Ot.prp. nr. 116 (2001-2002)

Om lov om rett til miljøinformasjon og deltakelse i offentlige beslutningsprosesser av betydning for miljøet (miljøinformasjonsloven)

Til innholdsfortegnelse

4 Klage og domstolsprøving (Århuskonvensjonen artikkel 9)

Miljøinformasjonsutvalget har ansett at spørsmål knyttet til Århuskonvensjonens tredje pilar om adgang til klage og domstolsprøving (artikkel 9) falt utenfor deres mandat. Disse spørsmålene er behandlet av Miljøverndepartementet som egen sak. Forholdet mellom Århuskonvensjonen artikkel 9 og norsk rett er vurdert av Justisdepartementets lovavdeling, som mener at norsk rett i hovedsak oppfyller kravene i artikkel 9, men at lovendring er nødvendig på to punkter i forhold til artikkel 9 nr. 4 i lov av 26. juni 1992 nr. 86 om tvangsfullbyrdelse og midlertidig sikring (tvangsfullbyrdelsesloven).

Forslagene til lovendringer i tvangsfullbyrdelsesloven har vært gjenstand for særskilt høring. Fordi lovendringene er nødvendige for ratifikasjon av Århuskonvensjonen, fremmes forslagene samtidig i denne proposisjonen. Spørsmålene, inkludert kommentarene fra høringen, drøftes samlet i kapittel 18.

Til dokumentets forside