Ot.prp. nr. 68 (2003-2004)

Om lov om endringar i skatte- og avgiftslovgivinga mv.

Til innhaldsliste

1 Innleiing

Finansdepartementet gjer med dette framlegg til lov om endringar i skatte- og avgiftslovgivinga mv.

I proposisjonen inngår:

  • framlegg om heimel i skattelova for frådrag for tap ved negativ avkastning på livrenter og kapitalforsikringar utan garantert avkastning, og nokre klargjeringar og justeringar av regelverket for slike produkt

  • framlegg om visse endringar i skattelova for å gjere likninga av samskattlagde skattytarar meir rasjonell

  • framlegg om innføring av skattefritak for utbetalingar frå statleg kompensasjons- og oppreisingsordning for pionerdykkarar

  • framlegg om endring i reglane om frådrag for inngåande meirverdiavgift på kjøp og drift o.a. av varebil klasse 1

  • framlegg om endring av meirverdiavgiftsreglane for kjøp av tenester frå Svalbard og Jan Mayen

  • framlegg om presisering av reglane om frådrag for inngående meirverdiavgift ved kjøp av personkjøretøy

  • framlegg om visse endringar i lova om kompensasjon av meirverdiavgift for kommunar, fylkeskommunar mv.

  • framlegg om at inntekt frå produksjon av biomasse til energiformål kan gå inn i jordbruksinntekta og dermed gi grunnlag for utrekning av jordbruksfrådrag

  • framlegg om tilpassing av reglar i skattebetalingslova, likningslova og skattelova som følgje av endringar i reglane om offentleggjering av skattelistene

  • framlegg om retting og presisering av lovtekst i likningslova, svalbardskattelova og skattelova

Til forsida