Ot.prp. nr. 4 (1998-99)

Om lov om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover (samleproposisjon høsten 1998)

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Sosial- og helsedepartementet legger med dette fram forslag til endringer i

 • lov 28. februar 1997 nr 19 om folketrygd (folketrygdloven)

 • lov 24. oktober 1946 nr 2 om barnetrygd

 • lov 13. desember 1946 nr 21 om krigspensjonering for militærpersoner

 • lov 13. desember 1946 nr 22 om krigspensjonering for hjemmestyrkepersonell og sivilpersoner

 • lov 29. juni 1951 nr 34 om midlertidig lov om tillegg til lover av 13. desember 1946 om 1) Krigspensjonering for hjemmestyrkepersonell og sivilpersoner og 2) Krigspensjonering for militærpersoner

 • lov 9. desember 1955 nr 5 om innkreving av underholdsbidrag m.v. (bidragsinnkrevingsloven)

 • lov 12. desember 1958 nr 10 om yrkesskadetrygd

 • lov 19. juni 1969 nr 57 om sykehus m. v.

 • lov 19. november 1982 nr 66 om helsetjenesten i kommunene

 • lov 28. april 1988 nr 21 om ferie

Forslagene i Del Igjelder materielle endringer som i hovedsak er knyttet til budsjettforslaget for 1999:

 • Utvidelse av arbeidsgiverperiodenfor sykepenger fra 16 kalenderdager til tre uker. Forslaget innebærer at deler av den fordelen arbeidsgiverne får ved bortfall av en fridag, reduseres (punkt 2)

 • Kravet til minsteinntekt for rett til sykepenger fra folketrygden heves fra 50 prosent til 125 prosent av grunnbeløpet (G). Hensikten er å innrette sykepengeordningen mer mot yrkesaktive med en arbeidsinntekt som vesentlig bidrar til selvforsørgelse (punkt 3)

 • Aldersgrensen for rett til omsorgs- og pleiepenger heves fra 16 til 18 år for kronisk eller alvorlig syke og funksjonshemmede barn. Hensikten er å gi slike ytelser fram til den grensen som folketrygdloven definerer som barn (punkt 4)

 • Innføring av rett til reisetilskott for mottakere av rehabiliteringspenger under aktivisering og arbeidstrening hos arbeidsgiver eller som alternativ til rehabiliteringspenger. Hensikten er å motivere personer under rehabilitering til å forsøke seg i arbeid (punkt 5)

 • Stønadsordningen for enslige forsørgere i folketrygden begrenses til forsørgere som lever alene med barnet/barna. Den som lever i et stabilt samboerforhold, vil miste stønaden. Slik er ordningen også for særytelser fra barnetrygden. Et stabilt samboerforhold får da samme virkning som ekteskap med særkullsbarn i forhold til stønadsordningen for enslige forsørgere (punkt 6)

 • Innskjerpet krav til forventet yrkesaktivitet for gjenlevende ektefelle med etterlattepensjon eller overgangsstønad fra folketrygden. Etterlatte under 55 år må forventes å skaffe seg en arbeidsinntekt på to ganger grunnbeløpet hvis vedkommende ikke har rimelig grunn til å la dette være (punkt 7)

 • Likestilling av avtalefestet pensjon (AFP) i offentlig og privat sektor i forhold til etterlattepensjon i folketrygden. I privat sektor har personer med AFP ikke samtidig rett til etterlattepensjon fra folketrygden. Det samme gjelder i offentlig sektor for personer under 65 år. Av likhetshensyn foreslås det at dette også skal gjelde for 65- og 66-åringer i offentlig sektor (punkt 8)

 • Innføring av likt pensjonsgrunnlag (det høyeste) i krigspensjoneringen. Samtidig avvikles ordningene med stønad til hjelp i huset og hjelpeløshetsbidrag for nye tilfelle. Videre avvikles ordningen med utbetaling av kapitalisert pensjon. Hensikten er større likhet og forenkling (punkt 9)

 • Utbetalinger fra trygdeetaten skal heretter skje ved overføring til bankkonto her i landetnår mottakeren har eller skaffer seg en slik konto. Mottakere i utlandet som vil ha pengene på annet vis, må betale merkostnadene ved dette (punkt 10).

 • Den vederlagsfri perioden ved opphold i kommunale sykehjem m. v. reduseres til en måned fra innflyttingsdato.Endringen innebærer at den vederlagsfri perioden ved innflytting blir lik for alle. Forslaget er anslått å gi en økning av kommunenes inntekter på om lag 30 mill. kroner i 1999, som gir grunnlag for tilsvarende reduksjon i kommunerammen (punkt 11)

Forslagene i Del II gjelder lovtekniske justeringer og klargjøring av praksis:

 • Klargjøring av reglene for beregning av sykepenger i arbeidsgiverperioden for timelønnede arbeidstakere som har skift- eller turnusarbeid (punkt 12)

 • Klargjøring av begrepet «arbeidsforholdet avbrytes» i reglene om rett til sykepenger for arbeidstakere i turnusordning e l (punkt 13)

 • Klargjøring av arbeidsgivers plikt til å yte sykepenger etter at streik eller lockout er avsluttet (punkt 14)

 • Presisering av bestemmelser om forutgående medlemskap for etterlattepensjon og barnepensjon, slik at mottak av avtalefestet pensjon (AFP) eller pensjon fra Pensjonstrygden for sjømenn blir likestilt med mottak av pensjon fra folketrygden ved vurderingen av om det foreligger rett til etterlatte- eller barnepensjon (punkt 15)

 • Lovfesting av beviskravet om at en mor som krever stønad som enslig forsørger uten å oppgi hvem som er barnets far, må sannsynliggjøre at hennes samboer ikke er faren. Dette følger i dag av forskrift. Folketrygden skal dekke utgiftene ved blodprøveanalyse/DNA-analyse (punkt 16)

Del III gjelder innføring av en ny ordning for regulering av legemarkedet (punkt 17)

Til forsiden