i regnskapsloven § 9-3

 • Forslag om å oppheve bestemmelser om tilskudd til folketrygden fra kommuner og fylkeskommuner

 • Forslag til endring i artistskatteloven § 11

 • Forslag til presiseringer i virksomhetskontrollbestemmelsene i skatte-, toll- og avgiftslovgivningen

 • Forslag til endring i skattebetalingsloven § 2-7

 • Forslag til endring i reglene om dekning av sakskostnader ved kjennelser avsagt av Klagenemnda for petroleumsskatt mv.

 • Forslag til endring av selvangivelsesfristen i svalbardskatteloven

 • Forslag til endring tolloven om varslingsplikt for varer og autorisering av foretak

 • Forslag om å lovfeste fritak for merverdiavgift for adgangsbilletter til datatreff

 • Forslag til endring i dokumentavgiftsloven

 • Forslag til oppretting og oppdatering av lovtekst

 • Omtale av saker om skattefritak på nærmere vilkår etter skatteloven §§ 11-21 og 11-22 - departementets praksis i 2007

 • Oversikt over fradragsbeløp og beløpsgrenser i skatte- og avgiftslovgivningen med tilhørende forskrifter

Til forsiden