Ot.prp. nr. 116 (2001-2002)

Om lov om rett til miljøinformasjon og deltakelse i offentlige beslutningsprosesser av betydning for miljøet (miljøinformasjonsloven)

Til innholdsfortegnelse

17 Håndheving og sanksjoner

17.1 Gjeldende rett

Offentlighetsloven og forvaltningsloven inneholder i dag ingen straffesanksjonering av overtredelser. Ved grove brudd på offentlighetsloven eller forvaltningsloven vil vedkommende tjenestemenn kunne bli ilagt sanksjoner etter lov av 22. mai 1902 nr. 10 Almindelig borgerlig Straffelov (straffeloven) eller lov av 4. mars 1983 nr. 3 om statens tjenestemenn m.m. (tjenestemannsloven). Når det gjelder regelverk som retter seg mot private rettssubjekter, slik som for eksempel regnskapsloven (lov av 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v.), forurensningsloven og produktkontrolloven, inneholder disse straffebestemmelser ved overtredelser, avhengig av skyldgrad og overtredelsens karakter.

17.2 Internasjonale regler

Verken Århuskonvensjonen, miljøinformasjonsdirektivet eller forslaget til nytt miljøinformasjonsdirektiv inneholder bestemmelser som stiller krav om straffesanksjonering av de krav som oppstilles.

17.3 Utvalgets forslag

Utvalget foreslår ingen straffesanksjonering eller annen sanksjonering av de pliktene som foreslås. Det forutsettes indirekte at de straffehjemlene som eksisterer i lovverk som foreslås endret (for eksempel produktkontrolloven), opprettholdes også for de foreslåtte bestemmelsene.

17.4 Høringsinstansenes syn

Det er få høringsinstanser som kommenterer spørsmålet om straff. Landsorganisasjonen i Norge (LO) uttaler at:

«LO registrerer at lovforslaget mangler regler for straffeansvar. Et spørsmål er om dette burde vært med for å begrense bevisste forsøk på å unngå å formidle slike opplysninger.»

Justisdepartementet på sin side uttaler at:

«Justisdepartementet antar at verken denne regelen [retten til miljøopplysninger om produkter] eller andre nye regler om miljøinformasjon i produktkontrolloven bør være straffesanksjonert når ikke reglene i miljøopplysningsloven er straffesanksjonert. I produktkontrolloven § 12 bør det derfor gjøres unntak for overtredelse av de nye bestemmelser. Iallfall i første omgang bør etterlevelse av reglene om informasjonsrett og -plikt heller framtvinges ved hjelp av tvangsmulkt etter § 13.»

17.5 Departementets vurdering

Departementet har vurdert hvorvidt det er hensiktsmessig med bestemmelser om straff eller andre sanksjoner ved brudd på de pliktene som foreslås. På den ene siden vil en straffetrussel eller trussel om tvangsmulkt kunne bidra til å sikre en effektiv oppfølging av regelverket. På den annen side bør det etter departementets syn ses hen til at dette er en ny lov, og at man derfor foreløpig ikke vet om det vil være behov for straffebestemmelser eller ikke. Det er departementets håp at loven vil bli brukt og respektert på en slik måte at det ikke vil reise seg noe behov for sanksjonsbestemmelser. I og med at det foreslås opprettelse av en klagenemnd med representanter fra berørte organ, legger departementet til grunn at avgjørelsene herfra blir fulgt uten videre. Dersom dette imidlertid skulle vise seg å bli et problem, vil departementet komme tilbake til spørsmålet om innføring av regler om straff eller tvangsmulkt på et senere tidspunkt. Departementet antar derfor at spørsmålet om å gi straffebestemmelser for å ramme overtredelser av miljøinformasjonsregelverket, vil måtte vurderes når det er vunnet noe erfaring med loven.

Når det gjelder forholdet til produktkontrolloven, slutter departementet seg til Justisdepartementets merknad om at det gjøres unntak for straff for overtredelse av de nye bestemmelsene i produktkontrolloven.

Til forsiden